Views
7 months ago

Historia klasa 5

44 Starożytna Grecja

44 Starożytna Grecja • obywateli, którzy sami decydowali o swoim i budowniczymi statków. ludem.

45 7 • Polis – obywatele – władza Polis była wspólnotą obywateli, którzy razem podejmowali decyzje w sprawach państwowych i wybierali urzędników. W wielu greckich miastach-państwach nie wszyscy obywatele uczestniczyli w życiu politycznym. Prawo do podejmowania ważnych decyzji i pełnienia urzędów mieli tam tylko członkowie najbogatszych i wpływowych rodzin. Z kolei w innych polis udział w sprawowaniu rządów brali wszyscy obywatele. Taki ustrój Grecy nazywali demokracją, co w ich języku oznaczało władzę ludu. W V wieku p.n.e. najsłynniejszą demokracją w Helladzie były Ateny. Zgromadzenie ludowe i rada Najważniejszy organ władzy demokracji ateńskiej stanowiło zgromadzenie ludowe. Zbierało się ono cztery razy w miesiącu i debatowało nad najważniejszymi sprawami państwowymi. Każdy obywatel miał prawo brać w nim udział – zabierać głos, wygłaszać opinie czy składać propozycje uchwał. Decyzje podejmowano większością głosów, głosowano przez podniesienie ręki. Obrady zaczynały się o świcie, a kończyły przed zmrokiem. Na co dzień polityką Aten kierowała rada. Jej członków wybierano przez losowanie spośród kandydatów zgłaszanych przez obywateli. Rada zajmowała się m.in. propozycjami przedstawionymi na zgromadzeniu. Na tej podstawie opracowywała projekty uchwał i poddawała pod głosowanie podczas kolejnych obrad zgromadzenia, którym przewodniczyli jej przedstawiciele. Urzędnicy W Atenach nie było grupy zawodowych urzędników. Urzędy pełnili obywatele wybierani poprzez losowanie lub w głosowaniu. Zarówno urzędnicy, jak i członkowie rady sprawowali swoje obowiązki przez roczną kadencję. Wszystkie urzędy miały charakter kolegialny, to znaczy jedną funkcję pełniło równocześnie kilku obywateli. Najważniejszy był urząd 10 strategów. Kierowali oni polityką zagraniczną polis. ostrakon,