Views
9 months ago

Historia klasa 5

120 20 • Seniorzy i

120 20 • Seniorzy i wasale We wczesnym średniowieczu król, aby zapewnić wynagrodzenie swemu urzędnikowi lub wojownikowi, nadawał mu ziemię wraz z zamieszkującą ją ludnością chłopską. Ziemię taką nazywano lennem, a ten, który ją otrzymywał, stawał się królewskim wasalem (lennikiem). Odtąd już nie król, lecz wasal pobierał daniny od chłopów zamieszkujących nadany majątek i sprawował nad nimi sądy. Z czasem również możni wasale królewscy zaczęli nadawać ziemię swoim własnym lennikom w zamian za służbę wojskową. W ten sposób na zachodzie Europy ukształtował się system lenny. Osoba nadająca lenno stawała się seniorem, czyli zwierzchnikiem wasala. Senior zobowiązany był wspierać i chronić lennika. Wasal miał obowiązek dochować wierności seniorowi, stawać do walki pod jego dowództwem oraz służyć mu radą (czyli doradzać w ważnych sprawach). Wojowników, którzy w zamian za nadanie lenna pełnili konną służbę wojskową, zaczęto nazywać rycerzami. lenno – ziemia nadana wasalowi w zamian wasal (lennik senior • wasal 1 wasal 2

20. Rycerstwo i system lenny 121 • Zamek – ośrodek władzy W monarchiach, które powstały na zachodzie Europy w wyniku rozpadu cesarstwa karolińskiego, władza królewska była słaba. W X i XI wieku jedynymi ośrodkami skutecznych rządów stały się zamki możnowładców – seniorów. Możny z pomocą drużyny swoich rycerzy (wasali) sprawował władzę nad okolicznymi ziemiami. Wymuszał posłuszeństwo chłopów, ściągał od nich daniny, karał przestępców, ale bronił też poddanych w przypadku wrogiego najazdu. Gdy zachodziła potrzeba, na wezwanie władcy seniorzy na czele swoich wasali wyruszali na wojnę. Jednak często samowolnie urządzali wraz ze swymi rycerzami zbrojne łupieżcze wypady na ziemie sąsiadów. Tak zwane prywatne wojny prowadzone przez możnych panów były wówczas codziennością. Z czasem władza królewska uległa wzmocnieniu, a monarchom udało się ograniczyć niezależność i samowolę możnowładców.