Views
5 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

Atgriešanās Nācaretē

Atgriešanās Nācaretē Marijas mājā. Pēteris un Nātānaēls pārmāca Jūdu. Kaina gars Jūdā. Drosme kā netikums. Piemērs par varoņiem. ................................................. 141 115. Ļaužu drūzma Nācaretē Marijas mājas priekšā. Tautas nodoms, pasludināt Jēzu par ķēniņu. Vīrs no tautas dara zināmu kalponei: “Jēzus ir tas Apsolītais!” Ļaudis meklē un atrod Jēzu. Valsts pārvaldnieka Kornēlija gudra palīdzība. .............................................. 143 116. Scēna ar podagru slimo vīru un farizejiem. Kunga mierinājums slimniekam. Godkārīgie un saīgušie templieši. Podagras slimnieka izdziedināšana. Izdziedināšanas labās sekas. (Mateja ev. 9:2– 8) ............................................................................... 145 117. Jaunā romieša asā, bet labā runa farizejiem. Piemērs no Ādama radīšanas. Norādījums uz Caharija un viņa dēla, Jāņa Kristītāja nonāvēšanu. Laba liecība par Kungu. ........................ 146 118. Apvainotie farizeji griežas pie Kunga. Kungs vēl vairāk atmasko viņu Dievam pretīgo, viņu tempļa briesmu darbus un tā dēvētos dievkalpojumus. ........................................ 147 119. Par tempļa zvērestu. Kur nemīt Dievs, tur mīt ļaunums. “Ja jūs neticat Manam Vārdam, tad tomēr ticat to darbu dēļ! Raksti ir tikai ceļa rādītājs pie Dieva!” Piemērs par ceļojumu uz Romu. Tikai Dieva gribas izpildītājs mācās pazīt Dievu! Kungs remdē tautas atriebību pret templiešiem un aiziet uz kuģi. .......................................................................... 149 120. Kunga izkāpšana krastā un iegriešanās pie muitnieka Mateja. Viņa saruna ar grēciniekiem un farizejiem. Par bērnu audzināšanu. Par cilvēku mērķi un uzdevumu. (Mateja ev. 9: 9–13) ... 149 121. Farizeju saruna par Jāzepu, Mariju un Jēzu. Jāzepa žēlošanās un viņa šaubas par Jēzu. Evaņģēlista Jāņa padoms farizejiem. ........................................................... 150 122. Par tiem diviem Matejiem, muitas kungu un tiesas skrīveri. Scēna ar zvejniekiem. Jāņa mācekļi un Jēzus mācekļi. Pētera labā atbilde par Jāņa izturēšanos. (Mateja ev. 9:14) .................. 151 123. Jāņa Kristītāja liecība par Kungu. Līdzība par līgavaini, kāzu viesiem un līgavu. “Kam ir Dēls, tam ir mūžīga dzīvība!” Kāds akls Jēzus kritiķis. (Mateja ev. 9:15) ............................ 152 124. Līdzība par jauno un veco tērpu, par jauno vīnu un veco ādas maisu. Par mietpilsoniski — ekonomisko izpratni un par žēlsirdību. Sociāli padomi. Zeme kā kopējs īpašums pēc Dieva kārtības. Grēka plūdu cēlonis. Norādījums uz tagadējām katastrofām. (Mateja ev. . 9:16–17) . 153 125. Kunga tālāka saruna ar Jāņa mācekļiem par esejiešiem. Par mietpilsonisku pasaules gudrību. Muitnieka Mateja nams kā cilvēku draudzības piemērs. Par Dieva svētību un Dieva uzticēšanos. Kunga liecība Jānim Kristītājam. Nopietns padoms par laipnību un žēlastību pret nabagiem. Kas ir Dieva ienaidnieks. ................................................................ 154 126. Vīna un ēdienu brīnums. Kam un kur kalpo eņģeļi? Par Dieva uzticību un nemainīgumu un Viņa svētību. .......................................................................... 156 127. Jūda un Toma dialogs. Aklā Jāņa mācekļa neveikls jautājums. Kunga cēlā lēnprātība iegūst vispārēju atzinību. Augstākā priekšnieka Kornēlija meitas nāve. Par patiesiem Kristus sekotājiem. (Mateja ev. 8:18–19) ............................................................... 157 128. Scēna ar kādu citu asiņojošu sievieti. Par Evaņģēlistiem Marku un Lūkasu. Kungs augstākā priekšnieka Kornēlija mājā. Kornēlija mirušās meitas atdzīvināšana. (Mateja ev. 9:20–25) ... 159 129. Pamodinātās piedzīvojumi viņpasaulē. Viņas jaunās dzīvības pareizais jautājums. Kunga atbilde. Svešā romieša labā liecība par Kungu. Par Kunga sevišķo pavēli. Par brīvo gribu. (Mateja ev. 9:26) . 160 130. Scēna ar diviem akliem nabagiem. Viņu glaimojošie saucieni netiek no Jēzus ievēroti. Abu aklo izdziedināšana. “Strādājiet tikai mīlestības dēļ!” Ko Kungs prasa kā atlīdzību. (Mateja ev. 9:27–3) . 161 131. Apsēstā kurlmēmā izdziedināšana. Klātesošo farizeju neprātīgā liecība. Kornēlijs ļaundarus notiesā pie krusta. Viņu viltīgā nolūgšanās un caur Jēzu izglābšanās. (Mateja ev. 9:32–35) .......... 162 132. Par tautas lielo postu. Nelaimīgais ciems, tirāna Eroda darbs. Kunga nozīmīgā runa, kādēļ tas tika pieļauts. (Mateja ev. 9:36–38) ....................................................... 163 133. Ēdiena un apģērbu brīnums. Apžēloto nabagu labās runas. Bērniņa klusais mājiens. Kunga vārds uz debesīm. Jēzus un bērniņi. ....................................................... 164 134. Padoms Evaņģēlistiem Matejam un Jānim. Divpadsmit apustuļu aicināšana un viņu pirmā izsūtīšana misiones darbam. Svarīgs izskaidrojums par tagadējo Evaņģēliju no Dieva gara. Evaņģēliju oriģinālu pazušanas iemesls. Aziātisko reliģiju kodols. (Mateja ev. 10:1–4) ....... 165 300

135. Muitnieka Mateja runa viņa līdz apustuļiem. Kunga uzvedības padomi Viņa misijas strādniekiem. Jūda vārdu pārmaiņa ar Tomu. Sīmaņa no Kānas jautājums par naudu. Kunga runa par naudu un par naudas kundzības ļauno laiku. (Mateja ev. 10:5–10) ................................ 167 136. Jūda jautājumi un iebildumi pret ceļošanu bez naudas. Kunga svētais padoms: “Esiet gudri un bez viltus un pilni lēnprātības.” Jūda iebildums uz to. (Mateja ev. 10:11–16) .................. 169 137. Kunga atbilde uz Jūdas priekšlikumu misijas darbā. Jūdas dvēsele ir no lejas. Zemes dzīve garam dod nāvi. Vēsturisks atskats uz cilvēku vadīšanu. Tagad ir (patīkamais) laiks, kur Kungs nāk maigā dvesmā. Par misionāru ciešanām. Teksts un Jesaja. Mierinājums apustuļiem. (Mt. 10:17–20) . 170 138. Pareizs jautājums: “Ja mīlestības miera pilnā Debesu sēklas sējumā uzdīgst šķelšanās, ko tad?” — “Neraizējieties, ja sātans pretojas!” Jūdas vēlreizējais iebildums. Kunga padoms uzticēties un bez bailēm izplatīt Evaņģēliju. (Mateja ev. 10:21–33) ....................................... 171 139. Svarīgi dzīvības un izturēšanās padomi. Kas kaut ko mīl vairāk nekā Kungu, nav Viņa vērts! Cīņa pasaulē ir vajadzīga. Brīnišķīgs apsolījums mīlestībā uzticīgiem. (Mateja ev. 10:34–39) ...... 173 140. Par materiālās un Gara pasaules lielumu. Par Dieva bērnu godu un augsto mērķi. “Esiet Vārda darītāji!” Kāda Dieva vārda vienīgi patiesā pārbaude. Dievišķais noslēpums cilvēkā. (Mateja ev. 10:40) ................................................................. 174 141. Misijas un izturēšanās padomi apustuļiem. Par nepārtrauktiem pravietojumiem un īstiem un neīstiem praviešiem. Pirmā apustuļu nosūtīšana Izraēlas apvidos. Tālākas gaismas apsolījums laikam pēc apustuļu atgriešanās. (Mateja ev. 10:41–42) ................................ 175 142. Nosūtīto apustuļu pirmais misijas darbs. Scēna ar raudošajiem iedzīvotājiem un Eroda nodokļu piedzinējiem. Pētera labie un nopietnie vārdi. Dieva tiesa pār izspiedējiem. Labs misijas panākums. Atgrieztie nodokļu piedzinēji kā apustuļu labi liecinieki. ................................ 176 143. Kunga darbība apustuļu nosūtīšanas laikā. Tuvāk par Jāni Kristītāju un viņa attiecībām ar Erodu. Jāņa Kristītāja šaubas par Jēzu kā Mesiju. Jāņa jautājums Pašam Kungam. Kunga atbilde. (Mateja ev. 11:1–6) ................................................................ 177 144. Kunga mājieni par Jāņa darbību un kļūdu. Jēzus un Jānis kā Saule un Mēness. “Viņam vajag pieaugt un man iet mazumā!” Kunga liecība par Jāni: “Viņš ir vairāk kā pravietis, viņš ir Elija!” (Mateja ev. 11: 7–14) .............................................................. 178 145. Jāņa Kristītāja gars un dvēsele. “Es esmu tas ceļš un tā dzīvība.” Jāņa kā pravieša aicinājums un individuālā brīvība. Par jautājuma būtību. Par nožēlas pilnu grēcinieku un deviņdesmit deviņiem paštaisniem. ..................................................................... 179 146. Muitnieka Kisjona atgriešanās. Piemērs par Kunga labvēlīgo un žēlsirdīgo žēlastību. Farizeju un nocietināto jūdu dusmas. Viņu dialogs. .............................................. 180 147. Nocietināto jūdu aiziešana, maldīšanās un atgriešanās. Viņu naktsmītne pie Kisjona. Kunga trāpīga līdzība par priekšā stabulēšanu. Nocietināto jūdu dusmas un draudi Kungam. (Mateja ev. 11:15– 19) .............................................................................. 182 148. Mācekļi vēlas, lai Kunga gods tiek attaisnots. “Pēc šīs dzīvības nāk vēl viena mūžīga dzīvība.” Kunga runa par Horaeinas, Betsaidas un Kapernaumas sodīšanu. Turpmākā soda parādība. “Tēvs, Es slavēju Tevi, ka Tu to esi atklājis nepilngadīgajiem bērniem!” “Es un Tēvs esam Viens.” (Mateja ev. 11:20–26) .............................................................. 183 149. Nātānaēls kā privāts Evaņģēlists un Kungs. Par Pastaro dienu. Brīnišķīgs apsolījums atmodinātajiem. “Bēda Manas kārtības pretiniekiem!” “Neviens nepazīst Tēvu, kā vien Dēls!” Kas netiek vilkts no Tēva, tas nenonāk pie Dēla! Tēvs ir Dēla mīlestība. “Nāciet visi šeit pie Manis, lai Es jūs atspirdzinu!” (Mateja ev. 11:27–30) ............................................ 183 150. Farizeju lielā ļaunprātība tiek no Kunga pienācīgi apgaismota un apkalpota. Bailes viņus dzen jūrā, vētra atkal krastā, tā, ka tad Kapernaumā viņi aiz bailēm klusē. .......................... 184 151. Priekšlikums uzkāpt kalnā. Par kalniem tā laika Kānā. Kisjona jautājums tempļa spiegu sirdsapziņai.. Kalna satriecošā atbilde uz to un tā labā iedarbība. Pirmā naktsmītne Kisjona kalnu ganībās. ......................................................................... 185 152. Uzkāpšana kalna virsotnē otrā dienā. Skaistā ainava un brīnumainie piedzīvojumi. Satiksme ar nomirušo gariem un dvēselēm. Sevišķa vieta viņpasaulē patiesām slavenībām. Viņpasaules apvidi. Sātana ierobežošana viņpasaulē. Par garu redzēšanu. Kisjona vēlēšanās redzēt arī eņģeļus. ... 187 153. Par toreizējo laika mērīšanu pēc zvaigžņu gājuma. Kisjona zinātkāro meitu pamācība par Mēness 301

 • Page 1 and 2:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR

 • Page 3 and 4:

  Priekšvārds Visos laikos ir biju

 • Page 5 and 6:

  Parasti viņš savu rakstīšanas m

 • Page 7 and 8:

  dēļ tad arī zināmā mērā liec

 • Page 9 and 10:

  apgaismotu un atkal darītu līdzī

 • Page 11 and 12:

  3] Te tagad bija tā būtne, cilvē

 • Page 13 and 14:

  13] Cik daudz pazemības ir liecīb

 • Page 15 and 16:

  Jāņa mācekļi un apstiprināja,

 • Page 17 and 18:

  ar tagadējo dienas laika iedalīju

 • Page 19 and 20:

  tis, kurā nav nekādas viltības!

 • Page 21 and 22:

  izbeidzās, tikai tad pēc kārtas

 • Page 23 and 24:

  19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv

 • Page 25 and 26:

  6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma

 • Page 27 and 28:

  Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs

 • Page 29 and 30:

  6] “Pārdevēji” un “pircēji

 • Page 31 and 32:

  18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt

 • Page 33 and 34:

  9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert

 • Page 35 and 36:

  tic, turētos pie Viņa Vārda un i

 • Page 37 and 38:

  viņam apsolīju. Un tā no rīta m

 • Page 39 and 40:

  ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,

 • Page 41 and 42:

  omiešiem, kuru pamatprincips jau t

 • Page 43 and 44:

  27. Tālākais notikums pie Jēkaba

 • Page 45 and 46:

  mums tomēr varēs pasludināt to,

 • Page 47 and 48:

  va šķūņos! 36. Un, kas te pļau

 • Page 49 and 50:

  10] Te samarieši pārsteigti uzlū

 • Page 51 and 52:

  6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi

 • Page 53 and 54:

  Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s

 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250: viņam tikai bija liels prieks, ka
 • Page 251 and 252: viesus pēc viņu vajadzībām. 15]
 • Page 253 and 254: zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik
 • Page 255 and 256: dienas, lai esam pietiekami spēcin
 • Page 257 and 258: dinošas eļļas, dziedinošas sula
 • Page 259 and 260: 10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P
 • Page 261 and 262: atpakaļ. 10] Visās citās neskait
 • Page 263 and 264: kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i
 • Page 265 and 266: 13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur
 • Page 267 and 268: lētos izvirzīt kādu galveno dzī
 • Page 269 and 270: mudinās visādai darbībai, lai Es
 • Page 271 and 272: tots, viņiem pametu dažus iekšē
 • Page 273 and 274: 9] Bet, miera stundai beidzoties, p
 • Page 275 and 276: līcim, un viņiem nav jāzina, uz
 • Page 277 and 278: 24] Boruss to arī dara, bet Jairus
 • Page 279 and 280: āļi un māsas esam pilnīgi mier
 • Page 281 and 282: ērni no bailēm trīcēja, jo viņ
 • Page 283 and 284: mazāk vecus kokus un pēc zvērin
 • Page 285 and 286: 4] Kad virstiesnesis dedzīgākās
 • Page 287 and 288: labajā rokā nēsā ķeizara varas
 • Page 289 and 290: 239. Tiesas scēnas turpinājums. T
 • Page 291 and 292: nedaudz stundās. Bet daļa lai nod
 • Page 293 and 294: agātiem vecākiem labi jārūpēja
 • Page 295 and 296: atnākušajiem bagātniekiem. “Ka
 • Page 297 and 298: patiesības liecinieku slikto piere
 • Page 299: 95. Toms un Jūda. Jūdas būtība
 • Page 303 and 304: Vīna apreibušie un miegainie temp
 • Page 305 and 306: 216. Philopolda pieticīga un labā