Views
8 months ago

Gorički vrh 2016

AKTUALNO Izgradnja

AKTUALNO Izgradnja kanalizacije v Občini Rogašovci Občina Rogašovci ima izgrajeno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 16.184 m in dve čistilni napravi kapacitete 400 PE na Pertoči in v Svetem Juriju 800 PE, nima pa še pokritih vseh aglomeracij s kanalizacijskim omrežjem, tako da bo v naslednjih letih tudi izgradnja kanalizacije še v investicijskem načrtu občine. Občina Rogašovci je leta 2012 izgradila kanalizacijo v Občini Rogašovci – 1. faza, ki obsega izvedbo fekalnega kanalizacijskega omrežja v okviru dveh sistemov: • sistem Čistilna naprava Pertoča, ki obsega dele naselij Pertoča in Večeslavci v dolžini 4.050 m, na katerega bo priključenih 70 gospodinjstev, • sistem Čistilna naprava Sveti Jurij, ki obsega dele naselij Nuskova, Rogašovci in Sveti Jurij v dolžini 7.500 m, na katerega bo priključenih 145 gospodinjstev. V 2. fazi izgradnje kanalizacije (Sveti Jurij – Rogašovci zahod) je v delih naselij Sveti Jurij in Rogašovci s priključitvijo omrežja na ČN Sveti Jurij izgrajeno kanalizacijsko omrežje v dolžini 4.634 m, na katero je priključenih 50 gospodinjstev. V letih 2016–2020 predvidevamo izgraditi kanalizacijo v romskih naseljih v Serdici in Sotini. V letih 2016–2020 predvidevamo izgraditi kanalizacijo v romskih naseljih v Serdici in Sotini s čistilno napravo ter po pridobitvi vseh dovoljenj še v romskem naselju na Pertoči in v Ropoči. Za izvedbo začrtane investicije pa potrebujemo uspešno prijavo na evropska ali državna sredstva. Po novi Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/2015, veljavnost od 31. 12. 2015) se je spremenilo urejanje odvajanja odpadnih voda, kjer javna kanalizacija ni zagotovljena. Med drugim mora po uredbi lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali ki je bil v uporabi pred tem dnem oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve te uredbe. Ne glede na prejšnji odstavek mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali ki je bil v uporabi pred tem dnem, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021. Besedilo: Marija Saje Fotografija: www.greenliving4live.com 6 | Gorički vrh · april 2016

AKTUALNO Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B V letu 2015 je bil realiziran projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B, ki povezuje 12 pomurskih občin na območju levega brega Mure: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. V sklopu Pomurskega vodovoda sistema B je na območju Občine Rogašovci bil izgrajen del transportnega vodovoda, del primarnega vodovoda ob regionalni cesti R2-440 in del sekundarnega vodovoda v dolžini 15.036 m ter pripadajoči objekt (vodohran Rogašovci). Do sedaj izgrajeni vodovod na območju Občine Rogašovci (romski vodovod, sekundarni vodovod 1. faza in vodovod v sklopu sistema B) v skupni dolžini 45.996 m ne pokriva vseh gospodinjstev, kar pomeni, da je izgradnja vodovodnega omrežja na območju Občine Rogašovci še vedno med razvojnimi prioritetami občine. Na vodovodni sistem B niso priključena še posamezna območja v Občinah Cankova, Moravske Toplice, Rogašovci in Tišina s skupno 4.604 prebivalci. Do sedaj izgrajeni vodovodni sistem se oskrbuje s pitno vodo iz vodnih virov Krog, Črnske meje, Fazanerija in Hraščice s skupno kapaciteto 215 l/s, ki zadošča za potrebe dolgoročne oskrbe celotnega vodooskrbnega sistema. V sklopu nadgradnje je predvidena: • izgradnja manjkajočih ter rekonstrukcija obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov, v skupni dolžini cca 105 km, LEGENDA Območja Število prebivalcev • izgradnja čistilnih naprav za pripravo pitne vode na vodnih virih Krog, Črnske meje, Fazanerija in Hraščice. Občina Rogašovci je leta 2015 prevzela funkcijo nosilca regijskega projekta Vključena območja na vodovod sistema B 53055 Nevključena območja 4604 SKUPAJ 57659 Gorički vrh · april 2016 | 7

Návrh sociálnej reformy na Slovensku - Peter Gonda
01/2010 - Nazaj na vrh - S&T Slovenija d.d.
FESTZELTSPEISEKARTE 2016
OCTOBER 2016
2016 DEMOGRAPHICS