Views
4 months ago

WSiP Historia

154 Świat w drugiej

154 Świat w drugiej połowie XX wieku wzorców zachodnich. Obawiały się, że będą atrakcyjne dla społeczeństw i w konsekwencji mogą doprowadzić nawet do upadku komunizmu. Reforma Kościoła katolickiego Szybkie przemiany społeczne doprowadziły w państwach Zachodu do laicyzacji − spadku zainteresowania religijnością, której Kościół katolicki próbował przeciwdziałać. W latach 1962−1965 odbył się Sobór Watykański II. Zebrani na nim duchowni i świeccy wprowadzili w Kościele głębokie reformy. W liturgii dopuszczono używanie języków narodowych, które miały wyprzeć łacinę, obecną w niej od niemal 2 tys. lat. Kolejni papieże zaczęli opuszczać Watykan i odwiedzać katolików w różnych państwach świata. Sobór zdecydował o podjęciu dialogu z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i religiami niechrześcijańskimi i włączył katolików w ruch ekumeniczny propagujący porozumienie ziaajca w latach grupa , pochozca z ierpoolu w ielkiej rytanii, przycigaa na swoje koncerty tysice fanów, a jej pyty sprzeaway si w milionowych nakaach 60. XX w. cieszyły się brytyjskie zespoły The Beatles i The Rolling Stones, które upowszechniły nowy gatunek muzyki − muzykę rockową. Utwory tych grup były znane na całym świecie, a do ich przesłania odwoływały się ruchy młodzieżowe. Same zespoły stały się ikonami tamtych lat. Poza Europą Zachodnią i Stanami Zjednoczonymi Opisane wyżej przemiany społeczne i kulturowe dotyczyły głównie krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Do innych kręgów cywilizacyjnych docierały z dużym opóźnieniem albo wcale. Na obszarach Afryki czy Azji nadal dominowały społeczeństwa tradycyjne, mniej mobilne, czyli mniej gotowe na zmiany. Niechętnie przyjmowały one nowe wzorce kultury, inny model rodziny czy emancypację kobiet. Z kolei w państwach bloku wschodniego władze nie chciały dopuścić do zmian społecznych i kulturowych według

24. Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX wieku 155 i współpracę między Kościołami chrześcijańskimi. Reformy pozwoliły zbliżyć się Kościołowi do wiernych i odpowiadać na ich potrzeby. Od tej pory wzrósł udział osób świeckich w życiu Kościoła. Społeczeństwo informacyjne Postęp technologiczny po 1945 r. był napędzany głównie przez wyścig zbrojeń podczas zimnej wojny. Rozwiązania opracowane na potrzeby wojska, głównie na Zachodzie, wdrożono do produkcji cywilnej. Nowe wynalazki wywarły olbrzymi wpływ na życie codzienne i pozwoliły na natychmiastowe przekazywanie informacji w obrębie całego świata. Od początku lat 60. nastąpił dynamiczny rozwój telewizji oraz telefonii. W 1983 r. pojawiła się w Stanach Zjednoczonych pierwsza sieć telefonii komórkowej. Wynalezienie w 1971 r. mikroprocesora umożliwiło kilka lat później stworzenie komputerów osobistych niewielkich rozmiarów − wcześniej komputery zajmowały całe pomieszczenia. Od lat 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych zaczęto tworzyć wojskową sieć komunikacji zwaną Internetem, udostępnioną następnie cywilom. W Polsce internet zaczęto rozbudowywać na początku lat 90. XX w. Dzięki światowej sieci komputerowej pojawiły się nieznane wcześniej możliwości komunikowania się przez e-maile, komunikatory, fora dyskusyjne, media społecznościowe. Ludzie z różnych stron świata mogą za pośrednictwem łączy internetowych oglądać te same programy telewizyjne, filmy, słuchać radia, przeglądać zdjęcia. Internet wyznacza często nowe kierunki kultury masowej. Te czynniki doprowadziły do globalizacji w życiu społecznym i kulturze. Mieszkańcy różnych oddalonych od siebie regionów świata śledzą w sieci te same rzeczy, co prowadzi do zacierania się różnic między społeczeństwami. • • - • - - •