Views
7 months ago

Biologia klasa 8

Dział 4.

Dział 4. Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona Grusza komisówka to stara odmiana, której owoce już ponad 100 lat temu zdobyły tytuł najlepszej gruszki świata. Była polecana do uprawy na terenie Polski już w 1909 r. Zielononóżka kuropatwiana to polska rasa kur wyhodowana na przełomie XIX i XX w. Obecnie występuje w specjalnie chronionych stadach i hodowlach amatorskich roślin najczęściej są gromadzone nasiona. Celem działalności banków genów jest ochrona przed nieodwracalną utartą zasobów genowych roślin i zwierząt użytkowych. Szczególnym zainteresowaniem takich banków cieszą się nie nowoczesne, intensywnie użytkowane odmiany, ale dzikie gatunki, odmiany tradycyjne czy miejscowe, które może nie są tak plenne jak odmiany nowoczesne, są jednak odporne na warunki klimatyczne danego obszaru i choroby. ZAPAMIĘTAJ ●●Sposób gospodarowania zasobami przyrody przez człowieka oraz jego działania w środowisku przyczyniają się do spadku różnorodności biologicznej. ●●Najlepszą formą ochrony różnorodności biologicznej są formy ochrony obszarowej, ponieważ pozwalają na zachowanie całych ekosystemów z ich bogactwem zależności międzygatunkowych. ●●Ogrody botaniczne i ogrody zoologiczne przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznej na wiele sposobów: przez działalność edukacyjną społeczeństwa, a także odtwarzanie i rozmnażanie ginących i zagrożonych gatunków. ●●Różnorodność biologiczną i możliwość odtworzenia ginącego gatunku zapewniają banki genów. POLECENIA 1. Opisz działania człowieka przyczyniające się do spadku różnorodności biologicznej. 2. Wyjaśnij, w jaki sposób ogrody botaniczne i ogrody zoologiczne zapobiegają spadkowi różnorodności biologicznej. 3. Określ, w jaki sposób banki genów przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznej. 4. Uzasadnij konieczność ochrony różnorodności biologicznej. 168

27 Formy ochrony przyrody w Polsce Z tej lekcji dowiesz się: ●●jakie są formy ochrony przyrody w Polsce; ●●czym różni się park narodowy od parku krajobrazowego; ●●co to są pomniki przyrody; ●●co kryje się pod nazwą Natura 2000. Formy ochrony przyrody w Polsce Nieracjonalne korzystanie z zasobów przyrody prowadzi do obniżenia jej różnorodności biologicznej i nieuchronnego zniszczenia. Konieczna jest więc nie tylko ochrona przyrody, lecz także takie jej użytkowanie, które zapewniałoby wszystkim jej zasobom zdolność do naturalnego odtworzenia. W Polsce istnieją różne formy ochrony przyrody: ●●ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów, ●●parki narodowe, ●●rezerwaty przyrody, ●●parki krajobrazowe, ●●obszary chronionego krajobrazu, ●●obszary Natura 2000, ●●pomniki przyrody, ●●stanowiska dokumentacyjne, ●●użytki ekologiczne, ●●zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Ochrona przyrody może przybierać formę bierną i czynną. Ochrona bierna nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka, pozostawia przyrodę jej naturalnym mechanizmom. Dotyczy to zwykle mało zmienionych przez człowieka ekosystemów, mających wiele pierwotnych cech. Przykładem realizacji takiej formy ochrony przyrody są rezerwaty ścisłe. Ochrona czynna zakłada podejmowanie działań mających na celu wspomaganie naturalnych mechanizmów rządzących przyrodą, np. usuwanie gatunków inwazyjnych, tworzenie warunków do rozwoju gatunków pożądanych, np. zakładanie budek lęgowych dla ptaków albo koszenie łąk, by szybko rosnące rośliny nie hamowały wzrostu cennych gatunków. • Obszary chronione w Polsce W 2015 r. obszary chronione obejmowały łącznie ok. 32% powierzchni Polski. W diagramie nie uwzględniono obszarów Natura 2000, ponieważ ich powierzchnia pokrywa się częściowo z powierzchnią innych obiektów chronionych. parki narodowe rezerwaty przyrody 1% 0,5% parki krajobrazowe pozostałe obszary niepodlegające ochronie 8,1% 22,9% 67,5% 169