Views
5 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

Jakobs Lorbers Jakobs

Jakobs Lorbers Jakobs Lorbers piedzima 1800. gada 22. jūlijā Steiermarkā Kaniša pagastā pie Marburgas, kur viņa tēvs, mūziķu savienības kapelmeistars, kurš laiku pa laikam gāja peļņā arī citur, apsaimniekoja savā īpašumā esošus divus vīna kalnus. Jakoba māte bija ļoti inteliģenta sieviete un ar lielu mīlestību bija pieķērusies savam pirmdzimtam. Jakobs bija jau deviņus gadus vecs, kad viņš nonāca garīdznieku skolā Jaringā, kur ciema skolotājs viņu apmācīja arī mūzikā, sevišķi vijoles, klavieru un ērģeļu spēlē. 1817. gadā Jakobs apmeklēja skolotāja amata mācības Malburgā pie …. un 1818. gadā pēc kāda kapelāna ierosinājuma, kura uzmanību piesaistīja Lorbera spējas, sāka studijas Marburgas ģimnāzijā. Pēc tam kad viņš ar labām sekmēm bija beidzis 5. klasi, 1824. gadā viņš devās uz Gracu (Graz), lai tur turpinātu savas studijas. Vienīgi, ievērojot grūtības, kādas ir lielā svešā pilsētā sev nopelnīt dienišķo maizi, viņš drīz pilnīgi pameta studijas un 5 gadus ilgi ieņēma mājskolotāja vietu. Lai nodrošinātu sev iztiku, 1829. gadā Lorbers tomēr vēlreiz pievērsās mācībām un, piedaloties augstākajos kursos pamatskolas skolotājiem, ieguva labu beigšanas apliecību. Bet kad viņa pirmā kandidēšana skolotāja amatam tūlīt neveda pie mērķa, zaudējis drosmi Lorbers šo dzīves plānu atmeta — un, proti, uz visiem laikiem. Viņš nu pilnīgi nodevās mūzikai un neilgā laikā nonāca tik tālu, ka viņš kā mūzikas skolotājs atrada pieticīgu iztiku. Sevišķi vijoli viņš spēlēja ar lielu veiklību, un tieši caur toreiz vispār apbrīnotā Paganini veiksmīgu atdarināšanu, ieguva publikas atzinību. Bet lai cik nopietni bija Lorbera mākslas centieni, viņu tomēr pievilka arī citas darbības jomas. Starp citu , kaut gan astronomijas zinātniskām studijām viņam trūka matemātikas pamatīgās zināšanas, spēcīga vēlēšanās dziļāk iespiesties radīšanas noslēpumos, viņu skubināja zvaigžņotās debesis izpētīt mazākais ar tālskati. Bet pirmām kārtām bija pamanāms zināms iekšējs garīgums. Viņš ar sevišķu patiku lasīja rakstnieku darbus, kuri savos darbos iztirzāja trandencionālas lietas, piemēram, Emanuela Svedenborga, Junga Stillinga, Jakoba Bemes un Justina Kernera darbus. Tomēr viņš šo lasāmvielu pilnībā nestudēja, tādēļ, ka tā nebija viņa lieta. Pakāpeniski viņam parādījās arī nozīmīgi sapņi, dažus no kuriem viņš turēja pat par pierakstīšanas vērtiem. Tā Lorbers jau bija iegājis četrdesmitajā dzīvības gadā, nesasniedzis nekādu noteiktu stāvokli sabiedrībā. Tagad beidzot viņam tāds rodas. Negaidīti viņš no Triestas saņēma piedāvājumu, kādā turienes teātrī pārņemt otrā kapelmeistara vietu. Viņš tam piekrita un tad gatavojās ceļam, bet pēkšņi viņa dzīve pieņēma pavisam citu virzienu. 1840. gada 15. martā ap 6 rītā — tā viņš stāstīja — kad viņš pēc savas rīta lūgšanas tieši gatavojās atstāt gultu, viņš iekšēji sirds apvidū dzirdēja balsi, kas viņam uzsauca; “Celies, ņem savu grifeli un raksti!” Viņš nekavējās izpildīt šo noslēpumu pilno uzdevumu, steidzīgi apģērbās un ķērās pie spalvas. Un sākot no šīs stundas, viņam piedāvāto vietu Triestā atraidīdams, vairāk kā četrdesmit četrus gadus ilgi pazemībā un trūkumā ar uzupurēšanās pilnu iztapību un uzcītību kā čakls Kunga slepens rakstītājs viņš kalpoja šai iekšējai balsij, kuru turpmāk dēvēja par “Dzīvo Vārdu”. Viņa tuvākie draugi, kuriem viņš uzticēja šo ārkārtējo notikumu, par to bija augstākā mērā pārsteigti, jo pirmajā acumirklī nopietni norūpējās par viņu cienītā vīra prāta stāvokli. Tagad viena vai otra persona kam tika uzticēts noslēpums, un kuriem caur no Lorbera pierakstītās gudrības drīz tika atvērtas acis, bieži kā liecinieki bija klāt pie viņa misteriozā rakstīšanas darba. Lorbers pie tam mierīgi sēdēja pie sava galdiņa, viņam līdzās nebija ne kāda grāmata, ne kāds cits palīglīdzeklis — pavisam sevī iegrimis, mēreni ātri, bez kādu pārdomu pārtraukuma, vai lai uzrakstīto kaut kā pārlabotu, mehāniski vadīja spalvu pilnīgi kā tāds, kuram no kāda cita tiek diktēts. Tajā laikā šķita, ka tas ko viņš rakstīja prasīja maz viņa piedalīšanos; bet kad viņš spalvu nolika un tuvu zināmiem rakstīto lasīja priekšā, tad aiz liela aizkustinājuma, slavēdams mīļo Dievu, viņš dažkārt izplūda asarās. Vēl vieglāk viņš iekšēji dzirdēto diktēja. Pie tam viņš sēdēja līdzās rakstītājam mierīgi skatīdamies savā priekšā un savā runas plūdumā nekad neapstājās un kādu salikti pakārtotu teikumu vai arī izteicienu nemainīja, pat ja kāda gadījuma dēļ viņa diktāts tika pārtraukts; tad viņš uzrakstīto jau tuvāk nepārlasot, sākdams atkal pie pēdējā vārda, tūlīt spēja pareizā sakarībā turpināt diktēt. 4

Parasti viņš savu rakstīšanas misiju, kuru viņš uzskatīja par savu īsteno dzīves aicinājumu, sāka tūlīt pēc brokastīm, kuras savā dedzībā bieži atstāja neskārtas un tikai pēc tam devās trūcīgā peļņā kā mūzikas skolotājs. Šo savu kluso, regulāro nodarbošanos viņš pārtrauca tikai divas reizes, kad 1845. gadā un 1846. gadā uzkavējās pie abiem saviem toreiz Oberkartnē esošiem brāļiem un 1857. gadā kā vijolnieks apbrauca vairākas Austrijas zemes; bet viņš vienmēr atgriezās atpakaļ Gracā pie sava ierastā darbā. Lorbers juta, ka caur šo līdznodarbošanos par daudz tika atrauts no tā, ko viņš uzskatīja par savu īsteno dzīves aicinājumu. Tādēļ viņš to pilnīgi pameta un nu apmierinājās ar to, ka savu iztiku pelnīja ar mūzikas mācīšanu un klavieru noskaņošanu. Neskatoties uz Lorbera vienkāršajām vajadzībām, šī peļņa viņam tomēr vairs nebija pietiekama, jo Lorbers jau bija kļuvis pārāk vārgs ar to saistītiem tāliem gājieniem. Tad palīdzēja draugu brīvprātīgas veltes, tādēļ, ka viņš par saviem daudziem rakstiem, kas viņa dzīves laikā, neminot viņa vārdu, ar viņa draugu lieliem naudas upuriem tika nodrukāti, nekad nesaņēma nekādu honorāru. 1863./64. gada ziemā Lorbers sāka slimot un pēc tam, kad pavasarī uz neilgu laiku nedaudz atlaba, 23. augustā šī ievērojamā vīra laicīgā dzīve pārtrūka. — Pēc viņa drauga bruņinieka Karla Gotfrīda fon Leitnera apraksta 5

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 7 and 8: dēļ tad arī zināmā mērā liec
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56:

  prātīgi palikt, vai varbūt tomē

 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā