Views
9 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

pazītu Dieva dāvanu un

pazītu Dieva dāvanu un To, Kas tev prasīja: “Sieva, dod man dzert!”, tu Viņa priekšā būtu metusies ceļos un būtu Viņu lūgusi pēc īstā ūdens, un Viņš tev būtu devis dzert dzīvu ūdeni! Es tev saku, bet kas Man tic, ko Es uz viņu saku, no tā miesas izplūdīs tāda paša dzīva ūdens straumes, kā tas stāv rakstīts Jesajas grāmatā 44:3 un Joēla grāmatā 3:1. 11. Sieva viņam saka: “Kungs! Tev tak nav nekā, ar ko smelt, un aka ir dziļa! No kurienes tu ņemtu dzīvo ūdeni? 4] Sieva saka: “Tu, šķiet, labi pārzini rakstus! Bet, kā es redzu no tava lūguma pēc ūdens malka no manas krūzes, un ka tev pavisam noteikti nav smeļamā trauka, ar kuru tu no akas varētu dabūt ūdeni, un ar roku ūdeni nevari aizsniegt, jo aka ir dziļa, tad es gan vēlētos zināt tavu mākslu, ar ko tu no kaut kurienes to sev varētu sagādāt!? (Jeb ar to tu tā apslēpti it kā gribi pateikt, ka tev ir iekārojies ar mani vienu lietu darīt? Es gan vēl esmu pietiekami jauna un arī pievilcīga, jo man vēl nav 30 gadu! Bet tāda vēlēšanās, kad tu esi jūds, bet es — visnicināmākā samariešu sieva, tomēr būtu pārāk liels brīnums — jums jau dzīvnieki ir mīļāki, nekā mēs, samarieši! Patiesi, uz to tu mani nekad nepierunāsi!) 12. Vai tad tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tās ir dzēris līdz ar saviem dēliem un ganāmiem pulkiem? 5] Kas tad tu esi, ka tu ar mani uzdrošinies tā runāt? — Vai tad tu it kā esi pat lielāks nekā mūsu tēvs Jēkabs, kas mums deva šo aku, no kuras dzēra viņš, viņa bērni un viņa ganāmpulki?! Par ko tu gribi izrādīties? — Redzi, es esmu nabaga sieva; jo, ja es būtu bagāta, es šajā tveicē nenāktu pati pēc atspirdzinoša dzēriena. Vai tu kā jūds gribi mani padarīt vēl nožēlojamāku, nekā es jau tāpat esmu? Uzskati manu apģērbu, kas tikko apsedz manu kailumu, un tev tak būs skaidrs, ka es esmu loti nabadzīga! Kā tu no manis vari prasīt, ka man kā nabaga nožēlojamai sievai tevi pat vēl jālūdz, lai tev, lepnam jūdam, drīkstētu tavai kārībai?! Tu gan tāds neizskaties, tādēļ es tev to arī negribu teikt pilnā nopietnībā! Bet, ja jau tu ar mani sāki runāt, tad paskaidro tuvāk, ko tu ar to dzīvo ūdeni domā!” 13. Jēzus atbildēja un viņai teica: Ikvienam, kas dzer no šīs akas ūdeni, ar laiku atkal slāpst. 6] Es saku: “Es tev jau sacīju, ka tu savā atzīšanā esi akla, un tātad arī ir labi saprotami, ka tu nevari un nespēj Mani saprast. Redzi, Es tev arī teicu: “Kas tic Manam vārdam, no tā gurniem plūdīs dzīvā ūdens straume! Redzi, Es šajā pasaulē esmu jau 30 gadus un vēl nekad neesmu pieskāries kādai sievai; kā man nu pēkšņi būtu jāiekāro tevi?! Ak, tu aklā nelga! Un ja Es ar tevi tādu lietu darītu, tad tev noteikti atkal slāptu un vajadzētu dzert, lai slāpes dzesētu; bet, ja es tev piedāvāju dzīvu ūdeni, tad tas ir skaidrs, ka ar to es tavas dzīvības slāpes gribēju dzēst uz mūžību! Jo, redzi, Mans vārds, Mana Mācība ir tāds ūdens! 4. Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvei. 7] Jo, kas dzer šīs vai arī citas akas dabīgo ūdeni, tam pēc īsa laika atkal slāpst. Bet, kas dzer (ticīgi savā sirdī uzņem) garīgo ūdeni (Manu Mācību), ko vienīgi tikai Es varu dot, tam mūžam nekad vairs atkal neslāpst; jo ūdens, ko Es kādam dodu, viņā taps par ūdens avotu, kura ūdens verd mūžīgai dzīvei. 8] Redzi, Tu Mani turi par lepnu, augstprātīgu jūdu, un redzi, Es no visas dvēseles esmu lēnprātīgs un pilns visdziļākās pazemības. Bet Mans dzīvais ūdens jau tieši ir pati pazemība. Kas nekļūs tik pazemīgs, kāds esmu Es Pats, tas nebūs Dieva valstības līdzīpašnieks, Kura tagad ir nonākusi uz Zemes. 9] Bet vienlaicīgi tev piedāvātais dzīvības ūdens ir arī vienīgā patiesā Dieva izpratne un mūžīga dzīvība iz Dieva, kas kā dzīvība dzīvībā tā plūst no Dieva cilvēkā, ka mūžīga dzīvība kļūst te par neuzvaramu mūžam paliekošu dzīvību, kas atplūst atpakaļ Dievā un panāk vienu un to pašu darbīgāko dzīvību. Redzi, tādu ūdeni Es tev piesolīju; kā tu spēj Mani tik ļoti nepareizi saprast?! 15. Sieva Viņam saka: Kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt. 10] Sieva saka: “Tad dod man tādu ūdeni, lai man nekad vairs neslāptu un vairs nevajadzētu nākt šurp nogurdinošo ceļu, lai no šīs akas smeltu ūdeni. Jo, redzi, es dzīvoju pilsētas otrā malā un man ir tāls ceļš līdz šejienei.” 16. Jēzus viņai saka: Ej, sauc savu vīru un kopā ar viņu nāc šurp!” 11] Es saku: “Ak, sieva, tu esi pārlieku dumja, ar tevi nav ko runāt, jo par garīgām lietām tev nav nekādas nojausmas. — Ej pilsētā un sauc savu vīru, un nāc ar viņu atkal šurp; Es gribu runāt ar viņu, viņš Mani noteikti sapratīs labāk, nekā tu! Jeb varbūt arī tavs vīrs ir tāds pats kā tu, kas arī ar garīgo pazemības ūdeni vēlētos klusināt savas dabīgās miesas slāpes?” 42

27. Tālākais notikums pie Jēkaba akas. Tā Kunga saruna ar sievu par viņas vīru. Sieva atzīst Kungu kā pravieti un lūdz paskaidrojumu, kur Dievu var patiesi pielūgt, lai taptu dziedināta. Par patiesu Dieva pielūgšanu Garā un Patiesībā. Dzīvības padomi. (Jāņa ev. 4:17-24) 17. Sieva Viņam atbild un saka: “Man nav vīra.” Jēzus viņai saka: “Tu pareizi esi sacījusi : “Man nav vīra.” 1] Uz to sieva pavisam vīzdegunīgi atbild: “Man nav vīra.” Uz ko Es, nedaudz smaidot, viņai saku: “Labi un pareizi, tu runāji pilnīgi pareizi.” 18. Jo pieci vīri tev ir bijuši, bet, kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Te tu, protams, esi pateikusi patiesību (kā ir ar tevi). 2] Jo, redzi, mana mīļā, pieci vīri tev jau bija, un, tā kā viņu daba nebija tavai dabai piemērota, tad viņi saslima un nomira. Neviens ar tevi nenodzīvoja vairāk kā gadu. Tavā miesā ir ļauns tārps, un, kam ar tevi ir attiecības, to šīs tārps drīz vien nonāvē. Tas vīrs, kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs, bet tikai tavs kalps — viņam un tev par samaitāšanu! Jā, jā, tātad manā priekšā tu, protams, esi runājusi pilnīgu patiesību.” 19. Sieva Viņam saka: “Kungs, es nu redzu, ka tu esi pravietis! 3] Te sieva sirdī izbīstas, tomēr negrib sevi nodot, taču pēc kāda laika saka: “Kungs, es redzu, ka tu esi pravietis! Ja tu tik daudz zini, tad varbūt zini arī, kā man palīdzēt?” 20. Mūsu tēvi Dievu ir pielūguši šajā kalnā (Garicima); bet jūs sakāt, ka Jeruzaleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. 4] Es gan zinu, ka vienīgi tikai Dievs var palīdzēt; bet kā un kur Viņu tādēļ var pielūgt? Mūsu tēvi saka: uz Garicima kalna, kur Dievu ir pielūguši jau pirmie vectēvi. Bet jūs sakāt, Jeruzaleme ir īstā vieta, kur Dievu jāpielūdz. Tu, kas acīmredzami esi Dieva pravietis, saki man, kur īstenībā Dievu var pielūgt visiedarbīgāk? Jo, redzi, es vēl esmu jauna, un ļaudis saka, ka es esot brīnumskaista sieva; tas tak būtu kaut kas šausmīgs, ja manam tārpam būtu mani dzīvu jāaprij! Ak, es nabaga nožēlojamā sieva! 21. Jēzus viņai saka: Tici man, sieva, nāk laiks (un ir jau klāt), kad jūs Dievu To Tēvu nepielūgsiet nedz šinī kalnā, nedz Jeruzalemē. 5] Es saku: “Sieva, Es labi zinu tavu nabadzību, tavu postu un tavu slikto miesu, bet es pazīstu arī tavu sirdi, kas tieši nav tā labākā, bet arī nav dēvējama par pārāk sliktu, un redzi, tas ir iemesls, kādēļ Es nu ar tevi runāju. Bet, kur sirds ir tikai daļēji laba, tur arī vēl ir iespējama ikviena palīdzība! Bet te tu vēl esi lielos maldos, jo tu šaubies, kur Dievu cienīgi un iespaidīgi jāpielūdz! 6] Redzi, Es tev saku, tici to Man: Nāk laiks, un tas ir jau klāt, ka jūs Tēvu pielūgsiet ne uz šī kalna, ne Jeruzalemē! 7] Te sieva izbīstas un saka: “Ak vai man, ak, vai visai tautai! Kas gan ar mums notiks?! Tātad mums, tāpat kā jūdiem, vajag būt briesmīgi grēkojušiem?! Bet kādēļ tad Jehova mums šoreiz nesūtīja nevienu pravieti, kas mūs būtu brīdinājis?! Tu pie mums, bez šaubām, esi atnācis, ka patiess pravietis, bet ko tas mums līdz, ja tu man saki: “Turpmāk Dievu nepielūgs ne uz kalniem, ne Jeruzalemē? Vai tas nenozīmē tik daudz — ko es lasu uz tavas pēkšņi domīgas un nopietnas kļuvušās sejas — kā: Dievs Savu seno tautu pavisam atstās un Savu mājvietu ņems pie kādas citas tautas? Kur uz Zemes tomēr būs tā vieta? Ak, saki to man, lai es tad dotos turp un kā patiesa grēku nožēlotāja tur pielūgtu Dievu to Tēvu, lai Viņš palīdz man, nožēlojamai, un pavisam neatstāj manu tautu!” 8] Uz to Es saku: “Uzklausi mani pareizi un saproti, ko Es tev saku! — Ko tu šaubies un drebi? Vai tad tu domā, ka Dievs ir tik neuzticams Sava solījuma turēšanā, kā cilvēki savā starpā?! 22. Jūs nezināt, ko jūs pielūdzat; bet mēs zinām, ko mēs pielūdzam, jo pestīšana tomēr nāk no jūdiem! 9] Jūs gan kāpjat kalnā un tur lūdzat, bet jūs nezināt, ko jūs tur lūdzat. Līdzīgi ir arī pie tiem Jeruzalemē: viņi gan skrien templī un taisa tur briesmīgu troksni, bet arī viņi nezina, ko viņi dara un ko viņi pielūdz! 10] Bet tomēr, kā Dievs caur praviešu mutēm ir runājis, pestīšana nenāk no jums, bet gan no jūdiem! Lasi tikai pravieša Jesaja grāmatas otrās nodaļas trešo pantu, kur tu to atradīsi uzrakstītu. 11] Sieva saka: Jā gan, es to labi zinu, ka tur rakstīts — likums iziet no Ciānas, tā, ka tas tur Šķirstā 43

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5 and 6: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58: nevar tikt pienācīgi slavēta! Li
 • Page 59 and 60: Skaista mācība! — Bet tā viet
 • Page 61 and 62: una nav saprotama?! 5] Redzi, visā
 • Page 63 and 64: gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n
 • Page 65 and 66: 8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su
 • Page 67 and 68: 49. Ziharā. — Norādījums, kā
 • Page 69 and 70: tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un
 • Page 71 and 72: ām arī manai mājai, kur es tad T
 • Page 73 and 74: tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi
 • Page 75 and 76: 55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk
 • Page 77 and 78: sevi nevar iet staigāt prieka birz
 • Page 79 and 80: tagad par to tālāk vairs ne; man
 • Page 81 and 82: meklēju, tad Es kā kāds kungs no
 • Page 83 and 84: Irhaela ar viņas vīru Joramu un v
 • Page 85 and 86: visu labu, jo tu, labu darot, esi s
 • Page 87 and 88: 13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi
 • Page 89 and 90: ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša
 • Page 91 and 92: sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi
 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā