Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

zemības simbols. Tas

zemības simbols. Tas ļauj ar sevi darīt visu, uz visu ir pakalpīgs, tas vienmēr izraugās viszemākās zemes vietas un bēg no augstumiem, — un tikai pēc tam ar Patiesības Garu, kuru netīra dvēsele nekad nevar saprast, jo netīra dvēsele ir līdzīga naktij, kur pretī patiesība ir saule, kas ap sevi visur izplata gaismu un dienu. 9] Tātad, kas savā pazemības šķīstītajā dvēselē uzņem patiesību un to kā tādu patiesi atzīst, to šī patiesība dara garā brīvu, un šī gara brīvība vai ieiešana tādā brīvībā tad arī ir tā īstenā ieiešana Dieva Valstībā. 10] Bet Es, protams, nedevu Nikodēmam tādu izskaidrojumu, jo savu zināšanu robežās viņš to būtu sapratis vēl mazāk, nekā aizklāto, īso līdzību. Tāpēc arī viņš Man jautāja otrreiz, kā tas būtu saprotams. 19. Sarunas turpinājums ar Nikodēmu. Kungs kā Meistars visā, tātad arī patiesā gudrībā. Cilvēka būtība. Gara noslēpums. Skaista līdzība par jauno vīru, kā atbilstība garīgai gaismai vēl nenobriedušā dvēselē. (Jāņa ev. 3:6–12) 6. Kas no miesas dzimis, ir miesa, un kas no gara dzimis, ir gars. 1] Bet Es viņam atbildēju, kā tas iepriekšējā, 6., pantā ir rakstīts, proti: “Nebrīnies, ka Es tev tā saku. Jo redzi, kas nāk no miesas, tas ir miesa, tātad nedzīva matērija jeb ārējākais dzīvības apvalks; bet kas nāk no Gara, tas arī ir gars jeb Sevī Pašā mūžīga dzīvība un patiesība!” 2] Bet Nikodēmam tā lieta vēl arvien nebija saprotami. Viņš raustīja plecus un kļuva aizvien vairāk izbrīnīts, mazāk par lietu, nekā par to, ka viņš kā visgudrākais farizejs, kas taču ir izglītots visos rakstos, nav spējīgs saprast tādu vārdu nozīmi; jo viņš bija augstās domās par savu gudrību, kuras dēļ arī bija iecelts par jūdu priekšnieku. 3] Tāpēc viņš jo vairāk brīnījās, kad nu pavisam negaidot Manī bija atradis Meistaru, kas viņam sniedza pārdošanai pavisam savādus gudrības riekstus. Tā kā viņš pavisam nevarēja orientēties, tad atkal Man jautāja: “Jā — kā tad tas ir saprotams? Vai tad arī gars var nonākt grūtniecības stāvoklī un dzemdēt sev līdzīgu?” 7. Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: Jums vajag no jauna piedzimt! 4] Es viņam sacīju: “Es jau esmu teicis, ka tev par to nemaz nav tā jābrīnās, kad es tev teicu: “Jums visiem vajag no jauna piedzimt!” 8. Vējš pūš, kur grib, un tu gan dzirdi tā šalkšanu, tomēr nezini, no kurienes tas nāk un uz kurieni dodas; tā tas ir ar ikvienu, kas piedzimst no Gara. 5] Jo redzi, vējš pūš kur grib, un tu gan dzirdi tā šalkšanu, bet nezini, no kurienes tas sākotnēji rodas; tā tas ir ar ikvienu, kas nāk no Gara un tevi uzrunā. Tu gan viņu redzi un dzirdi, bet, tā kā viņš uz tevi runā savā garīgā veidā, tad tu neaptver un nesaproti, no kurienes viņam ir šīs zināšanas un ko viņš ar to domā. Bet, tā kā tu esi godīgs un gudrs, tad jau arī tev īstā laikā tiks dota spēja šīs lietas aptvert un saprast.” 9. Nikodēms atbildēja un Viņam teica: “Meistar, kā tas var notikt?” 6] Te Nikodēms domīgi pakratīja galvu un pēc kāda laika sacīja: “Te es gan vēlētos uzzināt no Tevis, kā tas varētu notikt? Jo, ko es zinu un saprotu, to es zinu un saprotu manā miesā; ja man miesa tiks atņemta, kā gan es vairs varēšu kaut ko aptvert un saprast! — Kā, kā — es kā miesa kļūšu par garu un kā mans gars tad sevī uzņems citu garu un tad piedzims no jauna? — Kā, kā tas varēs notikt?” 10. Jēzus atbildēja un viņam teica: “Tu tomēr esi mācītājs Izraēlā un to nezini?!” 7] Es viņam sacīju: “Tu esi gudrākais mācītājs Izraēlā un, vienalga, nevari to aptvert un saprast! — Bet, ja tu kā rakstu mācītājs to nevari saprast, kas tad lai notiek ar daudziem citiem, kuri no rakstiem zina knapi tik daudz, kā to, ka reiz esot bijuši tādi Ābrams, Īzaks un Jēkabs? 11. Patiesi, patiesi, Es tev saku: mēs (garīgie) runājam (pavisam dabīgi) to, ko mēs zinām, un liecinām (par to), ko esam redzējuši, un jūs nespējat mūsu liecību (saprast) un pieņemt! 8] Patiesi, patiesi, tici Man! Mēs, t.i., Es un mani mācekļi, kas esam atnākuši no Gara, šeit ar tevi nerunājam it kā tīri garīgi, bet gan pavisam dabīgi un zemes dabas attēlos tev darām zināmu to, ko mēs zinām un garā esam redzējuši, un jūs to nevarat aptvert un pieņemt! 12. Bet, ja jau jūs nevarat ticēt (pieņemt), kad Es ar jums runāju par zemes lietām, kā jūs tad ticētu, ja es ar jums vēlētos runāt tīri par debess lietām?! 32

9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert un saprast kaut ko, izteiktu tik viegli saprotamos vārdos, Man runājot ar jums par garīgām lietām pavisam laicīgā veidā, tādējādi ļaudams tām kļūt gluži vai par zemes lietām, nu, tad Man gribētos zināt, kas gan notiktu ar jūsu ticību, ja Es gribētu runāt ar jums par debess lietām tīri debesīgi! 10] Es tev saku: gars, kas sevī un no sevis paša ir gars, vienīgais zina to, kas ir garā un kas dod viņam dzīvību! Bet miesa ir tikai ārējākā miza un par garu nezina neko, vienīgi, ja gars apvalkam, mizai to atklāj; bet tavs gars vēl ir par daudz miesas pārvaldīts un apsegts, un tādēļ par sevi neko nezina. Bet nāks laiks, kad tavs gars, kā jau Es tev teicu, taps brīvs; tad tu Manu liecību sapratīsi un pieņemsi!” 11] Nikodēms sacīja: “Mīļais Meistar, Tu gudrākais no gudrajiem! Ak, saki man to saprotami, kad, kad pienāks šis tik karsti gaidītais laiks? 12] Uz to Es atbildēju un teicu: “Mans draugs, tu vēl esi par maz nobriedis tam, lai es tev pateiktu laiku, dienu un stundu! Redzi, kamēr jaunais vīns nav pietiekami norūdzis, tas paliek duļķains, un, ja tu to ielej kristāla kausā un kausu turi pret sauli, tās varenā gaisma tomēr nespēs izspiesties cauri jaunā vīna duļķēm, un taisni tā tas ir arī ar cilvēku. Iekams viņš nav pietiekami norūdzis un rūgšanas procesā izmetis visu netīro, debesu gaisma viņa būtnei nevar izspiesties cauri. Bet tagad Es tev kaut ko teikšu, ja tu to sapratīsi, tad ar laiku būsi skaidrībā. Tātad klausies Mani! 20. Tālākie trīs svarīgie panti, kuri Nikodēmam ir nesaprotami. Viņa pesimistiskā runa. Kunga īss mājiens viņam. (Jāņa ev. 3:13–15) 13. Un neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi Tas, Kas no debesīm nonācis, tieši Cilvēka Dēls, Kurš vienmēr ir debesīs. 14. Un, kā Mozus tuksnesī ir paaugstinājis čūsku, tāpat arī vajag tikt paaugstinātam Cilvēka Dēlam. 15. Lai visi, kas Viņam tic, neiet pazušanā, bet iegūst mūžīgu dzīvību. 1] Redzi, neviens nevar uzkāpt debesīs, kā vien Tas, Kas ir nonācis no debesīm, Cilvēka dēls, Kurš vienmēr ir debesīs.Un, kā Mozus tuksnesī paaugstināja čūsku, tā jātiek paaugstinātam arī cilvēka Dēlam, lai visi, kas Viņam tic, neiet pazušanā, bet gan iegūst mūžīgu dzīvību! Saki Man, vai tu to saproti?” 2] Nikodēms saka: “Mīļais Meistar! Kā gan lai es to varētu?! Tevī ir īpaša veida gudrība; kā jau reiz Tev teicu, es vieglāk varētu lasīt seno ēģiptiešu putnu rakstus, nekā saprast Tavu gudrību! Man nu atklāti jāatzīst, ka, ja mani pie Tevis nesaistītu Tavi varenie darbi, es Tevi uzskatītu par nelgu vai jokdari; jo tomēr neviens saprātīgs cilvēks nekad nav runājis līdzīgi Tev! Tomēr Tavi darbi rāda, ka Tu esi nācis pie mums no Dieva kā skolotājs un Tevī jābūt dievišķai varas un gudrības pilnībai, bez kuras nevienam nav iespējams paveikt tādus darbus. 3] Bet, kur viens ir tīri dievišķs, tur arī tam otram vajag būt dievišķam. Tavi darbi, mīļais Meistar, ir dievišķi, un tātad arī Tavai Mācībai par Dieva Valstību uz Zemes, vai es to aptveru vai nē, vajag būt dievišķai! Tomēr, ja es kaut nedaudz pasaulīgi aplūkoju tēzi “Neviens nekāpj debesīs, kā vien tas, kas ir nonācis no debesīm!” — tas esot tieši Cilvēka Dēls, kurš vienmēr ir debesīs —, tad es esmu pilnīgi apjucis! Mīļais Meistar, kopš Enoka un Elijas nevienam zemes cilvēkam gan nav bijusi tā laime, redzami uzbraukt debesīs; Tu varbūt varētu būt trešais?! Un, ja arī Tu varbūt kļūtu tas trešais, vai gan tas ko līdzētu visiem citiem cilvēkiem, kuri, tādēļ, ka viņi nav nonākuši no debesīm, tātad arī nekad nevar nonākt debesīs?! 4] Bez tam Tu vēl teici, ka Tas, tā no debesīm nonākušais, tikai šķietami atrodas uz zemes, bet patiesībā vienmēr ir debesīs! Ievērojot to, pagaidām tikai Enokam un Elijam un vēlāk varbūt arī Tev var būt dalība pie Dieva Valstības, kurai jānāk, bet visi pārējie miljonu miljoni uz visām mūžību mūžībām var gulties mitri tumšajā kapā un no Dieva žēlastības un līdzcietības atkal kļūt par zemi un beidzot par neko! 5] Mīļais Meistar, par tādu Dieva valstību virs zemes nabaga zemes tārpi, kuri visādā ziņā diezgan smieklīgi saucas par “cilvēkiem”, pateicas. Kas gan nezina, ka tā ir un vienmēr tā būs? Viena vai divas bezdelīgas vasaru neatnes! Ko bija darījuši Enoks un Elija, kad viņi no zemes tika uzņemti debesīs? Būtībā neko citu, kā vien to, kas bija raksturīgs viņu debesu dabai! Tātad viņiem nebija nekāda nopelna un pēc Tava tagadējā izskaidrojuma viņi vienīgi tādēļ no zemes ir tikuši uzņemti debesīs, ka viņi, līdzīgi Tev, ir nonākuši uz zemes no debesīm! 33

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68: 49. Ziharā. — Norādījums, kā
 • Page 69 and 70: tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un
 • Page 71 and 72: ām arī manai mājai, kur es tad T
 • Page 73 and 74: tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi
 • Page 75 and 76: 55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk
 • Page 77 and 78: sevi nevar iet staigāt prieka birz
 • Page 79 and 80: tagad par to tālāk vairs ne; man
 • Page 81 and 82: meklēju, tad Es kā kāds kungs no
 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā