Views
3 months ago

Biologia klasa 8

Dział 4.

Dział 4. Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona • Zrównoważony rozwój SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW recykling – przetwarzanie odpadów w celu uzyskania surowców wtórnych kompostowanie – rozkład materii organicznej do kompostu likwidacja – spalanie w nowoczesnych spalarniach składowanie (gromadzenie) na składowiskach odpadów • Recykling odpad surowiec wtórny produkt DZIAŁANIA JEDNOSTKI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ZGODNIE Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU racjonalne zużycie energii oszczędne gospodarowanie wodą transport, np. zamiana samochodu na rower odpady: minimalizacja wytwarzania, ponowne użytkowanie, sortowanie 180

28. Podsumowanie działu • Różnorodność biologiczna RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA Różnorodność ekosystemów Różnorodność gatunkowa Różnorodność genetyczna bogactwo ekosystemów, siedlisk życia bogactwo gatunków organizmów występujących na Ziemi zróżnicowanie osobników w obrębie gatunku, zależne od kombinacji genów • Zagrożenia dla różnorodności biologicznej w Polsce • działania związane z prowadzeniem gospodarki wodnej • fragmentacja siedlisk i krajobrazu • intensyfikacja produkcji rolnej • wylesianie • zagrożenia środowiska morskiego • niekontrolowany rozwój turystyki • niska świadomość społeczna • Formy ochrony różnorodności biologicznej FORMY OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W POLSCE parki narodowe rezerwaty przyrody parki krajobrazowe obszary chronionego krajobrazu obszary Natura 2000 pomniki przyrody stanowiska dokumentacyjne użytki ekologiczne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 181