Views
9 months ago

WSiP Historia

134 Świat w drugiej

134 Świat w drugiej połowie XX wieku wejść na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego i demokratyzacji kraju. Jednak odzyskanie niepodległości często nie skutkowało poprawą warunków bytowych mieszkańców ani wzrostem gospodarczym. Zerwanie więzi gospodarczych kolonii z metropolią prowadziło do załamania handlu zagranicznego. Dochody nowo powstałych krajów były uzależnione od eksportu żywności i surowców mineralnych do krajów uprzemysłowionych. Zyski z eksportu były niższe niż koszt sprowadzanych do krajów Afryki artykułów przemysłowych. Brakowało pieniędzy na inwestycje w przemyśle, budowę szkół, ośrodków zdrowia, mieszkań czy dróg. Niestabilna sytuacja wewnętrzna w tych państwach odstraszała potencjalnych inwestorów z zagranicy. Problemy ekonomiczne pogłębiały duży przyrost naturalny i klęski żywiołowe, np. susze, powodzie. Z tego powodu wiele państw Afryki uzależniło się od międzynarodowej pomocy humanitarnej. statni prezyent PA z czasów apartheiu i przywóca Afrykaskiego Kongresu aroowego Nelson Mandela obieraj w r Pokojow agro obla Zostaa im przyznana za oprowazenie o emokratyzacji PA za pomoc ialogu, kompromisu i pojenania naroowego, ziki czemu uratowali kraj prze wojn omow kilku pokoleń bojowników walczących o wyzwolenie się spod obcego jarzma. Mieszkańcy kolonii wierzyli, że stworzenie niepodległego państwa pozwoli im Dyktatura i wojny domowe W nowo powstałych państwach afrykańskich bardzo trudno było zbudować trwałe systemy demokratyczne. Brakowało poczucia wspólnoty między zamieszkującymi je wieloma grupami etnicznymi. Prowadziło to często do chaosu, a z czasem do tworzenia systemów dyktatorskich. W większości państw afrykańskich przez pewien czas rządzili bezwzględni dyktatorzy, niedemokratyczni przywódcy, którzy okradali swoje kraje, • ak szisz, jakie warunki bytowe panoway w takim obozie Czego mogo brakowa jego mieszkacom

19. Nowa mapa świata – dekolonizacja 135 przejmując dochody z eksploatacji minerałów i innych bogactw naturalnych, np. drewna, a także jego mieszkańców przez wymuszanie łapówek, czyli korupcję. Zachowanie w Afryce granic wytoczonych w XIX w. przez mocarstwa kolonialne nie sprzyjało stabilności wewnętrznej państw powstałych w procesie dekolonizacji. Wybuchały w nich krwawe wojny domowe toczone przez wrogie sobie grupy etniczne. Nierzadko towarzyszyły temu masakry ludności cywilnej. W 1994 r. w środkowowschodniej Afryce w Rwandzie doszło do krwawych rzezi mniejszości etnicznej Tutsi przez członków większości – lud Hutu. Przywódcy tych ostatnich postanowili dokonać eksterminacji Tutsi. Podczas tego ludobójstwa w ciągu zaledwie kilku tygodni w okrutny sposób zostało zamordowanych około 800 tys. osób. Setki tysięcy ludzi schroniło się w państwach sąsiednich w obozach dla uchodźców. Kraje Dalekiego Wschodu Natomiast wiele krajów Dalekiego Wschodu, takich jak: Korea Południowa, Singapur, Malezja, Indonezja, dobrze wykorzystało czas niepodległości. Państwa te rozwinęły się gospodarczo, poprawiły warunki życia swoich obywateli, wzrosło też ich znaczenie w świecie. ieszkacom wielu pastw afrykaskich niepolego nie przyniosa ani pokoju, ani obrobytu ieuolne rzy, eksplozja emograficzna, czyli szybki wzrost liczby lunoci, a take katastrofy naturalne, takie jak powozie i susze, powouj, e na wielu obszarach Afryki wci panuje biea uzie s zmuszeni rywalizowa o kurczce si zasoby woy, ywnoci i innych óbr lub marz o emigracji o uropy b tanów Zjenoczonych • • - • • - -

Informatyka 1
Fizyka. Zakres rozszerzony
Fizyka. Zakres podstawowy
Chemia
Chemia
Как раз
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - materiał metodyczny
100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości