Views
6 months ago

Historia klasa 5

150 Lekcja

150 Lekcja powtórzeniowa W okresie średniowiecza olbrzymi wpływ na życie religijne i kulturalne miały zakony. W klasztorach zajmowano się nauką, przepisywano księgi. Najstarszy był zakon benedyktynów. Z czasem zaczęły powstawać nowe – m.in. cystersi, a później tzw. zakony żebracze (franciszkanie i dominikanie), które prowadziły nauczanie w miastach. Oprócz szkół klasztornych ośrodkami rozwoju średniowiecznej nauki stały się też szkoły przy katedrach biskupich. Z czasem rozwinęły się z nich uniwersytety, na których wykładano teologię, filozofię, prawo i medycynę. W średniowieczu za najważniejszą ze sztuk uznawano architekturę kościelną. W tej epoce rozwinęły się dwa style w budownictwie i sztuce – najpierw romański, a później gotycki. W XI wieku doszło do ostrego sporu między władcą Niemiec i przyszłym cesarzem Henrykiem IV a popierającym reformę papieżem Grzegorzem VII. W 1077 roku władca był zmuszony ukorzyć się w Kanossie przed papieżem. Mimo to nie zrezygnował ze swych dążeń do zwierzchnictwa nad papiestwem. Dopiero w 1122 roku kolejni papież i cesarz zawarli porozumienie – konkordat wormacki. Cesarz zgodził się, aby biskupi byli wybierani zgodnie z prawem kościelnym. Jednak zachował dla siebie prawo do nadawania im majątków ziemskich jako cesarskich lenn. W X wieku cesarze dążyli, by stać się przywódcami całego chrześcijaństwa, i podporządkowali sobie papieży. Podobnie jak inni władcy mianowali też biskupów i opatów. W kilku klasztorach benedyktyńskich narodził się wówczas ruch reformy Kościoła. Domagał się m.in., żeby biskupi i opaci byli niezależni od władzy świeckiej i podlegali tylko papieżowi, a papieże byli wybierani bez udziału cesarza.

151 W połowie XI wieku Turcy seldżuccy podbili kraje arabskie na Bliskim Wschodzie, w tym Palestynę (zwaną przez chrześcijan Ziemią Świętą). Zagrozili też Bizancjum. Byli wyznawcami islamu, lecz w przeciwieństwie do Arabów wrogo odnosili się do chrześcijan. Papież Urban II wezwał chrześcijan do zorganizowania zbrojnej wyprawy krzyżowej (krucjaty) do Ziemi Świętej i wsparcia Bizancjum. W 1096 roku ruszyła pierwsza krucjata. Po zdobyciu Jerozolimy w 1099 roku krzyżowcy utworzyli w Palestynie chrześcijańskie Królestwo Jerozolimskie. Mimo organizowania kolejnych krucjat chrześcijanom nie udało się utrzymać swego władztwa w Palestynie. Muzułmanie zbrojnie odebrali krzyżowcom Jerozolimę. W 1291 roku upadła Akka – ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej. Klęskę przetrwały natomiast powstałe podczas krucjat zakony rycerskie – templariusze, joannici i Krzyżacy – które kontynuowały działalność w Europie. • 1077 rok w Canossie 1096 rok 1099 rok 1122 rok 1291 rok