Views
9 months ago

2018 aprilis 5

2018.

2018. április 5. MAGAZIN Két kiállításon tárulnak fel újabb titkok a holt-tengeri tekercsekről Az Izrael Múzeum két új kiállítást nyitott Jeruzsálemben, melyek a holttengeri tekercseket és megtalálásuk történetének újabb részleteit mutatják be. Az egyik tárgy a Genezis, Mózes első könyve, a Teremtés könyve szö - vegének apokrif, vagyis a vallási ká - nonba be nem vett tekercse, a Biblia legősibb változata, amelyet hetven év - vel ezelőtt a Júdeai-sivatagban találtak meg. Az 1947-ben elsőként felfedezett hét rejtélyes tekercs egyikének szöve - ge az eddig ismerttől eltérően meséli el a teremtést. Ez az apokrif tekercs kü - lönösen törékeny és porlékony, ezért az utóbbi ötven évben nem állították ki, de az ország megalapításának het - venedik évfordulója alkalmából egy ideig a nyilvánosság elé tárják. Rengeteg a kérdőjel a kétezer éves szövegek körül: az egyik különösen rossz álla - potban megtalált, arámiul írott tekercs volt a Teremtés könyvének az addig ismerttől eltérő változata. A szakértők szerint a Krisztus előtt első század vé - gén készült, mintegy ötszáz évvel a Ge nezis megírása után. Az apokrif vál - tozat első személyben, személyes be - szá molóként írja le Noé, Ábrahám és Énok életét, másként, mint az Mózes öt könyvében olvasható. A második új kiállítás a 20. század egyik legnagyobb régészeti szenzációját jelentő teker - A humorista véleménye VÍZSZINTES: 2. Woody Allen gon dolatának első része. 13. Karinthy Ferenc regénye. 14. ... Cu rie; No - bel-díjas (1903), francia fizikus. 15. Bibliai bárkás. 16. ... mag yar! (Petőfi). 18. Vincze ...; énekesnő. 20. Pont há - tul! 21. Japán hangkazetta-márka. 22. Annál lennebb. 24. Madagaszkári fél - majom. 25. Páros depó! 26. ... nyá ron is fáznak; Berkesi András regénye. 27. Fütőanyag. 29. Csészébe kerültek! 30. Rohan. 32. Elterjedési terület. 34. Győri sportklub. 36. Értesít valakit valamiről. 38. Fed, lep. 40. Kiegészít. 42. Rögtön, azonnal. 44. O ... mio; nápolyi dal. 45. ..., tiéd, miénk; Den nis Quaid filmje. 47. Égéstermék. 49. Elő - tag: új-. 50. Vészt hozó (lat.). 52. Toll - csomó a madár fején. 54. Felér! 56. Motorolaj-márka. 58. Pillangó (nép.). 59. Kissé vonzó! 60. Valahová szólít. csek felfedezésének hátteréről szól. Rotem Arieli, a kiállítás kurátora új részleteket ismertet a műkincseket het - ven éve felfedező emberekről, nyolc férfiról és egy nőről. Bemutatnak egy hangfelvételt is, amelyet a felfedező beduin pásztorokkal készítettek. Kide - rül belőle, hogy ők nem ismerték a te - kercsek értékét, egy részüket elvesz tet - ték, más példányokat pedig olcsón árul ták. A kiállítás továbbá elmeséli Athanasius Sam uel, a szíriai ortodox egyház jeruzsálemi óvárosi vezetőjé - nek tettét is, aki megvette a tekercsek egy részét, majd Libanonba, onnan Amerikába utazott velük, ahol titokban eladta őket Jigal Jadin professzornak Izrael számára. (MTI) Tovább zsugorodik az északi-sarki tengeri jég Továbbra sem kedvezőek a kilátá - sok: második legkisebb téli kiter jedé - sét érte el az északi-sarki tengeri jég. Területe az elmúlt négy évben volt a legkisebb az em ber által előidézett klí - maváltozás miatt. Az Északi-sark tér - ségében a tengeri jég általában már - ciusban, a tél végén fagy be a leg na - gyobb területen. A legkisebb éves ki - terjedésére ősz elején, szeptemberben olvad el. Az északi-sarki tengeri jég zsu gorodása az elmúlt évtizedekben folyamatos volt. Az amerikai Nemzeti Hó- és Jégadatközpont adatai szerint az északi-sarki téli tengeri jégkiter je - dés 2018-ban mintegy egymillió négy - zetkilométerrel – ami Egyiptom terü le - tével egyenlő– marad el a hosszú távú átlagos kiterjedéstől. A központ közel negyven éve elemzi a jégkiterjedésről gyűjtött műholdas adatokat. A tengeri jég téli kiterjedésének csökkenése azt jelenti, hogy egyre nagyobb területek egész évben jégmentesek maradnak, különösen az Oroszország és Norvégia északi részén elterülő Barents-tenge - ren, amely egyre inkább az Atlantióceán hoz válik hasonlóvá – mondta a Bergeni Egyetem Bjerknes Klímaku - ta tó-intézetének a professzora. Az Orosz országtól északra fekvő hatal - mas Stokman-gázmező egy olyan tér - ségben van, amely ma már a tél de re - kán is jégmentes, ami segíti a Gazprom céget, ha megkezdi feltárását. Egészen az 1980-as évek elejéig a térséget jég fedte – magyarázta a szakember. A 61. Lopakodó. 63. Enni (ang.). 64. Pá - ros vétó! 65. Magas, félszeg kamasz. 67. Kazah állóvíz. 69. ... Lanka; Cey - lon. 71. Külső akadály miatt kénytelen valahol időzni. 73. Gyalázat (lat.). FÜGGŐLEGES: 1. A gondolat befejező része. 2. Vízszintcsökkenést mutató. 3. Költő (Zoltán). 4. Csupán, mindössze. 5. Depó. 6. Teremfalak! 7. Énekel (rég.). 8. Csipike, a boldog ...; Fodor Sándor meseregénye. 9. ... Da - gover; német színésznő. 10. Budapesti hegy. 11. Mint bent! 12. Hangszín. 17. Menedék. 19. Vergilius eposza. 23. Gátba való ütközés. 26. Határozott né - velő. 28. Áraz! 30. Lejtős pálya a hajó vízre bocsátásának megkönnyítésére. 31. Töredék. 33. Ászokhordó nyílása. 35. Tengeri hal. 37. Kendert törő. 39. Világos angol sör. 41. En ...; kicsiben (fr.). 43. Belga légitársaság. 46. Ruhát elkészít. 48. Szőnyeget tisztít. 51. Hull a könnye. 53. Magad. 55. Becézett Flóra. 57. Cseh körtánc. 59. Bútorszín. 62. Szaporázza lépteit. 63. ... Pelin; bolgár költő. 66. Lóbetegség. 68. ...-Kaleh; a Vaskapu “áldozata”. 70. Ibolyaszirmok! 72. Mondatrész! Szerkesztette: Csatlós János Teekay hajózási társaság a közelmúlt - ban jelentette be, hogy egy csepp fo - lyósított gázzal teli tartályhajó egy északi sarkköri oroszországi termi nál - ról hajózott 2018 januárjában Fran cia - országba. Ez volt az első hajó, amely jégtörő nélkül tett meg egy ilyen téli utat. (MTI) Megszaporodhatnak az oroszlánok és emberek közötti konfliktusok a globális felmelegedés miatt A hőmérséklet további emelkedése kihathat a jövőben az álomkórt ter - jesztő cecelégy elterjedésére, az pedig befolyásolhatja a szarvasmarha tartók mindennapjait is. Mivel az állatte - nyész tők az előrejelzések szerint azon területek felé mozdulnak, amelyek egy ben az oroszlánok lakóhelyei is, emiatt a jövőben még több konflik - tusra kell számítani. Egy nemrégiben napvilágot látott tanulmány szerint a következő évtizedekben a szarvas mar - hák körében halálos álomkórt terjesztő cecelégy Afrika északi– és északkeleti szegleteiből ugyan eltűnhet, de ugyan - akkor a betegség még inkább elter jed - het. Amennyiben ez a modell bekö vet - kezik, akkor a gazdák vélhetően a pa - razitáktól mentes területekre mozgat - ják majd csordáikat. Azonban bár a ce - celégy egyedeinek csípésétől nem kell majd tartaniuk, de ezek a legelők szom szédosak lesznek az oroszlánok vadászterületeivel, így a jövőben to vá - bbi összecsapásokra kell számítani az emberek és az állatvilág között. Az utóbbi két évtizedben az oroszlánok egyedszáma több mint 40 százalékkal csökkent az emberekkel való kon flik - tusok miatt, és ez a tendencia csak még rosszabb lesz, hogyha úgymond a „ki - rályságok” összecsapnak. A legtöbb oroszlán vesztét az elmúlt időszakban az orvvadászat mellett az okozta, hogy a pásztorok és a gazdák bosszút álltak a nagyvadakon az állataik sorában tett portyázásaik miatt. De nem egy eset - ben a kilövés oka az volt, hogy az em - berevővé vált egyedektől igyekeztek megszabadulni. Így a jövőben mind a környezetvédőknek, mind a gazdálko - dóknak olyan megelőző intézkedé se - ket kell kidolgozniuk, amelyek lehe tő - vé teszik majd az oroszlánok számára zavartalan életteret biztosító területek és az állattartás egymás mellett való létezését. (hirado.hu) Gigantikus lyukat okozott a SpaceX az ionoszférában A tavaly augusztusban fellőtt Fal - con 9-es rakéta mintegy három órán át tartó foltot okozott az ionoszféra plaz - májában. A lyuk kiterjedése majdnem elérte az ezer kilométert. A szakem be - rek tavaly nyáron megbizonyosod hat - tak arról, hogy a felbocsátott rakéták nemcsak körkörös lökéshullámokat ké pesek kiváltani a légkörben. A Spa - ceX által 2017 augusztusában fellőtt Fal con 9-es rakéta hatása a szoká sos - nál könnyebb rakománya miatt tartott több órán át. A felbocsátást követően három órán át gigantikus lyuk táton - gott az ionoszférában. A legtöbb rakéta ívelt pályán halad annak érdekében, hogy csökkentse a gravitációs hatást és a súrlódást. Azonban mivel a Formo - sat-5 súlya nem érte el a fél tonnát sem, ezért majdnem függőlegesen tudott ha - ladni, így a becsapódása a légkörben már-már felért egy elektromos vihar - ral. Bár a tavaly nyári rakétakilövés nem okozott fennakadásokat a felszí - nen, az űripari cégeknek azonban ér - demes lesz a jövőben odafigyelniük ar - ra, hogy miként bocsátják fel raké tái - kat. A szakértők szerint egy-egy erő - tel jesebb indítás összezavarhatja a jel - adókat, és problémákat okozhat mind a kommunikációban, mind a közleke - désben. (hirado.hu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R E A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 N 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 S 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 K I T A K SZ S

HUMOR-ZSÁK 2018. április 5. HUMOR-ZSÁK Bocsánat, ha tévedek Ülök kávézóban egy szoborral szemben, Vasile Lucaciu néz át a szemembe. Ósdi anyakönyvben Lukács László lehet, Az ,,iu” nem zavar, olyat bárki tehet. (De Vasile Bazil, a László meg Vlad, Szokás szerint nevét rosszul fordították!) Popovic Gergely - Drágám, - mondja egy fér - fi a betegágyon. - Ígérd meg, hogy ha meghalok, nem adod össze magad egy másik férfi val. - Ígérem, szívem. De mi le - gyen, ha életben maradsz? *** - Hogy sikerült a koncer ted? - kérdezi a hegedűművésztől egy barátja. - Ne is kérdezd! Akkora bu - kás volt, még paradicsommal is megdobáltak. - Én meg azt hallottam, hogy magtapsoltak. - Igen, ha eltalált valaki. *** Két barát beszélget: - Képzeld, tegnap jól beol - vastam a feleségemnek! - És elértél vele valamit? - Igen, az ajtót, de azt is csak épphogy. *** Rendőrségen történt meg: - Jó napot, miben segít he - tek? - Ellopták a tárcámat az összes személyes iratommal együtt. - Foglaljon helyet! Kérem a személyi igazolványát! *** Ar gon bemegy a helyi bárba... Az újonc katonától kérdezi az őrmester: - Na, fiam, milyen volt az első napja? - Uram, nem emlékszem rá! Akkor még egészen kicsi cse - csemő voltam. *** Egy rendőr újságolvasás köz - ben odaszól a feleségének: - Azt írják, hogy a legtöbb híres embernek jelentéktelen em - ber volt az apja. - Akkor a mi fiunkból is le - het még valaki - válaszolja az asszony. Tűnj innen! Ezerszer mondtam már..., gázokat itt nem szolgálunk ki! Ar gon nem reagált. *** Sűrű ködben két autó egy - más után araszolva halad. Egy - szer csak az elől lévő hirtelen fékez, a másik pedig neki megy. A hátsó sofőr kiugrik a kocsi - ból: - Mit csinált, maga őrült? Mi - ért kellett ilyen hirtelen fékez - ni minden ok nélkül? - Minden ok nélkül?! Ha nem látná, az én autóm már a garázsban van! *** Kiskatonák eltávozást kér - nek a parancsnokuktól: - A feleségem várandós, e - zért szeretném vele tölteni a hét - végét - mondja az egyik. - Az én feleségem ezen a hétvégén esik teherbe, úgy hogy szeretnék vele lenni - mondja a másik. *** Szilikonmellű bombanő áll a Balatonban. Egy csónakázó férfi nézi, nézi, majd mivel is - merkedni akar, megkérdezi tő - le: - Meg tudná mondani, hány fokos a víz? - Uram! Engem már sok szor néztek szajhának, de hőmé rő - nek még soha... *** - Neve? - Ko-ko-ko-kovács Zo- zozoltán. - Mondja, maga dadogós? - Nem. Apám volt az, az anyakönyvvezető meg egy idi - óta. *** Pistike rossz fát tett a tűzre, ezért a tanítóbácsi adott neki egy hatalmas pofont. Fél órával ké - sőbb megkérdezi: - Na, Pistike, most már tu - dod mit tettél?! - Ilyenek vagytok ti, felnőt - tek - mondja Pistike szipogva -, megveritek az embert és azt se tudjátok, hogy miért! *** A gyerekek a zeneis kolá ban hegedülni tanulnak. A tanár nő - jük büszkén mutatja nekik a sa - ját hegedűjét: - Nézzétek, gyerekek, ez az én hegedűm, még a 18. szá zad - ból való. Erre az egyik kisfiú meg - kérdezi: - Akkor már használta va - la ki a tanárnő előtt is? A másik oldalát láttad már? *** Két könyvelő a bankban áll a pénztárnál, amikor beront két bankrabló. Az egyik rabló a pénztárostól követeli a pénzt, a másik pedig sorba állítja az ügyfeleket, és kezdi begyűj te - ni tőlük a pénztárcáikat és ér - téktárgyaikat. A két könyvelő a sor végén áll, az egyik oda - csúsztat egy ötszázast a másik kezébe, az meg suttogva kér - dezi: - Hát ez mi? - Tessék, visszaadom a tar - tozásomat. *** A skót nagyon beteg. A fe - lesége virraszt az ágya mellett, miután az orvos megmondta ne - ki, hogy a férje már talán a reg - gelt sem éri meg. Egyszer csak megszólal az asszony: - Most elmegyek vacsorát ké szíteni a gyerekeknek. A míg visszajövök, igyekezz nem meg - halni. Ha mégis meghalnál, ak - kor előtte azért fújd el a gyer - tyát... *** Két barátnő beszélget: - Képzeld, a férjem odáig Nyílt levél: Kedves jéghegy! Sajnálattal hallok erről a globális felmelegedéses dologról, de hát ilyen az é - let! Tisztelettel: Ti tanic süllyedt, hogy elvárja tőlem, hogy természetben fizessem ki a főbérlőnknek a lakbér tar to - zásunkat. - De te, ugye, nem teszed meg? - Az igazat megvallva, már megtettem, de amit nem mond - tam el neki az az, hogy már fél évre előre is kifizettem a lak - bért. Egy nőről sok mindent elárul a keze... Például, ha a nyakadat szorítja, akkor valószínűleg kicsit ideges... Érdekes kérdések - Tar zan minden reggel rendesen borotválkozott? - Frédi és Béni karácsonyoztak, pedig Krisztus előtt éltek? - A sorozat neve ,,Mis sion Im pos si ble”, pedig mindig meg - oldják az eseteket? - Az űrben játszódó háborús filmekben mindig óriási rob - banásokat hallunk, pedig az űrben nem terjed a hang? - Ha a bor folyékony, hogyan lehet száraz? - Hogyan írjuk a nullát római számokkal? - Ha az összes többi bolygó holdjának van neve, a mi holdunknak miért nincs? - Miért nyomjuk erősebben a távirányító gombjait, ami - kor az elem kifogyóban van? - Ki auditálja azokat a cégeket, amelyek az ISO audito kat végzik? - Ha a számítógép nem érzékeli a billentyűt, miért kéri, hogy megnyomjak egy billentyűt? - Amikor az első órát beállították, milyen óra alapján ál - lították be? - Ha fürdés után tiszták vagyunk, akkor miért kell kimos - ni a törülközőt? - Ha az összes férfi ugyanolyan, akkor a nők miért válo - gatnak annyit?

Festiwal Biegu Rzeźnika nr 1 (5) / 2018
The Compass, Volume 1, Issue 5, May 2018