Views
4 months ago

WSiP Historia

150 Świat w drugiej

150 Świat w drugiej połowie XX wieku Główne organy Unii Naczelnym organem decyzyjnym UE jest Rada Europejska, w której zasiadają głowy państw lub rządów krajów członkowskich. Wyznacza ona główne kierunki rozwoju Unii. Rolę prawodawczą pełni Rada Unii Europejskiej, złożona z ministrów państw członkowskich. Wspólnotą na co dzień zarządza Komisja Europejska, składająca się z komisarzy odpowiedzialnych za różne dziedziny, np. politykę rolną czy handlową. Z kolei Parlament Europejski, wybierany w powszechnych wyborach, współuczestniczy w tworzeniu prawa i pełni funkcje kontrolne. Większość organów Unii ma swoją siedzibę w Brukseli. Rok awne przejcie graniczne popisany w r zapocztkowa proces znoszenia kontroli w ruchu osobowym pomizy krajami spólnot uropejskich, a póniej nii uropejskiej Z granic wewntrznych stopniowo znikny szlabany, usunito te urzników sprawzajcych paszporty i przewoony baga ziki temu poróowanie mizy poszczególnymi krajami europejskimi stao si szybsze i atwiejsze, co z kolei przyczynio si min o wzrostu hanlu i bliszego poznania si naroów europejskich • • • • •

• Przypomnij, które wynalazki z XIX i pierwszej połowy XX w. miały największy wpływ na życie ludzi. 151 24 Przemiany społeczne na Zachodzie Na Zachodzie w okresie powojennym doszło do szybkiego wzrostu gospodarczego i poziomu życia ludności. Ukształtował się tam model państwa opiekuńczego, w którym obywatelom przysługiwały różne prawa socjalne: długie płatne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, zasiłki dla bezrobotnych, emerytury, dopłaty do mieszkań. Dzięki sukcesowi ekonomicznemu znacznie obniżyło się bezrobocie, skrócił się czas pracy (stopniowo wprowadzano wolne soboty), spadły ceny żywności, a płace rosły. W związku z tym ludzie mogli część swoich zarobków przeznaczyć na kupno różnych towarów, które nie były im niezbędne, ale poprawiały jakość życia. Znacznie zwiększyła się sprzedaż ubrań, mebli, urządzeń gospodarstwa domowego, m.in. lodówek i pralek, odbiorników radiowych, telewizorów, samochodów. W ten sposób powstało społeczeństwo konsumpcyjne, nastawione na budowanie własnego dobrobytu. W latach 50. XX w. w Stanach Zjednoczonych, a potem w Europie Zachodniej upowszechniły się na nieznaną dotąd skalę reklamy. Ich celem było wzbudzanie w ludziach potrzeby posiadania oferowanego produktu. • o kupna jakiego towaru zachca ten plakat a Zachozie w krótkim czasie powszechny sta si wiok luzi pchajcych wózki pene rónorakich prouktów