Views
8 months ago

Biologia klasa 8

Dział 4.

Dział 4. Różnorodność biologiczna – przejawy, użytkowanie i ochrona Sprawdź, co umiesz Uwaga! Odpowiedzi do zadań zapisz w zeszycie. Zadanie 1. Na wykresie przedstawiono zakresy tolerancji dwóch gatunków ptaków pod względem temperatury. Stan fizjologiczny organizmu A B Temperatura a) Wskaż poprawne dokończenie zdania oraz jego uzasadnienie. Zakres tolerancji ekologicznej pod względem temperatury sroki zaznaczono na wykresie literą A, 1. sroka pozostaje w Polsce na zimę. ponieważ B, 2. sroka odlatuje na zimę w rejony o wyższej temperaturze. b) Wskaż poprawne dokończenie zdania. Ptakiem, którego zakres tolerancji ekologicznej pod względem temperatury przedstawiono na wykresie B, jest A. czapla. B. sroka. C. sikora. D. dzięcioł. c) Wskaż poprawne dokończenie zdania. Organizmem, którego zakres tolerancji ekologicznej pod względem temperatury przedstawiono na wykresie A, może być A. palma kokosowa. B. sosna zwyczajna. C. bananowiec. d) Wskaż, który z przedstawionych wykresów dotyczy eurybiontów. A. Wykres A, ponieważ eurybionty mają szeroki zakres tolerancji ekologicznej pod względem temperatury. B. Wykres A, ponieważ eurybionty mają wąski zakres tolerancji ekologicznej pod względem temperatury. C. Wykres B, ponieważ eurybionty mają szeroki zakres tolerancji ekologicznej pod względem temperatury. D. Wykres B, ponieważ eurybionty mają wąski zakres tolerancji ekologicznej pod względem temperatury. 182

28. Podsumowanie działu Zadanie 2. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. Rozgwiazdy mogą występować jedynie w środowisku o silnym zasoleniu, natomiast śledzie można spotkać zarówno w stosunkowo słabo zasolonym Morzu Bałtyckim, jak i w silnie zasolonym Morzu Północnym. Liczebność populacji B A zakres tolerancji Wskaż właściwe litery, tak aby zdanie było prawdziwe. Wykres tolerancji ekologicznej śledzi pod względem zasolenia wody to A / B, ponieważ śledzie są C / D. A. wykres A C. są eurybiontami pod względem zasolenia wody B. wykres B D. są stenobiontami pod względem zasolenia wody Natężenie czynnika Zadanie 3. Wskaż zdanie, w którym podano prawdziwą informację. A. Rozwój i istnienie każdego organizmu są ograniczone przez składnik, którego w środowisku jest najmniej. B. Organizm zawsze potrzebuje tych samych zasobów środowiska, bez względu na etap życia, na którym się znajduje. C. Zakres tolerancji wszystkich organizmów na większość czynników środowiska jest taki sam. D. Zasoby środowiska nigdy nie występują w nadmiarze. Zadanie 4. Wskaż poprawne dokończenie zdania. Rośliny runa leśnego lasów liściastych zakwitają wczesną wiosną, ponieważ A. ich kwiaty łatwo wysychają pod wpływem promieni słonecznych. B. są odporne na niską temperaturę, jaka panuje wczesną wiosną. C. są odporne na silne nasłonecznienie. D. do wytworzenia kwiatów potrzebują dobrego oświetlenia. Zadanie 5. Wskaż, gdzie można zobaczyć porosty, których plechy przedstawiono na ilustracji. A. W centrum uprzemysłowionego miasta. B. Przy elektrowniach i elektrociepłowniach. C. Na drzewach rosnących wzdłuż dróg szybkiego ruchu. D. W parkach narodowych. brodaczka zwyczajna 183