Views
6 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

kalnu grēdām ierīkot

kalnu grēdām ierīkot apkārtceļu, un, proti, jau uz samariešu zemes, un šodien viņi pirmo reiz mēģinās iet pa šo ceļu. 7] Apmēram divtūkstoš soļus no šejienes pa ieleju Kānas virzienā viņi iznāks vietā, kur pāri strautam ved kāds mūsu būvēts tilts. Pa ceļu, kas vēl tālu stiepjas uz tava īpašuma, pāries strautu un ielejas kreisajā pusē dosies uz augšu; bet labākajā punktā mēs jau savlaicīgi esam nostādījuši ap divi simti labi apbruņotus uzraugus, sargus un gūstītājus. Es tev, kungs un tēvs, saku, neviena pele nevar izlauzties cauri! Mēs šiem ļaunajiem ļaundariem gribam iemācīt pazīt Jehovu, ka viņiem visu mūžu par Viņu jādomā!” 8] Kisjons saka: “To jūs darijāt labi; jūsu alga jums neizpaliks! Nauda, ko tirgotāji ved sev līdz, tiks atņemta kā trofeja, bet visiem dzīvniekiem, labībai, miltiem un citām lietām jāpaliek šeit tik ilgi, līdz noziedznieki nebūs uzrādījuši visus tos, kuriem ar varu to ir atņēmuši, un pēc sirdsapziņas mēs to viņiem atkal atdosim atpakaļ. 9] Bet par to, ka viņi bez manas atļaujas caurt manām kalnu grēdām un mežiem ierīkojuši ceļu, viņi no romiešu tiesneša, kas savu amatu pilda te manā namā, tiks sodīti ar tūkstoš pfundiem sudraba, no kuriem divas trešdaļas pienākas ķeizaram un viena trešdaļa, pēc šeit pastāvošā likuma, manai kasei. 10] Bet nu tieši pienāk klāt romiešu tiesnesis un jautā, kas te notiek, vai varbūt tiek gaidīti aizdomīgi cilvēki un vai nav vajadzīga militāra palīdzība. Bet vecākais robežsargs dara tiesnesi uzmanīgu uz to, par ko viņš viņam jau dienā bija ziņojis. 11] Tiesnesis saka: “Ak, tas ir tas! Nu, skatieties, ka jūs melnos neliešus noķerat! Tad mēs šeit viņiem dosim pārliecinošu lekciju par Romas ierašām un likumiem! Viņiem uz visiem laikiem jāpāriet tieksmei Romai padotos padarīt par nabagiem, tad viņi ir nespējīgi nomaksāt ķeizara prasītos nodokļus, kamēr no melnajiem neliešiem nekad nav dabūjams ne stateris! Zeļļi aizbildinās ar viņu mūžīgo nabadzību un lielā daudzumā norok zeltu, sudrabu, pērles un dārgakmeņus. Un kapernaumieši ir tie īstie, tāpat arī horarcieši. Nu priecājaties, jūs, galvenie krāpnieki, jūsu rīcībai tā jādara gals, ka jums tas jāatceras visu jūsu mūžu!” 12] Tikko vēl tiesnesis to pateica, tā tālumā no ielejas puses sadzirdama skaļa klaigāšana, un sargs no priekiem sāk berzēt rokas un saka: “Aha, aha, viņi jau ir sastapušies; pēc ceturtdaļstundas viņi jau būs šeit. Nu tikai ātri aizdedziniet visas pannas ar piķi, lai ielejā kļūst tik gaišs kā dienā un neviens krāpnieks nevar aizbēgt. 13] Tagad ātri tiek aizdedzinātas ap 40 lielas pannas ar piķi, kuras tāli un plaši gaiši apgaismo visu apkārtni un, tikko aizdedzinātāji ar viņu darbu ir galā, tā nu jau ved 12 sagūstītos farizejus, kuri bija norīkoti visu salaupīto vest uz Jeruzalemi un tur pārdot. 14] Apbruņotie pavadoņi 12 sasaistītos farizejus nostāda barjeras priekšā un Kisjonam saka: “Kungs, te reiz ir tie galvenie putni, 5 no Kapernaumas, 3 no Nācaretes un 4 no Horacijas! Īsti slepkavas, kas ir viņu naudas vērti! Bet aizmugurē nu seko daudz vēršu, govis, teļi, kazas, aitas, ap 400 ēzeļu kopā ar kumeļiem, apkrauti ar labību, tikpat daudz mūļu, apkrautu ar ādas maisiem, pilniem vīna un atkal ap 500 ēzeļu un nastu nesēji zirgi ar sasaistītām skaistām meitenēm un zēniem, vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuri visi bija paredzēti lielajam tirgum Sidonā. Bez tam, dabīgi, šo 12 galveno putnu daudzie kalpotāji! Viss tas tūlīt būs šeit; tādēļ atbrīvojiet tikai vietu, lai mēs to visu varam pienācīgi izvietot. 15] Kisjons saka: “Tūlīt lai atver lielos muitas staļļus pie jūras; tur var tikt viss izvietots, un bērniem lielo viesnīcu šeit augšā kalnā, un tūlīt jāparūpējas, lai viņi tiek paēdināti un padzirdināti; jo tie 12 necilvēki noteikti ceļā viņus trūcīgi ēdināja. Ak, Dievs, ak, Dievs, kādēļ Tu pielaid, ka uz zemes tādiem velniem ir vara pār nabaga miermīlīgiem cilvēkiem?!” 232. Nolaupīto bērnu atbrīvošana un aprūpēšana. Kunga padoms attiecībā uz šo nelietīgo farizeju tiesāšanu. Sagatavošanās tiesas procesam. 1] Tagad jau dzird bērnu, kuri ar varu tika izrauti no viņu vecāku rokām, vaimanas. Kisjons, Barams, Jonaels un Jairuts kopā ar eņģeli steidzas bērniem pretī; bet tos, 12 tiesnesis tūlīt liek ieslēgt važās un aizvest labi nocietinātā cietumā. 2] Drīz pēc tam ierodas bērni, eņģelis vienā acumirklī viņus visu atbrīvo no viņus nesošiem ēzeļiem un nastu nesējiem zirgiem, un bērnu ir vairāk, nekā to uzrādīja tie, kas pirmie bija atveduši tos 12 galvenos neliešus, jo uz daudziem nastu nesējiem dzīvniekiem bērni bija sasaistīti pa trim kopā. Visi 280

ērni no bailēm trīcēja, jo viņi domāja, ka šeit ar viņeim notika kas ļauns; bet eņģelis viņus uzrunāja vislielākā mīlestības draudzībā un viņiem teica, ka šeit viņiem ne tikai nenotiks nekas slikts, bet tikai kas ļoti labs, un viņi jau nākamā dienā atkal būs viņu ļoti sērojošo vecāku rokās. Tad bērni kļuva mierīgāki. 3] Daži tomēr žēlojās par sāpēm, kuras bija radījušas siksnas, ar kurām viņi bija tikuši sasieti; dažiem uz viņu maigās miesas bija asiņojošas brūces, jo tādēļ, ka viņi bija raudājuši, viņi tika sisti, jo viņu raudāšana varēja nodot visu lielo karavānu. Lielākā daļa bija kaili, jo ceļā no Kapernaumas līdz Ziharai apģērbus kāds būtu varējis atpazīt, un tad karavanu varētu nodot.tātad vajadzēja parūpēties arī par nepieciešamo apģērbu. 4] Kisjons tūlīt deva daudz smalka linu auduma, un visiem, tūlīt vajadzēja izgatavot priekšautus, lai visi bērni no rīta tos dabūtu. Daudzās rokas ar lielo darbu drīz ir galā; bet bērni tūlīt tika nogādāti lielajā mājvietā, kuru Kisjons bija licis uzcelt nedaudz augšpus barjeras. 5] Bet, kad bērni bija novietoti mājvietā, tad jau arī pienāca galvenais transports ar dzīvniekiem un visām citām lietām. Viss tika pieņemts un labi izvietots; bet arī to 12 kalpi sasaistīti tika ievietoti kādā lielā cietumā. 6] Kad šī kņada bija galā un visur nostādīti sargi, beidzot arī Kisjons ar saviem 4 pavadoņiem devās pie miera, bet tas neturpinājās ilgi, tā kā sākās vēlu un topošā diena piedāvāja daudzus un lielus darbus. 7] Līdz ausmai visi atpūtās; bet ar Saules lēktu visi jau bija kājās, un Kisjona pirmais gājiens bija pie Manis, lai Man darītu zināmu visu, kas naktī bija noticis un, dabīgi, arī lūgtu Manu padomu, kas tagad Dieva priekšā būtu likumīgi pamatots. 8] Bet Es viņam aizsteidzos priekšā un atstāstīju, kas šajā naktī bija noticis, bet devu viņam arī padomu, kas viņam tagad steidzami darāms. Bet padoms pastāvēja tajā un skanēja tā: 9] “Draugs, pirmām kārtām steidzīgi aizsūti uz Kapernaumu kādu no šejienes ķeizariskās tiesas sūtņiem pie priekšnieka Kornēlija, lai viņš šeit atsūta kādu komisāru, lai tas šos 12 noziedzniekus nopratina un par viņiem izsaka spriedumu, un ka visiem tiem aplaupītiem, kurus tiem 12 vajadzēs uzrādīt, īsā laikā tiek atgādāti atpakaļ viņiem nolaupītie dzīvnieki, bet galvenokārt viņu bērni! Jo šiem ārkārtējākiem krāpniekiem vietējā speciālā tiesa ir par vāju un tādos gadījumos arī nav kompetenta. Bet pie tam Mani nav jāpiemin! 10] Bet tie 12 farizeji vēl tiks nogādāti virstiesā! Laupīšanas dēļ viņus nevarēs nonāvēt un arī muitas apiešana viņus neuztrauc; jo viņiem ir brīvpases visā zemē, un tā kā viņi ir šīs zemes bērni, tad pēc likuma no viņiem jau tāpat nevar ņemt nodokļus un ne tādēļ viņi apgāja muitu, bet gan vienīgi aiz bailēm no tautas. Jo pie līdzīgiem apstākļiem viņi jau ir samaksājuši mācību naudu un tādēļ uz Jeruzalemi ierīkoja slepenu ceļu. 11] Tādēļ stāv priekšā tikai viena strīdus lieta, par kuru viņi no tiesas var tikt notiesāti ar lielu zaudējuma atlīdzību, un tā ir meža postīšana, ko tie ir izdarījuši tavā mežā, un te visa apķīlātā manta, kas tagad ir tavās rokās arī kopā ar naudu vēl ne tuvu nepietiek zaudējuma atlīdzināšanai. 12] Tādēļ kā otru nepieciešamību ātri liec doties mežā lietpratīgiem vērtētājiem kopā ar tiesas personām, lai novērtētu zaudējumus un, kad atnāk šeit virstiesnesis, lai ir klāt jau viss, kas nepieciešams taisnīgam spriedumam; jo citādi tiesas izmeklēšana ievelkas garumā un platumā un cietušie viņu lietas saņem varbūt tikai pēc kāda gada. Bet ja viss, kas tiesai liekas kā nepieciešams, ir te, tad tā arī ātri var izteikt spriedumu un pēc sprieduma pāriet pie eksekūcijas. 13] Pēc šīs informācijas Kisjons tūlīt dodas pie savām amatpersonām un visu nokārto tā, kā Es viņam esmu ieteicis. 14] Pie ļoti labvēlīga vēja neliels zēģelkuģis steidzīgi brauc uz Kapernaumu un pats romiešu tiesnesis ar astoņiem zvērinātiem novērtētājiem ātri dodas kalnos, kuri ielejas kreisajā pusē robežojas ar Kisu, un vienu komisāru kopā ar astoņiem citiem, tāpat zvērestu nodevušiem novērtētājiem sūta kalnos ielejas labajā pusē. 15] Līdz pēcpusdienas ceturtai stundai ierodas virstiesas komisārs kopā ar diviem rakstvežiem un novērtētāji no abiem kalnājiem ar sīki aprēķinātiem zaudējumiem. 233. To divpadsmit farizeju stingra nopratināšana. Cēzara Augusta templiešiem labvēlīga apliecība. Kā templieši pilda Dieva likumus. Stingrs sods ļaundariem par meža postīšanu un majestātes apvainošdanu. 281

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230: iem viņi jau bija pilnīgi viens,
 • Page 231 and 232: pusdienas ceļojums un, tā kā vi
 • Page 233 and 234: 9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar
 • Page 235 and 236: unāju līdzības, kuras viņiem na
 • Page 237 and 238: milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).
 • Page 239 and 240: 195. Patīkams pārsteigums, izkāp
 • Page 241 and 242: tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i
 • Page 243 and 244: sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz
 • Page 245 and 246: 8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar
 • Page 247 and 248: 6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri
 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299 and 300: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 301 and 302: 135. Muitnieka Mateja runa viņa l
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā