Views
8 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

Mīlestības vērtība.

Mīlestības vērtība. Kungs izlūdzas no Nikodēma kādu labdarību; Nikodēms atzīstas savā mīlestībā uz vēl nepazīstamo. 1] Nikodēms saka: “Tagad man pēkšņi viss kļuvis skaidrs, izņemot to vienu; un tas viens vēl vienmēr trūkst, un tas ir tieši Pats tas ārkārtējais Cilvēka Dēls, bez Kura visa Tava gudrākā runa ar visiem skaistajiem paskaidrojumiem, protams, izgaist kā bezdibenīgā tukšumā. Ko man līdz ticība vai vislabākā un stiprākā griba ticēt Cilvēka Dēlam, ja Viņa Paša šeit nav? No gaisa vai no kādas tīras idejas neviens nekādu Cilvēka Dēlu nevar radīt. Tādēļ saki man, kur es šo mūžīgo Dieva Dēlu lai sastopu, un esi pārliecināts, ka es Viņam nākšu pretī ar pilnīgāko ticību!” 2] Es sacīju: “Ja Es tevī to nebūtu redzējis, tad tu no Manis tagad tādu mācību nebūtu saņēmis! Bet tu pie Manis nāci naktī, nevis dienā, kaut gan par Maniem darbiem esi daudz dzirdējis un tos redzējis. Bet tāpēc, ka tu pie Manis nāci dabas nakts laikā, kā arī, atbilstoši, savas dvēseles naktī, tad ir saprotami, ka tu par Cilvēka Dēlu vēl neesi skaidrībā! 3] Es tev saku: ja kāds Cilvēka Dēlu meklē nakts laikā, jo dienā visu cilvēku priekšā bīstas to darīt, lai viņi to neizsmietu, tas to, ko viņš meklē, gan neatradīs. Jo tu kā gudrākais no jūdiem gan zināsi, ka nakts, lai tā būtu kāda būdama, meklēšanai un atrašanai noder vismazāk. — Tātad, kas meklē Cilvēka Dēlu, tam vajag Viņu meklēt dienā, nevis naktī; tad jau Viņš ļaus sevi atrast. 4] Es tev saku vēl tikai to: Noej pie Jāņa, kas ūdens dēļ tagad gan kristī Enonā, tuvu pie Salemas, viņš tev teiks, vai jaunpiedzimušais Dieva Dēls jau ir te vai nav. Tur tev Viņu jāmācās pazīt.” 5] Nikodēms atbildēja: “Ak, ak, mīļais Meistar, tas nāksies grūti! Jo man katru dienu ir ļoti daudz pienākumu, no kuriem es tik ātri nevaru atbrīvoties. Redzi, pilsētā un tās apkārtnē kopā ar svešiniekiem dzīvo vairāk nekā 8000 cilvēku, par kuriem man kā viņu priekšniekam ir daudz jārūpējas; turklāt vēl mani gaida tempļa ikdienas darbi, kurus es nekad nevaru nobīdīt malā. Tātad, ja man žēlastība netiks piešķirta šeit, Jeruzalemē, tad man diemžēl no tās vajadzēs atsacīties! Redzi, lai uzņemtos izpildīt tavu norādījumu, man ir vajadzīgas vismaz trīs dienas, un tas manā darbā ir tas pats, kas citam trīs gadi. 6] Tādēļ Tev vajag mani atvainot, ka es nevaru sekot Tavam padomam. Bet, cik bieži Tev un Taviem mācekļiem jānāk uz Jeruzalemi, nāc pie manis, un es jums došu labu pajumti! Tev, kopā ar tiem, kas ir ar Tevi, manī vienmēr jāatrod patiesu draugu un labvēli. Mans nams ir pietiekami liels, lai uzņemtu ap tūkstoti cilvēku, tas atrodas Dāvida laukumā Zālamana vārtu, kurus dēvē arī par Zelta vārtiem, iekšpusē. Kad vien Tu gribi nākt, namam jābūt pilnīgi Tavā rīcībā, lai Tu vari rīkoties pēc sirds patikas! Visam, kas ir manā varā, jābūt gatavam Tev pakalpot. Ja Tev kas vajadzīgs, prasi to, un es Tev sagādāšu! 7] Jo redzi, manī ir notikušas lielas pārmaiņas! Es Tevi, mīļais Meistar, mīlu vairāk kā visu, kas man jebkad bijis dārgs, un šī mīlestība man savā ziņā saka: Tu Pats esi taisni tas, Kura dēļ Tu mani sūtīji uz Enomu pie Jāņa! Var jau būt, ka tā nav, kā es jūtu; bet, lai būtu kā būdams, es Tevi mīlu no visas sirds, turklāt atzīstu Tevī īsti lielu Dievišķās Gudrības meistaru. Arī Tavi darbi, kurus pirms tevis neviens nav veicis, mani pildīja ar dziļāko apbrīnu, bet Tava lielā gudrība vēl vairāk sagūstīja manu sirdi Tev. Tu, mīļais Meistar! Es mīlu tevi! Saki man tomēr, vai mana sirds par Tevi izsaka pareizu liecību?” 8] Es saku: “Pacieties vēl neilgu laiku, un viss noskaidrosies! Drīz Es atkal nākšu pie tevis un būšu tavs viesis, tad tev viss jāuzzina! 9] Bet seko savas sirds balsij, tā tev vienā acumirklī pateiks vairāk, nekā visas piecas Mozus grāmatas un visi pravieši! Jo redzi, nekas nav patiess cilvēkā, izņemot mīlestību! Tādēļ turies pie tās, un tu staigāsi dienā! — Bet tagad par ko citu. 10] Es tagad došos jūdu zemē un tur sludināšu Dieva valstību. Bet tu esi iecelts pār šo zemi. Ne Manis, bet Manu mācekļu dēļ dod man drošības zīmi, kā tas pēc romiešu likumiem starp jūdiem pienākas, lai mācekļiem nebūtu nekādu šķēršļu ar muitu un muitniekiem! Tie bērni gan ir brīvi, bet viņiem vajag apliecību, kas to apstiprina. — Man gan tā būtu viegla lieta, ar leģioniem visur tikt cauri brīvi un netraucēti; bet Es nevienu negribu sadusmot, tādēļ pakļaujos Romas likumiem. Tāpēc esi tik laipns un sagādā Man drošības zīmi!” 11] Nikodēms saka: “Tūlīt, mīļo Meistar, Tev to jādabū! Es pats to uzrakstīšu un stundas laikā personīgi nodošu Tev, jo no šejienes ir pavisam netālu līdz manai mājai.” 12] Nikodēms aizsteidzas uz mājām un jau pēc pusstundas personīgi nodod prasīto drošības zīmi. Pēc tam, kad apliecība uz pergamenta loksnes bija mūsu rokās, Es sirdī svētīju krietno Nikodēmu. Viņš asarām acīs atvadījās un vēlreiz Mani lūdza, atgriežoties Jeruzalemē, izmantot viņa namu, ko tad arī Es 36

viņam apsolīju. Un tā no rīta mēs šķīrāmies. 23. Kunga darbība Jūdejā. Ūdens un uguns kristības. Mīlestības mācība un brīnumainu labdarību pavadošā liecība. Tikai viens, kas ir vajadzīgs. Mācekļu neizšķirtais jautājums par derīgu kristību: “Vai Tu tas esi?” Kunga atbilde. (Jāņa ev. 3:22–26) 22. Pēc tam Jēzus un Viņa mācekļi nogāja Jūdejas zemē. Tur Viņš kopā ar viņiem kādu laiku darbojās un kristīja. 1] Kad bija pilnīga diena, mēs devāmies ceļā uz Jūdejas zemi, kas savā ziņā piederēja pie Jeruzalemes, kā mūsdienās kāds rajons pie rajona pilsētas. Visu šo zemi it viegli varēja apstaigāt dažās dienās. 2] Nu, ko tad Es šajā zemē darīju? Pants saka, ka Es ar viņiem darbojos un tad kristīju. Šeit jājautā, kas īstenībā jāsaprot ar “viņiem” un tieši kādā veidā Es ar viņiem darbojos. “Viņi” bija, pirmkārt, Mani mācekļi, kuru skaits Jeruzalemē atkal bija par dažām galvām pieaudzis, kā arī tie, kuri ticīgi juta līdz Manai mācībai. 3] Bet visus, kuri pilnībā pieņēma Manu Mācību, Es atklāti kristīju ar ūdeni; bet slepenībā viņi tika kristīti ar Manas Mūžīgās Mīlestības un Gudrības Garu, tādējādi iegūstot tiesības saukties par “Dieva bērniem”. Mana Mācība un tas, ko Es tur darīju, daļēji ticis aprakstīts trijos citos Evaņģēlijos, nav vajadzīgs to atkārtot. Galvenokārt attēloju visus rupjos trūkumus, ar kuriem bija sasirguši jūdi un farizeji, un slavēju mīlestību uz Dievu un savu tuvāko. 4] Es atklāju visus trūkumus, grēciniekus nopietni mudināju nožēlot grēkus. Brīdināju visus, kas pieņēma Manu Mācību, nekrist atpakaļ vecajā farizeju rangā un Manas vismaigākās Mācības apstiprināšanai šajā materiālajā laikā veicu brīnumainus darbus. Izdziedināju daudzus slimniekus, apsēstos šķīstīju no netīriem gariem un uzņēmu arvien vairāk mācekļu. 23. Bet arī Jānis vēl kristīja Ainonā netālu no Salemas, jo tur bija daudz ūdens, un ļaudis gāja un ļāvās kristīties. 24. Jo Jānis vēl nebija iemests cietumā. 5] Šajā Manā gājienā caur jūdu zemi Es tad arī nonācu tās vietas tuvumā, kur Jānis mazajā Enonas tuksnesī netālu no Salemas kristīja, jo tur bija ūdens, kamēr Betānijas apvidū Jordanā bija ļoti maz ūdens un tas pats bija duļķains, netīrs un pilns smirdošu rāpuļu. Tāpēc Jānim sava vieta bija jāmaina. Viņš Enonā arī sludināja savus asos, uz grēku nožēlošanu skubinošos sprediķus un turpat arī kristīja tos cilvēkus, kas pieņēma viņa mācību un bija patiesi nožēlojuši grēkus. 6] Bet starp viņiem bija arī daudzi, kas jau bija pieņēmuši Manu Mācību, bet kurus Jānis iepriekš nebija kristījis. Viņi Man jautāja, vai esot vajadzīgs vispirms saņemt kristīšanu no Jāņa. Un Es viņiem teicu: “Tikai viens ir vajadzīgs, un tas ir Manas Mācības patiesa ievērošana. Bet, kas grib pirms tam ļauties, lai Jānis to attīra, kamēr viņš vēl brīvi dara savu darbu, tam tāda attīrīšanās nāks par labu. Pēc šādas Manas runas daudzi gāja pie Jāņa, lai viņš tos nokristītu. 25. Te starp Jāņa mācekļiem un jūdiem (kuri bija atnākuši) paceļas jautājums par šķīstīšanos (t.i., par Manu ūdens kristību, salīdzinot ar Jāņa liecību). 7] Te drīz pacēlās strīdīgs jautājums par Jāņa šķīstīšanu un Manu kristīšanu, jo Jāņa mācekļi nesaprata, kāpēc arī Es kristu ar ūdeni, tā kā no Jāņa bija dzirdējuši liecību, pēc kuras Es kristīšu nevis ar ūdeni, bet gan ar Svēto Garu. Daudzi jūdi, kuri tagad jau bija Mani mācekļi, apgalvoja un sacīja: Mana kristība esot patiesa kristība; jo, kaut gan Es tāpat kā Jānis, kristot ar ūdeni, tad tomēr Mana kristība esot vienīgā derīgā ar to, ka Es kristot ne tikai ar dabīgo ūdeni, bet tai pašā laikā arī ar Dieva gara ūdeni, un nokristītiem dodot labi saskatāmu varu, saukties par Dieva bērniem. 26. Un viņi nāca pie Jāņa un sacīja: “Meistar! Tas, kas bija pie Tevis viņpus Jordānas, par Kuru tu liecināji, (ka Viņš kristīšot ar Svēto garu), redzi, Viņš tagad arī krista (ar ūdeni), un visi skrien pie viņa!” 8] Pēc tādas apspriešanās Jāņa mācekļi ar jūdiem aizgāja pie Jāņa un sacīja: “Uzklausi mūs, Meistar! — Redzi, tas pats vīrs, kas bija pie tevis viņpus Jordānas, par Kuru tu devi liecību, ka Viņš kristīšot ar Svēto garu, tagad te tuvumā līdzīgi tev krista ar ūdeni! Kā mums tas jāuzņem un jāsaprot? Vai gan šis Kristītājs ir tas, par Kuru tu devi lielo liecību?” 9] Bet Jānis saviem mācekļiem teica: “Aizejat turp un jautājat Viņam: “Vai Tu esi Tas, kam te jānāk, 37

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68: 49. Ziharā. — Norādījums, kā
 • Page 69 and 70: tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un
 • Page 71 and 72: ām arī manai mājai, kur es tad T
 • Page 73 and 74: tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi
 • Page 75 and 76: 55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk
 • Page 77 and 78: sevi nevar iet staigāt prieka birz
 • Page 79 and 80: tagad par to tālāk vairs ne; man
 • Page 81 and 82: meklēju, tad Es kā kāds kungs no
 • Page 83 and 84: Irhaela ar viņas vīru Joramu un v
 • Page 85 and 86: visu labu, jo tu, labu darot, esi s
 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā