Views
5 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

Lielais

Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 1. grāmata * * * Bībeles Jāņa Evaņģēlija 1. nodaļas izskaidrojums 1. Īss ievads mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus mīļotā apustuļa Jāņa Evaņģēlija vārda izpratnē. (Jāņa ev. 1:1–5) /Teksts no Jāņa Evaņģēlija Bībelē:/ 1. Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. /Izskaidrojums:/ 1] Šim pantam jau ir bijis daudz daždažādu maldīgu izskaidrojumu un interpretāciju; jā, pat lielākie Dieva noliedzēji izmantoja tieši šo tekstu, lai ar tā palīdzību jo noteiktāk apstrīdētu Manu Dievību, tā, ka viņi Dievību vispār neatzina. Bet tagad mēs tādus sagrozījumus negribam atkal atkārtot, caur ko jukas kļūtu vēl lielākas un nevis mazākas, bet gan tūlīt nākt klajā ar iespējami īsāko izskaidrojumu; tas, kā pati gaisma gaismas gaismā, pats no sevis apkaros un pārspēs maldus. 2] Protams, viens no galvenajiem tādu tekstu nesaprašanas iemesliem diemžēl pastāv ļoti trūcīgā un nepareizā tekstu pārtulkošanā no valodas, kādā teksts rakstīts, mūsdienu valodā; bet tas tā ir labi. Jo ja tādu tekstu gars nebūtu tik labi apslēpts, kā tas ir, tad svētākais tajā jau sen būtu ticis visdziļi aptraipīts, kas tad visai zemei būtu par lielāko ļaunumu; bet šādi ir krimsta tikai miza, un līdz dzīvajam svētumam nevarēja nokļūt. 3] Bet tagad ir pienācis laiks visiem, kas vien cienīgi ņemt pie tā dalību, rādīt tādu tekstu iekšējo nozīmi. 4] Bet pēc šī nepieciešamā ievada lai nu seko izskaidrojums. Tikai Es to vēl piemetinu un saku, ka šeit ir jāsaprot tikai iekšējā, dvēseliski garīgā nozīme, bet ne arī pati visdziļākā, tīrākā debesu nozīme. Tā ir par svētu un var pasaulei nekaitīgi tikt mācīta tikai tādiem, kuri to meklē, dzīvojot pēc Evaņģēlija vārdiem. Bet tikai iekšējā, dvēseliski garīgā nozīme ir viegli atrodama, dažkārt jau caur pareizu, laikam atbilstošu tulkojumu, kam nu tūlīt jāparādās pirmā panta izskaidrojumā. 5] Ļoti nepareizs un iekšējo nozīmi ļoti aizsedzošs ir izteiciens “iesākumā”; jo caur to varētu tikt apstrīdēta un apšaubīta Dieva mūžīgā esamība, kas arī no dažiem senākiem pasaules prātniekiem ir darīts, no kuru skolas tad arī visā īstenībā ir izgājuši šī laika Dieva noliedzēji. Bet, ja tagad mēs šo tekstu izteiksim pareizi, te apvalks parādīsies tikai ļoti plāns, un tad caur tādu vieglu apvalku nebūs grūti it labi un dažreiz ļoti precīzi saskatīt arī iekšējo nozīmi. 6] Bet pareizais pārtulkojums tātad skan tā: “(Visas esamības) pirmpamatā, vai arī pamata cēlonī bija gaisma (tā lielā, svētā radīšanas Doma, tā būtiskā Ideja). Šī Gaisma bija ne vien Dievā, bet arī pie Dieva ”, t.i., šī Gaisma izgāja no Dieva kā būtiski skatāma un tātad bija ne vien iekš, bet arī pie Dieva, un savā ziņā dievišķo esamību apspīdēja, caur ko jau parādās pamata likšana kādreizējai Dieva tapšanai par cilvēku, kas nākamajā tekstā jau arī būs pats no sevis pavisam skaidri saskatāms. 7] Kurš tad vai kas visā īstenībā bija šī Gaisma, šī lielā Doma, šī visas turpmākās būtiskās, visbrīvākās esamības svētā Pamatideja? Tai nebija iespējams būt nekam citam, kā taisni Pašam Dievam, tāpēc, ka Dievā, caur Dievu un iz Dieva nekam citam nebija iespējams parādīties, kā vien Pašam Dievam Savā mūžīgi vispilnīgākā Esamībā; un tātad šis teksts var skanēt tā: 8] “Dievā bija Gaisma, šī Gaisma caurspīdēja un apspīdēja Dievu, un Dievs Pats bija tā Gaisma”. 2. Tas iesākumā bija pie Dieva. 9] Kad nu pirmais pants pietiekami apgaismots no ikviena, kuram nedaudz gaismas, var kļūt viegli saprotams, tad otrais pants pats no sevis skaidri izsaka jau liecības veidā to, ka augšā aprakstītais Vārds, vai Gaisma, vai lielā radīšanas Doma nav cēlusies vēlāk par Dieva pirmesamību, bet līdz ar Dievu ir tāda pat mūžīga, kā Pats Dievs, un tātad nekādā ziņā sevī neslēpj nekādu citreizēju izcelšanās gaitu; tā- 6

dēļ tad arī zināmā mērā liecības veidā izskaidrojoši ir teikts: Tas iesākumā, vai visas esamības un visas vēlākās tapšanas pirmpamatā, pats kā pirmpamats, bija pie Dieva, Dievā un iz Dieva, tātad viscaur Pats Dievs. 3. Caur Viņu viss ir radīts, visas lietas un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. 10] Šajā pantā savā ziņā kā izpildīts un skaidri redzams apstiprinās tikai tas, kas jau pirmā pantā tur kā pilnīgi klātesošs “Vārds” vai “Gaisma” bija visas esamības un tapšanas pirmpamatā skaidri parādījies, bet vēl ne kā radīts. 11] Tādēļ šim trešajam pantam tīri dotam arī jāskan tā: “Visa esamība izvēlās no šīs pirmesamības, kas pati sevī viscaur ir savas esamības mūžīgais pirmpamats. Šīs esamības Gaisma, Vārds un Griba pati no sevis izlika savas pašas Gaismu, savu pirmmūžīgo radīšanas Ideju patstāvīgā skatāmā esamībā, un visā mūžīgā bezgalībā nav nekā, kas atklātībā un skatāmā esamībās nebūtu izcēlies no tā paša pirmpamata un tanī pašā ceļā”. 12] Kas tagad šos trīs visai gaiši izskaidrotos pantus ir pilnīgi sapratis, tam 4. pants katrā ziņā jau pats no sevis ir skaidri saprotams. 4. Viņā bija dzīvība un tā dzīvība bija cilvēku gaisma. 13] Tas taču jau iztālēm pats par sevi saprotams, ka visas esamības pirmpamata esamība, visas gaismas gaisma, visu domu un ideju pirmdoma, pirmveids kā visu veidu mūžīgais pirmpamats, pirmkārt, nevarēja būt bezveidīgs un, otrkārt, — nedzīvs, jo nāve tās pamatu pamatos apzīmē visas esamības, lai tā būtu kāda būdama, vispilnīgāko pretstatu. Šinī Vārdā vai Gaismā, vai šinī iekš dieva lielajā Dieva domā, un tātad pamatu pamatos Dievs Pats bija vispilnīgākā dzīvība. Tātad Dievs iekš un iz Sevis Paša viscaur bija tā pirmmūžīgā, vispilnīgākā pamata dzīvība, un šī gaisma vai dzīvība pasludināja iz sevis būtnes un šī gaisma vai dzīvība bija tā gaisma un tātad arī tā dzīvība šajās būtnēs, šajos no viņas izcēlušos cilvēkos; un tātad šīs būtnes un cilvēki pilnīgi bija šīs pirmgaismas līdzība, kas viņos noteica esamību, gaismu un tātad arī mūžīgai pirmesamībai pilnīgi līdzīgu dzīvību. 14] Bet tā kā Dieva pirmdzīvība ir un viņai vajag būt pilnīgi brīvai, tādēļ, ka citādi viņā nebūtu tiklab kā nekāda dzīvība un tātad kā nedzīvai arī nekāda esamība, tad tas jau acīmredzami skaidrs, ka šīm radītām būtnēm, cilvēkiem, varēja tikt dota tikai pilnīgi visbrīvākā dzīvība, kurai pašai vajadzēja justies kā pilnīgai, bet taisni iz šīs sajūtas arī saskatīt, ka nekas pats no sevis norodas, bet kas kā pilnīgi līdzīgs ir radies, tas ir radies vienīgi no Dieva pēc Viņa mūžīgi visvarenās gribas. 15] Šai nojautai vajadzēja būt visās radītās būtnēs līdzīgi kā tam, ka viņu dzīvībai un esamībai vajag būt pilnīgi Dievam līdzīgām, jo citādi viņām nebūtu ne dzīvības, ne esamības. 16] Bet, kad mēs šo stāvokli apskatām tuvāk, tad iznāk, ka radītās būtnēs katrā ziņā vajag sastapties divām sajūtām, un, proti, pirmkārt, un visupirms, dievišķās līdzības jeb Dieva pirmgaismas sajūtai un, otrkārt, no tās pašas gaismas tad arī katrā ziņā caur Radītāja pirmgribu, laikam piemērotas tapšanas sajūtai. 17] Pirmā sajūta, bez ierunas, radījumu nostāda līdzīgu Radītājam un kā no sevis izcēlušos, kā pilnīgi neatkarīgu no mūžīgā pirmpamata, it kā sevī pašā izteiktu un paslēptu; bet tai otrai katrā ziņā no šīs pirmās izejošai dzīvības sajūtai tomēr vajadzētu sevi uzskatīt un turēt kā no īstā pirmavota iz sevis izsauktu un tikai laika gaitā it kā sevī pašā brīvi izpaustu un tātad no galvenā pirmpamata ļoti atkarīgu. 18] Bet šī pazemojošā sajūta arī to pirmo augstības sajūtu padara par pazemības sajūtu, kas gan diženuma sajūtai, protams, ir lielā mērā nepieciešami vajadzīga, kā tas vēlāk tiks ir skaidri parādīts. 19] Pret tādu pazemošanu augstības sajūta sīvi pretojas un grib šo otro sajūtu nomākt. 20] Bet šādā cīņā pret visas esamības pirmpamatu un no tā pret zemo pazemības vai atkarības sajūtu tad rodas apslēptas dusmas un beigās pat ienaids. Bet caur to tad augstības sajūta vājinās un aptumšojas, un tad no pirmgaismas radītā būtnē top nakts un tumsība. Šī nakts un tumsība pirmgaismu sevī tad tikko vairs atzīst un kā akla un pie tam tomēr patstāvīga būtne attālinās no savas esamības un tapšanas pirmpamata un savā apmātībā to neatzīst. 5. Un tā gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to nesaprot. 21] Tādēļ tad arī šī pirmgaisma tādā naktī var spīdēt, cik gribēdama; bet, tā kā naktij, kura gan arī no gaismas ir cēlusies, vairs nav kārtīgas redzes, tad tā šo gaismu, kas te tādā naktī nāk, lai to atkal pārvērstu īstajā pirmgaismā, nepazīst. 22] Tādā kārtā tad Es, kā visas esamības pirmesamība un kā visas gaismas un dzīvības pirmgaisma, nācu šajā tumsības pasaulē pie tiem, kuri bija no Manis, bet savas sagurušās diženības sajūtas dēļ naktī 7

 • Page 1 and 2: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GR
 • Page 3 and 4: Priekšvārds Visos laikos ir biju
 • Page 5: Parasti viņš savu rakstīšanas m
 • Page 9 and 10: apgaismotu un atkal darītu līdzī
 • Page 11 and 12: 3] Te tagad bija tā būtne, cilvē
 • Page 13 and 14: 13] Cik daudz pazemības ir liecīb
 • Page 15 and 16: Jāņa mācekļi un apstiprināja,
 • Page 17 and 18: ar tagadējo dienas laika iedalīju
 • Page 19 and 20: tis, kurā nav nekādas viltības!
 • Page 21 and 22: izbeidzās, tikai tad pēc kārtas
 • Page 23 and 24: 19] Jo, tāpat kā Es ūdeni pārv
 • Page 25 and 26: 6] Pēc šiem vārdiem Es kā pirma
 • Page 27 and 28: Apsolītais! — Jāņa, kuru mēs
 • Page 29 and 30: 6] “Pārdevēji” un “pircēji
 • Page 31 and 32: 18. Notikums ar Jeruzalemes pilsēt
 • Page 33 and 34: 9] Bet ja jau jūs nevarat aptvert
 • Page 35 and 36: tic, turētos pie Viņa Vārda un i
 • Page 37 and 38: viņam apsolīju. Un tā no rīta m
 • Page 39 and 40: ļi tos cilvēkus, t.i., visus tos,
 • Page 41 and 42: omiešiem, kuru pamatprincips jau t
 • Page 43 and 44: 27. Tālākais notikums pie Jēkaba
 • Page 45 and 46: mums tomēr varēs pasludināt to,
 • Page 47 and 48: va šķūņos! 36. Un, kas te pļau
 • Page 49 and 50: 10] Te samarieši pārsteigti uzlū
 • Page 51 and 52: 6] Samarieši saka: “Mēs gan dzi
 • Page 53 and 54: Jēkabs saņēma spēcīgu dunku s
 • Page 55 and 56: prātīgi palikt, vai varbūt tomē
 • Page 57 and 58:

  nevar tikt pienācīgi slavēta! Li

 • Page 59 and 60:

  Skaista mācība! — Bet tā viet

 • Page 61 and 62:

  una nav saprotama?! 5] Redzi, visā

 • Page 63 and 64:

  gribas. 6] Bet mēs jums nu ticam n

 • Page 65 and 66:

  8] Bet, ja kāds tev lūdz vienu su

 • Page 67 and 68:

  49. Ziharā. — Norādījums, kā

 • Page 69 and 70:

  tev, ak, Kungs, ticēs brīnumu un

 • Page 71 and 72:

  ām arī manai mājai, kur es tad T

 • Page 73 and 74:

  tu to, ko tu man pirmīt pamatīgi

 • Page 75 and 76:

  55. Ziharā. — Pastaiga caur jauk

 • Page 77 and 78:

  sevi nevar iet staigāt prieka birz

 • Page 79 and 80:

  tagad par to tālāk vairs ne; man

 • Page 81 and 82:

  meklēju, tad Es kā kāds kungs no

 • Page 83 and 84:

  Irhaela ar viņas vīru Joramu un v

 • Page 85 and 86:

  visu labu, jo tu, labu darot, esi s

 • Page 87 and 88:

  13] Bet Es jaunekļiem saku, ka vi

 • Page 89 and 90:

  ir dzīvs, uzmanība ir nepiecieša

 • Page 91 and 92:

  sāk ticēt jūdu Dievam?” 69. Zi

 • Page 93 and 94:

  vadīt. Ja tu saki jā, tad es tevi

 • Page 95 and 96:

  saka: “Tā, kas ir iespējams vie

 • Page 97 and 98:

  iznāks? 16] Tādēļ nevienu netie

 • Page 99 and 100:

  viņiem nākušas, atziņas! Jā, n

 • Page 101 and 102:

  kam tāda miesas pārmācība tāta

 • Page 103 and 104:

  zinu gadījumus, kur kādam namam n

 • Page 105 and 106:

  lielā naktī un viņam šo tiltu a

 • Page 107 and 108:

  ja cilvēki visā būtu caurstrāvo

 • Page 109 and 110:

  sētiņu. To sasnieguši, mēs ātr

 • Page 111 and 112:

  no rīta pamostas, viņu rokas ir s

 • Page 113 and 114:

  visu pārējo jau tāpat rūpējies

 • Page 115 and 116:

  10] Kornēlijs saka: “Es viņu k

 • Page 117 and 118:

  nu, kas Man nāks pretī lai ar kā

 • Page 119 and 120:

  3] Saimnieks saka: “Kungs, tā ma

 • Page 121 and 122:

  jadzētu piedzimt un izaugt arī ze

 • Page 123 and 124:

  piedod viņam visu, kā Es piedodu,

 • Page 125 and 126:

  ar Belcebula palīdzību, tas ir el

 • Page 127 and 128:

  pacēla acis… — Es saku: “Aps

 • Page 129 and 130:

  pirms aizbraukšanas viņam atļaut

 • Page 131 and 132:

  lielām bailēm, pienāca pie Manis

 • Page 133 and 134:

  lai cik ļaunam drudzim. Kopš dzim

 • Page 135 and 136:

  pateicas, bet redzīgais ir pilns p

 • Page 137 and 138:

  12] Bet Es saku, ka Debesu Tēva ro

 • Page 139 and 140:

  ja tikai viņi tai ļoti stingri ie

 • Page 141 and 142:

  7] Jānis saka: “Kungs, Tu mana m

 • Page 143 and 144:

  ticības. Ja es tad dažreiz kaut k

 • Page 145 and 146:

  tas atbildes. 116. Scēna ar podagr

 • Page 147 and 148:

  dža, tātad no slimības, no kuras

 • Page 149 and 150:

  statūtus?!” 119. Par tempļa zv

 • Page 151 and 152:

  Mariju un visus Jāzepa bērnus un

 • Page 153 and 154:

  Dieva Vārdu, tad pasaules priekš

 • Page 155 and 156:

  mācība, pēc kuras viņi dzīvo,

 • Page 157 and 158:

  6] Viens farizejs saka: “Šī lie

 • Page 159 and 160:

  Valstībai! 128. Scēna ar kādu ci

 • Page 161 and 162:

  11] Tās pāris dienas, kuras Es ar

 • Page 163 and 164:

  patiesības dziļākos dziļumos?!

 • Page 165 and 166:

  2] Bet kad viņi arī viņu ēdienu

 • Page 167 and 168:

  tikuši aizvākti. 15] Bet, kas att

 • Page 169 and 170:

  nīt tavu maizi!” Bet nekur nest

 • Page 171 and 172:

  diem dzītu postā tos, kas ir naba

 • Page 173 and 174:

  (Mt. 10:27) un tātad neviens nebai

 • Page 175 and 176:

  12] Caur Tādu darbību tad vecajā

 • Page 177 and 178:

  sirotājus, lika atbrīvošanas dok

 • Page 179 and 180:

  un tūlīt devās ceļā atpakaļ p

 • Page 181 and 182:

  ļoti šausmīgi grēcīgi. 8] Kad

 • Page 183 and 184:

  13] Tagad Manī pasaulē ir nācis

 • Page 185 and 186:

  acis un viņi tad redzētu, kas ir

 • Page 187 and 188:

  kāpām šī kalna augstajā virsot

 • Page 189 and 190:

  12] Turies tikai pie mīlestības u

 • Page 191 and 192:

  saprātā asi redzošam — citādi

 • Page 193 and 194:

  vakara cilvēkā nosaka pirmo patie

 • Page 195 and 196:

  miesas acīm, te ir tālredzīgi un

 • Page 197 and 198:

  8] Bet zvaigznes, kuras Mozus arī

 • Page 199 and 200:

  3] Un redzi, tieši tā tas ir ar k

 • Page 201 and 202:

  labi aptvēri un saprati?” 166. K

 • Page 203 and 204:

  jāturas, it kā Es jums būtu devi

 • Page 205 and 206:

  Man sekoja. 11] Bet sievas veco jū

 • Page 207 and 208:

  dēlam Jāzepam labā sabiedrībā

 • Page 209 and 210:

  veica to pašu, ko mūsu acu priek

 • Page 211 and 212:

  starp kādu pravieti un Mesiju tak

 • Page 213 and 214:

  ieta viņam jātiek nonāvētam un

 • Page 215 and 216:

  niknuma, tādēļ, ka viņu aklās

 • Page 217 and 218:

  16] Bet tagad mana drauga Kisjona k

 • Page 219 and 220:

  dumji un tumši, ka bez kādu sevi

 • Page 221 and 222:

  vai negribat naudu viņiem tūlīt

 • Page 223 and 224:

  grūti palīdzēt. Ja slimnieki rei

 • Page 225 and 226:

  siet pārliecināties, kā tur tās

 • Page 227 and 228:

  nu virsnieka palīdzību! Bet kam j

 • Page 229 and 230:

  iem viņi jau bija pilnīgi viens,

 • Page 231 and 232:

  pusdienas ceļojums un, tā kā vi

 • Page 233 and 234:

  9] Ahaba runā: “Kungs un Meistar

 • Page 235 and 236:

  unāju līdzības, kuras viņiem na

 • Page 237 and 238:

  milti bija uzrūguši. (Mt. 13:33).

 • Page 239 and 240:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 241 and 242:

  tomēr tikai nedaudz, kā tev tas i

 • Page 243 and 244:

  sirdīga nekas nav gaidāms, tad iz

 • Page 245 and 246:

  8] Kas cits nu ir dievkalpojums Gar

 • Page 247 and 248:

  6] Bet ja jūs paši gandrīz pāri

 • Page 249 and 250:

  viņam tikai bija liels prieks, ka

 • Page 251 and 252:

  viesus pēc viņu vajadzībām. 15]

 • Page 253 and 254:

  zemestrīci. 3] Tādēļ Barams lik

 • Page 255 and 256:

  dienas, lai esam pietiekami spēcin

 • Page 257 and 258:

  dinošas eļļas, dziedinošas sula

 • Page 259 and 260:

  10] Matejs tūlīt atkāpjas; bet P

 • Page 261 and 262:

  atpakaļ. 10] Visās citās neskait

 • Page 263 and 264:

  kukurūzas graudiem. 13] Tādēļ i

 • Page 265 and 266:

  13] Es saku: “Kur tad ir tie, kur

 • Page 267 and 268:

  lētos izvirzīt kādu galveno dzī

 • Page 269 and 270:

  mudinās visādai darbībai, lai Es

 • Page 271 and 272:

  tots, viņiem pametu dažus iekšē

 • Page 273 and 274:

  9] Bet, miera stundai beidzoties, p

 • Page 275 and 276:

  līcim, un viņiem nav jāzina, uz

 • Page 277 and 278:

  24] Boruss to arī dara, bet Jairus

 • Page 279 and 280:

  āļi un māsas esam pilnīgi mier

 • Page 281 and 282:

  ērni no bailēm trīcēja, jo viņ

 • Page 283 and 284:

  mazāk vecus kokus un pēc zvērin

 • Page 285 and 286:

  4] Kad virstiesnesis dedzīgākās

 • Page 287 and 288:

  labajā rokā nēsā ķeizara varas

 • Page 289 and 290:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T

 • Page 291 and 292:

  nedaudz stundās. Bet daļa lai nod

 • Page 293 and 294:

  agātiem vecākiem labi jārūpēja

 • Page 295 and 296:

  atnākušajiem bagātniekiem. “Ka

 • Page 297 and 298:

  patiesības liecinieku slikto piere

 • Page 299 and 300:

  95. Toms un Jūda. Jūdas būtība

 • Page 301 and 302:

  135. Muitnieka Mateja runa viņa l

 • Page 303 and 304:

  Vīna apreibušie un miegainie temp

 • Page 305 and 306:

  216. Philopolda pieticīga un labā