Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

Jāņa

Jāņa Evaņģēlija 3. nodaļa. Jēzus saruna ar Nikodēmu par atdzimšanu un Jāņa saruna ar saviem mācekļiem par Kristu 17. Kungs, mājvietā mācīdams un dziedinādams, dara daudz laba. Kungs satiekas ar nakts laikā atnākušajiem bagātniekiem. “Kas pasaules priekšā ir mazs, to Dievs ir izraudzījis.” (Jāņa ev. 3:1) 1. Bet starp farizejiem bija viens cilvēks, vārdā Nikodēms, kas starp jūdiem bija priekšnieks. 1] Kad pēc tempļa šķīstīšanas Es ar visiem tiem, kas bija Man sekojuši, uzturējos ārpus pilsētas kādā nelielā mājvietā, par ko jau tika minēts iepriekšējā nodaļā; tomēr katrs varētu vēlēties pajautāt: 2] “Ko tad Tu, Kungs, tur darīji? Jo Tu šīs vismaz astoņas dienas noteikti neesi pavadījis bez darba?” 3] Te Es saku: “Pavisam noteikti nē! Jo tur dienu un nakti pie Manis nāca daudz visu kārtu pilsētnieku. Nabadzīgie parasti nāca dienā, bet lielie vīri, augstmaņi un bagātnieki, biežāk pa nakti, jo sev līdzīgo priekšā viņi negribēja izrādīties vāji un viltīgi. 4] Bet, tā kā iepazīties ar Mani tuvāk viņus tomēr mudināja daļēji ziņkārība, daļēji — sava veida ticīga nojauta, ka varbūt tomēr Es varētu būt Mesija, tad viņi nāca Mani apmeklēt naktīs, kas parasti beidzās ar stipru skaišanos; jo šiem augstmaņiem un bagātniekiem pavisam noteikti nepatika tas, ka Es vienlīdz laipni izturējos gan pret viņiem, gan pret daudzajiem nabagiem, kuri nevarēja vien beigt slavēt Manu labsirdību un draudzību. 5] Arī kā ārsts Es darīju daudz brīnumu starp nabadzīgajiem, apsēstos atbrīvoju no viņu mocītājiem gariem, nolēmētos padarīju spējīgus iet, podagras slimos taisnus, spitālīgos tīrus, mēmos spējīgus dzirdēt un runāt, aklos redzīgus — un to visu visvairāk ar Vārdu. 6] Tie, kuri naktī nāca pie Manis, to labi zināja un prasīja no Manis līdzīgas zīmes, kur pretī Es viņiem vienmēr atteicu: “Dienai ir divpadsmit un naktij tāpat divpadsmit stundas. Diena ir nolemta darbam, bet nakts — atdusai. Kas dienā strādā, tam viss iet gludi, bet kas naktī strādā, tas viegli uzduras šķēršļiem, jo viņš neredz, kur liek savu kāju.” 7] Daži Man jautāja, kādā varā un spēkā Es daru tādus brīnumus. Uz to atbilde pavisam īsi bija šāda: “No Manis Paša varas, un te Man nav vajadzīga neviena cilvēka palīdzība!” 8] Vēl viņi Man jautāja, kāpēc Es labāk neņemot mājvietu pilsētā; jo tādiem tik lieliem darbiem piederas liela vieta, bet ne pēdējā sādžiņa, kas gan atrodas lielas pilsētas tuvumā, bet ko pilsētnieki pavisam neievēro. 9] Uz to Es atbildēju: “Tādā vietā, kur iedomīgi iedzīvotāji vārtu priekšā par sargiem tur šķēpu nesējus un laiž iekšā tikai izcilus ļaudis, bet nabagu bez žēlastības atraida un kur uz katras ielas, ja kāds ir svešinieks un nav pietiekami grezni ģērbies, viņš tiek vismaz septiņreiz apturēts un izvaicāts, kas un no kurienes viņš esot un ko viņš šeit darot, — Es nepalieku. Bez tam Es mīlu tikai to, kas pasaules priekšā ir mazs un ko pasaule nicina, jo Rakstos teikts: “Kas pasaules priekšā ir liels, tas Dieva priekšā ir negantība!” 10] Un viņi jautāja un teica: “Vai templis, kurā mājo Jehova, nav liels un krāšņs?” — Es teicu: “Viņam gan vajadzētu tajā mājot, bet, tā kā jūs templi esat apgānījuši, tad Viņš to atstāja un tajā vairs nemājo, un Mozus šķirsts ir tukšs un miris!” 11] Nakts gājēji sacīja: “Kādas noziedzīgas blēņas Tu te sarunā? Vai tad Tu nezini, ko Dievs uz Dāvidu un Zālamanu ir runājis? Vai tas, ko runājis Dievs, jebkad var kļūt nepatiess? Kas tad Tu esi, ka mūsu priekšā iedrošinies tā runāt?” 12] Es sacīju: “Ciklab man Sevī un no Sevis paša ir vara un spēks, vienīgi pēc Savas gribas un ar Savu Vārdu dziedināt visus slimniekus, kas atnākuši pie Manis, tāpat Man ir arī vara un spēks un vispilnīgākās tiesības jūsu priekšā tā runāt par templi, un Es vēlreiz saku, ka tagad arī jūsu templis Dieva priekšā ir negantība!” 13] Te daži iesāka kurnēt, bet citi teica: “Tas acīmredzot ir pravietis, un viņi vienmēr par templi ir izteikušies nelabvēlīgi! Ļausim Viņam iet!” Un tā šie nakts gājēji atkal aizgāja. 30

18. Notikums ar Jeruzalemes pilsētas galvu Nikodēmu. Nikodēms kā pravietojumu zinātājs ir pareizi aprēķinājis Dieva Valstības atnākšanu, tomēr pēdējo neatzīst. Svarīgi dzīvības padomi uz atdzimšanu. (Jāņa ev. 3:2–5) 1] Bet, kamēr Es uzturējos Jeruzalemes tuvumā, priekšpēdējā naktī pie Manis atnāca pilsētā labi pazīstamais Nikodēms, tāpēc, ka arī viņš bija Jeruzalemes augstmanis; — pirmkārt, viņš bija farizejs, tātad amata, cieņas un ievērības ziņā apmēram tas, kas tagad Romā ir kardināls, un, otrkārt, kā bagātākais Jeruzalemes lielpilsonis bija arī šīs pilsētas jūdu augstākais priekšnieks; pati Roma bija viņu iecēlusi pilsētas galvas amatā. 2. Viņš naktī nāca pie Jēzus un Viņam sacīja: “Meistar, mēs zinām, ka Tu esi nācis no Dieva kā skolotājs (pravietis), jo neviens nevar darīt tādas zīmes, kā dari Tu, ja Dievs nav ar viņu.” 2] Viņš, kā Jeruzalemes priekšnieks pilsoniskā ziņā, pats naktī nāca ārā pie Manis un tūlīt sacīja: “Meistar! Piedod man, ka nāku pie Tevis tik vēlu naktī un traucēju Tevi Tavā mierā, bet, tā kā es dzirdēju, ka Tu šo apvidu jau rītdien atstāj, tad nevarēju citādi apliecināt Tev savu cieņu. Jo, redzi, es un vairāki mani amata biedri, tā kā esam vērojuši Tavus darbus, tad tagad zinām, ka Tu pie mums esi nācis kā pilnīgi patiess, Dieva sūtīts pravietis! Jo tās brīnuma zīmes, ko Tu dari, nevar darīt neviens, ja Jehova nav ar viņu! Tā, ka Tu acīmredzot esi pravietis un tev vajag redzēt, cik ļaunā stāvoklī mēs esam, bet, tā kā Tavi priekšgājēji mums tomēr apsolījuši Dieva Valstību, tad saki, lūdzams, kad tā nāks, un, ja tā nāks, tad kādam vajag būt, lai tajā nonāktu?” 3. Jēzus atbildēja un teica: “Patiesi, patiesi, es tev saku: ja vien kāds no jauna piedzims, citādi viņš nevar redzēt Dieva valstību.” 3] Uz šo Nikodēma jautājumu Es tikpat īsi atbildēju, kā to izteic pants, proti: “Patiesi, patiesi, Es tev saku, ja nu vienīgi kāds piedzims no jauna, citādi viņš nevar Dieva valstību ne redzēt, nedz, vēl jo mazāk — tajā ieiet,” — kas nozīmē: “Ja tu savu garu tādā ceļā, kādu Es tev ar Savu mācību un darbiem rādu, nepamodināsi, tad tu Mana Vārda dievišķo būtību ne tuvu nevari saprast, nemaz nerunājot par iespiešanos tā dzīvību sniedzošajos dziļumos!” 4] Turpmāk redzēsim, ka citādi krietnais Nikodēms tādus Manus vārdus nav sapratis. tas vēlreiz apstiprina, ka, ja kāds nav ar pamodinātu garu, tas Mana Vārds dievišķo dzīvību pat ne tuvu nevar saprast. To skaidri un gaiši parāda nākamais pants, saskaņā ar kuru Nikodēms, par Maniem vārdiem pavisam apmulsis, jautāja: 4. Nikodēms Viņam saka: “Kā cilvēks var vēlreiz piedzimt, kad viņš ir kļuvis vecs? Vai tad viņš atkal var ieiet savas mātes miesās un no tām atkal piedzimt?” 5] “Bet, mīļais Meistar, manām ausīm tavi vārdi tomēr šķiet dīvaini. Kā gan var būt iespējams vēlreiz piedzimt? Vai tad kāds cilvēks, kas ir kļuvis liels, vecs un stīvs, caur šaurajiem vārtiņiem var iekāpt savas mātes miesās un pēc tam no tām piedzimt otru reizi? Redzi, mīļais Meistar, tā ir pilnīgi neiespējama lieta. Vai nu Tu par gaidāmo Dieva valstību neko nezini, vai, mazākais, nezini īsti, jeb Tu par to zini un tikai aiz bailēm, ka es Tevi nelieku sagūstīt un iemest cietumā, negribi man to teikt. Ak, par to esi bez raizēm, jo es vēl nekad nevienam neesmu laupījis viņa brīvību, vienīgi, ja viņš bijis slepkava vai zaglis. — Bet Tu nabaga cilvēcei esi liels labdaris un ar Dieva spēku Tevī brīnišķīgi izdziedinājis gandrīz visus Jeruzalemes cilvēkus; kā tad lai es varētu Tevi aizskart? 6] Bet tici man, mīļais Meistar, ka uz Dieva Valstības nākšanu es skatos nopietni! Tādēļ, ja Tu par to zini kaut ko tuvāku, saki to tādā veidā, ka es teikto varu aptvert! Debesīgo izteic ar debesīgiem un laicīgo ar laicīgiem vārdiem, bet labi saprotamās ainās, citādi man no tavas pamācības būs vēl mazāk labuma, nekā no seno ēģiptiešu putnu rakstiem (hieroglifiem), kurus es nevaru ne izlasīt, nedz, vēl jo mazāk — saprast. No saviem aprēķiniem es visai droši zinu, ka Dieva Valstībai jau vajag būt klāt, tikai man vēl nav zināms, kur un kā tajā ieiet un kas tajā tiek uzņemts. Es vēlētos saņemt no Tevis pilnīgi saprotamu un skaidru atbildi uz šiem jautājumiem. 5. Jēzus atbildēja: patiesi, patiesi, Es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā! 7] Uz šo atkārtoto jautājumu Es Nikodēmam atkal devu tieši to atbildi, kāda tā ir iepriekšējā, 5. pantā; vienīgā atšķirība no iepriekšējās atbildes ir tāda, ka te Es tuvāk paskaidroju, tieši kādā veidā vajag atdzimt, lai ieietu Dieva valstībā, proti, ūdenī un garā, kas nozīmē: 8] Dvēselei vajag tikt šķīstītai ar pazemības un pašaizliedzības ūdeni, jo ūdens ir vissenākais pa- 31

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68: 49. Ziharā. — Norādījums, kā
 • Page 69 and 70: tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un
 • Page 71 and 72: ām arī manai mājai, kur es tad T
 • Page 73 and 74: tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi
 • Page 75 and 76: 55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk
 • Page 77 and 78: sevi nevar iet staigāt prieka birz
 • Page 79 and 80: tagad par to tālāk vairs ne; man
 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā