Views
7 months ago

amanpath

C M Y K

C M Y K SXfªf³ffaQ¦ffa½f A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, fb²f½ffSX, 11 A´fi`»f 2018 www.amanpath.com TODAY SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ SXfª¹f ÀIYfCXMX Af¹fböY ¦fþZÔQi ¹ffQU ³fZ IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX ÀfZ Àfüþ³¹f ¸fb»ffIYf°f IYe EUÔ °fÈ°fe¹f SXfª¹f À°fSXe¹f ÀIYfCXMX þÔfcSXe Af¹fûþ³f IZY Af¹fûþ³f ¸fZÔ ÀfSXfWX³fe¹f ÀfWX¹fû¦f IZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYf Ad·f³fÔQ³f ´fÂf ·fZÔMX dIY¹ffÜ ´ffÔ¨f ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³fûÔ IZY d»fE 53 »ffJ ÷Y´fE IYe d¸f»fe ÀUeIÈYd°f ■ ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX ³fZ dQ»ffBÊ ¸fÔþcSXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX IZY ´fi¹ffÀf ÀfZ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IZY ´ffh¨f À±ff³fûÔ ´fSX 53 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³fûÔ IYf d³f¸ffʯf WXû¦ffÜ ßfe dÀfÔWX ³fZ BÀfIZY d»fE SXfª¹f VffÀf³f IYû ³f IZYU»f ´fiÀ°ffU ·fZþf ±ff fd»IY SXfª¹f VffÀf³f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¸fûffBÊ»f ´fSX ÀfÔ´fIYÊ ·fe f³ffE Àfe´feEÀf EUÔ þe´feERY IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ IYf¹fÊVff»ff Afªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ Àfe´feEÀf EUÔ þe´feERY IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ 11 A´fi`»f 2018 IYû dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f Àf·ff¦fÈWX ¸fZÔ IYf¹fÊVff»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX´f IYû¿ff»f¹f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f AfWXSX¯f EUÔ ÀfÔdU°fSX¯f Ad²fIYfSXe ´fif°f: 11 fþZ ÀfZ °f±ff dþ»ff IYû¿ff»f¹f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f AfWXSX¯f EUÔ ÀfÔdU°fSX¯f Ad²fIYfSXe EUÔ »fZJf´ff»f Qû´fWXSX 3 fþZ ÀfZ IYf¹fÊVff»ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ³fUûQ¹f dUôf»f¹f ´fiUZVf ´fSXeÃff 21 IYû SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹f OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¸fZÔ ´fiUZVf WXZ°fb Vfd³fUfSX 21 A´fi`»f 2018 IYû ´fif°f: 11.30 fþZ ÀfZ dþ»fZ IZY dUd·f³³f ´fSXeÃff IZY³QiûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf ´fSXeÃff IYf Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü CXöY ´fiUZVf ´fSXeÃff ¸fZÔ dþ»fZ IZY 23686 ´fSXeÃff±feÊ Àfd¸¸fd»f°f WXûÔ¦fZÜ ´fSXeÃff IZY ÀfRY»f ÀfÔ¨ff»f³f WXZ°fb 18 A´fi`»f 2018 IYû ´fif°f: 11 fþZ OXfg. f»QZU ´fiÀffQ d¸fßf VffÀfIYe¹f CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f fÀfÔ°f´fbSX SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ IZY³Qif²¹fÃfûÔ, dUIYfÀfJÔOX dVfÃff Ad²fIYfdSX¹fûÔ °f±ff ÀfeE»fAû IYe f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ WX`Ü f`NXIY ¸fZÔ Àf·fe ÀfÔfÔd²f°fûÔ IYû AfUVIY¹f þf³fIYfSXe ÀfdWX°f CX´fdÀ±f°f WXû³fZ IZY d³fQZÊVf dQE ¦f¹fZ WX`Ü ´fûWXf ¸fbSX¸fbSXf CX°´ffQIY ÀfÔ§f IZY dUIYfÀf A¦fiUf»f A²¹fÃf, d³f°fZVf »fûdWX¹ff IYû¿ff²¹fÃf f³fZ SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ´fûWXf ¸fbSX¸fbSXf CX°´ffQIY ÀfÔ§f IZY dUIYfÀf A¦fiUf»f A²¹fÃf f³fZÜ dU¦f°f dQ³fûÔ WXûMX»f ÀffSXÀf ¸fZÔ WXbBÊ EIY f`NXIY ¸fZÔ ´fûWXf ¸fbSX¸fbSXf CX°´ffQIY ÀfÔ§f IYe ³fBÊ IYf¹fÊIYfdSX¯fe IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ dUIYfÀf A¦fiUf»f IYû A²¹fÃf, d³f°fZVf »fûdWX¹ff IYû¿ff²¹fÃf, ´fÔIYþ ´fûïfSX, ¸fû°fe PXZ»fdOX?f IYû CX´ff²¹fÃf, ¸fWXZVf AfWXcþf Àfd¨fU, SXfIZYVf »fûdWX¹ff EUÔ AfdQ°¹f A¦fiUf»f ÀfWX Àfd¨fU f³ffE ¦fEÜ ÀfÔSXÃf¯f¦f¯f ¸fZÔ ßfedIYVf³f JÔOXZ»fUf»f, VfSXQ d¨f°f»ffÔd¦f¹ff, ³f°±fc»ff»f A¦fiUf»f, dUþ¹f WXdSXWXfSX¯fû, IY¸f»fZVf CX·fSXf³fe, ´fU³f »fûdWX¹ff EUÔ ßfe¨fÔQi AfWXcþf f³ffE ¦fEÜ UWXeÔ IYf¹fÊIYfdSX¯fe ÀfQÀ¹f IZY øY´f ¸fZÔ SXfþc OXf¦ff, ´fi°feIY A¦fiUf»f, ßfe¨fÔQ AfWXcþf, ÷Y´fZVf ¦fû»fLf, fÀfÔ°f d¨f°f»ffÔd¦f¹ff, VfSXQ A¦fiUf»f, ³feSXþ JÔOXZ»fUf»f, A³fbSXf¦f JÔOXZ»fUf»f, WXSXeVf »fûdWX¹ff, ¸fû°fe CX·fSXf³fe EUÔ ¸fû³fc JÔOXZ»fUf»f IYû d»f¹ff ¦f¹ffÜ Äff°f WXû dIY ´fûWXf ¸fbSX¸fbSXf CX°´ffQIY ÀfÔ§f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ »f¦f·f¦f 55 ÀfQÀ¹f WX`Ü ´fcUÊ A²¹fÃf ßfe dUþ¹f WXdSXWXfSX¯fû ³fZ ³fBÊ IYf¹fÊIYfSX¯fe IYû f²ffBÊ QZ°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY UZ ÀfÔ§f IZY d»fE Àf·fe ÀfZ d¸f»f¨fb»f IYSX IYf¹fÊ IYSXZÔ U ´fûWXf ¸fbSX¸fbSXf IYe BIYfBÊ IYû ³fBÊ DY¨ffBʹfûÔ ¸fZÔ »fZ þfIYSX SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IYf ³ff¸f SXüVf³f IYSXZÔÜ ÀffÔÀfQ ³fZ ÀUeIÈY°f IYSXf¹fZ 24 »ffJ IZY dUIYfÀf IYf¹fÊ SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX õfSXf IYe ¦fBÊ §fû¿f¯ffAûÔ IYû Vfe§fi ´fc¯fÊ IYSXf³fZ IZY d»fE ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX ³fZ VffÀf³f-´fiVffÀf³f À°fSX ´fSX »f¦ff°ffSX ÀfÔ´fIYÊ f³ffE SXJf AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe õfSXf §fûd¿f°f IYf¹fÊ IZY d»fE Àff¸ff³¹f ´fiVffÀf³f dU·ff¦f ÀfZ ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´fE IYe SXfdVf þfSXe IYSXUfBÊÜ BÀfIZY A»ffUf ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX ³fZ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IZY dUd·f³³f À±ff³fûÔ ´fSX dUIYfÀf IYf¹fÊ IYSXf³fZ WXZ°fb ·fZþZ ¦fE ´fiÀ°ffUûÔ ¸fZÔ ¨ffSX dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe Àf¸f¦fi ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY °fWX°f 19 »ffJ 14 WXþfSX ÷Y´fE IYe ´fiVffÀfIYe¹f ¸fÔþcSXe dQ»ffBÊÜ ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY A»ffUf VffÀf³f À°fSX IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ IYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe õfSXf §fûd¿f°f d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYû Vfe§fi ´fcSXf IYSX³fZ IZY d»fE »f¦ff°ffSX ÀfÔ´fIYÊ f³ffE SXJf ±ffÜ ÀffÔÀfQ IYe BÀfe ÀfdIiY¹f°ff IZY ¨f»f°fZ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IZY ff´fcMXû»ff ¸fZÔ ¦fbøY §ffÀfeQfÀf ÀIcY»f þe¯fûÊðfSX EUÔ AWXf°ff d³f¸ffʯf IZY d»fE 5 »ffJ ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f Àff¸ff³¹f ´fiVffÀf³f dU·ff¦f ³fZ Qe WX`Ü SXJf ±ffÜ CX³fIYf ¹fWX ´fi¹ffÀf ÀfRY»f WXbAf AüSX ´fVfb²f³f dUIYfÀf dU·ff¦f ÀfZ 5 ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³fûÔ IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE ÀUeIÈYd°f d¸f»f ¦fBÊÜ B³f ·fU³fûÔ IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE IZYÔQi ÀfSXIYfSX »f¦f·f¦f 32 »ffJ ÷Y´fE AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX 21 »ffJ ÷Y´fE QZ¦feÜ ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³fûÔ IZY d»fE ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX ³fZ ´fiÀ°ffU °f`¹ffSX IYSX VffÀf³f IYû ·fZþf ±ff, ¹fWXe ³fWXeÔ CX³WXûÔ³fZ B³f ´fiÀ°ffUûÔ IYe dÀ±fd°f IZY ffSXZ ¸fZÔ ÀfÔfÔd²f°f dU·ff¦f ÀfZ »f¦ff°ffSX ÀfÔ´fIYÊ f³ffE SXJf ±ffÜ CX³fIYe BÀfe Àfþ¦f°ff IYe UþWX ÀfZ IZYÔQi ´fiUd°fÊ°f ¹fûþ³ffÔ°f¦fÊ°f SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IZY J`SXf¦fPÞX dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f QZUSXe ¸fZÔ ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³f WXZ°fb 10 »ffJ 60 WXþfSX ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f d¸f»fe WX` dþÀf¸fZÔ ÀfZ 6 »ffJ 36 WXþfSX ÷Y´fE IZYÔQi EUÔ 4 »ffJ 24 WXþfSX ÷Y´fE SXfª¹f ÀfSXIYfSX QZ¦feÜ BÀfe °fSXWX J`SXf¦fPÞX dUIYfÀfJÔOX IZY WXe ¦fif¸f A°fdSX¹ff ¸fZÔ ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³f WXZ°fb IZYÔQi ÀfSXIYfSX 6 »ffJ 36 WXþfSX ÷Y´fE IZYÔQi EUÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX 4 »ffJ 24 WXþfSX ÷Y´fE QZ¦feÜ BÀf ·fU³f IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE 10 »ffJ 60 WXþfSX ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f ´fif~ WXbBÊ WX`Ü BÀfe °fSXWX OXûÔ¦fSX¦fPÞX d¸fVf³f ¢»fe³f dÀfMXe IZY d»fE ³fWXeÔ d¸f»ff ·fb¦f°ff³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ OXûÔ¦fSX¦ffÔU ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f IYe ¸fdWX»ff ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX IYe IbYL ¸fdWX»ffAûÔ ³fZ BÊ-þ³fQVfʳf ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX ÀfZ OXûSX MXc OXûSX IY»fZ¢Vf³f IYf ·fb¦f°ff³f Af °fIY ³fWXeÔ d¸f»f³fZ IYe dVfIYf¹f°f IYeÜ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ³fZ °UdSX°f ·fb¦f°ff³f IYSX AU¦f°f IYSXf³fZ IZY d³fQZÊVf ÀfeE¸fAû IYû dQEÜ AÔff¦fPÞX ¨füIYe IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f OXûÔ¦fSX¦ffÔU ¸fZÔ OXfMXf EÔMÑe Af´fSXZMXSX ³fZ ¨ffSX U¿fÊ ´fWX»fZ dIY¹fZ ¦fE IYf¹fÊ IYf Af °fIY ·fb¦f°ff³f ³fWXeÔ dIYE þf³fZ IYe dVfIYf¹f°f IYeÜ BÀf ´fSX IY»fZ¢MXSX ³fZ ÀfeBÊAû IYû °UdSX°f ·fb¦f°ff³f Àfbd³fd›°f IYSXf³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ LbBÊJQf³f »ffgIY IZY ¦fif¸f ´fQ¸ffU°fe´fbSX IZY ÀfSX´fÔ¨f ³fZ d³fÀ°ffSXe IZY d»fE ´ff³fe IYe dQ¢IY°f f°ffBÊÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY ¦ffhU ¸fZÔ Qû °ff»fff WX`Ô AüSX Qû³fûÔ IYe ÀfcJ ¦fE WX`Ô dþÀfIZY IYfSX¯f d³fÀ°ffSXe IZY d»fE IYfRYe dQ¢IY°f WXû SXWXe dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f ¸fûWXfSXf ¸fZÔ ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³f WXZ°fb IZYÔQi ÀfSXIYfSX 6 »ffJ 36 WXþfSX ÷Y´fE EUÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX 4 »ffJ 24 WXþfSX ÷Y´fE QZ¦feÜ BÀf ·fU³f IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE 10 »ffJ 60 WXþfSX ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f ´fif~ WXbBÊ WX`Ü ¦fif¸f fZ»f¦ffÔU ¸fZÔ ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³f WXZ°fb 10 »ffJ 60 WXþfSX ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f d¸f»fe WX` dþÀf¸fZ ÀfZ 6 »ffJ 36 WXþfSX ÷Y´fE IZYÔQi EUÔ 4 »ffJ 24 WXþfSX ÷Y´fE SXfª¹f ÀfSXIYfSX QZ¦feÜ ¦fif¸f NXfIbYSXMXû»ff ¸fZÔ ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³f WXZ°fb IZYÔQi ÀfSXIYfSX 6 »ffJ 36 WXþfSX ÷Y´fE IZYÔQi ½ffOÊX 27 ¸fZÔ dUIYfÀf IYf¹fûË IYf ·fcd¸f´fcþ³f ½f ÀfÔdU²ff³f IYe ´fiÀ°ffU³ff IYf A³ffUSX¯f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ d°f»fIY UfOXÊ IiY¸ffÔIY 27 ¸fZÔ ÀfÔdU²ff³f IYe ´fiÀ°ffU³ff IYf A³ffUSX¯f IYf¹fÊIiY¸f ¸fWXf´füSX ¸f²fcÀfQ³f ¹ffQU IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f ¸fZÔ Àf¸ffSXûWX ´fcUÊIY Àf¸´f³³f WXbAfÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZZÔÔ »f¦f·f¦f 98 »ffJ IYe »ff¦f°f ÀfZ ¨füOÞXeIYSX¯f, OXf¸fSXeIY¯f IYf¹fÊ EUÔ ·fSXIYf ´ffSXf Af¸fZOXIYSX ¸fÔ¦f»f ·fU³f IZY ´fi±f¸f °f»f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 7 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ ·fU³f d³f¸ffʯf IYf ·fcd¸f´fcþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX d³f¦f¸f A²¹fÃf dVfU U¸ffÊ, ³fZ°ff IYfÔ¦fiZÀf ´ff¿fÊQ Q»f WXRYeþ Jf³f, Àf¸ffþ ÀfZdUIYf ßfe¸f°fe A»IYf ¸fbQd»f¹ffSX ÀfdWX°f UfOXÊ ´ff¿fÊQ ßfe¸f°fe ´fiÄff ¦fb~f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ Ad°fd±f¹fûÔ õfSXf dUd²fU°f RYe°ff IYfMXIYSX ÀfÔdU²ff³f IYe ´fiÀ°ffU³ff IYf A³ffUSX¯f EUÔ dUIYfÀf IYf¹fûÊ IYf ·fcd¸f´fcþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ °f°´f›f°f ³f¦fSX füð Àf¸ffþ IZY A²¹fÃf ÀfZUIYSXf¸f d¸fßff¸f, Af¸fZOXIYSX ÀfZUf Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf dþ°fZVf dÀf¸f³fIYSX, ÀfÔ§f d¸fÂf ¸fdWX»ff ¸fÔOX»f IYe A²¹fÃf ßfe¸f°fe fbdðd¸fÂff UfÀfd³fIY, ´ff¿fÊQ ´fid°fd³fd²f ´fÔIYþ ¦fb~f, dUIYfÀf ¦fb~f, Aªþc Jf³f, Àf°feVf ßfeUfÀ°fU, SXfþZVf ff§f¸ffSXZ, SXfþZVf ·fûBÊSX AfdQ IZY õfSXf Ad°fd±f¹fûÔ IYf ´fb¿´f¦fb¨L ÀfZ ÀUf¦f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fWXf´füSX ßfe ¹ffQU ³fZ IYf¹fÊIiY¸f IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY Afþ ¹fWXfÔ ÀfÔdU²ff³f IYe ´fiÀ°ffU³ff IYf A³ffUSX¯f dIY¹ff ¦f¹ff ¹fWXe ´fSX AVfûIY À°f¸·f IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ffÜ WX¸ffSXZ SXf¿MÑXe¹f ´fi°feIY d¨f³WX IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þf³ff WX¸ffSXZ d»f¹fZ ¦füSXU IYe ff°f WX`, UfOXÊ ´ff¿fÊQ IYû ´ff¿fÊQ d³fd²f ÀfZ BÀf ´fiIYfSX IZY IYf¹fÊ IYSXf³fZ IZY d»f¹fZ ¸f`Ô f²ffBÊ QZ°ff WXcgÜ Afþ ¹fWXf ´fSX »f¦f·f¦f 98 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ SXûOX OXf¸fSXeIYSX¯f U ¨füOÞXeIYSX¯f IYf ·fcd¸f´fcþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`,¨füOXeIYSX¯f WXû þf³fZ ÀfZ AfUf¦f¸f³f ¸fZÔ ÀfbdU²ff WXû¦feÜ BÀfIZY A»ffUf Àf¸ffþ Uf»fû IYe ¸ffÔ¦f ´fSX »f¦f·f¦f 7 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°ff ÀfZ Af¸fZOXIYSX ¸fÔ¦f»f ·fU³f IZY ´fi±f¸f °f»f ¸fZÔ SXf¹f´fbSX d³f¸fûSXf IZY °fþÊ ´fSX f³fZ¦ff VffÀfIYe¹f dVfÃf¯f ´fidVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ ¸fWXf´füSX ´fdSX¿fQ IYe f`NXIY d³f¦f¸f dÀ±f°f ¸fWXf´füSX IYÃf ¸fZÔ A´fSXf³WX ¸fZÔ AfWXb°f IYe ¦f¹feÜ f`NXIY ¸fZÔ VfWXSX dUIYfÀf IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 20 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY dUIYfÀf IYf¹fûÊ IYe ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe ¦f¹feÜ ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU ³fZ f`NXIY IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ f°ff¹ff dIY, »f¦f·f¦f 10 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ VfWXSX IZY ´fi¸fbJ ¸ff¦ffÊZ Qb¦ffÊ ¨füIY, ¦fbøYõfSXf SXûOX, ¦fÔþ ❑ ff´fc IZY ·fþ³f ÀfZ ´fifSXÔ·f U SXf¿MÑX¦ff³f ÀfZ dIY¹ff Àf¸ff´f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IZY Af½WXf³f EUÔ ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY A²¹fÃf ·fc´fZVf f§fZ»f IZY d³fQZVffʳfbÀffSX dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àff¸f³fZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ EIYdQUÀfe¹f CX´fUfÀf SXJ QZVf ¸fZÔ EIY°ff EUÔ ·ffBʨffSXf IYf¹f¸f SXWXZ BÀfIZY d»fE ´fif±fʳff IYe EUÔ dQUÔ¦f°fûÔ IYû ßfðfþÔd»f Ad´fÊ°f IYeÜ IYfÔ¦fiZÀf ´fiUöYf øY´fZVf QcfZ ³fZ f°ff¹ff dIY Qû A´fi`»f IYû Aþf/Aþþf Àff¸ffdþIY ÀfÔ¦fNX³fûÔ õfSXf Af¹fûdþ°f ·ffSX°f fÔQ IZY QüSXf³f IZY³Qi EUÔ SXª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ VffÔd°f ½¹fUÀ±ff f³ff³fZ IZY d»fE IYûBÊ ´fWX»f ³fWXeÔ IYe dþÀfIZY ¨f»f°fZ IYBÊ À±ff³fûÔ ´fSX Ad´fi¹f UfSXQf°fZÔ WXbBÊ AüSX IYBÊ dQUÔ¦f°f WXb¹fZ þû QZVf EUÔ SXfª¹f IZY d»fE QbJQ ´fWX»fc WX`Ü UfSXQf°fûÔ IZY d»fE IZY³Qi EUÔ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f IYe ÀfSXIYfSX IYe »f¨fSX°ff CXþf¦fSX ¨füIY, IYf¸fNXe »ffBʳf, ¦fÔþ »ffBʳf, SXf¸ff²fe³f ¸ff¦fÊ, »fJû»fe, SXZUfOXeWX ³fÔQBÊ, d¨fJ»fe, BÔdQSXf ³f¦fSX, ÀfÈdá IYf»fû³fe AfdQ ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ OXf¸fSXeIYSX¯f, ³ff»fe ³ff»ff, d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYSXf¹fZ þf³fZ ³¹fc³f°f¸f QSX IYe ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe ¦f¹feÜ Àff±f WXe fOXZ VfWXSXûÔ IYe °fSXWX SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸fZÔ ·fe »f¦f·f¦f 9.25 IYSXûOÞX IYe »ff¦f°f ÀfZ EZþbIZYVf³f WXf IYf d³f¸ffʯf dIY¹fZ þf³fZ IYe A³fbVfÔÀff IYe ¦f¹feÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ CX´fUfÀf SXJ EIY°ff EUÔ ·ffBʨffSXf IZY d»fE IYe ´fif±fʳff WXbBÊ WX`Ü WXbBÊ §fMX³ffAûÔ ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe þe IYû ÓfIYÓfûSX IYSX SXJ dQ¹ff AüSX CX³WXûÔ³fZ QZVf ¸fZÔ Àff¸ffdþIY Àf¸fSXÀf°ff, EIY°ff EUÔ ·ffBʨffSXf À±ffd´f°f IYSX³fZ IZY d»fE CX´fUfÀf þ`ÀfZ AdWXÔÀff°¸fIY ¸ff¦fÊ IYû A´f³ff°fZ WXb¹fZ EIY dQUÀfe¹f CX´fUfÀf IYf Af½WXf³f dIY¹ff dþÀfIZY ¨f»f°fZ IYfÔ¦fiZÀf þ³fûÔ ³fZ EIY dQUÀfe¹f CX´fUfÀf IYf Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ Af¹fûþ³f IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IZY dU·ff¦f ´fiQZVf A²¹fÃf ´fcUÊ ¸fÔÂfe ²f³fZVf ´fdMX»ff ³fZ SXf¿MÑXd´f°ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IZY °f`»f d¨fÂf ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf dIY¹ff °f°´f›f°f CX´fUfÀf ´fifSXÔ·f WXbAfÜ ·fU³f d³f¸ffʯf IYf ·fe ·fcd¸f´fcþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ CXöY QûÔ³fû IYf¹fÊ Ad°fVfe§fi ´fifSXÔ·f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX õfSXf VfWXSX dUIYfÀf IZY d»f¹fZ 50 IYSXûOÞX ÀfZ Ad²fIY SXfdVf ´fiQf³f IYe ¦f¹fe WX`Ü BÀfe IZY °fWX°f CXöY IYf¹fÊ IYSXf¹ff þf SXWXf WX` AüSX A³¹f UfOXûÊ ¸fZZÔ ·fe BÀfe ´fiIYfSX IZY IYf¹fÊ IYSXf¹fZ þf SXWXZ WX`Ü ¸f`Ô BÀf ¸fÔ¨f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe þe ÀfdWX°f ³f¦fSXe¹f ´fiVffÀf³f ¸fÔÂfe A¸fSX A¦fiUf»f þe EUÔ ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX IYf Af·ffSX ½¹föY IYSX°ff WXcgÜ ³fZ°ff IYfÔ¦fiZÀf ´ff¿fÊQ Q»f WXRYeþ Jf³f ³fZ A´f³fZ CXQfû²f³f ¸fZÔ IYWXf dIY ÀfÔdU²ff³f IYe ´fiÀ°ffU³ff IYf »f¦ff¹ff þf³ff QZVf ·fdöY IYf ´fi°feIY WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX ¹fWXf SXf¿MÑXe¹f d¨f³WX AVfûIY À°f¸·f IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ff WX`,A´f³fZ ´ff¿fÊQ d³fd²f ÀfZ BÀf ´fiIYfSX IYf IYf¹fÊ IYSX³fZ ´fSX ¸f`Ô ´ff¿fÊQ ßfe¸f°fe ´fiÄff ¦fb~f IYû ²f³¹fUfQ QZ°ff WXcg AüSX Àf·fe ´ff¿fÊQûÔ ÀfZ BÀfe ´fiIYfSX d³fd²f IYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ IYf Af¦fiWX IYSX°ff WXcgÜ Àff±f WXe ¸fÔ¦f»f ·fU³f dUÀ°ffSX WXû³fZ ÀfZ Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ IYû Àf·fe ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZY d»f¹fZ ÀfbdU²ff WXû¦feÜ ´ff¿fÊQ ßfe¸f°fe ´fiÄff ¦fb~f ³fZ A´f³fZ ÀUf¦f°f ·ff¿f¯f ¸fZÔ Àf·fe Ad°fd±f¹fûÔ EUÔ UfOXÊUfdÀf¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf dIY UfOXÊUfdÀf¹fûÔ IYe ¸ffÔ¦f ´fSX AVfûIY À°f¸·f U ÀfÔdU²ff³f IYe ´fiÀ°ffU³ff IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ffÜ WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ EIY °ff»fff IZY ´ffÀf MXйfcfUZ»f J³f³f IYSXf³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fZ¹fþ»f AüSX d³fÀ°ffSXe IZY d»fE dIYÀfe °fSXWX ·fe dQ¢IY°f ³fWXeÔ Af³fe ¨ffdWXEÜ EÀfOXeE¸f d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ ´fZ¹fþ»f ÀfÔIYMX IYe ¸ff³feMXdSXÔ¦f IYSX°fZ SXWXZÔ, þWXfh fûSX IYe ¦fbÔþfBVf WX` UWXfh ´feE¨fBÊ IYû BÀfIZY d»fE AU¦f°f IYSXfEÔÜ A¦fSX MÑfÔÀf´fûMXZÊVf³f IYe þøYSX°f WXû°fe WX` °fû BÀfIZY d»fE ·fe SXfdVf þ³f´fQ EUÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX 4 »ffJ 24 WXþfSX ÷Y´fE QZ¦feÜ BÀf ·fU³f IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE 10 »ffJ 60 WXþfSX ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f ´fif~ WXbBÊ WX`Ü BÀf °fSXWX 5 ¦fif¸fûÔ ¸fZÔ ´fVfb Aü¿f²ff»f¹f ·fU³f d³f¸ffʯf WXZ°fb 53 »ffJ ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f d¸f»fe WX`Ü B³f dUIYfÀf IYf¹fûÊ IYe ÀUeIÈYd°f d¸f»f³fZ ´fSX ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX °f±ff IÈYd¿f EUÔ ´fVfb²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f IZY ´fid°f Àff²fbUfQ Äffd´f°f dIY¹ff WX`Ü B²fSX ÀUeIÈYd°f IYe JfSX d¸f»f³fZ ´fSX OXûÔ¦fSX¦fPÞX dU²ff¹fIY ÀfSXûþ³fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ´fbd»fÀf ±ff³ff OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¸fZÔ ´fifd±fʹff ßfe¸f°fe VffSXQf A¦fiUf»f d³fUfÀfe UfOXÊ ³fÔfSX 12, JfÔOXb´ffSXf OXûÔ¦fSX¦fPÞX ³fZÔ dSX´fûMXÊ QþÊ IYSXf¹ff dIY UWX SXûþ IYe °fSXWX A´f³fZ ´fdSXUfSX IZY Àff±f OXûÔ¦fSX¦fPÞX ³fUSXfdÂf ¸fZ»fZ ¸fZÔ ³ffdSX¹f»f ´fiÀffQ IYf QbIYf³f »f¦ff³fZ ¨f»fe ¦fBÊ ±fe, þf UWX ´fif°f: 7:30 fþZ §fSX Uf´fÀf AfIYSX AfIYSX QZJe °fû §fSX IZY d´fL»fZ QSXUfþZ IYû °fûOÞXIYSX dIYÀfe AÄff°f ½¹fdöY IZY õfSXf §fSX ¸fZÔ ´fiUZVf IYSX AÔQSX Af»f¸ffSXe ¸fZÔ SXJZ ³f¦fQe SXIY¸f 15000 ÷Y´fE EUÔ Àfû³fZ IYe ¨f`³f °f±ff ¨ffÔQe IYf dÀf¢IYf 4 ³f¦f IYû ¨fûSXe IYSX »fZ ¦f¹ff WX` dIY dSX´fûMXÊ ´fSX ±ff³ff OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¸fZÔ AÄff°f AfSXû´fe IZY dUøYð A´fSXf²f IiY¸ffÔIY 81/2018 ²ffSXf 457, 380 ·ffQÔdU IYf A´fSXf²f ´fÔþefð IYSX dUUZ¨f³ff ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ffÜ A´fSXf²fe IYe ´f°ffÀffþe WXZ°fb ´fbd»fÀf A²feÃfIY ´fiVfÔf°f A¦fiUf»f IZY d³fQZÊVf³f, Ad°f. ´fbd»fÀf A²feÃfIY SXfþZVf A¦fiUf»f EUÔ CX´f ´fbd»fÀf A²feÃfIY OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¸f¯feVfÔIYSX ¨fÔQif IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ dþ»ff IiYfBʸf fifÔ¨f MXe¸f »f¦ff°ffSX IYf¹fÊ IYSX SXWXe ±feÜ þdSX¹fZ ¸fbJfeSX Àfc¨f³ff d¸f»fe dIY OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¸fZ EIY ½¹fdöY Àfû³fZ IYe ¨f`³f ÀfÀ°fZ Qf¸f ¸fZÔ fZ¨f³fZ IZY d»fE §fb¸f-§fb¸f IYSX ¦fifWXIY °f»ffVf IYSX SXWXf WX` dIY Àfc¨f³ff ´fSX IiYfBʸf fifÔ¨f IYe MXe¸f õfSXf Àfc¨f³ff °fÀQeIY IYSX³fZ ¸füIZY ´fSX ´fWXcÔ¨f IYSX ÀfÔQZWXe dUVff»f ÀfSXIYfSX d³fUfÀfe OXûÔ¦fSX¦fPÞX ÀfZ CXÀfIZY ´ffÀf SXJZ Àfû³fZ IYe ¨f`³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fbL°ffL dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf ´fSX UWX MXf»f-¸fMXû»f IYSX³fZ »f¦ff °ff CXÀfÀfZ CXöY ¨f`³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ fe»f ¸ffÔ¦ff ¦f¹ff °fû UWX CXÀfIZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ CXÀfIZY ´ffÀf IYûBÊ U`²f QÀ°ffUZþ ³fWXeÔ WXû³ff f°ff¹fZ þf³fZ ´fSX CXÀfZ ±ff³ff OXûÔ¦fSX¦fPÞX »ff¹ff þfIYSX IYOÞXfBÊ ÀfZ ´fbL°ffL IYe OXfg. AÔfZOXIYSX Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f IZY þe¯fûÊðfSX ÀfZ JbVf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ QÀf Àff»f ´fWX»fZ °f°IYf»fe³f ÀfSX´fÔ¨f õfSXf OXfg. AÔfZOXIYSX Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f IYf ÂfbdMX´fc¯fÊ d³f¸ffʯf dIY¹fZ þf³fZ ÀfZ ¦fif¸fe¯f BÀfIYf CX´f¹fû¦f ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXZ ±fZÜ IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX ³fZ þ³fQVfʳf ¸fZÔ dÀf°fÔfSX ¸ffWX ¸fZÔ Af¹fZ B¸ffSX°f IZY þe¯fûÊðfSX ÀfÔfÔd²f°f BÀf AfUZQ³f ´fSX ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû dQEÜ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ´fcSXf WXû ¨fbIYf WX`Ü ¦ffhU IZY OXfg. AÔfZOXIYSX ³fU¹fbUIY Àfd¸fd°f IZY CX°ÀffdWX°f ¹fbUf Afþ þ³fQVfʳf ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ÀfZ d¸f»f³fZ AfEÜ CX³fÀfZ IYWXf dIY ·fU³f IZY ´fb³f: A¨Le °fSXWX f³f þf³fZ ÀfZ WX¸f »fû¦fûÔ ¸fZÔ fWXb°f JbVfe WX`Ü Af´f³fZ WX¸ffSXZ AfUZQ³f ´fSX B°f³fe °f°´fSX°ff dQJfBÊ AüSX ·fU³f IZY ´fid°f WX¸ffSXe ·ffU³ffAûÔ IYû Àf¸fÓff, BÀfIZY d»fE ²f³¹fUfQ Äff´f³f IYSX³fZ WX¸f Àff ¹fWXfh ´fWXbh¨fZ QÀf Àff»f ´fWX»fZ f³ff¹ff ±ff EZÀff AÔfZOXIYSX Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f dþÀf¸fZÔ QSXUfþf WXe CX»MXf »f¦ff dQ¹ff ±ff, ¦fb¯fUØffWXe³f Àff¸f¦fie IZY IYfSX¯f Af ¦fBÊ ±fe QSXfSXZÔ WX`ÔÜ JbVfe B°f³fe ª¹ffQf WX` dIY WX¸f »fû¦fûÔ ³fZ ·fU³f ¸fZÔ WXe ffff ÀffWXf IYe þ¹fÔ°fe AUÀfSX ´fSX IYf¹fÊIiY¸f SXJf WX` dþÀf¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ÀffÔÀfQ EUÔ Af´fIYû Af¸fÔdÂf°f IYSX³fZ IYf d³f›¹f dIY¹ff WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ ¦fif¸fe¯fûÔ IYû f²ffBÊ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY Af´f »fû¦fûÔ IYe þf¦føYIY°ff IYe UþWX ÀfZ WXe B¸ffSX°f IYf þe¯fûÊðfSX WXû ÀfIYf ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IYû CX´f»f²f IYSXfBÊ ¦fBÊ WX`Ü LbBÊJQf³f »ffIY ¸fZÔ fIYSXe ´ff»f³f IZY B¨LbIY EIY ´fVfb´ff»f³f ³fZ f°ff¹ff dIY CXÀf³fZ FY¯f IZY d»fE AfUZQ³f ¦fif¸fe¯f f`ÔIY ¸fZÔ »f¦ff¹ff WX` »fZdIY³f Af °fIY CXÀfIZY AfUZQ³f ´fSX IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf ´fSX IY»fZ¢MXSX ³fZ EÀfOXeE¸f IYû d³fQZÊdVf°f IYSX°fZ WXbE B³fIZY FY¯f ´fiIYSX¯f ´fSX Vfe§fi°ffVfe§fi IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ OXûÔ¦fSX¦fPÞX »ffgIY ¸fZÔ EIY fÔþfSXZ, J`SXf¦fPÞX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf dUIiYfÔ°f dÀfÔWX, J`SXf¦fPÞX ¦fif¸fe¯f ·ffþ´ff ¸fÔOX»f A²¹fÃf SXf¸fIbY¸ffSX þûVfe, ¸fWXf¸fÔÂfe ´fSX¸ff³fÔQ ÀffWXc EUÔ WXSX´fiÀffQ U¸ffÊ, OXûÔ¦fSX¦fPÞX ¦fif¸fe¯f ¸fÔOX»f A²¹fÃf °fZþ»ff»f U¸ffÊ, ¸fWXf¸fÔÂfe dQ³fZVf U`¿¯fU EUÔ AVfûIY ÀffWXc ÀfdWX°f ·ffþ´ff ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ EUÔ IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àff±f WXe ÀfÔfÔd²f°f ÃfZÂfûÔ IZY ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWXE IÈYd¿f EUÔ ´fVfb²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f °f±ff ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX IZY ´fid°f Af·ffSX ´fiIYMX dIY¹ff WX`Ü Àfb³fZ ¸fIYf³f ¸fZÔ WXb¹fZ ¨fûSXe IYf Jb»ffÀff 2 Vffd°fSX ³fIYfþ³f d¦fSXµ°ffSX WX`Ü þWXfh VffÀfIYe¹f ¹fûþ³ffAûÔ IZY dIiY¹ff³U¹f³f ¸fZÔ Jfd¸f¹ffh ´ffBÊ þf°fe WX`Ô UWXfh ¦fif¸fe¯f A¦fSX BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ AU¦f°f IYSXf°fZ WX`Ô °fû ´fiVffÀf³f õfSXf BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ IYfSXÊUfBÊ IYe þf°fe WX`Ü þ³fQVfʳf BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀffÀfZ A¨Lf ¸ff²¹f¸f WX` dþÀf¸fZÔ Af´fIZY AfUZQ³fûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f IYe d³f¹fd¸f°f øY´f ÀfZ Àf¸feÃff IYe þf°fe WX`Ü ■ ¨fûSXe IZY Àfû³fZ EUÔ ¨ffÔQe IZY Af·fb¿f¯f, 02 ³f¦f ¸fûffBÊ»f ÀfdWX°f ³f¦fQe SXIY¸f þb¸f»ff 32450 ÷Y´fE IZY ¸ff»f fSXf¸fQ ■ IiYfBʸf fifÔ¨f MXe¸f EUÔ OXûÔ¦fSX¦fPÞX ´fbd»fÀf IYe ÀfÔ¹fböY IYf¹fÊUfWXe ¦fBÊ dþÀf ´fSX UWX A´fSXf²f ÀUeIYfSX IYSX f°ff¹ff dIY 22-23 ¸ff¨fÊ 2018 IYe ¸f²¹f SXfdÂf UWX A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe Àff±fe Àf³³fe CXRYÊ d°f»fIY ÀfZ³f d³fUfÀfe OXûÔ¦fSX¦fPÞX IZY Àff±f d¸f»fIYSX Àfb³fZ §fSX ¸fZÔ ¨fûSXe dIY¹fZ WX` °f±ff ¨fûSXe IZY ¸ff»f IYû fZ¨fIYSX CXÀfIZY ´f`ÀfZ IYû Af´fÀf ¸fZÔ fSXffSX ffÔMX³fZ IZY d»fE ¨f`³f EUÔ dÀf¢IYZ IYû fZ¨f³fZ IZY d»fE ¦fifWXIY °f»ffVf IYSX SXWXZ ±fZÜ AfSXû´fe IZY IYþZ ÀfZ ´fifd±f¹ff IZY §fSX ÀfZ ¨fûSXe ¦fBÊ ¸fVføYIYf Àfû³fZ IYe ¨f`³f °f±ff ¨ffÔQe IYf dÀf¢IYf 4 ³f¦f °f±ff ³f¦fQe 450 ÷Y´fE IbY»f þb¸f»ff 32450 ÷Y´fE IYf ¸ff»f þ~ dIY¹ff þfIYSX AfSXû´fe dUVff»f Af. ÀU. dIYVf³f ÀfSXIYfSX CX¸fi 21 U¿fÊ d³fUfÀfe WXf»f- QÔ°fZV½fSXe ´ffSXf OXûÔ¦fSX¦fPX EUÔ Àf³³fe CXRYÊ d°f»fIY IbY¸ffSX ÀfZ³f Af. øY´fZVf IbY¸ffSX 24 U¿fÊ d³fUfÀfe J¯OXb´ffSXf OXûÔ¦fSX¦fPÞX IYû U`²ffd³fIY IYf¹fÊUfWXe WXZ°fb ±ff³ff OXûÔ¦fSX¦fPÞX Àfb´fbQÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fÔ. dVfU IbY¸ffSX VffÀÂfe Vf°ffQe þ¹fÔ°fe 17 IYû SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ IYf³¹fIbYþ Àf·ff SXfþ³ffÔQ¦ffgU IZY A²¹fÃf Ad²fUöYf ÀfÔþeU AUÀ±fe ³fZ þf³fIYfSXe Qe WX` dIY 17 A´fi`»f 2018 dQ³f ¸fÔ¦f»fUfSX IYû IYf³¹fIbYþ Àf·ff SXfþ³ffÔQ¦ffgU õfSXf Àf¸ffþ IZY AfVfeUfÊQIY EUÔ ´fiZSX¯ffpûÂf SXWXZ À¸fÈd°fVfZ¿f ´fÔdOX°f dVfUIbY¸ffSX VffÀÂfe þe IYe 100UeÔ þ¹fÔ°fe IZY Vfb·f AUÀfSX ´fSX Vf°ffQe þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX IYf UÈWXQ Af¹fûþ³f dIY¹ff þfUZ¦ffÜ ¹fWX À¸fÈd°f-þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX A´fSXf³WX 3 fþZ ÀfZ IYf³¹fIbYþ ÀffÔÀIÈYd°fIY ·fU³f, d³fSXf»ff ³f¦fSX, JÔOXZ»fUf»f IYf»fû³fe, IYüdSX³f·ffNXf, SXfþ³ffÔQ¦ffgU ¸fZÔ ·f½¹f øY´f ÀfZ Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ A²¹fÃf ÀfÔþeU AUÀ±fe ³fZ ´fÔ. dVfUIbY¸ffSX VffÀÂfe IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ A´f³fZ ½¹fdöY°U, IÈYd°f°U EUÔ dIiY¹ffIY»ff´fûÔ ÀfZ IYf³¹fIbYþ Àf¸ffþ EUÔ SXfþ³ffÔQ¦ffgU dþ»ff IZY Àff±f-Àff±f ´fcSXZ LØfeÀf¦fPÞX ´fiQZVf IYû ¦füSXUfd³U°f dIY¹ff WX`Ü dIYÀff³f ³fZ f°ff¹ff dIY CXÀfIZY þ¸fe³f ´fSX MXfgUSX »f¦ff dQ¹ff ¦f¹ff WX` »fZdIY³f BÀf ´fSX A·fe °fIY ¸fbAfUþf ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYf WX`Ü BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ EÀfOXeE¸f ³fZ f°ff¹ff dIY MXfgUSX ´feþeÀfeAfBÊE»f IYf WX` AüSX ´fidIiY¹ff ´fcSXe WXû°fZ WXe B³WXZÔ d³f¹f¸ff³fbÀffSX ¸fbAfUþf d¸f»f þfE¦ffÜ BÊ-þ³fQVfʳf ¸fZÔ A´fSX IY»fZ¢MXSX AûÔIYfSX ¹fQb ·fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ CXSXBÊOXfSXe IZY ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ ¦ffÔU IZY SXûþ¦ffSX ÀfWXf¹fIY IYe dVfIYf¹f°f IYeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXûþ¦ffSX ÀfWXf¹fIY þfgf IYfOXÊ IZY d»fE SXfdVf IYe UÀfc»fe IYSX°fZ WX`ÔÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þfh¨f IZY d³fQZÊVf dQEÜ LbdSX¹ff »ffgIY IZY dÓf°fSXfMXû»ff ¦ffhU IZY ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ IY»fZ¢MXSX ÀfZ »fû Uû»MXZþ IYe dVfIYf¹f°f IYeÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ dUôb°f dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Ad°fdSXöY MÑfÔÀfRYf¸fÊSX »f¦ff³fZ d³fQZÊdVf°f dIY¹ffÜ IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ ÀfÔ¹fböY IY»fZ¢MXSX E¸fOXe d°f¦ff»ff ·fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ C M Y K

fÀ°fSX fb²f½ffSX, 11 A´fi`»f 2018 A¸f³f ´f±f www.amanpath.com TODAY ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ IYBÊ B»ffIYûÔ ¸fZÔ þ¸fIYSX ¸f¨ff¹ff CX°´ff°f ´feE¸f ´fiUfÀf ÀfZ ´fWX»fZ ff÷YQe ²f¸ffIYûa ÀfZ QWX»ff feþf´fbSX C M Y K A¸f³f ´f±f ³¹fcªf feþf´fbSÜ ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ dþ»fZ IZY IYBÊ B»ffIYûÔ ¸fZÔ þ¸fIYSX ¸f¨ff¹ff CX°´ff°fÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE IbYMXøY ¸fZÔ ´fQÀ±f þUf³fûÔ IYû AfSX Aû ´fe »f¦ff IYSX OXe AfSX þe IZY þUf³fûÔ IYû IbYMXøY ÀfZ feþf´fbSX IYe AûSX SXUf³ff dIY¹ff ¦f¹ff »fZdIY³f ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ OXe AfSX þe IZY þUf³fûÔ ÀfZ ·fSXe fÀf IYû d³fVff³ff f³ff¹ff dþÀf¸fZÔ 2 þUf³f VfWXeQ 7 þUf³f §ff¹f»f WXbEÜ §ff¹f»fûÔ IYû dþ»ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ffÜ Àf·fe þUf³fûÔ ¸f³fe¿f Uf¨f¸f IbYMXøY, ·fûþSXfþ ¸fü¹fÊ IYfÔIZYSX E EÀf AfBÊ, ´ff¹fIcYSXf¸f ffÔ¦f´ff»f, ÀfbIY³ff±f d¸fSX°fbSX, ¸ffÀffSXf¸f IYdOÞX¹ff¸f ³fZ»fÀf³ffSX, ÀfbJSXf¸f ¸ffOXUe fOXZ °fb¸f³ffSX IYû AÔQøY³fe ¨fûMX AfBÊ WX` 2 þUf³f ¸füIZY ´fSX WXe »fJ³f ¦ffUOXZ AüSX Af³f³Q SXfU VfWXeQ WXû ¦fE WX`Ô OXe AfSX þe IZY þUf³fûÔ ³fZ IYWXf dIY 27 þUf³fûÔ IYû feþf´fbSX ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fiUfÀf IZY QüSXf³f °f`³ff°fe IZY d»fE fb»ff¹ff ¦f¹ff 18 þUf³f ¸fûMXSXÀffBdIY»f ´fSX ÀfUfSX WXûIYSX AfE ffIYe 9 þUf³f fÀf ¸fZÔ ÀfUfSX WXûIYSX ´fb³fSXedÃf°f ¸f°fQf°ff Àfc¨fe WXZ°fb IYf¹fÊIiY¸f þfSXe feþf´fbSXÜ IY»fZ¢MXSX EU dþ»ff d³fUfʨf³f Ad²fIYfSXe (À±ff³fe¹f d³fUfʨf³f feþf´fbSX õfSXf) dÂfÀ°fSXe¹f ´fÔ¨ff¹f°ffÔZ IZY CX´fd³fUfʨf³f 2018 IZY d»fE ¸f°fQf°ff Àfc¨fe °f`¹ffSX, ´fb³fSXedÃf°f dIY¹fZ þf³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff WX` EUÔ BÀf WXZ°fb Ad²fIYfdSX¹ffÔZ IYû CX³fIZY Ad²fIYfSX ÃfZÂf ¸fÔZ IÈY°¹fûÔ IZY d³fUÊWX³f IZY d»fE ´fQfd·fWXe°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY A³fbÀffSX ßfe OXe.SXfWXb»f UZÔIYMX A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU feþf´fbSX IYû ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f d¨f³³ffIYUf»fe WXZ°fb SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe ßfe Àfe.EÀf. ´fSX¦fd³f¹ff A´fSX IY»fZ¢MXSX dþ»ff feþf´fbSX IYû ÀfÔ´fc¯fÊ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f ÃfZÂf IZY A´fe»f Ad²fIYfSXe ßfe OXe.Àfe. fÔþfSXZ, A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe(SXf) ·fû´ff»f´fMX³f¸f IYû ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f CXOÞX°ff¸f»»ff, ffÀff¦fbOÞXf d¨f³°ffIYûÔMXf, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f øYQifSX¸f EUÔ d°f¸fZOÞX WXZ°fb SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe, ßfe ÀfbSXZ³Qi NXfIbYSX A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe(SXf) IYû ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f Àfû¸f³f´f»»fe ¸ffMXUfOÞXf WXZ°fb SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe OXfg. ÀfbSXþ IbY¸ffSX IYV¹f´f, dOX´MXe IY»fZ¢MXSX EUÔ °fWXÀfe»fQfSX feþf´fbSX IYû ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f d¨f³³ffIYUf»fe WXZ°fb ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe ßfe WXZ¸fZ³Qi ·fbAf¹fÊ, dOX´MXe IY»fZ¢MXSX EUÔ °fWXÀfe»fQfSX ·f`SX¸f¦fPÞX IYû ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f Àfû¸f³f´f»»fe ¸ffMXUfOÞXf WXZ°fb ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe ßfe dVfU³ff±f f§fZ»f °fWXÀfe»fQfSX ·fû´ff»f´fMX³f¸f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f øYQifSX¸f EUÔ d°f¸fZOÞX °f±ff ßfe SXf¸f dÀfÔWX ÀfûSXe °fWXÀfe»fQfSX CXÀfcSX IYû ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f CXOÞX°ff¸f»»ff ffÀff¦fbOÞXf EUÔ d¨f³°ffIYûÔMXf WXZ°fb ÀfWXf¹fIY SXdþÀMÑeIYSX¯f Ad²fIYfSXe ´fQfd·fdWX°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü þUfWXSX ³fUûQ¹f ¸fÔZ ´fiUZVf ´fSXeÃff 21 A´fi`»f IYû feþf´fbSXÜ ´fif¨ff¹fÊ þUfWXSX ³ffUûQ¹f dUôf»f¹f ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX þUfWXSX ³fUûQ¹f dUôf»f¹f feþf´fbSX ¸fÔZ IYÃff 6UeÔ ¸fÔZ ´fiUZVf WXZ°fb AfUZQ³f dIY¹fZ ¦f¹fZ Àf¸fÀ°f A·¹fd±fʹfûÔ IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dIY CXöY ´fSXeÃff 21 A´fi`»f 2018 dQ³f Vfd³fUfSX IYû WXû³ff Àfbd³fd›°f WX`ܹfWX ´fSXeÃff Àf¸fÀ°f dUIYfÀfJ¯OX IZY ´fSXeÃff IZY³QiûÔ ´fSX Af¹fûdþ°f WXû¦feÜ ´fSXeÃff ¸fÔZ ´fiUZVf WXZ°fb ´fiUZVf ´fÂf dQ³ffÔIY 06 A´fi`»f 2018 IYû þfSXe dIY¹ff þf ¨fbIYf WX` þû A·¹f±feÊ AfgRY»ffB³f AfUZQ³f dIY¹fZ ±fZ UZ ´fiUZVf ´fÂf A´f³fZ A²¹f¹f³fSX° dUôf»f¹f ÀfZ EUÔ EZÀfZ AfUZQIY dþ³WXûÔ³fZ »fûIY ÀfZUf IZY³Qi ÀfeEÀfÀfe ÀfZ³MXSX ÀfZ Afg³f»ffB³f RYf¸fÊ ·fSXZ ±fZ UZ dIYÀfe ·fe »fûIY ÀfZUf IZY³Qi ÀfeEÀfÀfe ÀfZ³MXSX ÀfZ ´fiUZVf ´fÂf ´fif~ IYSX ÀfIY°fZ WX`Ü ¸ff°ff Vfe°f»ff QZUe IYe ·föY ¦f¯fûÔ IZY õfSXf dUVfZ¿f ´fcþf A¨fʳff dIY¹ff ¦f¹ff dIYSXÔQb»fÜ °ff»fff ´ffSXf UfOXÊ IiYÔ03 JbQeSXf¸f fûÀf UfOXÊ ¸fZÔ ¸ff°ff Vfe°f»ff QZUe IYe ·föY ¦f¯fûÔ IZY õfSXf ¸fÔ¦f»fUfSX IYû dUVfZ¿f ´fcþf A¨fʳff dIY¹ff ¦f¹ff BÀf ´fcþf ¸fZÔ ³f¦fSX ÀfZ WXþfSXû ·föY ¦f¯f Àfd¸¸fd»f°f WXûIYSX ¸ff°ff SXf³fe IYe QVfʳf dIY¹fZ |BÀf ´ffU³f AUÀfSX ´fSX Àf`IYOÞXû ·föY þ³fûÔ ³fZ ÀfbfWX ÀfZ WXe Jf»fe ´fZMX CX´fUfÀf SXWXIYSX ·fdöY ·fþ³fûÔ IZY Àff±f ³f¦fSX ¸fZÔ ´fi·ff°fRZYSXe d³fIYf»fe ¦fBÊ dþÀf¸fZ ³f¦fSX IZY Àff±f Àff±f A³¹fÂf À±ff³f ÀfZ ·fe ¸ffh Vfe°f»ff QZUe IYe QVfʳf WXZ°fb Af¹fZ BÀf dQ³f ¸ff°ff IZY QSXffSX ¸fZÔ ÀfbfWX ÀfZ WXe ·föY þ³fûÔ IYf °ffÔ°ff »f¦ff SXWXf Àff±f WXe Qû´fWXSX ÀfZ Vff¸f 4:00 fþZ °fIY ·fÔOXfSXf IYf Af¹fûþ³f SXJf ¦f¹ff dþÀf¸fZ ³f¦fSX IZY LûMXZ U fOÞXZ Àf·fe »fû¦f BÀf ·fÔOXfSXZ ¸fZÔ Àfd¸¸fd»f°f WXûIYSX ·fûþ IYf Af³fÔQ d»f¹ff |BÀf ¸füIZY ´fSX WXþfSXû ·föY ¦f¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ JbQ IYû ¦fû»fe ¸ffSXIYSX ´fi²ff³f AfSXÃfIY ³fZ IYe JbQIYVfe feþf´fbSXÜ Àfû¸fUfSX IYû ±ff³ff þfÔ¦f»ff ¸fZÔ AÀ±ff¹fe øY´f ÀfZ °f`³ff°f ÀfeEERY 15UeÔ fMXfd»f¹f³f IZY ´fi²ff³f AfSXÃfIY SX°±fc³ff±f Àff¹f ´f`IYSXf (42) ³fZ A´f³fe SXf¹fRY»f ÀfZ JbQ IYû ¦fû»fe ¸ffSXIYSX Af°¸fWX°¹ff IYSX »feÜ AfVfÔIYf þ°ffBÊ þf SXWXe WX` dIY ´ffdSXUfdSXIY IY»fWX IZY ¨f»f°fZ CXÀf³fZ §ff°fIY IYQ¸f CXNXf¹ffÜ d³fIY»fZ ±fZ dIY A¨ff³fIY °fb¸f»ff ³ff»ff ¸fZÔ f³fe ´fbSXf³fe ´fb»f ´fSX VfdöYVff»fe ff÷YQe ÀfbSXÔ¦f dUÀRYûMX IYSX þUf³fûÔ ÀfZ ·fSXe fÀf IiY¸ffÔIY Àfe þe 20 ERY 5666 IYû d³fVff³ff f³ff¹ffÜ §ff¹f»fûÔ ³¹ff¹ff»f¹f ´fÃfIYfSXûÔ IYe ÀfbdU²ff IZY d»fE Jû»fZ þf°fZ WX` : ÀfSXfRY dþ»ff Ad²fUöYf ÀfÔ§f ³fZ ³fU´fQÀ±f ³¹ff¹ff²feVfûÔ IYf dIY¹ff ÀUf¦f°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³¹ff¹ff²feVf IZY d»fE ³fWXeÔ ´fÃfIYfSXûÔ IZY ÀfbdU²ff IZY d»fE Jû»fZ þf°fZ WX`ÔÜ ³¹ff¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ÀfbdU²ffEÔ fPÞXf³fZ IYf ´fi¹ffÀf WXû¦ff Àff±f WXe Ad²fUöYf ÀfÔ§f ·fU³f d³f¸ffʯf ¸fZÔ °fZþe »ffBÊ þfE¦feÜ CXöY ff°fZÔ dþ»ff EUÔ ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf WXZ¸fÔ°f ÀfSXfRY ³fZ Ad²fUöYf ÀfÔ§f õfSXf Af¹fûdþ°f ÀUf¦f°f Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY UZ A´f³fZ EOXeþZ IYf¹fÊIYf»f IZY QüSXf³f þû CX³fIYe Àfû¨f ¸f³f ¸fZÔ ±fe CXÀf ff°f IYf CXífSX IYSX°fZ WXbE IYWXf MÑIY ÀfZ °fÀIYSXe IYSX SXWXZ 15 »ffJ IYf ¦ffÔþf þ°f IYûSXSX ÃfZÂf ÀfZ IYfÔIZYSX þ¦fQ»f´fbSX IYe AûSX fZ¨f³fZ »fZ þf SXWXZ ±fZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ IYûSXSX ´fbd»fÀf ³fZ MÑIY ÀfZ °fÀIYSXe IYSX SXWXZ 6 d¢½fÔMX»f 10 dIY»fû »f¦f·f¦f 15 »ffJ ÷Y´fE IYf ¦ffÔþf SXdUUfSX IYû ±ff³ff ÀfZ ¸fWXþ Qû dIY¸fe QcSX ¦fif¸f d¨f»WXfMXe IZY ´ffÀf MÑIY IZY Àff±f ´fIYOÞXfÜ ´fbd»fÀf ³fZ UfWX³f ¨ff»fIY IZY dJ»ffRY A´fSXf²f QþÊ IYSX d¦fSXµ°ffSX IYSX ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fZ¿f IYSX dQ¹ff, þWXfÔ þ¸ff³f°f ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX þZ»f ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX SXdUUfSX IYû 10 ¨f¢IYf UfWX³f MÑIY IiY¸ffÔIY þZ E¨f 02.E»f 9464 ÀfZ ¸ffQIY Qi½¹f ¦ffÔþf þ¦fQ»f´fbSX, IYfÔIZYSX, ¸ffIYOÞXe WXû°fZ QZVf ¸fZÔ WXû SXWXe dWXÔÀff IZY d»fE ·ffþ´ff U IZY³Qi ÀfSXIYfSX dþ¸¸fZQfSX : CXSXfÔU CX´fUfÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ IYfÔIZYSX ¸fZÔ dQ¹ff EIY dQUÀfe¹f ²fSX³ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹f ´fbSXf³fZ fÀf ÀMX`¯OX ¸fZÔ 11 fþZ ÀfZ Vff¸f 4.00 fþZ °fIY Àf·ff IYf Af¹fûþ³f IYSX IYfÔ¦fiZÀfþ³f CX´fUfÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE Ü dþÀf¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ AdJ»f ·ffSX°fe¹f IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY Àfd¨fU L.¦f. ´fi·ffSXe ´fcUÊ AfBÊ´feEÀf Ad²fIYfSXe AøY¯f CXSXfÔU Àfd¸¸fd»f°f WXbEÜ CXSXfÔU ³fZ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ´fSX °feJf WX¸f»ff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ²f¸fÊ AüSX Àf¸´fiQf¹f IZY ³ff¸f ´fSX »fOÞXfBÊ Óf¦fOÞXf IYf dUUfQ IYSXf³fZ IYf IYf¸f ·ffþ´ff IYf WX`Ü Afþ QZVf ¸fZÔ þû dWXÔÀff IYf Uf°ffUSX¯f WX` CXÀfIZY d»fE ·ffþ´ff U IZY³Qi ÀfSXIYfSX þUffQfSX WX` Ü dWXÔÀff IYe Af¦f ¸fZÔ QZVf Ófb»fÀf SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ UZ fZIYÀfbSXûÔ IYe ¸fü°f WXû SXWXe WX`, þû fZWXQ WXe d³fÔQ³fe¹f WX` CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fi°¹fZIY ³ff¦fdSXIYûÔ IYf QZVf ¸fZÔ VffÔd°f AüSX ÀfòfU f³ff¹fZ SXJ³fZ IYe þUffQfSXe WX` AüSX BÀfIZY d»fE WX¸f Àf·fe JfÀfIYSX IYfÔ¦fiZÀf þ³fûÔ IZY IÔY²fû ´fSX ¹fWX þUffQfSXe Af ¦fBÊ WX`Ü BÀfIZY d»fE Af´fÀfe ·ffBʨffSXf f³ff¹fZ SXJ³ff þøYSXe WX` Ü ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYe ·fû´ff»f´fMX³f¸f IZY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fÔZ À¸ffMXÊ IYfOXÊ ´fÔþe¹f³f IYe d°fd±f d³f²ffÊdSX°f ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¹fûþ³ff IZY °fWX°f À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ IZY d»fE ·fû´ff»f´fMX³f¸f ÃfZÂf IZY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fÔZ QûffSXf dVfdUSX »f¦ff¹ff þf SXWXf WX` A¸f³f ´f±f ³¹fcªf feþf´fbSXÜ ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¹fûþ³ff IYû fZWX°fSX CX´f¨ffSX WXZ°fb SXf¹f´fbSX dSXRYSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü VfWXeQ þUf³fûÔ IYû Qe ¦fBÊ ßfÔðfÔþ»fe : IbYMXøY- ³f`¸fZOÞX ¸ff¦fÊ ´fSX ³f¢Àfd»f¹fûÔ õfSXf dIY¹fZ ¦f¹fZ dUÀRYûMX dIY ³¹ff¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ þû ÀfbdU²ffEÔ Af¸f þ³f JfÀfIYSX ´fÃfIYfSXûÔ IYû d¸f»f³fe ¨ffdWXE Uû °f°IYfd»fIY ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ ´fcSXe ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXe WX`Ü IbYL IYf¹fÊ ÃfZÂf ¸f¹ffQfÊ IZY ·fe°fSX WXû³fZ ÀfZ CXÀfIYû ¸f``Ô ´fcSXf ³fWXeÔ IYSX ´ff°ff ±ff, dIY³°fb Afþ ¸f`Ô ÀU¹fÔ OXeþZ IZY ´fQ ´fSX WXcÔ AüSX CXÀfe ·ffU³ff IZY A³fbøY´f Af´f Àf·fe IZY Ad·f¸f°f U ÀfbÓffU ÀfZ ³¹ff¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ IbYL ÀfbdU²ffEÔ A±fUf BÀfIZY dUIY»´f IZY d»fE ´fi¹ffÀfSX°f WXccÔÜ CX³WXû³fZÔ Ad²fUöYf ÀfÔ§f ·fU³f d³f¸ffʯf IZY ´fidIiY¹ff ¸fZÔ °fZþe »ff³fZ IZY d»fE Ad²fUöYfAûÔ IYû AfV½fÀ°f dIY¹ff ܳfU´fQÀ±f A´fSX dþ»ff EUÔ ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf ´fiVffÔ°f d¿fUWXSXZ ³fZ IYWXf dIY IYfÔIZYSX Ad²fUöYf ÀfÔ§f ÀfZ þû Af°¸fe¹f°ff EUÔ ½¹fUWXfSX ¸fbÓfZ A´f³fZ ³¹ffd¹fIY ¸fdþÀMÑZMX ´fi±f¸f ßfZ¯fe IZY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ d¸f»ff CXÀfZ ¸f`Ô IY·fe ·fc»f ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU IYe AûSX dUIiY¹f IYSX³fZ ¦ffÔþf ¸ffQIY Qi½¹f ´fQf±fÊ »fZIYSX þf³fZ IYe °f`¹ffSXe ±feÜ ¸fbJdfSX IYe Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX ±ff³ff ´fi·ffSXe IYûSXSX ·ff³fb´fi°ff´f ÀffU CX´fd³fSXeÃfIY WX¸fSXfWX ÀMXfRY ÀfÔþeU SXfþ´fb°f ÀfCXd³f, ÀfÔ°fSXf¸f ¨fIiY²ffSXe ´fi²ff³f AfSXÃfIY, ¸fWXZ³Qi ³ff¦fSXfþ AfSXÃfIY, »fÔIZY¿f IbY¸ffSX SXfUMXZ, AfSXÃfIY, CX¸fZ³Qi ¹ffQU AfSXÃfIY, CX¸fZ¿f ³fZ°ff¸f AfSXÃfIY, ¸fWXZ³Qi dÀf³WXf AfSXÃfIY °f°IYf»f SXUf³ff WXûIYSX ¦fif¸f d¨f»WXfMXe ³f¹ff´ffSXf ¸fZ³fSXûOX ´fSX ³ffIYffÔQe dIY¹ffÜ ´fbd»fÀf IYe ÀfdIiY¹f°ff ÀfZ MÑIY IiY¸ffÔIY þZ E¨f 02 E»f 9464 ¸fZÔ SXJf ¦ffÔþf þ°f IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IYe ³ffIYffÔQe IYû QZJIYSX ´fdSX¨ff»fIY ¸füIZY IYf RYf¹fQf CXNXfIYSX RYSXfSX WXû ¦f¹ff þfdIY ¨ff»fIY ´fIYOÞXf ¦f¹ffÜ IZY °fWX°f À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ IZY d»fE ·fû´ff»f´fMX³f¸f ÃfZÂf IZY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fÔZ QûffSXf dVfdUSX »f¦ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ¸fb£¹f d¨fdIY°Àff EUÔ ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe fe.AfSX.´fbþfSXe ³fZ f°ff¹ff dIY SXf¿MÑXe¹f U ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¹fûþ³ff IZY °fWX° ·fû´ff»f´fMX³f¸f dUIYfÀfJ¯OX IZY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂfûÔ ¸fÔZ LcMXZ WXbE dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYf À¸ffMXÊ IYfOXÊ IYf ´fÔþe¹f³f IZY d»fE d°fd±f¹fûÔ IYf d³f²ffÊSX¯f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fZÔ 2 þUf³f VfWXeQ EUÔ 1 ÀfWXf¹fIY CX´f d³fSXeÃfIY ÀfdWX°f 07 ÀfWXf¹fIY AfSXÃfIY §ff¹f»f dQ³ffÔIY 09.04.2018 IYû OXeAfSXþe IZY þUf³fûÔ IYf IbYMXøY ÀfZ feþf´fbSX ³fWXeÔ ÀfIY°ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fWX»fZ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ IY°fʽ¹f IZY ´fid°f Af ¸fZSXe þUffQZWXe AüSX Ad²fIY fPÞX ¦f¹fe WX` AüSX CXÀfIYû IbY¿f»f°ff ÀfZ d³f·ff ÀfIÔYc BÀfIZY d»fE ffSX AüSX fZÔ¨f IZY fe¨f Af´fÀfe Àff¸fª¹fÔÀf WXû³ff AfUV¹fIY WX`Ü ³fU´fQÀ±f ³¹ffd¹fIY Q¯OXfd²fIYfSXe ´fi±f¸f ßfZ¯fe IÈY¿¯fIYfÔ°f ·ffSX°fõfþ ³fZ IYWXf dIY ¸fbÓfZ þû þUffQfSXe Qe ¦fBÊ WX` CXÀfZ ´fcSXf IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYøYÔ¦ffÜ BÀfIZY d»fE ¸fbÓfZ ÀfÔ§f IYf ÀfWX¹fû¦ff°¸fIY AüSX A³fbIcY»f Af¨fSX¯f d¸f»fZ¦ff E`Àff ¸f`Ô CX¸¸feQ IYSX°ff WXcÔ Ü Ad²fUöYf ÀfÔ§f IZY A²¹fJ fe.EÀf. NXfIbYSX ³fZ IYWXf dIY ÀUf¦f°f, ÀfÔ§f IYe ´fSXÔ´fSXf SXWXe WX` °ffdIY WX¸f ³fUf¦f³°fbIY ³¹ff¹ff²feVf IYf EIY Àff±f Àf·fe Ad²fUöYfAûÔ IZY fe¨f Af´fÀfe ¸fZ»f d¸f»ff´f WXû ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ffSX AüSX fZÔ¨f IZY fe¨f IYf ÀfÔfÔ²f ¸f¹ffQfÊ IYf WXû³ff AfUV¹fIY WX`Ü BÀfIZY °fWX°f ·fû´ff»f´fMX³f¸f ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f IZY 15 UfOXfÊZ ¸fÔZ 10 A´fi`»f ÀfZ 12 A´fi`»f, ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f øYQifSX¸f, Aþʳf»»fe ¸fÔZ 10 A´fi`»f ÀfZ 11 A´fi`»f, f¸f³f´fbSX ¸fZÔ 10 A´fi`»f, ¨fZSX´f»»fe ¸fZÔ 10 A´fi`»f ÀfZ 12 A´fi`»f ¦fûSX»ff ¸fÔZ 11 A´fi`»f EUÔ 12 A´fi`»f Q¸´f¹ff ¸fÔZ 12 A´fi`»f, ´fZ¦fOÞXf´f»»fe ¸fÔZ 12 A´fi`»f ÀfZ 13 A´fi`»f AÔ¦f¸f´f»»fe, UÔ¦ff´f»»fe ¸fZÔ 13 A´fi`»f ÀfZ 14 A´fi`»f, ¸fïZOÞX ¸fZÔ 13 A´fi`»f ÀfZ 16 A´fi`»f, °f¸f»ff´f»»fe ¸fÔZ 13 A´fi`»f, ¸fb½WX¸fZÔMX ±ff, ¸fb½WX¸fZÔMX IZY QüSXf³f ³f¢Àfd»f¹fûÔ õfSXf ¦fbQ¸ff EUÔ ³f`¸fZOÞX IZY ¸f²¹f °fb¸f»ff ³ff»ff IZY þUf³fûÔ IYû »fZIYSX Af SXWXe fÀf IYû AfBÊ.BÊ.OXe. dUÀRYûMX IYSX Ãfd°f¦fiÀ°f IYSX dQ¹ff Ü ÀfÔ¦f¸f´f»»fe ¸fÔZ 14 A´fi`»f, CXÀfIYf»fZOÞX ¸fÔZ 14 A´fi`»f ÀfZ 15 A´fi`»f d¸f³fIYf´f»»fe, IYû°ff´f»»fe ¸fZÔ 15 A´fi`»f, ´f¸f¦f»f ¸fÔZ 15 A´fi`»f ÀfZ 16 A´fi`»f, d°f¸fZOÞX, ¦fû»ff¦fbOÞXf ¸fÔZ 16 A´fi`»f ÀfZ 17 A´fi`»f, ¦fb³»ff´fZMXf ¸fÔZ 16 A´fi`»f, ¨f³QcSX, AMXbIY´f»»fe ¸fÔZ 17 ÀfZ 18 A´fi`»f, ffSXZ¦fbOÞXf, UOX»ff, d»fÔ¦ff´fbSX ¸fÔZ 19 A´fi`»f ÀfZ 20 A´fi`»f °fIY EUÔ fSXQZ»fe ¸fÔZ 19 A´fi`»f 2018 IYû À¸ffMXÊ IYfOXÊ IYf ´fÔþe¹f³f dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ dUÀRYûMX ¸fZÔ OXeAfSXþe IYf AfSXÃfIY/Af³fÔQ SXfU EMXÐ?MXe, d³fUfÀfe d¸f³fbSX ·fû´ff»f´fMX³f¸? EUÔ AfSXÃfIY ¨ff»fIY »fU³f ¦ffUOÞXZ d³fUfÀfe-´f¨fZOÞXf, §fûdMX¹ff ±ff³ff OXüÔOXe»fûWXfSXf VfWXeQ WXû ¦f¹fZ Ü §fMX³ff ¸fZÔ 07 A³¹f þUf³f ÀfCXd³f ·fûþSXfþ ¸fü¹fÊ, ÀfWXf¹fIY AfSXÃfIY-¸f³fûþ Uf¨f¸f, ÀfbJSXf¸f ¸ffOÞXUe, ¸ffÀffSXf¸f IYdOÞX¹ff¸f, ÀfbJ³ff±f , ´ff¹fIcY Af»f¸f, ÀfÔ°fû¿f IYOÞX°fe §ff¹f»f WXû ¦f¹fZ Ü §ff¹f»f þUf³fûÔ IYf CX´f¨ffSX dþ»ff AÀ´f°ff»f feþf´fbSX ¸fZÔ ¨f»f SXWXf WX` Ü §fMX³ff ¸fZÔ VfWXeQ AfSXÃfIY Af³fÔQ SXfU EUÔ AfSXÃfIY ¨ff»fIY »fU³f ¦ffUOÞXZ IYû SXdÃf°f IZY³Qi feþf´fbSX ¸fZÔ ßfðfÔþ»fe Ad´fÊ°f IYe ¦fBÊ Ü VfWXeQûÔ IYû Àf»ff¸fe CX´fSXf³°f UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ, ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ EUÔ ´fdSXþ³fûÔ IZY õfSXf SXe±f EUÔ ´fb¿´f Ad´fÊ°f IYSX ßfðfÔþ»fe Qe ¦fBÊ Ü ßfðfÔþ»fe ¸fZÔ ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIY ßfe ³fed°f¹fûÔ IZY ¨f»f°fZ QZVf IYf ¸ffWXü»f JSXff WXû SXWXf WX`Ü þfd°f¦f°f dWXÔÀff IYe Af¦f ÀfZ fZIYÀfbSX »fû¦f ¸ffSXZ þf SXWXZ WX` BÀfIZY d»fE ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX ´fc¯fÊ øY´f ÀfZ þUffQfSX WX` Ü Àf·ff IYû IYfÔIZYSX dU²ff¹fIY VfÔIYSX ²fbiUf, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf Àfb·fQif Àf»ff¸f, IYüdVf»¹ff VfûSXe ³fZ ·fe Àf¸fûd²f°f dIY¹ff Ü Àf·ff ¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ dþ»ff dUUZIYf³f³Q dÀf³WXf, ßfe dWX¸ffÔVfb ¦fb~f, CX´f ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIY ßfe SX°f³f»ff»f OXfÔ¦fe, ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe ¸fûdWX°f ¦f¦fÊ, Ad°f0´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe dQ½¹ffÔ¦f ´fMXZ»f, CX´f ´fbd»fÀf A²feÃfIY ¸fb£¹ff»f¹f ßfe Àfb²feSX IbYþcSX, CX´f ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe AdU³ffVf d¸fßff, SXdÃf°f d³fSXeÃfIY, ±ff³ff ´fi·ffSXe IYû°fUf»fe EUÔ A³¹f Ad²fIYfSXe/IY¸fʨffSXe CX´fdÀ±f°f SXWXZ Ü EIY A³¹f §fMX³ff ¸fZÔ ±ff³ff þfÔ¦f»ff ¸fZÔ AÀ±ffBÊ øY´f ÀfZ °f`³ff°f LÀff»f 15Ue UfdWX³fe Àfe Àf¸fUf¹f IZY ´fiAfSX SX°±fc³ff±f Àff¹f ´f`ÔIYSXf d´f°ff SX¸fZVf Àff¹f ´f`ÔIYSXf CX¸fi 42 U¿fÊ IYe A´f³fZ WXe ²ffdSX°f WXd±f¹ffSX ÀfZ Qb§fÊMX³ffUVf RYf¹fdSXÔ¦f ÀfZ ¸fü°f WXû ¦fBÊ Ü þUf³f IZY ´ffd±fÊU VfSXeSX IYû AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX WXZ°fb CX³fIZY ¦fÈWX ¦fif¸f IZY d»f¹fZ WXZ»feIYf´MXSX ÀfZ SXUf³ff IYSX dQ¹ff ¦f¹ff Ü fÀ°fSX dþ»ff QUf dUIiYZ°ff ÀfÔ§f ³fZ IZYd¸fÀMX dWX°f IZY d»fE CXNXf¹ff IYQ¸f ªf¦fQ»fb´fSXÜ dþ»ff QUf dUIiYZ°ff ÀfÔ§f IZY Àfd¨fU Àf°feVf Vfb¢»ff ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe Qe dIY Af¹f dQ³f þû QUf ½¹fUÀffd¹f¹fûÔ IYû ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf ±ff CXÀfÀfZ d³fþf°f ´ff³fZ IZY d»fE dþ»ff IY»fZ¢MXSX ²f³fÔþ¹f QZUfÔ¦f³f IYû Äff´f³f Àfü´ff °f°´f›f°f dþ»ff²feVf ³fZ ·fe ÀfWX¹fû¦f IYf ·fSXûÀff dQ»ff¹ff AüSX ÀfQ`U IZYd¸fÀMX dWX°f IZY d»fE fÀ°fSX dþ»ff QUf dUIiYZ°ff ÀfÔ§f °f°´fSX SXWXZ¦ffÜ dþ»ff²feVf ¸fWXûQ¹f ³fZ ÀfÔ§f IZY Àf·fe ´fQfd²fIYfSXe¹fû IYû Àff¸ffdþIY IYf¹fÊ ¸fZ ´fi¹ffVf IYSX³fZ IZY d»fE IYWXfÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ·fb³fZV½fSX ³ff¦fSXfþ, ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf dþ°fZ³Qi dÀfÔWX NXfIbYSX, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf Àfb·fQif Àf»ff¸f, ´fcUÊ dþ»ff²¹fÃf ³fSXZVf NXfIbYSX, dfSXZVf NXfIbYSX, ´fc¯fÊ ¨fÔQ ´ffPÞXe, WXZ¸fÔ°f ²fbiU, IYüdVf»¹ff VfûSXe, ¸ff¯OXUe QedÃf°f, Àfb³fe»f ¦fûÀUf¸fe, ³fSXZ³Qi ¹ffQU, ¹ffVfe³f IYSXf¯fe, ¸f³fûþ þ`³f, ´fbøY¿fûØf¸f ´ffdMX»f AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ITR RYfB»f f³f½ffEa ¸ffÂf 500/- B³fIY¸f M`X¢Àf RYfB»f, TDS dSXRaYOX GST ³f¸fSX, dOXdªfMX»f dÀf¦³fZ¨fSX ¸¹fc¨fbA»f RaYOX E½fa ´fiûªfZ¢MX dSX´fûMÊX WZX°fb : Àf¸´fIÊY IYSmÔX : VfZJSX ¦fb´°ff 93007- 55544 94251-65464 www.onlytds .com