Views
7 months ago

2018 aprilis 5

Nagybányáról is

Nagybányáról is várnak jelentkezőket az idei X-Faktorba X-Faktor meghallgatás Szatmár megyében Idén nyolcadik alkalommal indul el az ország legsikeresebb tehetségkutatója, és bár erre az alkalomra sok tekintetben meg - újulunk, az most is változatlan, hogy sze - retnénk megtalálni az ország legte het sé - gesebb és legszínesebb előadóit. Ha szeretsz énekelni, és jól érzed ma - gad a színpadon, akkor gyere el egyé ni - ben vagy duóban a szatmárnémeti Musi - Cat Pubba (Hám János utca, 4. sz.) má - jus 3-án 14.00-17.00 óráig! Viszont, ha a színpad nem a te te re - ped, de egy barátod, a pasid, a csajod, a tesód, vagy bárki a környezetedből sze - ret énekelni, ne habozz… Nevezd be őt! Hozz magaddal zenei alapokat pendri veon vagy CD-n, amikre énekelni fogsz, vagy akusztikus hangszered, hogy kísérni tudd magad. Ha zenekaroddal neveznél, hozzatok magatokkal valamilyen bemutatkozó a - nya got! A műsorhoz 14 évnél idősebb, énekelni szerető , énekléssel hobbi vagy ko - molyabb szinten foglalkozó versenyző ket keresünk, illetve duókat, zenekarokat, együtteseket. További információk: xfaktor.hu. Érdeklodni:+3630-195-9595 Facebook: https://www.facebook.com/events/256444388229288/ A TL+ mag yar adása Az április 6-i mag yar műsorom első részében a nemrég megszervezett Bel - laRivulina Torta verseny - ről beszélgetek vendége - immel, Balogh Brigitta Sa - rolta szervezővel, vala - mint Virágh Erikával, aki alkotásával megnyerte a Nagybánya Tortája ver - senyt. A TL+ Maramures áp - rilis 6-i mag yar adásom 15.30 órakor kezdődik, ismétlés szombaton 14. 00 órától. (Oravecz Gyöngyi) Hol kapható Nagybányán Új Szó? (folytatás az első oldalról) ahol még ü - ze melnek lapárudák, éspedig: - az élelmiszerpiac bejáratánál; - az élelmiszerpiac melletti busz - megállóban; - a Com pact üzletben (Bukarest su - gárút); - a Cen ter-Nemes üzletközpontban (Grănicerilor utca); - a Pizza+, illetve a volt Moruta komp lexum környéki árudákban (Tra - ian sugárút); - az Albina komplexumnál (Odo bes - cu ut ca); - a RFN környékén (D. Cantemir utca); - a Renel mellett (Cosbuc utca); - a volt Ca nal 7 környékén (Re pub - licii su gárút); - a Căminul Cen ter környékén (Bu - karest su gárút); - a Dorna komplexum (Republicii sugárút); - az Új Szó szerkesztőségében (Băii utca 3.). A bevásárlóközpontok újságáru dái - ban (Kaufland I., II., Vivo, Auchan) újra kapható Új Szó. Ugyanakkor a megyeszékhely pol - 2018. április 5. HETIRENDEN Országgyűlési választás 2018 – hasznos tudnivalók Mint ismeretes, április 8-án országgyűlési választást tartanak Magyar or - szágon. A levélszavazás és a regisztráció során, valamint a voksokat tar tal - mazó borítékok begyűjtésében is segítenek az Erdélyi Mag yar Nemzeti Ta - nács (EMNT) honosítási irodáinak munkatársai. A sikeresen regisztráló polgárok számára a Nemzeti Választási Iroda pos - tai úton juttatja el a szavazáshoz szükséges levélcsomagot a regisztráció so rán megadott címre. A levélszavazat mellett egy azonosító nyilatkozat is a szavazati csomag részét képezi. Ennek kitöltésében szintén segítenek az EMNT munkatársai. Fontos tudni, hogy az azonosító nyilatkozat hibás kitöltése, vagy aláírásának elmulasztása, érvényteleníti a leadott szavazatot. Az azonosító nyilatkozat ki - töltéséhez a mag yar okmányai szerinti adatokra van szükség, tehát legyen kéz nél a lakcímkártyája vagy mag yar útlevele vagy honosítási okirata. A há - romból egy is elegendő. Annak érdekében, hogy egyetlen levélszavazat se vesszen el, az EMNT ve - zetői és munkatársai arra kérik a szavazni vágyó erdélyi mag yar állam pol gá - rokat, hogy a szavazati boríték visszajuttatásakor ne a Román Posta szolgáltatásait vegyék igénybe, hanem vigyék azt be az EMNT honosítási irodáiba, vagy keressék fel irodánk önkénteseit, akik időben eljuttatják a voksokat a magyar főkonzulátusokra. Az elmúlt években szerzett magyarországi választási tapasztalatoknak kö - szönhetően az EMNT által nyújtott ingyenes szolgáltatás a legbiztosabb mód - ja szavazata célba juttatásának. A nagybányai EMNT Demokrácia-központ munkatársai meghosszabbított nyitvatartással hétfőtől péntekig 10 és 20 óra között valamint szombaton 10–15 óráig várják az érdeklődőket. Érdeklődni a következő telefon szá mo - kon lehet: +4-0262.212.040, +4-0768.193.576, e-mail: maramaros@emnt.org Az Erdélyi Mag yar Nemzeti Tanács sajtóirodája gármestere, Cătălin Cherecheş ígéretet tett arra, hogy továb bi hat trafikot állít vissza ideiglenesen, sürgősségi jelleg - gel, éspedig a következő városrészekben: - a Bányászati Központ környékén, a polgármesteri hivatal közelében; - a Máramaros nagyáruház előtti té ren; - a PNL-székház előtt, az egykori Spicul üzlettel szemben; - a Hortensiei utca Ifjúsági Ház fe - lőli részén; - a Megyei Kórház mellett; - a Decebal sugárúton, a Meda komplexum közelében. Vállalkozásfejlesztési pro gram Nagybányán Szeretettel várunk a régi központba a Millenium Busi - ness Cen ter 2 épületébe április 17-én 18 órától! Ahhoz, hogy az eseményen részt ve gyél, szükséges, hogy regisztrálva legyél a CRIT BIZ platformon. Ezt az alábbi cí - men tehe ted meg, ha korábban nem regisztráltál: critbiz.ro. Emellett kérünk, töltsd ki a következő űrlapot is, hogy az ese mé - ,,Figyelem! A levélszavazás u - tol só hetébe érkeztünk. Ha még nem tette, már ne adja postára sza va za - tát. A ké sőre beérkezett választási levél cso ma gokat nem veszik figye - lembe, így szavazata is érvénytelen lesz. Mi se gítünk: hozza be levél - szavazatát az RMDSZ irodáiba vagy a Főkonzulátusra!” (Forrás: Apjok Norbert Máramaros megyei parlamenti képviselő Facebook-oldala) Mag yar személyiségekről is elneveznének utcá - kat Nagybányán, már zajlanak a tárgyalások A Nagybányai Művésztelep alapítóiról, illetve a város más jeles szülötteiről nevezne el utcát a máramarosi megyeszékhelyen az RMDSZ-frakció. Ez ügyben már zajlanak a politikai tárgyalások a városvezetéssel - mondta el a Krónikának Kovács Richárd önkormányzati képviselő. Részletek jövő heti lapszámunkban. nyen való részvételi szándékodat is megerősítsd: goo.gl/fXGPT7. A CRITBIZ-pro gram azoknak a 18 és 64 év közötti sze mé lyek - nek szól, akiknek az északnyugati régi óba szól az állandó vagy ideiglenes lakhelye, és ugyanebben a régióban szeret - nének vállalkozást indítani kreatív iparágak vagy IT terü le - tén. Következő lapszámainkban, honla - punkon, Facebook-oldalunkon igyek - szünk további tájékoztatással is szol - gálni. A kellemetlenségekért szíves elné - zésüket kérjük! (A szerkesztőség) Április 13-15-e között Nagy bá nyán kerül sor a Bo nus Pas tor Alapít vány második Országos Találkozójára. A találkozó címe: Miért nehéz a döntés? Részvételi díj: 150 lej. Jelentkezési határidő: 2018. áp - rilis 9. Jelentkezni munkatársainknál le - het telefonon (Szakács Előd: 0752- 243649 és Geréb Géza: 0746- 353637) vagy az office@bonuspastor.ro e- mail címen lehet. Szeretettel várunk minden ér dek - lődőt!

TÁJÉKOZTATÓ 2018. április 5.