Views
7 months ago

2018 aprilis 5

2018 aprilis

60. (LX)/30. (XXX) évf. • 1612. szám • 2018. április 5. • 12+8 oldal • Ára 3 lej Köszönjük... ... mindazoknak, akik eddig tá mo gatták lapunk megmen - tésére irányu ló törekvéseinket. Legutóbbi támogatóink: Gergely Gyula - 100 lej, név nélkül - 200 lej, Pasca László Miklós - 300 lej, név nélkül - 400 lej, P. G. L. - 50 lej, Bak- Menyhárt Anetta és Sándor - 50 lej, név nélkül - 500 lej, Pasca László Miklós - 500 lej, F. A. - 150 lej, Z. I. - 300 lej, név nélkül - 100 lej, név nélkül - 500 lej, Brezóvszky György - 100 lej, Lupsa Rozália - 1500 lej, J. G. - 100 lej. Hamarosan! A Maros menti fenyveserdő aljá ban Jótékonysági nótaest, operettbetétekkel és székely humorral fűszerezve a Bányavidéki Új Szó és a TL+ mag yar adásának megsegítésére Fellép a Miklós Szilvia és Szilágyi Sándor erdélyi páros. Kí - sér: Szőcs Lő rincz és népi ze nekara. Helyszín és időpont: Nagybánya, Városi Színház, 2018. áp rilis 27., 18 óra. Jegyek elővételben a Partner Galériában (V. Lucaciu / Felső - bányai utca 13. sz.) Oravecz Gyön gyi nél (tel. 0722 458022), illetve a Bá nyavidéki Új Szó szer kesz tőségében (Băii utca 3. sz.) kap ha tók. Szervező: Pro Ge nius Egyesület. A máramarosszigetiek, illetve a Sziget környékén élők a 0755- 767993-as telefonszámon (Zubler Erzsébet) foglalhatnak le he lyet az előadásra, valamint a buszjáratra. Támogatók: Partner Galéria, TL+ magyar adás, Nagybanya.ro., ujszo.ro, Bányavidéki Új Szó. Jegyár: 40 lej, támogatói meg hí vó: 50 lej. Ne szalassza el a rendkívüli alkalmat! Mindenkit szeretettel várunk! Hol kapható Nagybányán Új Szó? Városrendezési szándékkal 14 újságárudát zártak be ezen a héten Nagybányán. Ez az intézkedés komoly érvágást jelent lapunk szá - mára is, hiszen nem tudtuk időben tájékoz - tatni Olvasóinkat arról, hogy hol kapható Új Szó a megyeszékhelyen. Arra kérjük Olva só - inkat, elsősorban előfizetőinket, akik esetleg tájékoztatni tudják mindazokat, akik a lapá ru - dákból szerzik be az Új Szót, hogy keres sék la - punkat azokon a helyeken, (folyt. a 2. old.) A Tájképfestő Telep állandó kiállítása Koltón (1.) Interjú Véső Ágoston Munkácsy-díjas festőművésszel Március 18-án a szabadság ünnepének záró eseményeként a koltói Teleki Sándor Művelődési Házban Véső Ágoston Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg azt a kiállítást, amely a Nagybánya Tájképfestő Telep 22 éves tevékenységének ered mé - nyeit tárja a közönség elé. Mivel érdekelt a kiállítás létrejötte, koncepciója, néhány nappal később fel ke res - tem Nagybányán Festő utcai műteremotthonában a művész urat, s beszélgetésünk elején az iránt érdeklődtem, hogyan született meg a tájképfestő telep gondolata. - Nagybányai születésű vagyok, itt nőt tem fel a festőtelep közvetlen szomszédságában. Van egy áttekintésem a nagybányai mű vé szet alakulásáról, a festőtelep történetéről. Én nem könyvből tanultam ezt, abból nyolcvanhét é - vet átéltem. A házunkba művészek jártak, így ismertem meg a nagybányai festőiskolát. 1990-ben megválasztottak a megyei RMDSZ választmányában kulturális felelőssé. Ebben a minőségemben írtam egy szándék nyilat ko - zatot, amelynek lényege, hogy a következő feladatunk a nagybányai művésztelep száz é - MEGHÍVÓ: KOZMA ISTVÁN Egerben élő nagybányai származású festőművész tárlata Megnyitó: 2018. április 12. Teleki Mag yar Ház A tárlatot bemutatja: Nyit rai Szekeres Di ana. Közreműködik: Mares Han na Blanka (zongora), Sep - si Ma ria és Miţiţi Dan iel (klarinét). A kiállítás 2018. május 9-ig látogatható. Május 6-án (vasárnap) a ,,Nagy család” találkozót szer vez az ,,Anyák Napja” tiszteletére a ,,Selmont” étteremben. Jelentkezni a megszokott telefonszámon: 0362-417818. Mindenkit szeretettel várunk. Vállalkozásfejlesztési pro gram Nagybányán Részletek a 2. oldalon. ves évfordulójának megünneplése. 1996- ban, a százéves évforduló alkalmából, a figyelem Nagybánya festészete felé fordult. Másrészt a Királyhágó-melléki Református Egyház kerü - let, amelynek püspöke Tőkés László volt, ün - nepelte a püspökség megalakulásának het ven - ötéves évfordulóját. Ők kerestek ebből az al - kalomból egy kulturális rendezvényt. Ekkor írtam egy pályázatot, amelybe belefoglaltam, hogy erre alkalmas volna a nagybányai festő - telep megalakulásának százéves évfordulója. - folytatás a 6. oldalon - X-Faktor meghallgatás Szatmár megyében Részletek a 2. oldalon. A Felsőbányán meg tar - tott Vidám Versek Vers - mondó Versenyének ered ményeit jövő heti lapszámunkban közöljük.

Fachowy Instalator 5/2018
program schedule 2018 JAN 5
The UK’s Top 5 Restaurants for 2018
Festiwal Biegu Rzeźnika nr 1 (5) / 2018