Views
8 months ago

amanpath

C M Y K C M Y K 8 11

C M Y K C M Y K 8 11 A´fi`»f 2018 fb²f½ffSX ¸f°fQf°ff Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe IYe d³f¹fbdöY Qb¦fÊÜ IY»fZ¢MXSX EUÔ dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f ³fZ ´fÔ¨ff¹f°f d³fUfʨf³f CX´f ¨fb³ffU WXZ°fb ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ¸f°fQf°ff Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d»fE SXdþÀMÑeIYSX¯f, ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f EUÔ A´fe»fe¹f ´fifd²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü þfSXe d³f¹fbdöY AfQZVff³fbÀffSX EÀfOXeE¸f Qb¦fÊ ßfe I`Y»ffVf U¸ffÊ IYû Qb¦fÊ °fWXÀfe»f IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ d³fUfʨf³f IZY d»fE SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe EUÔ °fWXÀfe»f Qb¦fÊ IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX °fWXÀfe»f ´ffMX³f IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ d³fUfʨf³f IZY d»fE A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU ´ffMX³f ßfe þeAfSX ¸fdWX´ff»f IYû SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe EUÔ °fWXÀfe»fQfSX ´ffMX³f IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX ²f¸f²ff °fWXÀfe»f IZY AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ d³fUfʨf³f IZY d»fE EÀfOXeE¸f ßfe dUIYfÀf ³ff¹fIY IYû SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe EUÔ °fWXÀfe»fQfSX ²f¸f²ff IYû ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü °fe³fûÔ °fWXÀfe»f IZY d»fE A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe ÀfÔþ¹f A¦fiUf»f IYû A´fe»fe¹f Ad²fIYfSXe d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü AU`²f IYüWXf »fIYOÞXe ´fdSXUWX³f IYSX°fZ °fe³f UfWX³f þ~ Qb¦fÊÜ U³f¸f¯OX»ffd²fIYfSXe Qb¦fÊ ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe A³fbÀffSX ¦f°f SXfdÂf IYû ¦fV°f IZY QüSXf³f U³f ´fdSXÃfZÂf ²f¸f²ff ¸fZÔ AU`²f IYüWXf »fIYOÞXe ´fdSXUWX³f IYSX°fZ °fe³f ¸fZMXfOXûSX IYû þ~ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü UfWX³f ¨ff»fIY ¹fbUSXfþ ÀffWXc d³fUfÀfe QZUf»füQf d·f»ffBÊ, ¦f¯fZVf SXf¸f ÀffWXc d³fUfÀfe IbY¸WXfSXe, WXdSXVf Vfb¢»ff IbY¸WXfSXe IZY dUøYð A´fSXf²f ´fÔþefð IYSX IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX`Ü þ³fQVfʳf ¸fZÔ 160 AfUZQ³f ´fif~ WXbE Qb¦fÊÜ Àff~fdWXIY IYf¹fÊIiY¸f IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ Afþ þ³fÀff¸ff³¹f ÀfZ 160 AfUZQ³f ´fif~ WXbE WX`Ü ´fif~ Àf·fe AfUZQ³fûÔ IYû Afg³f»ffBʳf ´fÔþe¹f³f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe ÀfÔfÔd²f°f dU·fff¦f ¸fZÔ ·fZþZ þf³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe IYe ¦fBÊ WX`Ü dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfUZQ³fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ¦fE WX`ÔÜ A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe ÀfÔþ¹f A¦fiUf»f ³fZ Afþ IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ »fû¦fûÔ ÀfZ øY-f-øY WXûIYSX þ³fÀff¸ff³¹f IYe dVfIYf¹f°fûÔ AüSX ¸ffÔ¦fûÔ IYû ÀfWXf³fb·fcd°f´fcUÊIY Àfb³ffÜ CX³WXûÔ³fZ AfUZQ³fûÔ IZY AdU»f¸f d³fSXfIYSX¯f WXZ°fb þ³fÀff¸ff³¹f IYû AfV½ffÀf³f dQ¹ff WX`Ü ÀfZ»f-d·f»ffBÊ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IYe ¸ffgOXZ¢Àf BIYfBÊ ÀMXe»f ¸fZd»MXÔ¦f Vffg´f-3 ¸fZÔ ÀfRY»f°ff´fcUÊIY df»fZMX IYfdÀMXÔ¦f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊXÜ ÀfZ»f-d·f»ffBÊ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf ³fZ 09 A´f`i»f, 2018 IYû ¸ffgOXZ¢Àf BIYfBÊ IZY °fWX°f 4 d¸fd»f¹f³f MX³f ´fid°f U¿fÊ (4 E¸fMXe´feE) Ãf¸f°ff Uf»fZ ³fUd³fd¸fÊ°f ÀMXe»f ¸fZd»MXÔ¦f Vffg´f-3 ÀfZ ÀfRY»f°ff´fcUÊIY df»fZMX IYfdÀMXÔ¦f IYe WX`Ü ÀMXe»f ¸fZd»MXÔ¦f Vffg´f-3 IZY 180 MX³f Ãf¸f°ff IZY IY³UMXÊSX-1 ¸fZÔ WXeMX IYe df»fZMX IYfdÀMXÔ¦f IYû ÀfRY»f°ff´fcUÊIY ´fc¯fÊ IYSX³fZ IYe CX´f»fd²f EUÔ IYfÀMXSX ÀfZ ÀfRY»f CX°´ffQ³f IZY ffQ Àf·fe CX´fdÀ±f°f Ad²fIYfSXe EUÔ IYd¸fʹfûÔ ¸fZÔ JbVfe EUÔ CX°ÀffWX IYe »fWXSX QüOÞX ¦f¹feÜ BÀf ¦füSXU´fc¯fÊ U EZd°fWXfdÀfIY CX´f»fd²f IZY d»fE d·f»ffBÊ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY ÀfeBÊAû ßfe E¸f SXdU ³fZ Àf·fe IYû f²ffBÊ QeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀfÔ¹fÔÂf IZY IYf¹fÊ´ff»fIY d³fQZVfIY (´fdSX¹fûþ³ffEh) ßfe E IZY ¸ff±fbSX EUÔ ÀfÔ¹fÔÂf IZY Vfe¿fÊ Ad²fIYfSXe¦f¯f, ´fdSX¹fûþ³ffEh EUÔ ÀMXe»f ¸fZd»MXÔ¦f Vffg´f- 3 IZY UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ EUÔ ÀfÔ¹fÔÂf IZY A³¹f ÀfWX¹fû¦fe dU·ff¦fûÔ, °fIY³feIYe EUÔ CX´fIYSX¯fûÔ IYe Af´fcd°fÊIY°ffÊ IZY ´fid°fd³fd²f¹fûÔ, BÀf ´fdSX¹fûþ³ff IZY d³f¿´ffQ³f ¸fZÔ Àfd¸¸fd»f°f NXZIYf ÀfÔfÔ²fe EþZÔdÀf¹fûÔ IZY ÀfQÀ¹f¦f¯f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` IYe df»fZMX IYfÀMXSX ¸fZÔ df»fZMXÐÀf IYe PX»ffBÊ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ³fWXeÔ dQ¹fZ ´fcSXIY ´fiV³fûÔ IZY þUff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ IYe Àff¸ff³¹f Àf·ff fþMX f`NXIY dQ³ffÔIY 28 ¸ff¨fÊ 2018 ¸fZÔ ´ff¿fÊQûÔ õfSXf ´fcLZ ¦f¹fZ ´fcSXIY ´fiV³fûÔ IYf þUff ³fWXeÔ dQ¹fZ þf³fZ IZY IYfSX¯f ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe °f±ff »fZJfd²fIYfSXe IYû Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀf0IZY0 Àfb³QSXf³fe õfSXf IYfSX¯f f°ffAû ³fûdMXÀf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ³fûdMXÀf IYf þUff 3 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX QZ³fZ °f±ff ´ff¿fÊQûÔ õfSXf ´fcLZ ¦f¹fZ ´fcSXIY ´fiV³fûÔ IYe ´fc¯fÊ þf³fIYfSXe ´ff¿fÊQ IYû °ffd¸f»f IYSXfIYSX Àfd¨fUf»f¹f IYû IYû Àfc¨f³ff QZ³fZ d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü A³¹f±ff CX³fIZY dJ»ffRY A³fbVffÀf³ff°¸fIY IYf¹fÊUfWXe IYe þfUZ¦feÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY d³f¦f¸f IYe Àff¸ff³¹f Àf·ff IYe f`NXIY dQ³ffÔIY 13.12. 2017 IYû ÀfÔ´f³³f WXbBÊ f`NXIY ¸fZÔ ´ff¿fÊQûÔ õfSXf ´fcSXIY IYf þUff Qû dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX dQ¹fZ þf³fZ Af¹fböY ¸fWXûQ¹f ³fZ ´fÂf QZIYSX Àfcd¨f°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff ´fSX³°fb 3 ¸ff ÀfZ Ad²fIY Àf¸f¹f A°¹fÔ°f Àfb¦f¸f°ff´fcUÊIY IYe ¦f¹fe EUÔ ´ffÔ¨f ÀMÑ`ÔOX ÀfZ EIY Àff±f PX»ffBÊ IYf ÀfRY»f CX°´ffQ³f dIY¹ff ¦f¹ff þû BÀf ´fdSX¹fûþ³ff ÀfZ þbOÞXZ Àf·fe IYfd¸fÊIYûÔ, EþZÔdÀf¹fûÔ AüSX Àf¸fd²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe IYOÞXe ¸fZWX³f°f ÀfZ ÀfÔ·fU WXû ´ff¹ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY »ffÀMX RY³fZÊÀf-8 õfSXf MXfSX´feOXû »f`OX»f ÀfZ WXfgMX ¸fZMX»f IYe ´fb³f: »f`OXd»fÔ¦f IYe ¦fBÊ EUÔ CXÀfZ IY³UMXÊSX ¸fZÔ »fûBÔ¦f U »f`OX»f RY³fZÊÀf ¸fZÔ IiYcOX ÀMXe»f IYe ÀfZIÔYOXSXe ÀMXe»f dSXRYfBd³fÔ¦f IZY ffQ MXZ¢³fû»ffgdþIY»f ³ff¸ÀfÊ IZY A³fbøY´f IYfÀMXSX-1 ¸fZÔ df»fZMXÐÀf IYe IYfdÀMXÔ¦f IYe ¦fBÊÜ BÀf ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fidIiY¹ff IZY ´fc¯fÊ WXû³fZ ÀfZ feEÀf´fe ³fZ A´f³fZ Àff°f d¸fd»f¹f³f MX³f Af²fbd³fIYeIYSX¯f EUÔ dUÀ°ffSXeIYSX¯f ½¹f°fe°f WXû³fZ IZY ffQ ·fe þf³fIYfSXe ÀfÔfÔd²f°f ´ff¿fÊQûÔ IYû ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ AfIiYûdVf°f ´ff¿fÊQ Àff¸ff³¹f Àf·ff IYe fþMX f`NXIY dQ³ffÔIY 28 ¸ff¨fÊ 2018 IYû A´fdØf QþÊ IYSX AfIiYûVf ½¹föY dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Af¹fböY ¸fWXûQ¹f õfSXf »fZJfd²fIYfSXe SX¸fIYfÔ°f Vf¸ffÊ IYû °fe³f ffSX AüSX ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe CX¸fZVf IbY¸ffSX d¸fßff IYû ·fe °fe³f ffSX ³fûdMXÀf þfSXe IYSX þUff ¸ffÔ¦ff ¦f¹ffÜ ´fSX³°fb CX³WXûÔ³fZ ³fûdMXÀf IYf AüSX ´fcSXIY ´fiV³fûÔ IYf IYûBÊ þUff ³fWXeÔ dQ¹ffÜ dþÀfIZY IYfSX¯f Af¹fböY ¸fWXûQ¹f ³fZ 6 A´fi`»f 2018 IYû ´fb³f: AÔd°f¸f ffSX IYfSX¯f f°ffAû ³fûdMXÀf þfSXe IYSX þUff ¸ffÔ¦ff WX`Ü A³¹f±ff IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ Qû³fûÔ Ad²fIYfSXe IZY dJ»ffRY A³fbVffÀf³ff°¸fIY IYf¹fÊUfWXe ´fiÀ°ffdU°f dIY¹ff þfUZ¦ffÜ ´fdSX¹fûþ³ff IYf¹fÊIiY¸f IZY IYf¹ffʳU¹f³f IYe dQVff ¸fZÔ EIY ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fe»f IZY ´f°±fSX IYû ´ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü dUdQ°f WXû dIY 31 ¸ff¨fÊ, 2018 IYû SXfdÂf ¸fZÔ ÀMXe»f ¸fZd»MXÔ¦f Vffg´f-3 IZY IY³UMXÊSX-1 ÀfZ ´fi±f¸f WXeMX °f`¹ffSX WXû³fZ IYe JbVfe ¸fZÔ ÀfÔ¹fÔÂf IZY ÀfeBÊAû ßfe E¸f SXdU ÀfdWX°f CX¨¨ffd²fIYfSXe¦f¯f dUVfZ¿f øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ ÀMXe»f ¸fZd»MXÔ¦f Vffg´f-3 IZY feAûERY- IY³UMXÊSX ÀfbdU²ff IYe IYd¸fVfd³fÔ¦f dIiY¹ffIY»ff´fûÔ IZY VfbøYAf°f IZY A³°f¦fÊ°f 28 ¸ff¨fÊ, 2018 IYû WXfgMX ¸fZMX»f WX`ÔOXd»fÔ¦f dÀfÀMX¸f IYf ÀfRY»f°ff´fcUÊIY MÑfg¹f»f d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfIZY A³°f¦fÊ°f EÀfE¸fEÀf-3 IZY WXfgMX ¸fZMX»f WX`ÔOXd»fÔ¦f ÃfZÂf ¸fZÔ »ffÀMX [ Qb¦fÊ-d·f»ffBÊX ] ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f 14 A´fì»f ÀfZ 5 ¸fBÊ °fIY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ OXfg. ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe 14 A´fi`»f ÀfZ 5 ¸fBÊ 2018 °fIY QZVf·fSX ¸fZÔ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff þfE¦ffÜ LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX õfSXf ·fe BÀf AUd²f ¸fZÔ ¦fif¸f ÀfbSXfþ Ad·f¹ff³f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þfE¦ffÜ Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f Àff¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff IYû fPÞXfUf QZ³fZ, ¦fif¸fe¯f ¦fSXef þ³f°ff °fIY ´fWXbÔ¨f f³ff³fZ, ¹fûþ³ffAûÔ IYf dIiY¹ff³U¹f³f ´fSX ´fid°fdIiY¹ff ´fif~ IYSX³fZ, ³fUf¨ffSX, dIYÀff³fûÔ IYe Af¹f IYû Qb¦fb³ff IYSX³fZ, AfþedUIYf IZY AUÀfSXûÔ IYû fPÞXf³fZ EUÔ SXf¿MÑXe¹f ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ þ`ÀfZ ÀU¨L°ff EUÔ ´fÔ¨ff¹f°feSXfþ ÀfÔÀ±ffAûÔ IZY ÀfbúPÞXeIYSX¯f ´fSX þûSX dQ¹ff þfE¦ffÜ LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f ´fÔ¨ff¹f°f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf dU·ff¦f IZY A´fSX ¸fb£¹f Àfd¨fU ßfe AfSX.´fe. ¸f¯OX»f ³fZ dþ»ff IY»fZ¢MXSXûÔ IYû BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fdSX´fÂf þfSXe dIY¹ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f dIYE þf³fZ Uf»fûÔ IYf¹fÊUfWXe EUÔ d³fQZÊVf dQE ¦fE WX`ÔÜ þfSXe ´fdSX´fÂf IZY A³fbÀffSX ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f 14 A´fi`»f 2018 IYû Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f dQUÀf ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX SXf¿MÑXe¹f EUÔ dþ»ff À°fSX ´fSX IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIYE þfEÔ¦fZÜ BÀf dQ³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe QZVf IYe þ³f°ff IYû Àf¸fûd²f°f IYSXZÔ¦fZÜ 18 A´fi`»f IYû ÀU¨L ·ffSX°f dQUÀf ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ BÀf dQ³f Àf·fe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ, ¦f`SX AûOXeERY ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ÀU¨L°ff þf¦føYIY°ff AfÔQû»f³f ¨f»ff¹ff þfE¦ffÜ 20 A´fi`»f IYû CXªþU»ff dQUÀf ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû E»f´feþe ¦f`Àf dÀf»fZ¯OXSX dU°fdSX°f dIYE þfEÔ¦fZÜ 24 A´fi`»f IYû SXf¿MÑXe¹f ´fÔ¨ff¹f°feSXfþ dQUÀf ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ 28 A´fi`»f IYû ¦fif¸f ÀUSXfþ dQUÀf ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY A³fbÀffSX 30 A´fi`»f IYû Af¹fb¿¸ff³f dQUÀf, 2 ¸fBÊ IYû dIYÀff³f IY»¹ff¯f dQUÀf EUÔ 5 ¸fBÊ IYû AfþedUIYf dQUÀf ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ IYe °f`¹ffSXe IYe Àf¸feÃff, Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQE AfUV¹fIY dQVff-d³fQZÊVf IY»fZ¢MXSX ßfe CX¸fZVf IbY¸ffSX A¦fiUf»f ³fZ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f 14 A´fi`»f ÀfZ 5 ¸fBÊ 2018 IZY fe¨f Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe f`NXIY »fZIYSX AfUV¹fIY dQVffd³fQZÊVf dQE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f dIYE þf³fZ Uf»fe IYf¹fÊUfWXe IYe þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Qfd¹f°UûÔ IYf d³fUÊWX³f ´fif±fd¸fIY°ff ÀfZ IYSX³fZ IYWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY SXfª¹f VffÀf³f õfSXf þfSXe ´fdSX´fÂf IZY A³fbÀffSX ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ dþ»fZ IZY 12 ¨f¹fd³f°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ µ»f`¦fVfe´f ¹fûþ³ffAûÔ IZY AÔ°f¦fÊ°f Àf·fe ´ffÂf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû »ff·ffd³U°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f VffÀf³f IYe ³fBÊ ¦ffBÊOX-»ffBʳf ¸fZÔ Vffd¸f»f Àf·fe ´ffÂf ´fdSXUfSXûÔ IYû E»f´feþe ¦f`Àf IY³fZ¢Vf³f IYf dU°fSX¯f dIY¹ff þfE¦ffÜ Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f WXSX-§fSX ¸fZÔ dfþ»fe ´fWXbÔ¨ff³fZ IYe ½¹fUÀ±ff IYe þfE¦feÜ CXªþU»ff ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe þ³f-²f³f ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe þeU³f ª¹fûd°f fe¸ff ¹fûþ³ff, ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff fe¸ff ¹fûþ³ff EUÔ d¸fVf³f B³Qi²f³fb¿f ¹fûþ³ff IZY ÀfRY»f ÀfÔ¨ff»f³f WXZ°fb AfUV¹fIY IYf¹fÊUfWXe dIY¹ff þfE¦ffÜ B³f ¨f¹fd³f°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ³fÔQUfBÊ, ÀfZU°fe, ´fZÔOÑe°fSXfBÊ, d´f°füSXf, d¦fSXWXû»ff, »fWXÔ¦ff, J´fSXe, ´fÔ¨fQZUSXe, PXfff, CX¸fSX´fûMXe, OXb¸fSXOXeWX EUÔ SXfJe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f Vfffd¸f»f WX`Ü IYfSX¯f f°ffAû ³fûdMXÀf þfSXe, ßfðfÔþ»fe ¹fûþ³ff ¸fZÔ °f°IYf»f SXfdVf ·fb¦f°ff³f IYSXZÔ-Af¹fböY BÀfIZY A»ffUf Af¹fböY ¸fWXûQ¹f ³fZ Àf·fe dU·ff¦f ¸fb£¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f IYSX IYWXf WX` dIY UZ Àff¸ff³¹f Àf·ff IYe fþMX f`NXIY dQ³ffÔIY 28.3.2018 IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fcLZ ¦f¹fZ ´fiV³fûÔ IYf CXØfSX A´fc¯fÊ ³ff QZUZÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fc¯fÊ þf³fIYfSXe 10 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX d³f¦f¸f Àfd¨fUf»f¹f ¸fZÔ AUV¹f QZÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIYÀfe IYfSX¯f dIYÀfe ³fZ ·fe A²fcSXe þf³fIYfSXe Qe WXû °fû CXÀfZ ´fc¯fÊ IYSX þf³fIYfSXe ´fiÀ°fb°f IYSXZÔÜ Af¹fböY ³fZ IYWXf ßfðfÔþ»fe ¹fûþ³ff IYe IYe SXfdVf Àf¸f¹f ´fSX ·fb¦f°ff³f ³fWXeÔ dIY¹fZ þf³fZ IZY IYfSX¯f ·fe d³f¦f¸f IZY ´ff¿fÊQ AfIiYûdVf°f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ »fZJfd²fIYfSXe SX¸ffIYf³°f Vf¸ffÊ °f±ff ÀfWXf0¦fiZOX 3 UÔQ³ff ßfeUfÀ°fU IYû AfQZdVf°f IYSX IYWXf dIY UZ ßfðfÔþ»fe ¹fûþ³ff IYe 2000 IYe SXfdVf dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû ¸fÈ°¹fb ´f›f°f d³f²ffÊdSX°f QÀ°ffUZþ WXû³fZ ´fSX °f°IYf»f ·fb¦f°ff³f IYSXZÔÜ CX³WXûÔ³fZ d³f¦f¸f IZY IZYdVf¹fSX IZY ´ffÀf ßfðfÔþ»fe ¹fûþ³ff IYe SXfdVf CX´f»f²f SXJ³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹fZ WX`ÔÜ RY³fZÊÀf-8 ÀfZ MXfSX´feOXû »f`OX»f ¸fZÔ WXfgMX ¸fZMX»f »ff¹ff ¦f¹ffÜ MXfSX´feOXû »f`OX»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ »ffÀMX RY³fZÊÀf-8 ÀfZ »ff¹fZ ¦f¹fZ WXfgMX ¸fZMX»f IYû ´fi±f¸f ffSX EÀfE¸fEÀf-3 IZY WXfgMX ¸fZMX»f »f`OX»f ¸fZÔ OXf»ff ¦f¹ffÜ CXÀf QüSXf³f EÀfE¸fEÀf-3 IZY 300 MX³f Ãf¸f°ff Uf»fZ IiYZ³Àf IYe ÀfWXf¹f°ff ÀfZ WXfgMX ¸fZMX»f »f`OX»f IYû d»fµMX dIY¹ff ¦f¹ffÜ Äff°f WXû dIY 28 ¸ff¨fÊ ÀfZ EÀfE¸fEÀf- 3 IZY WXfgMX ¸fZMX»f WX`ÔOXd»fÔ¦f ÃfZÂf ¸fZÔ IiY¸fVf: »f`OXd»fÔ¦f ´fidIiY¹ff þfSXe SXWXe, dþÀfIYe d³f¦fSXf³fe EÀfE¸fEÀf-3 ´fdSX¹fûþ³ffEh AüSX ´fi¨ff»f³f MXe¸f ³fZ d³fSXÔ°fSX°ff IZY Àff±f IYeÜ 31 ¸ff¨fÊ, 2018 IYû ´fif°f:IYf»f ÀfZ IY³UMXÊSX dSXRiYZ¢MXSXe »ffBd³fÔ¦f IYe ´fie-WXedMXÔ¦f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ AfUV¹fIY ½¹fUÀ±ff WXû¦fe ÀfbúPÞX¯fÊ ¦fif¸f ÀUSXfþ Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f d¸fVf³f AÔ°¹fûQ¹f AÔ°f¦fÊ°f dþ»fZ IZY ¨f¹fd³f°f 40 ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ Àf·fe ´fiIYfSX IYe ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ff, AfUV¹fIY ½¹fUÀ±ff, ÀfÔÀff²f³f ½¹fUdÀ±f°f dIYE þfEÔ¦fZÜ ¨f¹fd³f°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ AfQVfÊ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IYe ·ffÔd°f ½¹fUÀ±ff ÀfbúPÞX¯fÊ IYe þfE¦feÜ d¸fVf³f AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ CX´f»f²f ÀfÔÀff²f³f, ÀfbdU²ff U IY¸fe IYf AfÔIY»f³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY Af²ffSX ´fSX ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû ¸ffIYÊ dQE ¦fE WX`ÔÜ BÀfIZY Af²ffSX ´fSX IYd¸f¹fûÔ IYû QcSX IYSX³fZ IYf Àf¸fd³U°f ´fi¹ffÀf dU·ff¦fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY õfSXf dIY¹ff þfE¦ffÜ B³f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ IYe ÀfbdU²ff, ¦f`SX IÈYd¿f, ¦fd°fdUd²f¹fûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ »f¦fZ WXbE ´fdSXUfSXûÔ IYû ¹fûþ³ffAûÔ ÀfZ »ff·ffd³U°f IYSX³fZ, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ f`ÔIY IYe ÀfbdU²ff, AfUV¹fIY°ff³fbÀffSX EMXeE¸f IYe ÀfbdU²ff, ÀfOÞXIY, ÀfeÀfe SXûOX, ´fdSXUWX³f, B³MXSX³fZMX, Àff¸ff³¹f ÀfZUf IZY³Qi, MXZ»feRYû³f, dfþ»fe, ÀffUÊþd³fIY dU°fSX¯f ´fi¯ff»fe, AfdQÜ dQWXfOÞXe ¸fþQcSXe IYSX³fZ Uf»fZ ßfd¸fIYûÔ IZY d»fE ßfd¸fIY IY»¹ff¯f ´fÔþe¹f³f dVfdUSX Af¹fûdþ°f d·f»ffBÊÜ IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f d·f»ffBÊ-03 ¨fSXüQf ÃfZÂf IZY UfOXÊ IiY-40 ¦fd³f¹ffSXe ¸fZÔ dQ³ffÔIY 10.04.2018 IYû ÀfbfWX 6 ÀfZ 11 fþZ °fIY dQWXfOÞXe ¸fþQcSXe IYSX³fZ Uf»fZ ßfd¸fIYûÔ IZY d»fE ßfd¸fIY IY»¹ff¯f ´fÔþe¹f³f dVfdUSX Af¹fûdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ d³f¦f¸f ÃfZÂf IZY Àf¸fÀ°f UfOXûÊ ¸fÔZ dVfdUSX Af¹fûdþ°f WXû³fZ IZY Àff±f d¨f³WXfÔdIY°f À±f»fû ´fSX þWXfÔ Q`d³fIY ßf¸f IYSX A´f³ff þeUIYf´ffþʳf IYSX³fZ Uf»fZ ßfd¸fIYûÔ IYf AfUf¦f¸f³f fWXb°ff¹f°f ¸fZÔ WXû°ff WX`Ü dVfdUSX Af¹fûdþ°f IYSX ßf¸f dU·ff¦f IYe Àf¸fÀ°f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe QZ³fZ IZY Àff±f ³fUe³f AfUZQ³f ·fSXf¹fZ þf³fZ IYf IYf¹fÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX AÀfÔ¦fdNX°f IY¸fÊIYfSX SXfª¹f Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ¸fÔOX»f IZY °fWX° ´fÔþeIÈY°f Àf·fe ´fiU¦fûÊ ¸ff»fe,¸fû¨fe,²fûfe,¨fSXUfWXf,³ffBÊ,fb³fIY SX,dSX¢Vff ¨ff»fIY,§fSXZ»fc IYf¸f¦ffSX,IY¨fSXf df³f³fZ Uf»ff,WXf±f NXZ»ff ¨f»ff³fZ Uf»ff,RcYMXIYSX Àfþe ´fiûÀfZÀf ´fifSXÔ·f IYe ¦fBÊ ±feÜ dþÀfIZY ´fdSX¯ff¸f ÀUøY´f IY³UMXÊSX ÀfZ ´fi±f¸f WXeMX IYe ÀfRY»f°ff´fcUÊIY MX`d´fÔ¦f WXbBÊÜ BÀfIZY ´fcUÊ 17 ¸ff¨fÊ, 2018 IYû IY³UMXÊSX-1 IZY dSXRiYZ¢MXSXe »ffBd³fÔ¦f IYf¹fÊ IYû ´fifSXÔ·f dIY¹ff ¦f¹ff, CXÀfIZY ffQ EIYeIÈY°f MÑfg¹f»f IYû ÀfRY»f°ff´fcUÊIY ´fc¯fÊ IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ EIY AüSX ¸fe»f IZY ´f°±fSX IYû ´fif~ IYSX³fZ IYe dQVff ¸fZÔ BÀfe dQ³f EÀfE¸fEÀf-3 ¸ffgOXZ¢Àf ´fdSX¹fûþ³ff IZY °fWX°f EÀfE¸fEÀf-3 IZY IYfÀMXSX-1 IZY MXSXZMX IYe ÀfRY»f »fûOX MXZdÀMXÔ¦f IYf¹fÊ IYû ´fcSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY A»ffUf IY³UMXÊSX-1 IZY dSXRiYZ¢MXSXe »ffBd³fÔ¦f IYf¹fÊ IYû ·fe dSXIYfgOXÊ Àf¸f¹f ¸fZÔ ´fc¯fÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY EÀfE¸fEÀf-3 ¸ffgOXZ¢Àf ´fdSX¹fûþ³ff IZY dUd·f³³f ´f`IZYþûÔ IZY IYf¹ffʳU¹f³f ¸fZÔ ÀfÔ¹fÔÂf IZY U°fʸff³f ³fZ°fÈ°U ³fZ ¦fd°f ´fiQf³f IYe, dþÀf¸fZÔ ´fdSX¹fûþ³ffEh dU·ff¦f ÀfZ ´fdSX¹fûþ³ff ´fifÔ²fIYûÔ, BÔþed³f¹fÀfÊ EUÔ °fIY³fedVf¹f³fûÔ ÀfdWX°f NXZIYf EþZÔdÀf¹fûÔ ³fZ IÔY²fZ ÀfZ IÔY²ff d¸f»ffIYSX CXöY ´fdSX¹fûþ³ff IZY IYf¹fÊ IYû ²f`¹fÊ°ff IZY Àff±f ´fc¯fÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ¸fWX°fe ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ feEÀf´fe IZY ÀfeBÊAû ßfe E¸f SXdU EUÔ Àf¸f¦fi CX¨¨f ´fifÔ²f³f IYe MXe¸f ³fZ ÀMXe»f ¸fZd»MXÔ¦f Vffg´f-3 IYe IYd¸fVfd³fÔ¦f WXZ°fb Àf·fe dIiY¹ffIY»ff´fûÔ IYe Àf°f° d³f¦fSXf³fe IYeÜ BÔdQSXf ¸ffIZYÊMX ÀfZ WXMXf¹fZ »fû¦fûÔ IYû þ»Q d¸f»fZ¦ff ½¹fUÀ±ff´f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX IYe ¸fÔVff VfWXSX Àfb³QSX ½¹fUdÀ±f°f WXû °f±ff dIYÀfe ·fe ½¹fdöY IYû IYûBÊ °fIY»feRY ³ff WXû ¨ffWXZ UWX Af¸f ³ff¦fdSXIY WXû ¹ff LûMXZ fOÞXZ ½¹fUÀffd¹f¹f Àf·fe IZY d»fE fSXffSX ¸fÔVff SXJ³fZ Uf»fe ¸fWXf´füSX IZY d³fQZÊVf ´fSX BÔdQSXf ¸ffIZYÊMX ÀfZ WXMXf¹fZ ¦f¹fZ IY´fOÞXf, MXû´fe, ¨fV¸ff, fZ»MX AfdQ QbIYf³fQfSXûÔ IYû þ»Q ½¹fUÀ±ff´f³f d¸f»fZ¦ffÜ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔQifIYSX IZY d³fQZÊVf ´fSX SXfþÀU ´fi·ffSXe dVfUZ³Qi ´fdSXWXfSX Afþ SXfþÀU Ad²fIYfSXe U A¸f»fZ IZY Àff±f Àf°f÷Y´ff Vfe°f»ff Àfþe ffþfSX IZY ´ffÀf ¸f°À¹f dU·ff¦f õfSXf d³fd¸fÊ°f WXfBÊþZd³fIY ¸fL»fe ¸ffIZYÊMX IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ UWXfg d³f¦f¸f ÀfZ dIYÀf ´fiIYfSX IYe ½¹fUÀ±ff ÀfbdU²ff dIY¹ff þf³ff BÀfIYe þf³fIYfSXe »feÜ dUIiYZ°ff,RY»f dUIiYZ°ff, RcY»f dUIiYZ°ff, ¨ff¹f-¨ffMX IYf NXZ»ff »f¦ff³fZ Uf»fZ, RcYMX´ff±f ½¹ff´ffSXe, WX¸ff»f, IbY»fe, SXZþf, þ³fSXZMXSX »ffBÊMX CXNXf³fZ Uf»fZ Àf·fe ´fiU¦fûÊ IZY Af²ffSX ³fÔfSX,¸fûffBÊ»f ³fÔfSX,f`IY ´ffÀf fbIY ÀfÔIY»f³f IYSX³fZ IYf IYf¹fÊ Àf·fe UfOXûÊ ¸fZÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fWX þf³fIYfSXe d³f¦f¸f Af¹fböY ßfe »fûIZYV½fSX ÀffWXc ³fZ ´fiQf³f IYSX°fZ WXb¹fZ Af¦ff¸fe dQUÀfûÔ ¸fZÔ Àf·fe 40 UfOXûÊ ¸fÔZ ßf¸f IY»¹ff¯f ´fÔþe¹f³f dVfdUSXûÔ IZY Af¹fûþ³f dIY¹fZ þf³fZ IYe þf³fIYfSXe QeÜ À±ff³fe¹f ßf¸f d³fSXeÃfIY IbY.ßfõf U¸ffÊ ³fZ Àf¸fÀ°f AÀfÔ¦fdNX°f ßfd¸fIYûÔ EUÔ ·fU³f d³f¸ffʯf ßfd¸fIYûÔ ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfbSXÃff fe¸ff ¹fûþ³ff IZY AfUZQ³f d³f¦f¸f ³fZ IYfMXf 3 À±ff³fûÔ ÀfZZ WXûdOXÔʦÀf fûOXÊ ¦ffOXSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ Àfe¸ff ÃfZÂf IZY °fe³f À±ff³fûÔ ¸ff³fÀf ·fU³f IZY Àff¸f³fZ, feAfBÊMXe IYf»fZþ IZY Àff¸f³fZ, °f±ff SXf¹f´fbSX ³ffIYf Uf¹fVfZ´f Aû½WXSXdfiþ IZY ³fe¨fZ 11 Ue fMXfd»f¹f³f ¦fZMX IZY ´ffÀf ¸ff¦fÊ AüSX UfWX³fûÔ ¸fZÔ Af³fZ-þf³fZ Uf»fûÔ IYû ffd²f°f IYSX³fZ Uf»fZ WXûdOXÔʦf IYû Afþ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ IYû A¸f»ff ³fZ Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀf0IZY0 Àfb³QSXf³fe IZY d³fQZÊVf ´fSX ¦f`Àf IYMXSX ÀfZ IYfMX IYSX WXMXf¹fZÜ AU`²f WXûdOXÔʦÀfûÔ IYû WXMXf³fZ d³fSXÔ°fSX IYf¹fÊUfWXe þfSXe SXWXZ¦ffÜ SXfþÀU Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff dþ³fIYf WXûdOXÔʦÀf ±ff CX³WXZÔ Àfc¨f³ff ³fûdMXÀf dQ¹ff ¦f¹ff ±ff ´fSX³°fb WXûdOXÔʦÀf ÀfÔ¨ff»fIYûÔ ³fZ WXûdOXÔʦÀf ³fWXeÔ WXMXf¹fZÜ ½¹fUÀ±ff f³ff³ff d³f¦f¸f IYf IYf¹fÊ WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ õfSXf dUÄff´f³f ´fiIYfVf³f IZY d»fE ³f¦fSX d³f¦f¸f ÃfZÂf IYû BÀfIZY A»ffUf Àfþe ffþfSX IZY dSXöY þ¦fWX ´fSX BÔdQSXf ¸ffIZYÊMX ÀfZ WXMXf¹fZ ¦f¹fZ »fû¦fûÔ IYû dUÀ±ffd´f°f IYSX³fZ þ¦fWX d¨fd³WX°f IYSX »ffBÊd³fÔ¦f IYf IYf¹fÊ IYSXf¹fZÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff ¹fWXfg ±fûIY U d¨f»WXSX ¸fL»fe ½¹fUÀffd¹f¹fûÔ IYû ¹fWXfg dVfµMX dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY A»ffUf ¸fMX³f ¸ffIZYÊMX IZY d»fE ·fe ¹fWXfg þ¦fWX f³ff¹fe þf SXWXe WX` °ffdIY CX³WXZÔ ·fe ¹fWXfg 6 þû³f ¸fZÔ ffÔMXf ¦f¹ff WX` þWXfg d³f²ffÊdSX°f À±ff³f ´fSX EOXUfMXfBÊþSX EþÔZÀfe IYû WXûdOXÔʦÀf fûOXÊ »f¦ff³fZ IYe A³fb¸fd°f Qe ¦fBÊ WX` BÀfIZY ffUþcQ EOXUSXMXfBÊþSX EþZÔÀfe df³ff A³fb¸fd°f IZY AU`²f À±ff³fûÔ ´fSX WXûdOXÔʦÀf »f¦ff¹ff WX` BÀfIZY A»ffUf A³¹f EþZÔdÀf¹fûÔ EUÔ ½¹fdöY¹fûÔ ³fZ df³ff A³fb¸fd°f VfWXSX dUd·f³³f À±ff³fûÔ ´fSX WXûdOXÔʦÀf »f¦ff¹ff ¦f¹ff WX`ÔÜ dþ³WXZÔ d³f¦f¸f ³fZ d¨fd³WX°f IYSX d»f¹ff WX`Ü AüSX Af CXÀfZ ¦ffOXSX ÀfdWX°f IYfMXIYSX WXMXf³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe ·fe ´fifSXÔ·f IYSX Qe WX`Ü WXûdOXÔʦÀf ³fWXeÔ WXMXf¹fZ þf³fZ IZY IYfSX¯f ³f¦fSX d³f¦f¸f ³fZ WXûdOXÔʦÀf WXMXf³fZ IYf Ad·f¹ff³f ´fifSXÔ·f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Afþ 03 À±ff³fûÔ ÀfZ ffd²f°f WXûdOXÔʦÀf IYfMXe ¦fBÊ WX` ¹fWX IYf¹fÊUfWXe d³fSXÔ°fSX þfSXe SXWXZ¦ffÜ WXûdOXÔʦÀf WXMXf³fZ IYe IYf¹fÊUfWXe IZY QüSXf³f ffþfSX Ad°fIiY¸f¯f ´fi·ffSXe dfSXZ³Qi NXfIbYSX, CXOÞX³fQÀ°ff ´fi·ffSXe dVfU Vf¸ffÊ °f±ff d³f¦f¸f IY¸fʨffSXe ¸füIZY ´fSX ¸füþcQ ±fZÜ SXf¹f´fbSX ¸fe³ffÃfe ³f¦fSX ¸fZÔ ´ffB´f »ffBʳf dUÀ°ffSX IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f ■ ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYû ¦f¸feÊ ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f ÀfÔIYMX ÀfZ d¸f»fZ¦fe ¸fbdöY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX IZY d³fQZÊVf ´fSX VfWXSX IZY ´fZ¹fþ»f ÀfÔIYMX ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´ffB´f »ffBʳf dUÀ°ffSX IYf¹fÊ ´fifSXÔ·f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf IYOÞXe ¸fZÔ Afþ þ»f¦fÈWX ´fi·ffSXe QZU³ffSXf¹f¯f ¨fÔQifIYSX IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fe³ffÃfe ³f¦fSX ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f IYe Àf¸fÀ¹ff IYû QcSX IYSX³fZ ´ffB´f »ffBʳf dUÀ°ffSX IYf¹fÊ VfbøY IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔQifIYSX õfSXf d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f ¸fe³ffÃfe ³f¦fSX ´ff³fe MXÔIYe IZY ´feLZ ÃfZÂf ¸fZÔ ´ffB´f »ffBʳf dUÀ°ffSX IZY d»fE d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ´fi·ffSXe ßfe ¨fÔQifIYSX UfOXÊ 54 ´fûdMX¹ff IbY³QSXf ´ffSXf ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe ³f¹ff ´ffB »ffBʳf dfLf³fZ IZY d»fE þ¦fWX IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ff Ü BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe ´ff³fe IYe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ff IYû QZJ°fZ WXb¹fZ CX³WXûÔ³fZ ´ff¿fÊQ ÀfdU°ff ÀffWXc, ÀfWXf0 Ad·f¹fÔ°ff AfSX0IZY0 þ`³f, þ»fIYf¹fÊ d³fSXeÃfIY ³ffSXf¹f¯f NXfIbYSX, °f±ff ´feOXeE¸fÀfe MXe¸f IZY Àff±f ¸füIZY ´fSX ¸füþcQ ±fZÜ EIY WXe À±ff³fûÔ ´fSX dVfµMX dIY¹ff þf ÀfIZYÜ ¸fMX³f ¸fb¦ffÊ ¸ffIZYÊMX ·fe þþÊSX WXû ¨fbIYf WX` IY·fe ·fe ¦fÔ·feSX Qb§fÊMX³ff WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff f³fe SXWX°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff ¹fWXfg dVfµMX IYSX³fZ AüSX dUÀ±ffd´f°f IYSX³fZ IZY Àff±f WXe ´fZ¹fþ»f, dfþ»fe, U AfUf¦f¸f³f IZY SXfÀ°ff, d³fIYfÀfe IZY d»fE ³ff»fe AfdQ IYe ÀfbdU²ff ·fe f³ff¹fe þfE¦feÜ IYSXf¹fZ þf³fZ IYe þf³fIYfSXe QZIYSX f°ff¹ff IYe d³f¦f¸f d·f»ffBÊ-3 ¨fSXüQf ÃfZÂf ÀfZ A·fe °fIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY IbY»f 5000 AfUZQ³f IYSXf¹fZ þf ¨fbIZY WX`Ü dVfdUSX ¸fZÔ UfOXÊ ´ff¿fÊQ ßfe ²f¸fZ³Qi IYûÀfSXZ,ßfe ÀfÔþ¹f MXÔOX³f,ßfe ³fSXdÀfÔ¦f IbY¸ffSX Àf´fWXf,ßfe CXØf¸f U¸ffÊ, AfdQ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f SXWXZ WX`Ü Àf¸fÃf: ßfe¸ff³f ´fd»fIY ³fûMXSXe ¸fWXûQ¹f, Qb¦fÊ (LX.¦f.) //Vf´f±f ´fÂf// ¸f`Ô Vf´f±fIY°feÊ ßfe¸f°fe ÀffdWXSXf £ff³f ´fd°f ßfe AQb»f BXVWXfIY £ff³f CX¸fi IYSXef³f 47 ½f¿fÊ, d³f½ffÀfe AfVfe¿f ³f¦fSX ¢½ff. ³fa. 550/3, ÀfOÞXIY 4 OXe. dSXÀff»fe d·f»ffBÊX °fWX. ½f dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) IYe SXWX³fZ ½ff»fe WcaX, ³fe¨fZ d»f£û Vf´f±f´fc½fÊIY IY±f³f IYSX°fe WcXa dIY :- 1. ¹fWX dIY ¸f`Ô CX´fSXû¢°f ´f°fZ ´fSX d³f½ffÀf IYSX°fe WcaXÜ 2. ¹fWX dIY ¸f`Ô d½f½ffWX IZY ´fc½fÊ ÀffdWSXf ³ffªf d´f°ff AQb»f ¦f³fe d³f½ffÀfe 11/4 ¸f`Âfe ³f¦fSX dSXÀff»fe d·f»ffBÊX °fWX. ½f dªf»ff Qb¦fÊ LX.¦f. IZY ³ff¸f ÀfZ ªff³fe E½fa ´fWX¨ff³fe ªff°fe ±fe °f±ff ¸fZSmX ÀIcY»fe QÀ°ff½fZªfûÔ ¸fZÔ ÀffdWXSXf ³ffªf d´f°ff AQb»f ¦f³fe IZY ³ff¸f ÀfZ AadIY°f W`XÜ 3. ¹fWX dIY ¸fZSXe d½f½ffWX ½f¿fÊ 2000 ¸fZÔ ßfe AQb»f BXVWXfIY £ff³f d´f°ff AQb»f SXªªffIY £ff³f d³f½ffÀfe ¢½ff. ³fa. 550/3 ÀfOÞXIY 4 OXe AfVfe¿f ³f¦fSX dSXÀff»fe d·f»ffBÊX °fWX. ½f dªf»ff Qb¦fÊ IZY Àff±f Àfa´f³³f WXû³fZ ÀfZ ¸f`Ô VffQe ´fV¨ff°f ßfe¸f°fe ÀffdWXSXf £ff³f ´fd°f AQb»f BXVWXfIY £ff³f IZY ³ff¸f ÀfZ ªff³fe E½fa ´fWX¨ff³fe ªff°fe WcaXÜ °f±ff ¸fZSmX A³¹f Àf·fe QÀ°ff½fZªfûÔ ¸fZÔ VffQe IZY ´fV¨ff°f ßfe¸f°fe ÀffdWXSXf £ff³f ´fd°f AQb»f BXVWXfIY £ff³f IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ 4. ¹fWX dIY ÀffdWXSXf ³ffªf ½f ßfe¸f°fe ÀffdWSXf £ff³f ¹fZ ³ff¸f ¸fbÓf WXe Vf´f±fIY°feÊ IYe ³ff¸f W`X, EIY WXe ¸fdWX»ff WcaXÜ ¹fZ ³ff¸f ¸fbÓf WXe Vf´f±fIY°feÊ IYe WXe ³ff¸f W`X IZY Àf¸f±fʳf ¸fZa ¹fWX Vf´f±f ´fÂf ¸fWXûQ¹f IZY Àf¸fÃf ´fiÀ°fb°f IYSX°fe WcaXÜ Vf´f±fIY°feÊ C M Y K C M Y K

C M Y K S PORTS ±ff ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf MXe¸f IYû »f¦ff fOÞXf ÓfMXIYf, ÀMXfSX dJ»ffOÞXe WXbAf ffWXSX A¨Le ÀffÓfZQfdSX¹ffÔ ³fWXeÔ f³ff ÀfIZY : SXWXf¯fZ WX`QSXfffQÜ SXfþÀ±ff³f SXf¹f»Àf IZY IY~f³f AdþÔ¢¹f SXWXf¯fZ ³fZ BÔdOX¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f IZY ¸f`¨f ¸fZÔ Àf³fSXfBþÀfÊ WX`QSXfffQ ÀfZ d¸f»fe WXfSX IZY ffQ IYWXf dIY CX³fIYe MXe¸f EIY ·fe A¨Le ÀffÓfZQfSXe ³fWXeÔ d³f·ff ÀfIYeÜ Àf³fSXfBþÀfÊ ³fZ SXfþÀ±ff³f IYû ³fü dUIZYMX ´fSX 125 IZY ÀIYûSX ´fSX SXûIY dQ¹ffÜ BÀfIZY ffQ 25 ¦fZÔQ ffIYe SXWX°fZ ³fü dUIZYMX ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ SXWXf¯fZ ³fZ ¸f`¨f IZY ffQ IYWXf , BÀf dUIZYMX ´fSX 150 ¹ff 160 SX³f f³f³fZ ¨ffdWXE ±fZÜ WX¸f EIY ·fe A¨Le ÀffÓfZQfSXe ³fWXeÔ f³ff ÀfIZYÜ WX¸f³fZ fe¨f ¸fZÔ IYBÊ AWX¸f dUIZYMX ¦fÔUfEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dUQZVfe dJ»ffOÞXe fZ³f ÀMXû¢Àf, þûÀf fMX»fSX AüSX OXe AfÀfeÊ VffMXÊ A¨Lf ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf , dUQZVfe dJ»ffOÞXe UfIYBÊ fZWX°fSXe³f WX`Ü OXe AfÀfeÊ VffMXÊ ³fZ df¦f f`Vf »fe¦f JZ»ff AüSX AfÀMÑZd»f¹ff IZY d»fE ·fe ´fiQVfʳf Vff³fQfSX SXWXf Ü www.amanpath.com www.facebook.com/amanpath 11 A´fi`»f 2018 fb²f½ffSX WXe³ff dÀfðc ³fZ d³fVff³fZffþe ¸fZÔ ·ffSX°f IYû dQ»ff¹ff °feÀfSXf ¦ffZ»OX 09 C M Y K C M Y K dÀfOX³feÜ AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ °fZþ ¦fZÔQffþ ´f`MX IYd¸fÔÀf ffSX ffSX CX·fSX³fZ Uf»fe ´feNX IYe ¨fûMX IZY IYfSX¯f AfBÊ´feE»f ÀfZ ffWXSX WXû ¦fE AüSX MXe20 »fe¦f ¸fZÔ ¨fûdMX»f dJ»ffdOX?ûÔ IYe »fÔfe WXû°fe Àfc¨fe ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦fEÜ ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf ³fZ IYd¸fÔÀf IYû 5.4 IYSXûOÞX ÷Y´fE ¸fZÔ JSXeQf ±ffÜ §ff¹f»f WXû³fZ IZY IYfSX¯f AfBÊ´feE»f ¸fZÔ ³ff JZ»f³fZ Uf»fZ dJ»ffOÞX×d¹fûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ UWX AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ MXe¸f IZY A´f³fZ Àff±fe ¸ffBIY»f ÀMXfIYÊ IZY Àff±f Vffd¸f»f WXû ¦fEÜ ¨fûdMX»f dJ»ffdOÞX¹ffZÔ IYfd¦fÀfû SXffOXf, ³ff±f³f IcY»MXSX-³ffB»f AüSX IZYQfSX þf²fU Vffd¸f»f WX`ÔÜ ´fWX»fZ ·fe ´feNX IYe ¨fûMX ÀfZ ´fSXZVff³f ±fZ IYd¸fÔÀf : ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSX dIÔY¦Àf IZY ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹fÔÀf IZY Àff±f AfBÊ´feE»f IZY ´fWX»fZ ¸f`¨f IZY QüSXf³f þf²fU IZY §fbMX³fZ IYe ¸ffÔÀf´fZdVf¹fûÔ ¸fZÔ ¨fûMX »f¦f ¦fBÊ ±feÜ IYd¸fÔÀf ´fcUÊ ¸fZÔ ·fe ´feNX IYe ¨fûMX ÀfZ ´fSXZVff³f SXWXZ WX`Ô AüSX A´f³fZ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ÀfÂf IZY QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ AfgÀMÑZd»f¹ff IZY d»fE »f¦ff°ffSX 13 MXZÀMX ¸f`¨f JZ»fZÜ AfgÀMÑZd»f¹ff AüSX QdÃf¯f ARiYeIYf IZY fe¨f WXf»f ¸fZÔ JZ»fe ¦fBÊ MXZÀMX ÀfeSXeþ IZY ¨fü±fZ ¸f`¨f ¸fZÔ UWX ¨fûdMX»f WXû ¦fE ±fZÜ AfgÀMÑZd»f¹ffBÊ MXe¸f IZY dRYdþ¹fû OXZdUOX feIY»fZ ³fZ IYd¸fÔÀf IYe Uf´fÀfe IYû »fZIYSX IYWXf, ‘‘´f`MX Af SX`dWXdfd»fMXZVf³f IZY d»fE þfEÔ¦fZÜ ²fû³fe IZY 'VfZSXûÔ' IYû MX¢IYSX QZÔ¦fZ IYfd°fÊIY IZY '³ffBMX SXfBOXÀfÊ' ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ QZVf IZY Qû dUIZYMXIYe´fSX f»»fZffþ ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe AüSX dQ³fZVf IYfd°fÊIY IYe MXe¸fûÔ ¸fZÔ AfBÊ´feE»f 11 ¸fZÔ Afþ WXû³fZ Uf»fe d·fOÞXÔ°f dQ»f¨fÀ´f WXû¦feÜ Qû Àff»f IZY d³f»fÔf³f IZY ffQ AfBÊ´feE»f ¸fZÔ »füMXe ¨fZ³³fBÊ MXe¸f ³fZ 11UZÔ ÀfÂf ¸fZÔ ¦f°f ¨f`Ôd´f¹f³f ¸fbÔfBÊ BÔdOX¹f³Àf IYû WXSXfIYSX Vff³fQfSX Uf´fÀfe IYe þfdIY ³fE IY~f³f IZY Àff±f JZ»f SXWXe IYû»fIYf°ff IYe MXe¸f ³fZ A´f³fZ §fSXZ»fc ¸f`Qf³f BÊOX³f ¦ffOXʳf ¸fZÔ IY»f SXfg¹f»f ¨f`»fZÔþÀfÊ fZÔ¦f»fbøY IYû ´fSXfdþ°f dIY¹ffÜ þe°f IZY d»fE Qû³fûÔ MXe¸fZÔ »f¦ffEÔ¦fe þûSX: ²fû³fe IYe ¨fZ³³fBÊ AüSX IYfd°fÊIY IYe IYû»fIYf°ff ³ffBMX SXfBOXÀfÊ ³fZ BÀf ÀfÂf ¸fZÔ dUþ¹fe VfbøYAf°f IYSX »fe WX` AüSX Qû³fûÔ MXe¸fZÔ A´f³fZ QcÀfSXZ ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ þe°f IYe »f¹f f³ffE SXJ³fZ IZY d»fE A´f³ff ´fcSXf þûSX »f¦ff QZÔ¦feÜ ¹fWX ¸fbIYff»ff dQJfE¦ff dIY ·ffSX°fe¹f dIiYIZYMX IZY Qû dUIZYMXIYe´fSX f»»fZffþ AüSX AfBÊ´feE»f IY~f³f dUIZYMX IZY ´feLZ ÀfZ A´f³fe ÀfZ³ff IYû dIYÀf °fSXWX Af¦fZ fPÞXf°fZ WX`ÔÜ I`YSXZdf¹ffBÊ dJ»ffOÞXe OXÐUZ³f fifUû ³fZ 30 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ Àff°f L¢IYûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ 68 SX³f NXûIYIYSX MXe¸f IYû EIY ¦fZÔQ VfZ¿f SXWX°fZ AdUV½fÀf³fe¹f þe°f dQ»ffBÊ ±feÜ AfdJSXe AûUSX ¸fZÔ IZYQfSX þf²fU IZY ¨fü±fe AüSX ´ffÔ¨fUeÔ ¦fZÔQûÔ ´fSX L¢IYf AüSX ¨füIYf ¸ffSX³fZ IZY ffQ ²fû³fe EÔOX IÔY´f³fe ³fZ SXfWX°f IYe ÀffÔÀf »fe ±feÜ ¨fZ³³fBÊ IYe »f¹f fSXIYSXfSX SXJ³fZ IZY d»fE CXÀfIZY Vfe¿fÊ IiY¸f IZY f»»fZffþûÔ VfZ³f UfMXÀf³f, AÔff°fe SXf¹fOXc, ÀfbSXZVf SX`³ff, ²fû³fe AüSX SXUeÔQi þOXZþf IYû fZWX°fSX ´fiQVfʳf IYSX³ff WXû¦ffÜ CX³WXZÔ IYû»fIYf°ff IZY I`YSXZdf¹ffBÊ dJ»ffOÞXe Àfb³fe»f ³ffSXf¹f¯f IYû ·fe IYffc IYSX³ff WXû¦ffÜ ³ffSXf¹f¯f ³fZ d´fL»fZ AfBÊ´feE»f ¸fZÔ Aû´fd³fÔ¦f ¸fZÔ CX°fSXIYSX IYBÊ WX`SX°fAÔ¦fZþ ´ffdSX¹ffÔ JZ»fe ±feÔÜ dÀ´f³fSX IYe ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ Uf»fZ ³ffSXf¹f¯f IYû Aû´fd³fÔ¦f ·fe JfÀfe SXfÀf Af SXWXe WX` AüSX fZÔ¦f»fbøY IZY dJ»ffRY CX³WXûÔ³fZ ¸ffÂf 19 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ ´ffÔ¨f L¢IYûÔ IZY ÀfWXfSXZ 50 SX³f NXûIY dQE ±fZÜ dÀfRYÊ ³ffSXf¹f¯f ´fSX d³f·fÊSX ³fWXeÔ SXWX³ff ¨ffWXZ¦fe IYû»fIYf°ff : IYû»fIYf°ff IYe MXe¸f ·fe ¨ffWXZ¦fe dIY CXÀfIZY Vfe¿fÊ IiY¸f IZY f»»fZffþ dÀfRYÊ ³ffSXf¹f¯f ´fSX d³f·fÊSX ³f SXWXZÔÜ dIiYÀf d»f³f AüSX SXfgdf³f CX±f´´ff IYû ´ffSXe IYû ÀfÔ·ff»f³ff WXû¦ffÜ d´fL»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ IYû»fIYf°ff IZY d»fE dQ»»fe IZY ¹fbUf dJ»ffOÞXe ³fe°feVf SXf¯ff ³fZ Vff³fQfSX Afg»fSXfCXÔOX ´fiQVfʳf dIY¹ff ±ffÜ AfgRY dÀ´f³fSX SXf¯ff ³fZ EIY WXe AûUSX ¸fZÔ E fe OXedUd»f¹fÀfÊ AüSX dUSXfMX IYûWX»fe IZY dUIZYMX d»fE ±fZ AüSX dRYSX f»»fZffþe ¸fZÔ 34 SX³f ·fe f³ffE ±fZÜ WXXSX¸f³f´fie°f IZY Qû ¦fû»f ÀfZ ¸f»fZdVf¹ff IYû WXSXfIYSX ·ffSX°fe¹f WXfgIYe MXe¸f ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ¦fû»OX IYûÀMX/EªfZÔÀfeÜ OÑ`¦f dµ»fIYSX WXSX¸f³f´fie°f dÀfÔWX IZY Qû ¦fû»f IYe ¸fQQ ÀfZ ·ffSX°f ³fZ d³f¨f»fe SX`ÔdIÔY¦f Uf»fe ¸f»fZdVf¹ff IYû 2-1 ÀfZ WXSXfIYSX SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IYe ´fbøY¿f WXfIYe À´f²ffÊ IZY ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX d»f¹ffÜ WXSX¸f³f´fie°f ³fZ °feÀfSXZ AüSX 44UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ¦fû»f Qf¦fZÜ ¸f»fZdVf¹ff IZY d»fE EIY¸ffÂf ¦fû»f R`Yþ»f ÀffSXe ³fZ 16UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ dIY¹ffÜ ·ffSX°f IYû ¸f`¨f ¸fZÔ ³fü ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX d¸f»fZ dþ³f¸fZÔ ÀfZ ´fWX»ff QcÀfSXZ WXe d¸f³fMX ¸fZÔ d¸f»ffÜ BÀfZ ¦fû»f ¸fZÔ fQ»fIYSX WXSX¸f³f´fie°f ³fZ ·ffSX°f IYû fPX°f dQ»ffBÊÜ ¸f»fZdVf¹ff IYû þUffe WX¸f»fZ ¸fZÔ LNXZ d¸f³fMX ¸fZÔ ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX d¸f»ff »fZdIY³f SXþe SXWXe¸f ¦fû»f ³fWXeÔ IYSX ÀfIZYÜ R`Yþ»f ³fZ ¸f`Qf³fe ¦fû»f IYSXIZY MXe¸f IYû fSXffSXe ´fSX »ff¹ff : QÀf d¸f³fMX ffQ WXf»ffÔdIY R`Yþ»f ³fZ ¸f`Qf³fe ¦fû»f IYSXIZY MXe¸f IYû fSXffSXe ´fSX »ff¹ffÜ WXfRYMXfB¸f °fIY ÀIYûSX 1-1 ÀfZ fSXffSX ±ffÜ ·ffSX°f IYû 18UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ fPÞX°f f³ff³fZ IYf ¸füIYf d¸f»ff : ·ffSX°f IYû fPX°f f³ff³fZ IYf ¸füIYf 18UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ·fe d¸f»ff ±ff »fZdIY³f UøY¯f IbY¸ffSX ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX °fQe»f ³fWXeÔ IYSX ÀfIZYÜ BÀfIZY ¨ffSX d¸f³fMX ffQ ¸f³fQe´f dÀfÔWX IZY ´fi¹ffÀf IYû ¸f»fZdVf¹ffBÊ ¦fû»fIYe´fSX WX`SXe AQb»f SXWX¸ff³f ³fZ ³ffIYf¸f IYSX dQ¹ffÜ ·ffSX°fe¹f ¦fû»fIYe´fSX ´fe AfSX ßfeþZVf ³fZ QcÀfSXZ WXfRY ¸fZÔ ¸f»fZdVf¹ff IZY Qû ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX f¨ffEÜ WXSX¸f³f´fie°f ³fZ 44UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ ´fZ³f»MXe IYf³fÊSX °fQe»f IYSXIZY ·ffSX°f IYû fPX°f dQ»ffBÊÜ UWX 58UZÔ d¸f³fMX ¸fZÔ WX`dMÑIY f³ff »fZ°fZ »fZdIY³f SXWX¸ff³f ³fZ CX³fIYf ´fi¹ffÀf ÀfRY»f ³fWXeÔ WXû³fZ dQ¹ffÜ ·ffSX°fe¹f UZMXd»fµMXSXûÔ IYe IYf¸f¹fffe IYf SXfþ : þ¸fʳf Àf´»fe¸fZÔMX, WXSX Àff»f 500 ÀfZ ª¹ffQf OXû´f MXZÀMX ¦fû»OX IYûÀM/EªfZÔÀfeÜ WXSX Àff»f 500 ÀfZ ª¹ffQf OXû´f MXZÀMX, dUVfZ¿f JbSXfIY °f±ff þ¸fʳfe ÀfZ Af¹fZ ´fû¿fIY Àf´»fe¸fZÔMX 21UZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ´ffÔ¨f ÀU¯fÊ ´fQIY þe°f³fZ Uf»fZ ·ffSX°fe¹f ·ffSXûØfû»fIYûÔ IYe ÀfRY»f°ff IYf SXfþ WX`Ü ·ffSX°fe¹f ·ffSXûØfû»f³f MXe¸f ´ffÔ¨f ÀU¯fÊ, Qû SXþ°f AüSX Qû IYfÔÀ¹f ´fQIY »fZIYSX IY»f ÀUQZVf »füMXZ¦feÜ BÀf JZ»f ¸fZÔ ·ffSX°f ´fQIY °ffd»fIYf ¸fZÔ A½U»f SXWXfÜ JZ»fûÔ IZY QüSXf³f ´fc¯fÊIYfd»fIY dRYdþ¹fû Àff±f ³fWXeÔ WXû³fZ IZY ffUþcQ ·ffSX°fe¹f ·ffSXûØfû»fIYûÔ IYf ¹fWX ´fiQVfʳf ÀfSXfWX³fe¹f WX`Ü A·¹ffÀf ÀfÂf IZY QüSXf³f WXSX ·ffSXûØfû»fIY IZY ´ffÀf IYû¨f ³fWXeÔ ±ff ¢¹fûÔdIY Àff±f AfE IYû¨f ´fid°fdQ³f ´fid°fÀ´f²ffÊ À±f»f ´fSX SXWX°fZ ±fZÜ ·ffSX°f IZY SXf¿MÑXe¹f IYû¨f dUþ¹f Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf ,BÀf ´fiQVfʳf IZY ´feLZ d´fL»fZ ¨ffSX Àff»f IYe ¸fZWX³f°f WX` Ü WX¸f³fZ ´fidVfÃf¯f IZY °fSXeIYûÔ ¸fZÔ fQ»ffU dIYE AüSX dJ»ffdOX?ûÔ IZY AfWXfSX ¸fZÔ ·fe Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf ,ÀffB IYe ¸fZÀf ¸fZÔ WXSX dJ»ffOÞXe À´fûMXÐÀfÊ OXZÀIYÜ ·ffSX°f IYe A³fb·fUe d³fVff³fZffþ WXe³ff dÀfðc ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¹fWXfÔ 21UZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe 25 ¸feMXSX d´fÀMX»f d³fVff³fZffþe À´f²ffÊ ¸fZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»f dSXIYfOXÊ f³ff³fZ IZY Àff±f ÀU¯fÊ ´fQIY A´f³fZ ³ff¸f IYSX d»f¹ffÜ 28 Àff»f IYe WXe³ff IZY d»fE ¹fWX ¦fû»OX IYûÀMX JZ»fûÔ ¸fZÔ QcÀfSXf ´fQIY WX`Ü BÀfÀfZ EIY dQ³f ´fWX»fZ CX³WXûÔ³fZ 10 ¸feMXSX E¹fSX d´fÀMX»f À´f²ffÊ ¸fZÔ SXþ°f ´fQIY þe°ff ±ffÜ WXe³ff IYf SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ¹fWX IbY»f ¨fü±ff ´fQIY ·fe WX`Ü WXe³ff AfÀMÑZd»f¹ff IYe E»fe³ff ¦ffd»f¹fffûdU¨f ÀfZ °fe³f AÔIY Af¦fZ SXWXeÔ dþ³WXZÔ 35 AÔIYûÔ IZY Àff±f SXþ°f ´fQIY d¸f»ffÜ ¸f»fZdVf¹ff IYe Afd»f¹ff Àfþf³ff AþfWXe ³fZ 26 AÔIYûÔ IZY Àff±f IYfÔÀ¹f þe°ffÜ ´fd°f ÀfZ »fZ SXWXe WX`Ô IYûd¨fÔ¦f : A´f³fZ IZY d»fE Àf¸ff³f AfWXfSX WXû°ff WX` »fZdIY³f A»f¦f A»f¦f JZ»fûÔ ¸fZÔ A»f¦f JbSXfIY Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX, fifg³f ÀMÑû¸f`³f IZY Àff±f 10 Àff»f IYf ¹fWX f¨¨ff f³ff ¨f`Ôd´f¹f³f ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ SX`Àf»f¸fZd³f¹ff 34 IYf SXû¸ffÔ¨f B³f dQ³fûÔ þfSXQÀ°f ¨f»f SXWXf WX`. WXf»f WXe ¸fZÔ AÔOXSXMXZIYSX ³fZ þfg³f Àfe³ff AüSX fifgIY »f`Àf³fSX ³fZ SXû¸f³f SXZÔÀf IYû SXû¸ffÔ¨fIY ¸fbIYff»fZ ¸fZÔ WXSXf dQ¹ff. SX`Àf»f¸fZd³f¹ff IZY ¸fb£¹f BUZÔMX ¸fZÔ R`Y³Àf IYe ³fþSXZÔ ÀffÀfZ ª¹ffQf fifg³f ÀMÑû¸f`³f ´fSX ±feÔ AüSX UþWX ±fe fifg³f ÀMÑû¸f`³f IYf SXWXÀ¹f¸f¹fe ´ffMXʳfSX. BÀf ¸fb£¹f BUZÔMX ¸fZÔ fifg³f ÀMÑû¸f`³f IYf ¸fbIYff»ff IYe þøYSX°f WXû°fe WX`Ü WX¸f³fZ A»f¦f JbSXfIY ¸ffÔ¦fe dþÀf¸fZÔ þ¸fʳfe ÀfZ AfE VfZ¸fÀf AüSX dÀfþZSXû IZY Àff±f WXû³ff ±ff. UWXeÔ, Af°fIY VfZ¸fÀf AüSX dÀfþZSXû IYf ´ffMXʳfSX Àf·fe IZY d»fE EIY SXWXÀ¹f f³ff WXbAf ±ff. VfZ¸fÀf AüSX dÀfþZSXû ³fZ dSXÔ¦f ¸fZÔ Vff³fþfSX EÔMÑe »fe. BÀfIZY ffQ fifg³f ÀMÑû¸f`³f AfE, »fZdIY³f AIZY»fZ. R`Y³Àf IYû fÀf EIY WXe BÔ°fþfSX ±ff fifg³f ÀMÑû¸f`³f IZY ´ffMXʳfSX IYf. dSXÔ¦f ¸fZÔ EÔMÑe »fZ³fZ IZY ffQ fifg³f ÀMÑû¸f`³f ³fZ A´f³fZ ´ffMXʳfSX IZY ffSXZ ¸fZÔ Jb»ffÀff dIY¹ff. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Afþ ¸fZSXf ´ffMXʳfSX QVfÊIYûÔ ¸fZÔ ÀfZ IYûBÊ WXû¦ff. ¹fWX OXûd´fÔ¦f ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE ·fe IYOÞXZ IYQ¸f CXNXfE ¦fE IYû¨f ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY OXûd´fÔ¦f ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE ·fe IYOÞXZ IYQ¸f CXNXfE ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ,WX¸f³fZ SXf¿MÑXe¹f OXûd´fÔ¦f d³fSXû²fIY EþZÔÀfe IYe ¸fQQ ÀfZ WXSX Àff»f 500 ÀfZ ª¹ffQf OXû´f MXZÀMX dIYEÜ Af´f dSXIYfOXÊ QZJ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ WX¸f³fZ OXûd´fÔ¦f IYû »fZIYSX dJ»ffdOX¹ffZÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ OXSX ´f`Qf dIY¹ff Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf ,dJ»ffOÞXe ²fûJf ¢¹fûÔ IYSX°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY CX³fIYe JbSXfIY A¨Le ³fWXeÔ WXû°feÜ WX¸f³fZ CX³fIYe JbSXfIY IYf ´fcSXf ²¹ff³f SXJfÜ ·ffSX°fe¹fûÔ IYf ´fiQVfʳf ·f»fZ WXe SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ¹ffQ¦ffSX SXWXf »fZdIY³f ´fc¯fÊIYfd»fIY dRYdþ¹fû IYe IY¸fe þøYSX J»feÜ Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf ,WX¸f IY»f ´»fÀf 105 dIY»fû ¸fZÔ ·fe ´fQIY þe°f ÀfIY°fZ ±fZ »fZdIY³f ¦fbSXQe´f dÀfÔWX IYe IY¸fSX ¸fZÔ °fIY»feRY ±fe AüSX dRYdþ¹fû fWXb°f þøYSXe ±ffÜ ´fû¿fIY Àf´»fe¸fZÔMX AüSX dUVfZ¿f JbSXfIY ¹ff³fe ¸fMX³f AüSX ´fûIYÊ Vffd¸f»f ±fZ Ü ·ffSX°f IZY d»fE ¸feSXfffBÊ ¨ff³fc ( 48 dIY»fû ), ÀfÔþe°ff ¨ff³fc ( 53 dIY»fû), Àf°feVf dVfUd»fÔ¦f¸f ( 77 dIY»fû ), AfSX UZÔIYMX SXfWXb»f ( 85 dIY»fû ) AüSX ´fc³f¸f ¹ffQU ( 69 dIY»fû ) ³fZ ÀU¯fÊ ´fQIY þe°fZ þfdIY ´fe ¦fbøYSXfþf ( 56 dIY»fû ) AüSX Àfb³f°fZ WXe Àff »fû¦f fÀf WX`SXf³f SXWX ¦fE. UWXfÔ ¸füþcQ IYûBÊ ·fe Vf£Àf IbYL ³fWXeÔ Àf¸fÓf ´ff SXWXf ±ff. °f·fe fifg³f ÀMÑû¸f`³f dSXÔ¦f ÀfZ ffWXSX AfE AüSX A´f³fZ R`YÔÀf IZY fe¨f A´f³ff ´ffMXʳfSX Jûþ³fZ IZY d»fE þf ´fWXbÔ¨fZ. IbYL QZSX °fIY R`Y³Àf IZY fe¨f §fc¸f³fZ IZY ffQ fifg³f ÀMÑû¸f`³f ³fZ A´f³ff ´ffMXʳfSX PXcÔPX d»f¹ff. fifg³f ÀMÑû¸f`³f IYf ¹fWX ´ffMXʳfSX 10 Àff»f IYf EIY »fOÞXIYf ±ff. BÀf »fOÞXIZY IYf ³ff¸f d³fIYû»fÀf ±ff. dIYÀfe IYû ·fe IbYL Àf¸fÓf ³fWXeÔ Af SXWXf ±ff. ´fiQe´f dÀfÔWX (105 dIY»fû) IYû SXþ°f ´fQIY d¸f»fZÜ dUIYfÀf NXfIbYSX (94 dIY»fû) AüSX Qe´fIY »ffNXZSX ( 69 dIY»fû ) ³fZ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°fZÜ Vf¸ffÊ ³fZ IYWXf ,B³f f¨¨fûÔ ³fZ d´fL»fZ ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f dVfdUSX ÀfZ 10-12 dQ³f ÀfZ ª¹ffQf IYe Lb˜e ³fWXeÔ »feÜ B°f³ff A³fbVffdÀf°f B³fIYf ´fidVfÃf¯f SXWXfÜ RYfB³f»f ¸fZÔ A³¹f ·ffSX°fe¹f ³fWXeÔ dQJf ´ffE IYûBÊ IY¸ff»f RYfB³f»f ¸fZÔ A³¹f ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞXe °f±ff 2010 dQ»»fe SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IYe ÀU¯fÊ dUþZ°ff A³fb dÀfÔWX LNXe ÀfeSXeIYf ¸fZÔ WXe ffWXSX WXû ¦fBÊÔ AüSX IbY»f AfNX RYfB³fd»fÀMXûÔ ¸fZÔ 15 AÔIYûÔ IZY Àff±f LNXZ ´ff¹fQf³f ´fSX SXWXeÔÜ WXf»ffÔdIY ´fbøY¿fûÔ ¸fZÔ Aû»fÔd´fIY ´fQIY dUþZ°ff ¦f¦f³f ³ffSXÔ¦f °f±ff ¨f`³f dÀfÔWX IYf 50 ¸feMXSX SXfBRY»f ´fiû³f À´f²ffÊ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ d³fSXfVffþ³fIY ´fiQVfʳf SXWXfÜ AfNX ´fbøY¿fûÔ IZY RYfB³f»f ¸fZÔ ¨f`³f 204.8 AÔIYûÔ IZY Àff±f ¨fü±fZ ´ff¹fQf³f ´fSX SXWXZ þfdIY ¦f¦f³f 142.3 AÔIYûÔ IZY Àff±f Àff°fUZÔ ³fÔfSX ´fSX SXWXZÜ UZ»Àf IZY OXZdUOX RZY»f´Àf ³fZ ³f¹ff SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»f dSXIYfOXÊ IYf¹f¸f IYSX°fZ WXbE 248.8 AÔIYûÔ IZY Àff±f ÀU¯fÊ, ÀIYfgMX»f`ÔOX IZY ³fe»f ÀMXeMXʳf ³fZ 247.7 AÔIYûÔ IZY Àff±f SXþ°f AüSX BÔ¦»f`ÔOX IZY IZY³fZ±f ´ffSX ³fZ 226.6 AÔIYûÔ IZY Àff±f IYfÔÀ¹f þe°ffÜ ´fd°f SXû³fIY ´fÔdOX°f ÀfZ IYûd¨fÔ¦f »fZ SXWXeÔ WXe³ff IYe WXf»ffÔdIY RYfB³f»f ¸fZÔ VfbøYAf°f A¨Le ³fWXeÔ SXWXe ±fe AüSX UWX AfÀMÑZd»f¹ffBÊ dJ»ffOÞXe ÀfZ ´ffÔ¨fUeÔ ÀfeSXeIYf ÀfZ ´fWX»fZ °fIY ´feLZ SXWXeÔÜ WXe³ff ³fZ »fZdIY³f Uf´fÀfe IYe AüSX JZ»f νfOXfZ Qed´fIYf-þûVf³ff ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYû 2-1 ÀfZ WXSXf¹ff ¦fû»OX ´ffÔ¨fUeÔ °f±ff LNXe ÀfeSXeIYf ¸fZÔ fPÞX°f f³ff »feÜ CX³WXûÔ³fZ dRYSX RYfB³f»f ÀfeSXeIYf ¸fZÔ ¦ffd»f¹fffûdU¨f ´fSX Qû AÔIYûÔ IYe fPÞX°f IZY Àff±f VfbøYAf°f IYe AüSX ¨ffSX AÔIY »fZZ³fZ IZY Àff±f A´f³ff ÀU¯fÊ ´f¢IYf IYSX d»f¹ffÜ IYûÀMÜ ·ffSX°f IYe Qed´fIYf ´f»»feIY»f AüSX þûVf³ff d¨f³f´´ff ³fZ ¹fWXfÔ 21UZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ff ¹fb¦f»f À¢½f`Vf À´f²ffÊ IZY ´fc»f Àfe ¸f`¨f ¸fZÔ d´fLOX?Z IZY ffQ d¨fSX ´fid°fõÔõe ´ffdIYÀ°ff³f IYû 2-1 ÀfZ ´fSXfdþ°f IYSX dQ¹ff þfdIY d¸fdßf°f MXe¸f À´f²ffÊ ¸fZÔ Qed´fIYf AüSX ÀfüSXU §fû¿ff»f IYe þûOÞXe ³fZ ¦fb¹ff³ff ´fSX ·ffSX°f IYû 2-0 ÀfZ þe°f dQ»ffBÊÜ Qed´fIYf-þûVf³ff IYe dUVfZ¿fÄf ¹fb¦f»f MXe¸f ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe þRYSX R`Yþf AüSX þRYSX ¸fQe³ff IYe MXe¸f IYû 2-1 ÀfZ WXSXf¹ffÜ Aû´fd³fÔ¦f ¦fZ¸f ¸fZÔ IZYU»f ³fü d¸f³fMX ¸fZÔ WXe ·ffSX°fe¹f þûOÞXe 10-11 ÀfZ A´f³ff ¦fZ¸f ¦fÔUf f`NXeÜ »fZdIY³f dRYSX þfSXQÀ°f Uf´fÀfeIY IYSX°fZ WXbE Qed´fIYfþûVf³ff ³fZ QcÀfSXZ ¦fZ¸f ¸fZÔ IZYU»f ¨ffSX d¸f³fMX ¸fZÔ 11-0 ÀfZ EIY°fSXRYf þe°f QþÊ IYeÜ °feÀfSXZ AüSX AfdJSXe ¦fZ¸f ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ 11-1 ÀfZ ¸ffÂf ´ffÔ¨f d¸f³fMX ¸fZÔ þe°f A´f³fZ ³ff¸f IYe AüSX BÀfe IZY Àff±f þe°f ·fe Àfbd³fd›°f IYSX »feÜ UWX Af ´fc»f Àfe ¸fZÔ fb²fUfSX IYû A´f³ff A¦f»ff ¸f`¨f UZ»Àf IYe MXZÀ³fe BUfÔÀf AüSX dOX¹fû³f ÀfZRYSXe IZY dJ»ffRY JZ»fZÔ¦feÜ ·ffSX°f ³fZ d¸fdßf°f ¹fb¦f»f MXe¸f À´f²ffÊ IZY A´f³fZ ´fc»f BÊ ¸f`¨f ¸fZÔ ·fe ¦fb¹ff³ff IZY dJ»ffRY EIY°fSXRYf 2-0 ÀfZ þe°f QþÊ IYe WX`Ü Qed´fIYf AüSX ÀfüSXU §fû¿ff»f IYe ·ffSX°fe¹f þûOÞXe ³fZ IbY»f 13 d¸f³fMX ¨f»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ 11-3, 11-3 ÀfZ þe°f A´f³fZ ³ff¸f IYeÜ A¦f»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ·fe ·ffSX°f IYû ´ffdIYÀ°ff³f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff WX` þWXfÔ ¸fQe³ff þRYSX AüSX °f`¹¹ff AÀ»ff¸f IYe þûOÞXe CX³fIZY Àff¸f³fZ WXû¦feÜ ¨f`³f dÀfÔWX, ³ffSXÔ¦f ³fZ 50 ¸feMXSX SXfBRY»f ´fiû³f ¸fZÔ dIY¹ff d³fSXfVf dfiÀffZ³fÜ d´fL»fZ SXþ°f ´fQIY dUþZ°ff ¦f¦f³f ³ffSXÔ¦f 21UZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ 50 ¸feMXSX SXfBRY»f ´fiû³f ¸fZÔ Àff°fUZÔ À±ff³f ´fSX SXWXZ þfdIY ´fWX»fe ffSX B³f JZ»fûÔ ¸fZÔ CX°fSXZ ¨f`³f dÀfÔWX IYfÔÀ¹f ´fQIY ÀfZ ¨fcIY IYSX ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX SXWXZÜ ¢½ff»feRYfBÔ¦f QüSX ¸fZÔ °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWXZ ³ffSXÔ¦f IYf ÀIYûSX 619-4 SXWXf AüSX UWX ffWXSX WXû³fZ Uf»fZ QcÀfSXZ d³fVff³fZffþ SXWXZÜ ´fWX»fe ÀfedSXþ IZY ffQ UWX ÀfÔ¹fböY QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX ±fZ »fZdIY³f BÀfIZY ffQ WXUf fWX³fZ »f¦fe AüSX CX³fIZY d³fVff³fZ Àf²fZ WXbE ³fWXeÔ »f¦fZÜ CX³fIYf RYfB³f»f ÀIYûSX 142-3 SXWXfÜ B³f JZ»fûÔ ¸fZÔ dÀfRYÊ EIY À´f²ffÊ ¸fZÔ CX°fSXZ 34 fSXÀf IZY ³ffSXÔ¦f A´f³fZ I`YdSX¹fSX ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ÀfZ ´fQIY IZY df³ff »füMXZÔ¦fZÜ UWX Af °fIY SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ AfNX ÀU¯fÊ, EIY SXþ°f AüSX EIY IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°fZ WX`ÔÜ QcÀfSXe AûSX ¨f`³f dÀfÔWX QcÀfSXZ Ed»fd¸f³fZVf³f ¨fSX¯f ¸fZÔ d³fVff³fZ ¨fcIY ¦fEÜ UWX 204-8 IZY ÀIYûSX IZY Àff±f ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX SXWXZÜ ¢½ff»feRYfBÔ¦f QüSX ¸fZÔ UWX 614-2 IZY ÀIYûSX IZY Àff±f LNXZ À±ff³f ´fSX ±fZÜ ÀU¯fÊ ´fQIY UZ»Vf IZY OXZdUOX RZY»´Àf ³fZ þe°ff dþ³WXûÔ³fZ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IYf dSXIYfOXÊ f³ff°fZ WXbE 248-8 ÀIYûSX dIY¹ffÜ IY»f A´f³ff 41UfÔ þ³¸fdQ³f ¸f³ff³fZ þf SXWXZ RZY»´Àf CXÀf Àf¸f¹f ·ffUbIY WXû ¦fE þf QVfÊIYûÔ ³fZ CX³fIZY d»fE þ³¸fdQ³f IYf ¦fe°f ¦ff¹ffÜ SXþ°f ´fQIY ÀIYfMX»f`ÔOX IZY ³fe»f ÀMXÊMX³f ³fZ þe°ff dþ³WXûÔ³fZ 247-7 ÀIYûSX dIY¹ffÜ BÔ¦»f`ÔOX IZY IYed³f±f ´ffSX ³fZ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ffÜ C M Y K