Views
6 months ago

Historia klasa 5

52 Starożytna Grecja

52 Starożytna Grecja Oddawanie czci bogom Grecy wierzyli, że bogowie mają wpływ na bieg wydarzeń i na losy ludzi. Dlatego starali się zyskać przychylność bóstw. W tym ce - lu wznosili świątynie poświęcone poszczególnym bogom, składali im ofiary i kierowali ku nim modlitwy. Grecy lękali się gniewu bogów i nie chcieli sprzeciwiać się ich woli. Jednak posłuszeństwo bogom nie polegało na przestrzeganiu zbioru przykazań, lecz na skrupulatnym wypełnianiu religijnych rytuałów. W greckich polis zwykle nie istniała wyodrębniona grupa kapłanów. Ceremoniom religijnym, procesjom, wspólnym modlitwom i ofiarom przewodzili urzędnicy. Szczególnym kultem Grecy otaczali bogów opiekuńczych, których miała każda polis. Na przykład opiekunką Aten była bogini Atena. Zbiorowe ceremonie zacieśniały wspólnotę obywateli miasta-państwa. Grecy nie sprawowali budynku. • ukazana na ilustracji z prawej strony.

53 9 • Starożytni Grecy przywiązywali wagę do różnych form wspólnego spędzania czasu. Uważali, że bycie obywatelem polega m.in. na uczestnictwie w publicznych wydarzeniach. Wiele z nich – jak zawody sportowe czy przedstawienia teatralne – wiązało się ze świętami religijnymi. Sport w codziennym życiu Greków Grecy przedstawiali swoich bogów jako piękne postacie, wiecznie młode i atletycznie zbudowane. Sami również cenili sprawność i tężyznę fizyczną. Dlatego w każdym greckim mieście znajdował się gimnazjon. Był to zespół boisk, bieżni i budynków, gdzie obywatele (zwykle tylko mężczyźni) spotykali się, aby uprawiać sport. Również w wychowaniu chłopców obok nauki bardzo ważną rolę odgrywały ćwiczenia fizyczne. W Olimpii Aby uświetnić uroczystości religijne, które odbywały się w greckich polis, organizowano igrzyska, czyli zawody sportowe. •