Views
4 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

6] Redzi, šīs

6] Redzi, šīs cietsirdīgās zemes nabaga cilvēcei ir ārkārtīgi maz cerību un nav gandrīz vai nekāda iepriecinājuma. Bet, kā jau Tev iepriekš teicu, es palieku pie tā, ka Tava Mācība tomēr ir dievišķa un visai gudra, lai gan, kā es vienā tavā tēzē parādīju, aplūkota ar dabīgu saprātu, tā ir un tai vajag būt vistīrākai ģeķībai, ko Tu sapratīsi tikpat labi kā es. 7] Bet ko Tu domā ar to Cilvēkdēlu, kuram jātiek paaugstinātam līdzīgi, kā Mozus vara paaugstināja čūsku tuksnesī un kā un kāpēc visiem, kas tic šim līdzīgi čūskai paaugstinātajam Cilvēka Dēlam, jādabū mūžīga dzīvība, tas jau sevī ir tīrākais neprāts, absurds! Kas ir šis Cilvēka Dēls? Kur Viņš ir tagad? Ko Viņš dara? Vai arī Viņš, līdzīgi Enokam un Elijam, nāk no debesīm? Vai vispirms Viņam jāpiedzimst miesā? Ko par šo Cilvēka Dēlu jātic tiem cilvēkiem, kuri droši vien Viņu tikpat maz jebkad ir redzējuši, kā es? Kā Viņš var nākt uz šo zemi, ja viņš arvien ir debesīs? Kur Viņš tiks paaugstināts un kad? Vai tādējādi Viņš kļūs par neuzveicami varenu jūdu ķēniņu? 8] Redzi, mīļais Meistar, tas noteikti skan ļoti dīvaini no tāda vīra mutes, kas ar Saviem darbiem rāda, ka Viņā vajag mājot dievišķam spēkam un varai! Bet, kā jau teikts, es negribu ļaut tam visam sevi maldināt un joprojām turu Tevi par Dieva modinātu lielu pravieti. 9] No tā Tu redzi, ka es neesmu no tiem, kas kādu mācību, ja viņi to nesaprot, tūlīt atmet; bet tādēļ es tomēr gribētu tevi lūgt, lai tu man dotu vēl tikai nelielu paskaidrojumu: jo saskaņā ar Tevis līdz šim teikto man ir neiespējami Tevi aptvert un saprast. — Redzi, no manis jūdu zemē daudz kas atkarīgs, sevišķi Salemas pilsētā, kur es esmu visu jūdu priekšnieks! Ja es Tevi pasludinu par pravieti un ieviešu Tavu mācību, tad tā tiks pieņemta un ieviesta; bet, ja es to atmetu, tad tā arī tiks atmesta un netiks pieņemta. Tādēļ esi tik labs un dod man tikai nedaudz vairāk gaismas! 10] Es sacīju: “Tu tagad esi daudz ko sapļāpājis un runājis kā cilvēks, kuram par debess lietām nav ne mazākās jausmas; bet tas arī nevar būt citādi, jo tu esi pasaules naktī un nespēj ieraudzīt gaismu, kas ir atnākusi no debesīm, lai apgaismotu šīs pasaules nakts tumsu. Kāda puskrēsla tev gan ir, bet tomēr tu nesaredzi to, kas tev, tā teikt, sēž uz deguna! 21. Kungs dod Nikodēmam saprotamākus mājienus par Dēla tapšanu par Cilvēku un par viņa, kā Dieva un Cilvēka dēla misiju. Kas ir tiesa? Kas Kungu nespēja atzīt, tajā jau ir tiesa. (Jāņa ev. 3:16–21) 16. Dievs tā ir mīlējis pasauli, ka Viņš deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai visi, kas viņam tic, nepazūd, bet gan iegūst mūžīgu dzīvību. 1] (Kungs): “Es tev saku. Dievs ir mīlestība un Dēls ir Viņa gudrība. Dievs tā mīlēja pasauli, ka Viņš šajā pasaulē deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, t.i., no Viņa Paša kopš Mūžības izejošo gudrību, lai visi, kas Viņam tic, nepazūd, bet gan iegūst mūžīgu dzīvību! — Saki Man, vai tu arī to nesaprati?!” 2] Nikodēms saka: “Es gan domāju, ka man tas būtu jāsaprot, bet pamatā es tomēr nesaprotu. Ja es vismaz zinātu, kas man būtu jāiesāk ar to Cilvēka Dēlu, te es tad jau būtu tā puslīdz kārtībā! Tu tagad runāji arī par Dieva vienpiedzimušo Dēlu, Kuru pasaulē deva Dieva mīlestība. Vai Cilvēka Dēls un tas “Jaunpiedzimušais Dieva Dēls” ir viena un tā pati individualitāte?” 3] Es saku: “Skaties šeit! Man ir galva, ķermenis, rokas un kājas. Galva, ķermenis, rokas un kājas ir miesa, un šī miesa ir Cilvēka Dēls; jo, kas ir miesa, tas nāk no miesas. Bet šajā Cilvēka Dēlā, Kas ir miesa, mājo Dieva gudrība, un tā ir Dieva vienpiedzimušais Dēls. Tomēr ne Dieva vienpiedzimušais Dēls, bet gan tikai Cilvēka dēls tiks paaugstināts līdzīgi Mozus vara čūskai tuksnesī, ko daudzi nespēs aptvert; bet, kuri neapjuks un ticībā turēsies pie Viņa vārda, tiem Viņš dos varu saukties par Dieva bērniem, un viņu dzīvībai un valstībai turpmāk mūžam nebūs beigu. 17. Jo Dievs Savu Dēlu nesūtīja pasaulē, lai Viņš to tiesātu, bet gan, lai tā caur viņu taptu atpestīta. 4] Bet tev tagad nevajag gaidīt kādu šīs pasaules tiesu, piemēram, karu, ūdens plūdus vai pat visus pagānus iznīcinošu uguni no debesīm; jo, redzi, Dievs Savu vienpiedzimušo Dēlu (Dievišķo gudrību) nav sūtījis pasaulē (šajā cilvēka miesā), lai Viņš šo pasauli tiesātu (pazudinātu), bet gan, lai tā ar Viņa palīdzību kļūst pilnīgi svētlaimīga, tas nozīmē, lai arī visa miesa neiet pazušanā, bet gan augšāmceļas mūžīgai dzīvībai kopā ar garu. (Kā miesa šeit jāsaprot ne tik daudz ķermeņa matērija, kā dvēseles materiālās tieksmes). Bet, lai to sasniegtu, ticībai vajag iznīcināt miesā esošās materiālās augstības alkas un, proti, ticēt Cilvēka Dēlam, ka Viņš, no Dieva kopš Mūžības piedzimis, ir nācis šajā pasaulē, lai visi, kas 34

tic, turētos pie Viņa Vārda un iegūtu mūžīgu dzīvību! 18. Kas Viņam tic, tas netiks tiesāts; bet, kas netic, tas jau ir tiesāts, jo viņš netic vienpiedzimušā Dieva Dēla vārdam. 5] Kas aizvien, vai jūds vai pagāns, Viņam ticēs, tas mūžam nekad netiks tiesāts un caur to pazudināts; bet, kas neaptvers Cilvēka Dēla būtību un neticēs Viņam, tas tad arī ar to pašu ir jau tiesāts. Jo tieši tas, ka viņš negrib un nevar ticēt Cilvēka Dēlam, jo viņam traucē paša augstības sajūta, jau ir šāda cilvēka tiesa. Vai tagad tu to saproti? Es tev visu tagad pateicu priekšā pavisam skaidri.” 6] Nikodēms saka: “Jā, jā, Tavas ļoti mistiski teiktās runas jēgu es tā puslīdz saprotu; bet, kamēr šeit nav Tā Tevis tik augsti nostādītā Cilvēka Dēla, Kurā pilnībā mājo Dievišķā gudrība, un kamēr Tu nevari vai negribi tuvāk noteikt, kad un kur Viņš nāks, tā liekas kā runāta no gaisa. 7] Tāpat arī Tavi vārdi par tiesu, ar kuru Tu īstenībā liec saprast vienīgi neticību, skan visai mīklaini! Jo, ja tiesa nav ne plūdi, ne karš vai mēris un tikpat maz kāda iznīcinoša uguns, bet tikai un vienīgi neticība, tad man te, mīļais Meistar, atklāti jāatzīst, ka vēl aizvien nespēju aptvert Tavas runas jēgu! Jo, kas no kādas runas nesaprot vienu vai divus jēdzienus, tas pamatu pamatos nesaprot visu runu. Kas tad īstenībā ir Tava “tiesa”? Kādu jaunu jēgu Tu ieliec šajā jēdzienā?” 8] Es atbildēju: “Mans draugs, arī Es gandrīz varētu tev teikt, ka tikko vairs saprotu, kur varētu būt cēlonis, ka tu neesi spējīgs saprast Manas runas pilnīgi skaidro jēgu! Tu nevari saprast jēdzienu “tiesa”, un Es taču tev to devu, ļoti skaidri un pilnīgi iztirzātu. 19. Bet tā tiesa ir, ka pasaulē ir nākusi gaisma; un cilvēki tumsu mīlēja vairāk, nekā to gaismu. Jo viņu darbi bija un ir ļauni. 9] Redzi, tā jau ir tā tiesa, ka pasaulē no debesīm ir atnākusi Dieva gaisma; bet cilvēki, būdami izņemti no tumsas un nolikti gaismā, tomēr tumsu mīl daudz vairāk nekā pilnīgo Dieva gaismu viņu acu priekšā! To, ka cilvēki gaismu negrib, pierāda viņu darbi, kas ir caur un cauri ļauni. 10] Kur tu atrodi pirmo pilnīgo ticību, kur pareizu Dieva bijāšanu? Kur kāds mīl otru, izņemot gadījumu, ja viņš zina, ka viņš no tā otra kaut ko sev iegūst? Kur ir tie, kas mīl savas sievas viņu dzīvās auglības dēļ? Jaunas meitas viņi mīl miesas kārības un izvirtības dēļ un dzīvo ar tām netiklībā! Jo, kas gluži vai dievina otru dzimumu miesas kārības un nešķīstības dēļ, tas patiesi ir izvirtis, un tas ir ļaunumu ļaunums! — Kur ir kāds zaglis, kas acīmredzami ņemtu un zagtu gaismu?! 20. Kas dara ļaunu, tas ienīst gaismu un tādēļ nenāk pie gaismas, lai viņa ļaunie darbi netiktu sodīti. 11] Redzi, bet visi, kas tā domā un dara to, kas ir ļauns un slikts, tad arī ir tie, kuru darbi ir ļauni; kas vienmēr mīl un dara tādus darbus, tas ir gaismas ienaidnieks, tas to ienīst un tādēļ noteikti darīs visu iespējamo, lai nenāktu pie gaismas, un viņa ļaunie darbi, par kuriem viņš tomēr zina, ka gaisma tos aizliegusi un tiesā, gaismā netiktu pazīti un sodīti. 12] Un redzi, tajā pastāv tā īstenā tiesa; bet tas, ko tu saproti ar “tiesu”, nav tiesa, bet gan tikai sods, kas seko tiesai. 13] Ja tev patīk staigāt naktī, tad tā jau ir tavas dvēseles tiesa, ka tu nakti mīli vairāk, nekā dienu, bet, ja tu tādēļ viegli uzduries kādam šķērslim un tev ir lielas sāpes vai pat gadās iekrist vienā otrā dziļā bedrē, tad šis šķērslis vai kritiens nav tiesa, bet gan tikai tiesas sekas tevī, kas mīli nakti un ienīsti dienu! 21. Bet, kas dara patiesību, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi top redzami; jo tie ir darīti Dievā!” 14] Bet, ja tu esi Dieva gaismas, dienas un patiesības draugs, tad tu arī darbosies pēc dievišķās patiesības un noteikti karsti ilgosies, lai tavi darbi norisinātos visu acu priekšā un kļūtu visiem redzami; jo tu zini, ka tavi darbi, tādēļ, ka darīti Dieva patiesības gaismā, ir labi un taisnīgi, tātad pelna atzinību un atalgojumu! 15] Tātad, kas ir gaismas draugs, tas nestaigās naktī, bet gan dienā un tūlīt atzīs gaismu, jo viņš pats ir no gaismas, un šī gaisma ir — sirds ticība. 16] Kas, ievērojot to, tic Cilvēka Dēlam, ka Viņš ir gaisma no Dieva, tajā jau ir dzīvība; bet, kas netic, tajā jau ir tiesa, un taisni pati neticība ir šī tiesa. 17] Es domāju, ka tagad gan tu būsi Mani sapratis?” 22. Nikodēms vēl arvien nevar atrast dievišķo Cilvēka Dēlu; Kungs noraida viņu pie Jāņa. Beidzot Nikodēmā uzaust gaisma. “Seko savas sirds balsij!” 35

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68: 49. Ziharā. — Norādījums, kā
 • Page 69 and 70: tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un
 • Page 71 and 72: ām arī manai mājai, kur es tad T
 • Page 73 and 74: tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi
 • Page 75 and 76: 55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk
 • Page 77 and 78: sevi nevar iet staigāt prieka birz
 • Page 79 and 80: tagad par to tālāk vairs ne; man
 • Page 81 and 82: meklēju, tad Es kā kāds kungs no
 • Page 83 and 84: Irhaela ar viņas vīru Joramu un v
 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā

-1 -
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1