Views
7 months ago

Biologia klasa 8

Dział 4.

Dział 4. Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona • Jak korzystać z energii cieplnej i elektrycznej w sposób oszczędny? •• Wyłączaj zbędne oświetlenie. •• Wyłączaj urządzenia elektroniczne pozostawione w trybie czuwania (stan ten sygnalizuje świecąca się dioda). •• Nie włączaj pralki automatycznej, jeśli nie jest zapełniona. •• Pierz w temperaturze 60°C, a nie w 90°C (w ten sposób oszczędzasz aż 30% energii). •• Często odmrażaj lodówkę czy zamrażarkę (dzięki temu zaoszczędzisz do 2% energii). •• Ustaw lodówkę w chłodnym i przewiewnym miejscu. •• Zadbaj o uszczelnienie okien w twoim domu lub mieszkaniu (pozwoli to zwiększyć temperaturę w pomieszczeniach o 2–3°C). • • Dbaj o to, aby podczas gotowania, smażenia itp. płomień gazu nie był większy niż powierzchnia dna naczynia. ZAPAMIĘTAJ ●●Nieodnawialne zasoby przyrody to takie jej bogactwa, których użytkowanie powoduje ich wyczerpanie. Są nimi: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny, a także pierwiastki promieniotwórcze oraz złoża surowców mineralnych i skalnych. ●●Z nieodnawialnych zasobów przyrody należy rozważnie korzystać, gdyż ich złoża są ograniczone i nie ma ich zbyt wiele. ●●Odnawialne zasoby przyrody to te zasoby, które ulegają ciągłemu odnowieniu. Należą do nich: rośliny, zwierzęta, powietrze, woda, gleba, a także energia wiatru, wody, Słońca. ●●Wszystkimi zasobami przyrody należy gospodarować racjonalnie, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. POLECENIA 1. Przedstaw podział zasobów przyrody i podaj ich krótką charakterystykę na wybranych przykładach. 2. Wyjaśnij, dlaczego z nieodnawialnych zasobów przyrody należy racjonalnie korzystać. 3. Podaj przykłady pozyskiwania energii z odnawialnych zasobów przyrody. 4. Wyjaśnij, co to znaczy, że zasobami przyrody należy gospodarować zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 5. Opisz sposoby, dzięki którym możemy przyczynić się do racjonalnego gospodarowania nieodnawialnymi zasobami przyrody. 156

25 Różnorodność biologiczna. Gospodarcze użytkowanie ekosystemów Z tej lekcji dowiesz się: ●●co to jest różnorodność biologiczna i w jaki sposób się przejawia; ●●dlaczego zachowanie różnorodności biologicznej na kuli ziemskiej jest ważne; ●●jak człowiek korzysta z różnorodności biologicznej; ●●w jaki sposób użytkuje się ekosystemy wodne i lądowe. Co to jest różnorodność biologiczna? Pod pojęciem różnorodności biologicznej kryje się całe bogactwo życia na Ziemi: świat zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i protistów. Zróżnicowanie przyrody żywej dotyczy wszystkich poziomów jej organizacji, a więc ekosystemowego, gatunkowego i genetycznego. Jest związane z różnorodnością środowisk życia oraz zależności między poszczególnymi organizmami, ich populacjami i gatunkami. Różnorodność ekosystemów spotykanych na świecie jest ogromna. Należą do nich ekosystemy lądowe, morskie i słod- kowodne. Przykładem ekosystemów lądowych są różne typy lasów, np. iglasty, liściasty lub mieszany. W zależności od lokalnych warunków środowiska nieożywionego, czyli warunków klimatycznych i ukształtowania powierzchni, na danym terenie dominuje jeden ekosystem albo wykształca się wiele ekosystemów. Ekosystemy różnią się od siebie pod względem składu gatunków i ich liczby, czyli pod względem różnorodności gatunkowej. Różnorodność gatunkową określa się na podstawie liczby gatunków przypadających na jednostkę powierzchni. Najmniej gatunków występuje na terenach pustynnych, Rafa koralowa – przykład ekosystemu z bardzo dużą różnorodnością gatunkową Pustynia – przykład ekosystemu z bardzo małą różnorodnością gatunkową 157