Views
6 months ago

amanpath

C M Y K 6 11 A´fi`»fX

C M Y K 6 11 A´fi`»fX 2018 fb²f½ffSX [ Côû¦ffa¨f»f ] ßfd¸fIY IYfOXÊ IZY ³ff¸f ´fSX WXû SXWXe SXfþÀU UÀfc»fe : ²f³fZVf ´fdMX»ff SXf¹f´fbSX C M Y K C M Y K ³f¦fSX ´ffd»fIYf IZY 24 UfOXÊ EUÔ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY AÔ°f¦fÊ°f Af³fZ Uf»fZ 100 ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fû IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IYf EIY Àff±f IYfOXÊ f³ff³fZ IZY d»fE Qû dQUÀfe¹f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfIZY ¨f»f°fZ ¸fÔOXe ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ A½¹fUÀ±ff IYf Af»f¸f WX` A¸f³f ´f±f ³¹fcªf OXûÔ¦fSX¦fPÞXÜ 9 A´fi`»f Àfû¸fUfSX ÀfZ À±ff³fe¹f IÈYd¿f CX´fþ ¸fÔOXe ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ÃfZÂf þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ÃfZÂf ¸fZÔ d³fUfÀf IYSX³fZ Uf»fZ ¦fSXef ¸fþQcSXû IYf ´fe»ff ßfd¸fIY IYfOXÊ LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX õfSXf f³ff¹ff þf SXWXf WX`,dþÀfIZY fQ»fZ ¸fZÔ IYfOXʲffdSX¹fûÔ IYû Àff¹fIY»f, dÀf»ffBÊ ¸fVfe³f EUÔ A³¹f »ff·f QZ³fZ IYf Af¿UfÀf³f LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX õfSXf dIY¹ff þf SXWXf WX`ܨfcÔdIY EIY WXe ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ³f¦fSX ´ffd»fIYf IZY 24 UfOXÊ EUÔ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY AÔ°f¦fÊ°f Af³fZ Uf»fZ 100 ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fû IZY ¦fif¸fe¯fûÔ IYf EIY Àff±f IYfOXÊ f³ff³fZ IZY d»fE Qû dQUÀfe¹f dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfIZY ¨f»f°fZ ¸fÔOXe ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ A½¹fUÀ±ff IYf Af»f¸f WX`ÜVfWXSX IZY ³ff¦fdSXIY AüSX ¦ffÔU IZY ¦fif¸fe¯f ¸fdWX»ff ´fbøYVf Àf·fe d¨f»fd¨f»ff°fe ²fc´f ¸fZÔ ´fMXUfSXe IZY WXÀ°ffÃfSX AüSX Af²ffSX IYfOXÊ, SXfVf³f IYfOXÊ, f`ÔIY ´ffÀffbIY IYe RYûMXûIYfg´fe IYSXUf³fZ IZY dþ»ffÀ°fSXe¹f þ³fÀf¸fÀ¹ff d³fUfSX¯f dVfdUSX À±fd¦f°f f»füQfffþfSX-·ffMXf´ffSXfÜ IY»fZ¢MXûSXZMX IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ´f»ffSXe dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f SXÀfüMXf ¸fZÔ 11 A´fi`»f IYû Af¹fûdþ°f dþ»ffÀ°fSXe¹f þ³fÀf¸fÀ¹ff d³fUfSX¯f dVfdUSX A´fdSXWXf¹fÊ IYfSX¯fûÔ ÀfZ À±fd¦f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü d³f:Vfb»IY E¸fb»fZÔÀf ÀfZUf df»ffÀf´fbSXÜ E¸fb»fZÔÀf ÀfZUf 102 AüSX 108 ÀMÑfBIY ¸fZÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf LØfeÀf¦fPÞX (þZ) IZY fZ»f°fSXf dU²ff³fÀf·ff dU²ff¹fIY ´fi°¹ffVfe ßfe Ad³f»f MXfWX þe IZY õfSXf Vfû·ff MXfWXRYfCXÔOXZVf³f IZY Àfüþ³¹f ÀfZ d³f:Vfb»IY E¸fb»fZÔÀf IYe ÀfZUf VfbøY IYe ¦fBÊWX`Ü ÀfZUf WXZ°fb ÀfÔ´fIYÊ IYSXZÔ-AfVfe¿f Àfû³fe- 8269538680, dPX»»f³f þe- 9827165411, AfVff ÀffWXc- 8770786408, E¨f.´fe. »føfZ- 8839341644, IY¸f»f IYV¹f´f- 7999851683, Àfbd³f»f CX´ff²¹ff¹f- 9826930200Ü IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ ´fWXbg¨fZ 180 Af¸fþ³f ff»fûQÜ IY»fZ¢MXSX OXfg. ÀffSXfÔVf d¸fØfSX IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ Afþ ÀfÔ¹fböY dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY þ³fQVfʳf IYÃf ¸fZÔ A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe E.IZY.²fÈ°f»fWXSXZ ³fZ dþ»fZ IZY dUd·f³³f AÔ¨f»fûÔ ÀfZ ´fWXbg¨fZÔ 180 Af¸fþ³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ °f±ff ¸ffÔ¦fûÔ IYû EIY-EIY IYSX ÀfWXf³fb·fcd°f´fcUÊIY Àfb³feÜ þ³fQVfʳf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¦fif¸f IYSXWXe·fQSX IZY ¸fbIZYVf IbY¸ffSX ³fZ À¸ffMXÊ IYfOXÊ f³ff³fZ, ¦fif¸f IZYVfû´fbSX IYe SXûdWX¯fe ffBÊ ³fZ dUôb°f IY³fZÃf³f dQ»ff³fZ, ¦fif¸f A¨f`Q IZY ¹fZ¸f³f IbY¸ffSX ³fZ ÀUSXûþ¦ffSX WXZ°fb BÊ-dSXÃff dQ»ff³fZ, Q»»feSXfþWXSXf IYe SX¸ffU°fe ³fZ ÀfWXf¹f°ff SXfdVf dQ»ff³fZ, ¦fif¸f ASXþ´fbSXe IYe dÓf¸feIY ffBÊ ³fZ SXfVf³f IYfOXÊ ¸fZÔ ³ff¸f þûOÞX³fZ, ¦fif¸f §fû§fû´fbSXe IYe d°fSXJf ffBÊ ³fZ ³f¹ff SXfVf³f IYfOXÊ f³ff³fZ, ¦fif¸f fOÞXfþbÔ¦fZSXf IYe CX¸ff ffBÊ ³fZ dU²fUf ´fZÔVf³f dQ»ff³fZ, ¦fif¸f f¸WX³fe IZY ÀfSX´fÔ¨f ³fZ Àfû»fSX ´f¸´f »f¦ff³fZ, ¦fif¸f fûQ»f IYe IY¸f»fZ¿USXe ³fZ ÀfbJQ ÀfWXfSXf ´fZÔVf³f dQ»ff³fZ, AüSX ¦fif¸f ¨fe¨ff IZY ÀfÔbQSX»ff»f ³fZ ¦fSXefe SXZJf Àfc¨fe ¸fZÔ ³ff¸f þûOÞX³fZ ÀfÔfÔd²f°f AfUZQ³f A´fSX IY»fZ¢MXSX IYû ÀfüÔ´fZÜ d»fE B²fSX ÀfZ CX²fSX ·fMXIY SXWXZÔ WX` Àff±f WXe IYfOXÊ f³fUf³fZ IYf AfUZQ³f »fZ³fZ IZY d»fE ·feOÞX CX¸fOÞX ´fOÞXe WX` dþÀfIZY ¨f»f°fZ IYfRYe dQ¢IY°fû IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`ܨfcÔdIY EIY °fSXRY LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX ´fMXUfdSX¹fûÔ ÀfZ ¨f³ff, SXfWXSX IYe RYÀf»f IYf ÀfUZÊ dSX´fûMXÊ °f`¹ffSX IYSXUf³fZ IYf IYf¹fÊ IYSXUf SXWXe WX` UWXeÔ QcÀfSXe AûSX A¨ff³fIY Qû dQUÀfe¹f ßfd¸fIY IYfOXÊ dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f IYSX ´fMXUfdSX¹fûÔ IYû AÀf¸fÔþÀf ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff WX` dIY AfdJSX UZ dVfdUSX ¸fZÔ f`NXIYSX »fû¦fû IZY AfUZQ³f ¸fZÔ WXÀ°ffÃfSX U Àfe»f »f¦ff¹fZ ¹ff A´f³fZ WX»IYf ¸fZÔ þfIYSX ¨f³ff SXfWXSX IYe RYÀf»f IYf ÀfUZÊ dSX´fûMXÊ °f`¹ffSX IYSXZÔÜBÀfe IZY ¨f»f°fZ dVfdUSX ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ ¦fif¸fe¯f U ³ff¦fdSXIY ´fMXUfSXe IZY WXÀ°ffÃfSX IZY d»fE ·fMXIY°fZ SXWXZÔÜ ´fÔ¨ff¹f°f À°fSX ´fSX »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff ±ff dVfdUSX- À±ff³fe¹f IÈYdVf CX´fþ ¸fÔOXe ¸fZÔ »f¦fZ Qû dQUÀfe¹f dVfdUSX ¸fZÔ f³ff¹ff þf³fZ Uf»ff ßfd¸fIY IYfOXÊ ´fÔ¨ff¹f°f À°fSX ´fSX dVfdUSX ´fiû. Ufþ´fZ¹fe ¹fb¦f´fbøY¿f ±fZ : OXfg. Óff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf J`SXf¦fPÞXÜ ´fif¨fe³f ·ffSX°fe¹f Bd°fWXfÀf, ÀfÔÀIÈYd°f EUÔ ´fbSXf°f°U dU·ff¦f BÔdQSXf IY»ff ÀfÔ¦fe°f dUV½fdUôf»f¹f J`SXf¦fPÞX °f±ff ¸fWXfIYûÀf»f Bd°fWXfÀf ´fdSX¿fQ J`SXf¦fPÞX BIYfBÊ IZY ÀfÔ¹fböY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYû ´fiû.IZYOXe Ufþ´fZ¹fe IYf þ³¸f Vf°ffQe Àf¸ffSXûWX ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dUôfd±fʹfûÔ IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE IY»ff ÀfÔIYf¹f IZY A²¹fÃf ´fiû. IZYE³f d°fUfSXe ³fZ IYWXf dIY ´fiû. Ufþ´fZ¹fe þe ÀffQ¦fe ¹fböY ¸fc²fʳ¹f dUõf³f ±fZÜ UZ ¸f±fbSXf AüSX »fJ³fDY ÀfÔ¦fiWXf»f¹f IZY A²¹fÃf ´fQ IYû ÀfbVfûd·f°f dIY¹ff ±ffÜ CX°J³f³f EUÔ ´fiIYfVf³f ¸fZÔ CX³fIYe ¸fWX°fe ·fcd¸fIYf SXWXe WX`Ü UZ CXòMX dUõf³f ±fZ, CX³fIYe CX°IYMX B¨Lf WXe ±fe dIY ´fi°¹fZIY IYf¹fÊ IYû U`Äffd³fIY ´fðd°f ¸fZÔ ´fdSX·ffd¿f°f IYSX ÀfIY°fZ ±fZÜ IY»ff ÀfÔIYf¹f IZY ´fcUÊ OXe³f U AÔ¦fiZþe dU·ff¦f IZY A²¹fÃf ´fiû. AfBÊOXe d°fUfSXe ³fZ IYWXf dIY WX¸f ´fiû. Ufþ´fZ¹fe þe ÀfZ ÀfRY»f þeU³f IYf ÀfeJ »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ J`SXf¦fPÞX dUdU IZY ´fif¨fe³f ·ffSX°fe¹f Bd°fWXfÀf IZY À±ff´f³ff ¸fZÔ CX³fIYf AdUÀ¸fSX¯fe¹f ¹fû¦fQf³f WX`Ü AfþfQe IZY ffQ ´fiû.Ufþ´fZ¹fe AüSX d¸fSXfVfe þ`ÀfZ dUõf³fûÔ ³fZ Bd°fWXfÀf IYû ³f¹ff Af¹ff¸f ´fiQf³f dIY¹ffÜ ´fiû. OXfg. SXfþ³f ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY ´fiû. Ufþ´fZ¹fe þe ³fZ LØfeÀf¦fPÞX UfdÀf¹fûÔ IZY d»fE Ad·f³fU IYf¹fÊ dIY¹fZ WX`Ô, þû ÀfQ`U ¹ffQ dIYE þf°fZ SXWXZ¦fZÔÜ Af´f³fZ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ Q¯OXIYfSX¯¹f AüSX ßfeSXf¸f þe IZY ¸f²¹f ´fSXÀ´fSX ÀfÔfÔ²fûÔ IYû U`Äffd³fIY PXÔ¦f ÀfZ À±ffd´f°f dIY¹ff ±ff dþÀfZ »fû¦f Afþ·fe A´f³fZ »fZJûÔ ¸fZÔ CXðÈ°f IYSX°fZ WX`ÔÜ Af¹fûþ³f IZY ÀfÔ¹fûþIY U ¸fb£¹f UöYf OXfg. ¸fÔ¦f»ff³fÔQ Óff ³fZ IYWXf dIY ·ffSX°fe¹f Bd°fWXfÀf, ÀfÔÀIÈYd°f EUÔ ´fbSXf°fŸU IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ´fiû.IZY. OXe. ¸fbPÞXe´ffSX ¸fZÔ ¸fÔOX»f À°fSXe¹f ¸ffÔ IY¸ffÊ þ¹fÔ°fe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf J`SXf¦fPÞXÜ ¸fbPÞXe´ffSX ¸fZÔ ¸fÔOX»f À°fSXe¹f ¸ffÔ IY¸ffÊ þ¹fÔ°fe IYf Af¹fûþ³f °fWXÀfe»f ÀffWXc ÀfÔ§f A²¹fÃf §f¸¸f³f ÀffWXc IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ff .A²¹fÃf°ff þ³f´fQ ÀfQÀ¹f ·fc´fZÔQi dÀfÔWX ³fZ IYe.dUdVfá Ad°fd±f ³fSXûØf¸f ÀfZ³ff §f³fV¹ff¸f ÀfZ³ff ÀfSX´fÔ¨f ¹fQb IbY¸ffSX ÀffWXc OXfg dfÀfZÀfSX ÀffWXc d¦fSX²ffSXe »ff»f ÀffWXc ·f¦f°f ÀffWXc dQ»fe´f ÀffWXc A¸fSX dÀfÔWX ÀffWXc ¸fWXZÔQi ÀffWXc §f³fV¹ff¸f ÀffWXc WXdSX SXf¸f ÀffWXc þeU³f»ff»f ¨fü²fSXe ³ffSXf¹f¯f ÀffWXc SX§fb³ff±f ÀffWXc ¨f¸føY SXf¸f ÀffWXc IYfÔd°f ÀffWXc ¨fÔdQiIYf ÀffWXc ´fcd¯fʸff ÀffWXc ·fc´fZÔQi ÀffWXc SXWXZ .§f¸¸f³fÀffWXc ¸ffÔÀf ¸fdQSXf IZY ÀfZU³f ³ff IYSX³fZ ¸fÈ°fIY ·fûþ U A³¹f Af¹fûþ³f »f¦ffIYSX ·fe f³ff¹ff þf ÀfIY°ff ±ff »fZdIY³f EZÀff ³ff IYSXIZY OXûÔ¦fSX¦fPÞX dU²ff³fÀf·ff IZY AÔ°f¦fÊ°f Af³fZ Uf»fZ 100 ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fû IZY ¸fþQcSX ¦fif¸fe¯fûÔ IYû OXûÔ¦fSX¦fPÞX fb»fUfIYSX ³ff dÀfRYÊ A½¹fUÀ±ff IYû ´f`Qf dIY¹ff ¦f¹ff fd»IY ´fÔ¨ff¹f°f ´fSX Ad°fdSXöY J¨fÊ IYf ·ffSX OXf»ff AüSX ¦fif¸fe¯fûÔ IYe SXûþeSXûMXe IYf ³fbIYÀff³f IYSX °f´f°fe Qû´fWXSXe ´fSXZVff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜdUIYfÀfJÔOX IZY AÔ°f¦fÊ°f Af³fZ Uf»fZ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f IYû»fZ³Qif, NXfIbYSXMXû»ff, ´feMXZ´ff³fe, ·ff»fcIYû³WXf, IYûMX³ff´ff³fe, fbPÞXf³fLf´fSX, Àfe°ff¦fûMXf, ¸fbPÞXe´ffSX, IYSXZ»ff, PXfSXf, ·fÔOXfSX´fbSX, ¸fbÀfSXf,fZ»f¦ffÔU, QZUIY˜f, ALû»fe,þMXIY³WXfSX, ²fbÀfZSXf, ·f`ÔÀfSXf, IYMX»fe, IY»fIYÀff, IYSXUfSXe, »f°f¸fSXfÊ, Àf¯OXe ÀfdWX°f QcSXÀ±f U³ffÔ¨f»f ÃfZÂfû ÀfZ »fû¦f ¨ffSX ´fdWX¹ff UfWX³fû ¸fZÔ NXcÔÀf-NXcÔÀfIYSX ·fSXIYSX d¨f»fd¨f»ff°fe ²fc´f ¸fZÔ OXûÔ¦fSX¦fPÞX IÈYdVf CX´fþ ¸fÔOXe ´fWXbÔ¨fZ þWXfÔ ´fSX ´fWX»fZ ÀfZ ·feOÞX IYf Af»f¸f ±ff DY´fSX ÀfZ dVfdUSX ¸fZÔ ´fMXUfdSX¹fûÔ IYe A³fb´fdÀ±fd°f IZY ¨f»f°fZ AfUZQ³f ´fc¯fÊ WXe ³fWXe WXû ´ff SXWXZÔ ±fZ dþÀfIZY ¨f»f°fZ IYBÊ ¦fif¸fûÔ IZY ¦fif¸fe¯f Jf»fe WXf±f WXe Uf´fÀf »füMX ¦f¹fZÜ dUIYfÀfJÔOX IZY ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f NXfIbYSXMXû»ff IZY ÀfSX´fÔ¨f ´fid°fd³fd²f ¸fIYÀfcQ³f »ff»f dÀf³WXf, ¦fif¸f ´fMXZ»f ¸fføYSXf¸f ´fMXZ»f, SXÔ¦fc ,¦fb»fffQfÀf U¸ffÊ, Jû¸f»ff»f, SX¸fZVfQfÀf, SXfþc , SX¸fZVf ¸ffd³fIY´fbSXe ³fZ f°ff¹ff dIY dVfdUSX IZY EIY dQ³f ´fcUÊ SXf°f ¸fZÔ ¸fb³ffQe IYSXUfBÊ ¦fBÊ AüSX Afþ WX¸f ¸ff»fUfWXIY UfWX³f IYSXIZY ddVfUSX ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ AüSX ¹fWXfÔ Af³fZ ´fSX ´f°ff ¨f»ff dIY WX»IYf ´fMXUfSXe ·ffSX°fe ¸fÔOXfUe dVfdUSX À±f»f ¸fZÔ ³fWXe WX` AüSX ³ff WXe UZ Afþ A´f³fZ WX»IYf ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fe dþÀfIZY ¨f»f°fZ ´fMXUfSXe IZY WXÀ°ffÃfSX IZY df³ff WX¸ffSXf AfUZQ³f ´fc¯fÊ ³fWXe WXû ´ff¹ff BÀfd»fE WX¸f Àff Jf»fe WXf±f Uf´fÀf »füMX SXWXZÔ WX`Ü ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY WX»IYf ´fMXUfSXe ·ffSX°fe ¸fÔOXfUe A´f³fZ WX»IYf ¸fZÔ Àf~fWX ¸fZÔ EIY dQ³f Af°fe WX` dþÀfIZY ¨f»f°fZ IYfRYe ´fSXZVffd³f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX°ff WX`Ü þ³f´fid°fd³fd²f ·fe ´fWXbÔ¨fZ Ufþ´fZ¹fe IYf CX»»fZJ³fe¹f ¹fû¦fQf³f WX` UZZ ·ffSX°fe¹f Bd°fWXfÀf EUÔ ´fbSXf°f°U IZY ¹fb¦f ´fbøY¿f ±fZÜ MX`¦fûSX ´fiû. ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f ´fiû. Ufþ´fZ¹fe IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ESX¯f, d×Âf´fbSXe, °fb¸f`³f, ¸f»WXfSX, ¦fb¦feÊ U d´f´fdSX¹ff ¸fZÔ CX°J³f³f IYf¹fÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fiû. Ufþ´fZ¹fe ³fZ »f¦f·f¦f 45 ´fbÀ°fIYûÔ IYf »fZJ³f dIY¹ff °f±ff 8Àfü ÀfZ Ad²fIY Vfû²f´fÂfûÔ IYf ´fiIYfVf³f À°fSXe¹f ´fÂf- ´fd×ÂfIYfAûÔ ¸fZÔ WXbAf WX` UWXeÔ 80 ÀfZ Ad²fIY Vfû²ffd±fʹfûÔ ³fZ Vfû²fIYf¹fÊ dIY¹ff ¸fZÔ ÀffQf ·fûþ³f IYSX³fZ IYe ff°f IYWXe. ¸ffÔ IY¸ffÊ IZY þeU³f ´fSX ´fiV³fûØfSXe IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff. BÀf¸fZÔ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f ³fZ ·ff¦f d»f¹ff ÀfRY»f ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû ?700 ´fbSXÀIYfSX ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ff BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fÔOX»f A²¹fÃf ²f³fZV½fSX ÀffWXc dQ»fe´f ÀffWXc IYfÔ°ff ÀffWXc »ffQc SXf¸f ÀffWXc LÂf´ff»f ¨fü²fSXe ¦fû´ff»f ÀffWXc UeSX dÀfÔWX ÀffWXc ·fc´fZÔQi ÀffWXc dU¿¯fb ÀffWXc SXf¸f ÀffWXc f»fQZU ÀffWXc IZYVfU ÀffWXc CX¸fZVf ÀffWXc QVffÊAû ´fb÷Y¿fûØf¸f ÀffWXc SX§fbUeSX ÀffWXc ÀffWXc ÀffWXc ·fc´fZÔQi IbY¸ffSX ÀffWXc Af²ffSX ÀffWXc ÀfdWX°f fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f ¸füþcQ SXWXZ IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f WXdSXSXf¸f ÀffWXc EUÔ Af·ffSX ´fiQVfʳf SXf¸f ÀffWXc ³fZ ²f³ffSXf¸f ÀffWXc ¸fÔOX»f A²¹fÃf §f³fV¹ff¸f ÀffWXc ³fZ dIY¹ffÜ dVfdUSX ¸fZÔ- 9 U 10 A´fi`»f IYû Af¹fûdþ°f Qû dQUÀfe¹f ßfd¸fIY IYfOXÊ dVfdUSX ¸fZÔ IYfOXÊ f³ff³fZ Uf»fZ AfUZQ³f ¸fZÔ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ÃfZÂf IZY d»fE ´ffVfÊQ, A²¹fÃf EUÔ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ÃfZÂf IZY d»fE ÀfSX´fÔ¨f IZY WXÀ°ffÃfSX U Àfe»f IZY Àff±f-Àff±f ´fMXUfSXe IYf ·fe WXÀ°ffÃfSX Àfe»f WXû³ff AfU¿¹fIY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfd»fE ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf °føY¯f WX°±fZ»f, CX´ff²¹fÃf Ad¸f°f þ`³f,´ffVfQÊ Ad¸f°f LffOÞXf ÀfdWX°f A³¹f ÀUÀRcYÊ°f dVfdUSX À±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨fZ AüSX AfUZQ³f ¸fZÔ A´f³ff WXÀ°ffÃfSX U Àfe»f »f¦ffIYSX CX³fIYe AfUZQ³f ´fc¯fÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYSX SXWXZÔ ±fZ »fZdIY³f ´fMXUfdSX¹fûÔ IYe A³fb´fdÀ±fd°f IZY ¨f»f°fZ AfUZQ³f ´fc¯fÊ ³fWXe WXû ´ff SXWXf ±ff dþÀfZ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY õfSXf ´fMXUfSXe IZY WXÀ°ffÃfSX IZY df³ff WXe þ¸ff dIY¹ff þf SXWXf ±ff dþÀfZ ffQ ¸fZÔ ´fMXUfdSX¹fûÔ ÀfZ WXÀ°ffÃfSX IYSXUfIYSX ´fc¯fÊ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ A.þf.dU·ff¦f ´fiQZVf A²¹fÃf- BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fcUÊ ¸fÔÂfe EUÔ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dU·ff¦f IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ²f³fZVf ´fdMX»ff ³fZ LØfeÀf¦fPÞX ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX WX`Ü Af´fIZY õfSXf J`SXf¦fPÞX dUdU ÀfÔ¦fiWXf»f¹f IYû °ff¸fi ¸fbQif¹fZÔ ·fZÔMX IYe ¦fBÊ WX`Ô þû ÀfQ`U ´fiû. Ufþ´fZ¹fe þe IYf À¸fSX¯f dQ»ff°ff SXWXZ¦ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf Vfb·ffSXÔ·f ´fiû. IZYOXe Ufþ´fZ¹fe IZY °f`»fd¨fÂf ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf U Qe´f ´fiªþUd»f°f IYSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f U Af·ffSX ´fiQVfʳf ÀfÔdUQf dVfÃfIY OXfg. ¨f`³f dÀfÔWX ³ff¦fUÔVfe õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX IY»ff ÀfÔIYf¹f IZY ÀMXfRY U LfÂf-LfÂff¹fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ EIY QZVf AüSX EIY IYf³fc³f IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYS XAfþ ¹fbUf CX°fSXZ ¸f`Qf³f ¸fZÔ ■ AfSXÃf¯f IYf dUSXû²f ³fWXeÔ »fZdIY³f Afd±fÊIY Af²ffS X´fS XWXû AfSXÃf¯f ■ VffÔd°f´fc¯fÊ AfÔQû»f³f IZY ffQ ·fe ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµ°ffS XdIY¹ff ¹fbUfAûÔ IYû A¸f³f ´f±f ³¹fcªf df»ffÀf´fbSXÜ AfSXÃf¯f Af EZÀff ¸fbïf f³f°fZ þf SXWXf WX` dþÀf¸fZÔ Af f¦ffU°f IYe fcAf ³fZ »f¦fe WX`ÜAfþfQe IZY ffQ ÀfZ WXe Aþþf AüSX Aþf IYû ´fPXfBÊ d»fJfBÊ ÀfZ »fZIYS X³füSXe AüSX ´fi¸fûVf³f °fIY AfSXÃf¯f d¸f»f SXWXf WX` UWXeÔ IYBÊ EZÀfZ ÀfU¯fÊ WX` þû Afd±fÊIY øY´f ÀfZ fWXb°f ¦fSXef WXû³fZ IZY IYfSX¯f ·fe ÀfSXIYfSX ÀfZ CX³fIYû IYûBÊ ¸fQQ ³fWXeÔ d¸f»f ´ff°fe WX`Ü ¢¹fûÔdIY Uû ÀfU¯fÊ U¦fÊ ÀfZ WX`Ü Àff±f WXe AfSXÃf¯f AfþfQe IZY ffQ dÀfRYÊ QÀf U¿fûÊÔ IZY d»fE WXe dQ¹ff ¦f¹ff ±ff, ¸f¦fS XSXfþd³fd°fIY ´ffdMXʹffÔ ½WXûM Xf`ÔIY IZY ¨f»f°fZ Afþ °fIY BÀf AfSXÃf¯f IYû QZ SXWXe WX`Ü ¦f°f dQ³fûÔ QZVf IZY ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IZY AfQZVf IZY dJ»ffRY Aþf AüSX Aþþf U¦fÊ IZY »fû¦f ÀfOÞXIYûÔ ´fS XCX°fS XAfE ±fZ AüS XIYfRYe WXÔ¦ff¸ff dIY¹ff ±ffÜ UWXeÔ Afþ ÀfU¯fÊ ·fe EIY ÀffÔIZYd°fIY AfÔQû»f³f IZY d»fE ÀfOÞXIY ´fSX AfE »fZdIY³f ´fbd»fÀf CX³WXZÔ °fbSXÔ°f CXNXfIYS X»fZ ¦fBÊÜ ¹fWXfÔ f°ff³ff »ffþ¸fe WXû¦ff õfSXf f³ff¹fZ þf SXWXZÔ ßfd¸fIY IYfOXÊ IYû PXIYûÀf»ff f°ff°fZ WXbE IYWXf dIY þfþf ¨fb³ffU Af°ff WX` °ff-°ff SX¸f³f ÀfSXIYfSX IYû ßfd¸fIY IYfOXÊ EUÔ A³¹f Àf·fe ´fiIYfSX IZY IYfOXÊ ¹ffQ Af°fZ WX` AüSX ¨fb³ffU d³f´fMX³fZ IZY ffQ Àff ·fc»f þf°fZ WX`Ü BÀfIZY ´fcUÊ ·fe 2013 IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ´fcUÊ »ffJû ¸fþQcSXû IYf ßfd¸fIY IYfOXÊ f³ff¹ff ¦f¹ff ±ff AüSX ·ffþ´ff IYe dUIYfÀf ¹ffÂff IZY QüSXf³f IbYL »fû¦fû IYû BÀfIYf »ff·f QZIYSX ffIYe IYfOXûÊ ¸fZÔ ÀfZ IbYL IYfOXûÊ IYû d³fSXÀ°f IYSX dQ¹ff AüSX IbYL IYfOXʲffdSX¹fûÔ IYû Afþ °fIY »ff·f ³fWXe d¸f»f ´ff¹ff WX`Üßfe ´fdMX»ff ³fZ IYWXf dIY IZYU»f IYfOXÊ f³ff³fZ ÀfZ ¢¹ff WXû¦ff þ³f°ff IYû CXÀfIYf »ff·f ·fe d¸f»f³ff ¨ffdWXE AüSX ´fi°¹fZIY IYfOXÊ IZY ´feLZ 30 øY »fZ³ff IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ Af¦ff¸fe dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYe °f`¹ffSXe IZY d»fE SXfþÀU IYe UÀfc»fe IYe AûSX BVffSXf IYSX°ff WX`Ü dþ»ff A²¹fÃf ³fZ IYWXf- BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dþ»ff IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY A²¹fÃf ³fUfþ Jf³f ³fZ IYWXf dIY 2013 dU²ff³fÀf·ff IZY IbYL ´ffÂf ´fdSXUfSXûÔ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff IYf »ff·f dQ»ffE : IY»fZ¢MXSX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ff»fûQÜ IY»fZ¢MXSX OXfg. ÀffSXfÔVf d¸fØfSX ³fZ IYWXf dIY dþ»fZ IZY Àf·fe ´ffÂf ´fdSXUfSXûÔ IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff IYf »ff·f dQ»ffEgÜ OXfg. d¸fØfSX Afþ ÀfÔ¹fböY dþ»ff IYf¹ffÊ»f¹f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f Àf¸f¹f Àfe¸ff IYe f`NXIY ¸fZÔ Jfô dU·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d³fQZÊdVf°f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY VffÀf³f õfSXf ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYe Àfc¨fe IYf dUÀ°ffSX¯f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfIZY °fWX°f Af ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff IZY dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IZY d»fE EÀfBÊÀfeÀfe Àfc¨fe IZY Ad°fdSXöY ¦fSXefe SXZJf ßfZ¯fe IZY Àf·fe A³fbÀfcd¨f°f þfd°f EUÔ A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f IZY ´fdSXUfSX, ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff (¦fif¸fe¯f) IZY dWX°f¦fifWXe, AÔ°¹fûQ¹f A³³f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f »ff·ff±feÊ ´fdSXUfSX, U³f ¸fZÔ d³fUfÀf IYSX³fZ Uf»fZ ´fdSXUfSX AüSX A°¹fÔ°f d´fLOÞXZ U¦fÊ IZY ´fdSXUfSXûÔ IYû Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´ffÂf ´fdSXUfSXûÔ IYf d¨f³WXfÔIY³f ÀffU²ff³fe´fcUÊIY IYSXZÔÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe dIY IYûBÊ ·fe SXfþd³fd°fIY ´ffMXeÊ ÀfU¯fûÊÔ IZY BÀf AfÔQû»f³f ¸fZÔ Àff¸f³fZ ³fWXeÔ AfBÊ ¹ff B³WXZÔ ÀfU¯fÊ ³ff IYWX IYSX ¹fW X·fe IYWXf þf ÀfIY°ff WX` dIY dþ³f U¦fÊ IYûA fSXÃf¯f ÀfZ UÔd¨f°f SXfJf ¦f¹ff WX` EZÀfZ ´fcSXZ ¹fbUf Afþ ÀfOÞXIY ´fS X±fZ »fZdIY³f VffÔd°f IZY Àff±f A´f³ff AfÔQû»f³f EIY À±ff³f ¸fZÔ f`NXIYS XSXWXZ ±fZÜ IYBÊ SXfþd³fd°fIY ´ffMXeÊ ÀfZ ff°f IYe ¦fBÊ »fZdIY³f Àf·fe SXfþd³fd°fIY ´ffMXe ¸fÊbWX Lb´ffIYSX ²feSXZ ÀfZ ·ff¦f ¦fBÊÜ ¹fWX QZVf IYe dUOX¸f³ff WXe WX` dIY Afþ CX¦fi AfÔQû»f³f IYû Àf·fe SXfþd³fd°fIY´ ffdMXʹfûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f d¸f»f þf°ff WX` »fZdIY³f IYûBÊ A¦fSX VffÔd°f ÀfZ A´f³fZ WXIY IZY d»fE ¸ffÔ¦f IYSXZÔ °fû CX³WXZÔ IYûBÊ Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ QZ°ff WX` EZÀff WXe IbYL Afþ df»ffÀf´fbSX IZY BÀf AfÔQû»f³f ¸fZÔ QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ ·f»fZ WXe BÀf AfSXÃf¯f IZY dUSXû²f ¸fZÔ dIYE ¦fE AfÔQû»f³f ¸fZÔ IYûBÊ fZ³fS X³fWXeÔ ±ffÜ Àf¸f¹f ´fWX»fZ ·fe BÀfe °fSXWX IYf IYfOXÊ SX¸f³f ÀfSXIYfSX õfSXf §fSX-§fSX ÀfUZÊ IYSXUfIYSX AfÔ¦f³fffOÞXe IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ AfÔ¦f³fffOÞXe ¸fZÔ dVfdUSX »f¦fUfIYSX f³fUf¹ff ¦f¹ff ±ff dþÀfIYf þ³f°ff IYû Afþ °fIY IYûBÊ »ff·f ³fWXe d¸f»f ´ff¹ff WX` AüSX þ³f°ff IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IZY d»fE Af¦ff¸fe dU²ff³fÀf·ff IZY L: ¸ffWX ´fcUÊ dRYSX ÀfZ UWXe IYfOXÊ f³ff¹ff þf SXWXf WX` AüSX ´fi°¹fZIY IYfOXÊ IZY ´feLZ 30 øY IYe SXfþÀU UÀfc»fe IYe þf SXWXe WX` þfdIY ¹fWX IYfOXÊ d³f:Vfb»IY f³ff¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜßfe Jf³f ³fZ IYWXf dIY ÀffPÞXZ ¨ffSX Àff»f ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYû ¦fSXef ¸fþQcSXû IYe ¹ffQ ¢¹fûÔ ³fWXe Af°fe ¢¹fûÔ dIYÀfe ´fiIYfSX IYf IYfOXÊ ³fWXe f³ff¹ff þf°ff AüSX ¨fb³ffU Af°fZ WXe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYû ¦fSXef, ¸fþQcSX AüSX dIYÀff³f ÀffIYe ¹ffQ Af°fe WX`Ü LþIYf dþ»ff A²¹fÃf- BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf ¹fc±f dUÔ¦f IZY dþ»ff A²¹fÃf ³fUe³f A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY BÀfIZY ´fcUÊ ·fe 2013 dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ´fWX»fZ ·fe AfÔ¦f³fffOÞXe CXªþU»ff ¹fûþ³ff IYf »ff·f dQ»ff³fZ IYûBÊ ·fe ´ffÂf ´fdSXUfSX ³f LcMXZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe CXªþU»ff ¹fûþ³ff VffÀf³f IYe ¸fWX°UfIYfÔÃfe ¹fûþ³ff WX`, dþ»fZ ¸fZÔ BÀfIZY dIiY¹ff³U¹f³f ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYe IYû°ffWXe ³f fSX°fZÔÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ ¸fWXf°¸ff ¦ffg²fe ³fSXZ¦ff IZY AÔ°f¦fÊ°f dþ»fZ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f IYf¹ffZÊÔ IYe þf³fIYfSXe »feÜ CX³WXûÔ³fZ d³fQZÊdVf°f dIY¹ff dIY ¦fif¸fe¯fûÔ IYe ¸ffg¦f IZY A³fbÀffSX IYf¹fÊ ÀUeIÈY°f IYSXZÔ AüSX Àf¸f¹f ´fSX ¸fþQcSXe ·fb¦f°ff³f Àfbd³fd¿¨f°f IYSXZÔÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ Àfü·ff¦¹f ¹fûþ³ff IYe ´fi¦fd°f IYe þf³fIYfSXe »fe AüSX IYf¹fÊ ¸fZÔ °fZþe »ffIYSX »fùf ´fifd~ IZY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ ÀUfÀ±¹f fe¸ff ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f À¸ffMXÊ IYfOXÊ dU°fSX¯f ¸fZÔ ·fe °fZþe »ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ IY»fZ¢MXSX ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe þ³fQVfʳf, »fZdIY³f IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ CX³f ¹fbUfAûÔ IYf QQÊ ±ff þû §fSXffS XLûOÞX ´fPÞXfBÊ ¸fZÔ A´f³fe ´fcSXe °ffIY° fÓfûÔIY QZ°fZ WX` AüSX ¸f»ffBÊ IYûBÊ AüSX JfIYS XNXÀf³f ÀfZ d³fIY»f þf°ff WX`Ü ¹fWX ·feÀfUf»f CX³f ¹fbUfAûÔ ³fZ CXNXf¹ff dIY ¢¹ff Afþ IZY BÀf ´fdSXUZVf ¸fZÔ AfSXÃf¯f þøYSXe WX`Ü ¢¹ff AfþfQe IZY Àff°f QÀfIY ffQ ·fe ¹fWXfÔ AfSXÃf¯f IYe þøYSX°f ´fOÞX SXWXe WX` °fû IYWXeÔ ³ffIY WXeÔ QZVf ¸fZÔ SXfþ IYSX³fZ Uf»fZ ¹fZ SXfþd³fd°fI YQ»f dþ¸¸fZQfSX WX`Ü AfSXÃf¯f ÀfZ QZVf fÔMX SXWXf WX`ÜIYWXeÔ ³ff IYWXeÔ ¹fbUfAûÔ ¸fÔZÔ Afþ IZY ´fdSXUZVf ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYû »fZIYSX ¸f³f ¸fZÔ EIY d¨fÔ¦ffSXe RcYMX SXWXe WX`Ü Àf·fe IYf IYWX³ff WX` dIY AfSXÃf¯f A¦fSX þøYSXe WX` °fû Afd±fÊIY AfSXÃf¯f WXû³ff ¨ffdWXEÜ QZVf IZY ÀfÔdU²ff³f IZY d³f¸ff°ffÊ ffffÀffWXf AÔUZMXIYS X³fZ IYWXeÔ ·fe AfSXÃf¯f IYf CX»»fZJ ³fWXeÔ dIY¹ff ±ffÜ WXeÔ Afþ ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ §fSX-§fSX þfIYSX RYf¸fÊ ·fSXIYSX ßfd¸fIY IYfOXÊ f³ff¹ff ¦f¹ff ±ff AüSX IbYL »fû¦fû ³fZ d³fþe ÀfÔÀ±ff³fû ÀfZ 300 AüSX 400 øY QZIYSX ¹fWX IYfOXÊ BÀf CX¸¸feQ ÀfZ f³ff¹ff ±ff dIY CX³WXZ BÀfIYf »ff·f d¸f»fZ¦ff »fZdIY³f IZYU»f dUIYfÀf ¹ffÂff IZY QüSXf³f IbYL »fû¦fû IYû Àff¹fIY»f, dÀf»ffBÊ ¸fVfe³f EUÔ A³¹f Àff¸ff³fû IYf dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ff »fZdIY³f ¨fb³ffU WXû³fZ IZY ffQ ÀfZ Afþ °fIY VfZVf IYfOXʲffdSX¹fûÔ IYû BÀfIYf »ff·f ³fWXe d¸f»f ´ff¹ff WX`ÜAf ´ffÔ¨f Àff»f ffQ dRYSX ÀfZ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYû ¦fSXef ¸fþQcSXû IYe ¹ffQ AfBÊ WX` AüSX SX¸f³f ÀfSXIYfSX IZY õfSXf dRYSX ÀfZ ¸fþQcSXû IYû L»f³fZ IZY d»fE dVfdUSX »f¦ffIYSX ßfd¸fIY IYfOXÊ f³ff¹ff þf SXWXf WX` AüSX CXÀf¸fZÔ ·fe A´f³fe ÀUf±fÊ IYe SXûMXe ´fIYfBÊ þf SXWXe WX` ¢¹fûÔdIY ´fbSXf³fZ IYfOXʲffdSX¹fûÔ IYû ´fbSXf³ff IYfOXÊ d³fSXÀ°f WXû ¦f¹ff IYe þf³fIYfSXe QZIYSX ³f¹ff IYfOXÊ f³fUf³fZ IYWXf þf SXWXf WX` AüSX ³f¹ff AüSX ´fbSXf³ff Qû³fû ¸fþQcSXû IYû ´fi°¹fZIY IYfOXÊ f³ff³fZ IZY fQ»fZ 30 øY d»f¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀfIYf ¸f°f»ff ¹fWX WX` dIY ¸fþQcSXû IZY ´f`ÀfZ ÀfZ WXe Àff¸ff³f JSXeQIYSX ¸fþQcSXû IYû WXe Uf´fÀf IYSX dQ¹ff þf¹fZ¦ff AüSX UfWXUfWXe »fcMXIYSX ¨fb³ffU ¸fZÔ UûMX OXf»f³fZ IYe A´fe»f IYe þf¹fZ¦feÜ dU²ff¹fIY-BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÃfZÂf IZY dU²ff¹fIY ÀfSXûþ³fe þeU³f fÔþfSXZ IYf ´fÃf þf³f³fZ IZY d»fE dU²ff¹fIY ´fd°f EUÔ dU²ff¹fIY ´fid°fd³fd²f þeU³f fÔþfSXZ IZY ¸fûffBÊ»f ³fÔfSX 9926887813 ´fSX »f¦ff°ffSX IYBÊ ffSX ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff ¦f¹ff »fZdIY³f CX³fIZY õfSXf RYû³f ³fWXe CXNXf¹ff ¦f¹ff dþÀfIZY ¨f»f°fZ CX³fIYf ´fÃf WX¸fZÔ ´fif~ ³fWXe WXû ´ff¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe d³fUfÀf, SXfª¹f Àfd¨fUf»f¹f, ´feþeE³f, IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf ¸fZÔ ´fif~ AfUZQ³fûÔ IZY d³fSXfIYSX¯f IYe dU·ff¦fUfSX Àf¸feÃff IYe AüSX VfZVf AfUZQ³fûÔ IYf d³fSXfIYSX¯f Àf¸f¹f Àfe¸ff ¸fZÔ IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ f`NXIY ¸fZÔ dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ßfe SXfþZ³Qi IbY¸ffSX IYMXfSXf, A´fSX IY»fZMXSX E.IZY.²fÈ°f»fWXSXZ,°f³fbþf Àf»ff¸f, U³f¸f¯OX»f Ad²fIYfSXe E¸f.¦fûdU³Q SXfU, EÀf.OXe.E¸f. ff»fûQ WXSXZVf ¸f¯OXfUe, EÀf.OXe.E¸f. ¦fb¯OXSXQZWXe ´fe.E»f.¹ffQU, dOX´MXe IY»fZ¢MXSX þe.EÀf.³ff¦f ÀfdWX°f dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ IZY dþ»ff À°fSXe¹f Ad²fIYfSXe, °fWXÀfe»fQfSX, þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ RYûMXû IYû »fZIYSX AfSXÃf¯f IYe ¸ffÔ¦fIYS X³ff IYWXfÔ°fIY ÀfWXe WX`Ü Afþ AfÔQû»f³f IYSX SXWXZ IbYL ¹fbUfAûÔ ÀfZ ·fe WX¸ffSXZ ÀfÔUfQQf°ff ³fZ ff°f IYe °fû CX³WXûÔ³f ZIYWXf dIY WX¸ffSXZ ¸f³f ¸fZ ÔIY·fe ·fe IYûBÊ þf°fe AüSX ²f¸fÊ IYe ·ffU³ff ³fWXeÔ AfBÊ »fZdIY³f Af ²feSXZ ²feSXZ EZÀff »f¦f°ff WX` dIY WX¸ffSX Z´fcUÊþûÔ ³fZ dþ°f³ff ³fWXeÔ dIY¹ff WXû¦ff CXÀfÀfZ ª¹ffQf Àfþf Afþ WX¸fZÔ d¸f»f SXWXe WX`Ü WX¸f ³fWXeÔ þf³f°fZ dIY WX¸ffSX Z´fcUÊþ dIYÀfIZ YÀff±f ¢¹ff þfQ°fe dIYE WX`Ô »fZdIY³f Afþ ÀfSXIYfS XAfSXÃf¯f IZY ³ff¸f ´fSX WX¸ffSX ZÀff±f ª¹ffQ°fe IYS XSXWXe WX`Ü WX¸f ´fPÞX°fZ WX`Ô ¸fZWX³f°f IYSX°fZ WX` AüSX ¸fþf WX¸fÀfZ IY¸f ³fÔfSXUf»ff »fZ »fZ°ff WX` ¢¹ff ¹fWXe WX¸ffSXZ QZVf IYf IYf³fc³f WX`Ü A¦fS XdIYÀfe ²f¸fÊ IYe ff°f Af°fe WX` °fû IbYL SXfþd³fd°fIY Q»f IZY »fû¦f °fbSXÔ°f IYWX³fZ »f¦f°fZ WX`Ô dIY EIY QZVf AüSX IYf³fc³f IYf ´ff»f³f WXû³ff ¨ffdWXE AüSX Afþ þf AfSXÃf¯f IZY dUSXû²f ¸fZÔ WX¸f ÀfOÞXIY ´fSX WX` °fû ¹fZ SXfþd³fd°fIY Q»f IZY IYWXfÔ ¨f»fZ ¦fE ¹fWX Àf¸fÓf ÀfZ ´fSXZ WX`Ü AfÔQû»f³fIYfdSX¹fûÔ ³fZ Af¦fZ IYWXf dIY WX¸f A´f³ff AfÔQû»f³f fWXb°f WXe VffÔd°f´fc¯fÊ PXÔ¦f ÀfZ IYS XSXWXZ ±fZ »fZdIY³f f»ffÀf´fbSX IYe ´fbd»fÀf ³fZ WX¸fZÔ CXNXfIYSX þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ ¹fWX IYWXfÔ IYf ³¹ff¹f WX`Ü þfdIY BÀf AfÔQû»f³f IZY d»fE WX¸ffSXZ õfSXf dþ»ffQ¯OXfd²fIYfSXe ÀfZ ffIYf¹fQf A³fb¸fd°f »fe ¦fBÊ ±feÜ CXÀfIZY ffQ ·fe ´fbd»fÀf WX¸fZ ÔCXNXfIYS XþZ»f »fZ þf°fe WX` BÀfÀfZ ÀffRY WXû°ff WX` dIY QZVf ¸fZ Ôþû°fûOÞX RYûOÞX IYSXZ¦ff CXÀfe IYe ff°f Àfb³fe þfE¦feÜ

C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K 50 WXþfSX øY´fE ÀfZ Ad²fIY IYe Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff SXfdVf ÀUeIÈY°f IYU²ffÊÜ A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe SXfþÀU IYU²ffÊ ×³fZ ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¸fÈ°f Qû ´fdSXUfSXûÔ IZY d»fE ´f¨ffÀf WXþfSX IYe Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff SXfdVf ÀUeIÈY°f dIY¹ff WX`Ü B³f¸fZÔ °fWXÀfe»f IYU²ffÊ IZY ¦fif¸f feþfÓfûSXe IZY ´ffÀf ¦fif¸f ¦fPÞXe, °fWXÀfe»f f`WXSX, dþ»ff ff»ff§ffMX(¸f.´fi.) d³fUfÀfe ßfe BÔQSX dÀfÔWX IYe ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¸fÈ°¹fb WXû þf³fZ IZY IYfSX¯f d³fIYMX°f¸f ´fdSXþ³f ßfe¸f°fe SXf¸fIbYÔUSX IYû AüSX ¦fif¸f ·fe¸fOXûÔ¦fSXe, °fWXÀfe»f dfdL¹ff, dþ»ff ¸fÔOX»ff(¸f.´fi.) d³fUfÀfe ßfe BÔQSX ´fb¿´fSXfþ ´fZ¯OÑZ IYe ¸fÈ°¹fb ´fSX d³fIYMX°f¸f ´fdSXþ³f SXfd²fIYf ffBÊ IYû 25-25 WXþfSX ÷Y´fE IYe Afd±fÊIY ÀfWXf¹f°ff Vffd¸f»f WX`Ü dUôf»f¹f ÀfÔ¨ff»f³f IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f IZY ÀIcY»f dVfÃff dU·ff¦f IZY d³fQZVffʳfbÀffSX ¦fie¿¸fIYf»f ¸fZÔ dUôf»f¹fûÔ IZY ÀfÔ¨ff»f³f Àf¸f¹f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX EIY ´ff»fe ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f Àf¸fÀ°f Vff»ff¹fZÔ ÀfUZSXZ 7 fþZ ÀfZ ´fcUfʳWX 11 fþZ °fIY »f¦fZ¦feÜ EZÀfe Vff»ff¹fZÔ þWXfÔ IYÃff¹fZÔ Qû ´ffd»f¹fûÔ ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f WXû°fe WX`, UWXfÔ IYd³fâ À°fSX IYe IYÃff¹fZÔ ÀfUZSXZ 7 ÀfZ 11 fþZ °fIY EUÔ CX¨¨f À°fSX IYe IYÃff¹fÔZ ´fcUfʳWX 11 fþZ ÀfZ A´fSXfÔWX 4 fþZ °fIY ÀfÔ¨ffd»f°f WXû¦feÜ ´fif±fd¸fIY EUÔ ´fcUÊ ¸ff²¹fd¸fIY IYe ´fSXeÃff¹fZÔ ´fcUÊ d³f²ffÊdSX°f Àf¸f¹ff³fbÀffSX Af¹fûdþ°f WXû¦feÜ ¦fd¯f°f IYe ´fSXeÃff ¸fZÔ 950 dUôf±feÊ CX´fdÀ±f°f WXbE þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ SXfª¹f Aû´f³f ÀIcY»f õfSXf IYÃff QÀfUeÔ IYe ¦fd¯f°f dU¿f¹f IYe ´fSXeÃff Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊÜ BÀf¸fÔZ 950 dUôf±feÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf ´fSXeÃff IZY d»fE 1022 dUôfd±fʹfûÔ IYf ´fÔþe¹f³f ±ffÜ dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe þfÔþ¦feSX ÀfZ ´fif~ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX dUIYfÀfJ¯OX AIY»f°fSXf ¸fZÔ 240, f»füQf ¸fÔZ 101, f¸WX³feOXeWX ¸fZZÔ 64, ³fUf¦fPÞX ¸fZÔ 393 AüSX ´ff¸f¦fPÞX ¸fZÔ 152 dUôf±feÊ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IYf¹fÊIiY¸f ´fidVfÃf¯f IY»f þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX f`ÔIY ¦fif¸fe¯f ÀUSXûþ¦ffSX ´fid¿fÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f þfÔþ¦feSX ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f fe´feE»f ´fdSXUfSX IZY fZSXûþ¦ffSXûÔ IZY d»fE ´fiʲff³f¸fÔÂfe SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f CXôd¸f°ff dUIYfÀf ´fid¿fÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü 12 A´fi`»f ÀfZ 21 A´fi`»f °fIY WXû¦ffÜ ´fid¿fÃf¯f þfÔþ¦feSX IZY dþ»ff WXfgdÀ´fMX»f IZY Af¦fZ þUZÊ SXûOX þfÔþ¦feSX ¸fZÔ dÀ±f°f EÀffeAfBÊ ¦fi¸fe¯f ÀUSXûþ¦ffSX ´fid¿fÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ WXû¦ffÜ IÈY¿fIY dQ»fÀfbJ ´fMXZ»f IYe ¸fü°f IYe þfÔ¨f IYSXfIYSX IYf¹fÊUfWXe dIY¹fZ þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ffÜ dþ»fZ ¸fZÔ ÀfcQJûSXûÔ IYf þf»f EUÔ Af°fÔIY »f¦ff°ffSX fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü AfNX ¸ffWX ´fcUÊ 18 dÀf°fÔfSX 2017 IYû ¨ff¸´ff ±ff³ff ÃfZÂf IZY ¦fif¸f IbYSXQf d³fUfÀfe IÈY¿fIY þ¦fQeVf f§fZ»f ³fZ IY»fZ¢MÑZMX þfÔþ¦feSX ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX þ³fQVfʳf IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f þWXSX ÀfZU³f IYSX Af°¸fWX°¹ff IYSX »fe ±feÜ BÀfe °fSXWX IYe EIY §fMX³ff ´fb³f: ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ÀffSXf¦ffÔU ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹fe WX`Ü ¹fWXfÔ IZY d³fUfÀfe 30 U¿feʹf IÈY¿fIY dQ»fÀfbJ ´fMXZ»f ³fZ ·fe IYd±f°f ÷Y´f ÀfZ IYþÊ ÀfZ ´fSXZVff³f WXûIYSX dU¦f°f 30 ¸ff¨fÊ IYû ´fZOÞX ´fSX RYfÔÀfe »f¦ffIYSX ¸fü°f IYû ¦f»fZ »f¦ff d»f¹ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ IZY Àff¸f³fZ Af³fZ IZY ffQ dþ»fZ IYe SXfþ³fed°f ·fe ¦fSX¸ff ¦fBÊ WX`Ü dþ»fZ ¸fZÔ ÀfcQJûSXûÔ IZY Af°fÔIY ÀfZ ´fi°ffdOÞX°f IÈY¿fIYûÔ õfSXf Af°¸fWX°¹ff dIY¹fZ þf³fZ IZY fPÞX°fZ ¸ff¸f»fûÔ ´fSX ¦fWXSXe d¨fÔ°ff þ°ff°fZ WXbE þfÔþ¦feSX-¨ff¸´ff dU²ff¹fIY ¸fû°fe»ff»f QZUfÔ¦f³f ³fZ ´fbd»fÀf A²feÃfIY IYû ´fÂf d»fJIYSX ÀffSXf¦ffÔU d³fUfÀfe IÈY¿fIY dQ»fÀfbJ ´fMXZ»f IYe ¸fü°f IZY ¸ff¸f»fZ IYe ½¹ff´fIY þfÔ¨f IYSXfIYSX CXÀfIZY õfSXf Af°¸fWX°¹ff dIY¹fZ þf³fZ IZY d»fE dþ¸¸fZQfSX ÀfcQJûSXûÔ IZY dU÷Yð ´fi·ffUe EUÔ IYOÞXe IYf¹fÊUfWXe dIY¹fZ þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe WX`Ü CX²fSX L.¦f. ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe õfSXf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ IYf EIY þfÔ¨f Q»f ¦fdNX°f dIY¹fZ þf³fZ IYe ·fe þf³fIYfSXe ´fif~ WXbBÊ WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY þfÔþ¦feSX- ¨ff¸´ff dþ»fZ ¸fZÔ ÀfcQJûSXûÔ IYf Af°fÔIY »f¦ff°ffSX fPÞX°ff þf SXWXf WX`Ü ÀfcQJûSXûÔ õfSXf A°¹fd²fIY ¹ffþ QSX ´fSX CX²ffSX QZIYSX IYþÊ IYe AQf¹f¦fe IZY d»fE IYþÊQfSXûÔ ´fSX QffU OXf»fZ þf³fZ IYf ´fdSX¯ff¸f ¹fWX WXû SXWXf WX` dIY EZÀfZ IYþÊQfSXûÔ õfSXf ´fSXZVff³f WXûIYSX ¸fü°f IYû ¦f»fZ »f¦ff³fZ IYe §fMX³ffEÔ d³fSXÔ°fSX Àff¸f³fZ Af SXWXe WX`Ü ´fcUÊ ¸fZÔ ¦f°f U¿fÊ 18 dÀf°fÔfSX IYû ¨ff¸´ff ±ff³ff AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f IbYSXQf d³fUfÀfe IÈY¿fIY þ¦fQeVf f§fZ»f ³fZ ÀfcQJûSXûÔ õfSXf IYþÊ UÀfc»fe IZY d»fE ´fi°ffdOÞX°f dIY¹fZ þf³fZ ÀfZ ´fSXZVff³f WXûIYSX IY»fZ¢MXSX IZY þ³fQVfʳf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ þWXSX ÀfZU³f IYSX ¸fü°f IYû ¦f»fZ »f¦ff d»f¹ff ±ffÜ CXöY §fMX³ff ¸fZÔ ´fbd»fÀf õfSXf AfSXû´fe ÀfcQJûSX IYe ´fWX¨ff³f IYSX ´fi·ffUe IYf¹fÊUfWXe ³fWXeÔ dIY¹fZ þf³fZ IYf ³f°feþf ¹fWX Àff¸f³fZ Af¹ff WX` dIY dþ»fZ IZY ÀffSXf¦ffÔU ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f d³fUfÀfe IÈY¿fIY dQ»fÀfbJ ´fMXZ»f (30 U¿fÊ) ³fZ ·fe IYd±f°f ÷Y´f ÀfZ IYþÊQfSXûÔ IZY °f¦ffQZ ÀfZ ´fSXZVff³f WXûIYSX dU¦f°f 30 ¸ff¨fÊ IYû ¦ffÔU IZY ffWXSX EIY JZ°f IZY ´fZOÞX ¸fZÔ RYfÔÀfe »f¦ffIYSX Af°¸fWX°¹ff IYSX »feÜ BÀf °fSXWX dþ»fZ ¸fZÔ ÀfcQJûSXûÔ IZY »f¦ff°ffSX fPÞX°fZ Af°fÔIY EUÔ ´fi°ffOÞX³ff ÀfZ ÂfÀ°f IÈY¿fIYûÔ õfSXf Af°¸fWX°¹ff dIY¹fZ þf³fZ IYe d³fSXÔ°fSX §fMX³ffEÔ Àff¸f³fZ Af³fZ IZY ffQ þfÔþ¦feSX-¨ff¸´ff dU²ff¹fIY ¸fû°fe»ff»f QZUfÔ¦f³f ³fZ ¦fWXSXe d¨fÔ°ff ´fi¦fMX IYSX ³ffSXfþ¦fe þfdWXSX IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY dIYÀff³fûÔ IYe dWX°f`¿fe WXû³fZ IYf QfUf IYSX³fZ Uf»fe ·ffþ´ff ÀfIYfSX IZY SXfþ ¸fZÔ IYþÊ ÀfZ ´fSXZVff³f IÈY¿fIYûÔ õfSXf Af°¸fWX°¹ff dIY¹fZ þf³fZ ÀfZ ¹fWX Àffdf°f WXû ¦f¹ff WX` dIY SX¸f³f SXfþ ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYf dWX°f ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ IYe ½¹ff´fIY þfÔ¨f IYSXfIYSX ÀffSXf¦ffÔU d³fUfÀfe IÈY¿fIY dQ»fÀfbJ ´fMXZ»f d´f°ff dRYSX°fc ´fMXZ»f IYe Af°¸fWX°¹ff IZY d»fE dþ¸¸fZQfSX ÀfcQJûSXûÔ IZY dU÷Yð IYOÞXe AüSX ´fi·ffUe IYf³fc³fe IYf¹fÊUfWXe dIY¹fZ þf³fZ IZY d»fE ´fbd»fÀf A²feÃfIY IYû ´fÂf d»fJf WX`Ü BÀf ´fÂf IYe ´fid°fd»fd´f AfUV¹fIY IYf¹fÊUfWXe IZY d»fE IY»fZ¢MXSX þfÔþ¦feSX-¨ff¸´ff ÀfdWX°f ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIY df»ffÀf´fbSX SXZÔþ °f±ff ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY SXf¹f´fbSX IYû ·fe ´fiZd¿f°f IYe ¦f¹fe WX`Ü f°ff¹ff þf°ff WX` dIY dþ»fZ IZY ÀffSXf¦ffÔU d³fUfÀfe IÈY¿fIY dQ»fÀfbJ ´fMXZ»f õfSXf IYd±f°f ÷Y´f ÀfZ IYþÊ ÀfZ ´fSXZVff³f WXûIYSX Af°¸fWX°¹ff dIY¹fZ þf³fZ IZY ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IZY d»fE ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe õfSXf EIY þfÔ¨f Q»f IYf ¦fNX³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYf ¹fWX þfÔ¨f Q»f Vfe§fi ÀffSXf¦ffÔU ´fWXbÔ¨fIYSX ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYSX A´f³fe dSX´fûMXÊ ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ·fc´fZVf f§fZ»f IYû ÀfüÔ´fZ¦ffÜ À±ff³ffÔ°fSX¯f WXû³fZ ´fSX IY»fZ¢MXSX f³fÀfûOÞX IYû ·ffU d·f³fe dUQfBÊ ■ IbYVf»f ´fiVffÀfIY AüSX fZWX°fSX ´fi±f ´fiQVfÊIY IZY øY´f ¸fZÔ þf³fZ þfE¦fZÔ ßfe f³fÀfûOÞX A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYU²ffÊÜ IYfeSX²ff¸f dþ»fZ IYe ¨fÔWXb¸fbJe dUIYfÀf IZY d»fE EIY ³f¹fe Àfû¨f AüSX ³f¹fe DYþfÊ IZY Àff±f dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IYû ¦fd°f QZ³fZ IZY d»fE IY»fZ¢MXSX ßfe ³feSXþ IbY¸ffSX f³fÀfûOÞX IYe ´fWX¨ff³f ÀfQ`U f³fe SXWXZÔ¦feÜ ¹fZ CXífSX ßfe f³fÀfûOÞX IZY þfÔþ¦feSX-¨ffÔ´ff dþ»fZ ¸fZÔ À±ff³ffÔ°fSX¯f WXû³fZ ´fSX Afþ ¹fWXfÔ IY»fZ¢MÑZMX IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dUQfBÊ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ ½¹föY IYe ¦fBÊÜ dþ»fZ IZY ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe »ff»f CX¸¸fZQ, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe IÔYbQ³f IbY¸ffSX ÀfdWX°f dþ»ff ´fiVffÀf³f IZY UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX Àf·fe dU·ff¦fûÔ IZY dþ»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX ßfe f³fÀfûOÞX IYû ´fb¿´f¦fb¨L ·fZÔMX IYSX CX³fIYf ÀUf¦f°f dIY¹ff AüSX CX³WXZÔ À¸fÈd°f d¨f³Á ·fZÔMX IYSX CX³WXZÔ ·ffU d·f³fe dUQfBÊ 11 A´fi`»f 2018 fb²f½ffSX SXf¹f´fbSX [ ´fiQZVf] 7 dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû d³fUfʨf³f ´fidIiY¹ff ÀfZ þûOX³fZ IZY d»fE dU¨ffSX¦fûâe Af¹fûdþ°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf þfÔþ¦feSX-¨ff¸´ffÜ ·ffSX°f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f IZY d³fQZVffʳfbÀffSX Àfb¦f¸f ¸f°fQf³f EUÔ IYûBÊ ¸f°fQf°ff ³f LbMXZ IZY dÀf²QfÔ°f ´fSX dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû d³fUfʨf³f ´fidIiY¹ff ÀfZ þûOÞX³fZ IZY d»fE dþ»ff À°fSXe¹f dU¨ffSX¦fûâe IYf Af¹fûþ³f 9 A´f`i»f IYû ÀföYe IZY AfQVfÊ VffÀfIYe¹f CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY dUôf»f¹f ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû Qe þf³fZ Uf»fe ÀfbdU²ffAûÔ °f±ff CX³fÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àf¸fÀ¹ffAûÔ U Àf¸ff²ff³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ dUÀ°fÈ°f ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊÜ CX´f dþ»ff d³fUfʨf³f QZ°fZ WXbE ³f¹fZ dþ»fZ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff ´fcUÊIY IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY d»fE f²ffBÊ EUÔ Vfb·fIYf¸f³ffEg Qe Ü BÀf AUÀfSX ´fSX IY»fZ¢MXSX f³fÀfûOÞX ³fZ IYWXf dIY CX³WXZÔ dþ»fZ IYe dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ Àf·fe dþ»ff Ad²fIYfdSX¹fûÔ ·fSX´fcSX ÀfWX¹fû¦f d¸f»ff WX` AüSX Af³fZ Uf»fZ IY»fZ¢MXSX IYû ·fe d¸f»fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ A´f³fZ ¸ff°fWX°f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f IYSX³fZ AüSX MXe¸f ·ffU³ff ÀfZ IYf¹fÊ IYSX³fZ IYe Àf¸fÓffBVf QeÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe »ff»f CX¸¸fZQ dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY dþ»ff ´fiVffÀf³f AüSX ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IZY fZWX°fSX Àff¸fÔþÀ¹f ÀfZ dþ»fZ ¸fZÔ VffÔd°f Ad²fIYfSXe ßfe EÀf.EÀf.´f`IYSXf ³fZ f°fff¹ff dIY dþ»fZ ¸fZÔ ¸f°fQf³f IZY³QiûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IbY»f EIY WXþfSX 389 WX`Ü dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IYe ÀfbdU²ff IZY d»fE ´fi°¹fZIY ¸f°fQf³f IZY³Qi ¸fZÔ SX`Ô´f f³ff¹fZ ¦f¹fZ WX`, ¸f°fQf³f IZY³Qi ´fif¹f: ÀIcY»fûÔ ¸fZÔ À±ffd´f°f WX`Ü þWXfÔ ´ff³fe EUÔ Vfü¨ff»f¹fûÔ IYe ½¹fUÀ±ff WX`Ü ¸f°fQf³f IZY QüSXf³f Lf¹ff-´ff³fe IYe ½¹fUÀ±ff IYe þf°fe WX`Ü ¸f°fQf°ff Àfc¨fe ¸fZÔ ³ff¸f þûOÞXUf³fZ WXZ°fb Afg³f»ffBʳf AfUZQ³f IYe ·fe ÀfbdU²ff CX´f»f²f WX`Ü ´fiføY´f-6 ¸fZÔ dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe »fe þf°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ½¹fUÀ±ff AüSX dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IYû IYfRYe ¦fd°f AfBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ßfe f³fÀfûOÞX ³fZ IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ CXØf¸f ´fiVffÀf³f dQ¹ff WX`Ô, ¹fWX WX¸f Àf·fe IYû WX¸fZVff ¹ffQ SXWXZ¦ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX A´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe ´fe.EÀf. ²fbiU ³fZ ³fZ IYWXf dIY ßfe f³fÀfûOÞX IYf ÀU¨L LdU IYf IYf¸f SXWXf WX`, þû WX¸ffSXZ d»fE ´fiZSX¯ff´fiQ SXWXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfeSX²ff¸f f`¦ff ffWXb»¹f Uf»ff dþ»ff WX`, AÔd°f¸f ½¹fdöY °fIY ´fWXbÔ¨fIYSX CX³fIZY dWX°f IYf¸f IYSX³ff WX¸ffSXZ d»fE Àfü·ff¦¹f IYe ff°f WX`ÔÜ ßfe ²fibU ³fZ IYWXf dIY IY»fZ¢MXSX ßfe f³fÀfûOÞX õfSXf VfbøY dIYE ¦fE IYf¹fûÊÔ IYû CX³fIZY ÀfÔIY»´f, CXïZV¹f dU¨ffSX ¦fûâe ¸fZÔ ¸f°fQf³f IZY QüSXf³f dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû WXû³fZ Uf»fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ÀfbÓffU ·fe Af¸fÔdÂf°f dIY¹ffÜ CX´fÀfÔ¨ff»fIY Àf¸ffþ IY»¹ff¯f EÀf.E»f. IÔYUSX ³fZ dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû Qe þf³fZ Uf»fe ÀfbdU²ffAûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe QeÜ dþ»ff dVfÃff Ad²fIYfSXe ßfe þe.´fe.·ffÀIYSX U ßfe AfSX.E³f.WXeSXf²fSX, VffÀfÀfIYe¹f ³fUe³f ¸fWXfdUôf»f¹f ³fUf¦fPÞX IZY ´fif¨ff¹fÊ ßfe fe.IZY.´fMXZ»f, MXe.Àfe.E»f.¸fWXfdUôf»f¹f þfÔþ¦feSX IZY E³f.Àfe.Àfe. Ad²fIYfSXe ßfe E¸f.AfSX.fÔþfSXZ, þUfWXSX»ff»f ³fZWXøY AüSX údá IYû¯f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE WX¸fZ Af¦fZ fPÞXf³ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ fOXZ× dþ»fZ ³f¹fe dþ¸¸fZQfSXe d¸f»f³fZ ´fSX CX³WXZÔ f²ffBÊ QeÜ dUQfBÊ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ A´fSX IY»fZ¢MXSX ´fiQe´f d¸fßff, A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe IYU²ffÊ ¨fÔQi IbY¸ffSX IYüdVfIY, A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe ßfe þe.E»f. ¹ffQU, A³fbdU·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe ´fÔOXdSX¹ff Àfb³fe»f ¨f³QiUÔVfe, dOX´MXe IY»fZ¢MXSX ÀfUÊßfe EÀf.EÀf. Àfû¸f, Af³fÔQ ¨f°fb¦fÊûâe, Ad·f¿fZIY QeUf³f, dU´fb»f IbY¸ffSX ¦fb~f, Àf·fe þ³f´fÔQ ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe ÀfdWX°f Àf·fe dU·ff¦fûÔ IZY dþ»ff Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¸fWXfdUôf»f¹f ÀföYe IZY ÀfWXf¹fIY ´fif²¹ff´fIY OXfg. QZUZ³Qi Vfb¢»ff, E³f.Àfe.Àfe. Ad²fIYfSXe ´fiû. Aþe°f þfg³f, OXfg. ´fe.AfSX.IYNXüd°f¹ff, E³f.Àfe.Àfe.Ad²fIYfSXe þ¦f°fSXf¸f ÀffWXc, ´fiZ¸f²ffSXf ¨f`dSXMXZf»f ÀfûÀff¹fMXe ³fUþeU³f ¸fcIYfd²fSX Vff»ff ÀföYe IZY ´fif¨ff¹fÊ SXZVf¸ff ³fZ ·fe ¦fûâe ¸fZÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfbÓffU dQ¹fZÜ dU¨ffSX¦fûâe ¸fZÔ dQ½¹ffÔ¦f ¸f°fQf°ff, ³fUþeU³f ¸fcIYfd²fSX Vff»ff IZY LfÂf- LfÂffEÔ, °fWXÀfe»fQfSX ÀföYe ßfe fe.E¢IYf, d³fUfʨf³f ´f¹fÊUZÃfIY þe.´fe.ÀffWXc, d³fUfʨf³f ÀMXfgRY, fe.E»f.Aû. °f±ff ¸f°fQf°ffAûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX ³fZ U³f ½f QcSXÀ±f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY dUIYfÀf IZY d»fE A³fZIY IYe §fû¿f¯ffE A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYU²ffÊÜ ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX ³fZ A´f³fZ ÀfÔÀfQe¹f ÃfZÂf IYfeSX²ff¸f dþ»fZ IZY AfdQUfÀfe f`¦ff ffWXb»¹f fûOX»ff dUIYfJ¯OX IZY ÀfcQcSX U³ff¨fÔ»f ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ IZY dUIYfÀf IZY d»fE A³fZIY d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü ÀffÔÀfQ ßfe dÀfÔWX ³fZ ÀfûZ¸fUfSX IYû Óf»f¸f»ff ¸fZÔ Af¹fûdþ°f dUIYfÀf dVfdUSX ¸fZÔ ¹fWX §fû¿f¯ff IYeÜ ÀffÔÀfQ õfSXf dIYE ¦fE §fû¿f¯ffAûÔ ¸fZÔ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f Àfc´fJfSX ¸fZÔ Qû ³f»f IcY»f J³f³f IZY d»fE 3 »ffJ ÷Y´fE, IYfMXfffWXSXf ¸fZÔ EIY ³f»f IcY»f J³f³f IZY d»fE 2 »ffJ øY´fE, fû»Qf ¸fZÔ EIY ³f»f IcY»f J³f³f IZY d»fE 2 »ffJ øY´fE, IYfÔMXfffWXSXf ¸fZÔ Qû IbYÔAf IZY d»fE 1 »ffJ øY´fE, IYfÔMXfffWXSXf ¸fZÔ EIY AfÔ¦f³fffOÞXe ·fU³f d³f¸ffʯf IZY d»fE 5 »ffJ øY´fE, 93 d³fSXfdßf°f ´fZÔVf³fSXûÔ ³fZ A´f³fe ´fZÔVf³f Àf¸fÀ¹ff IYf dQ¹fZ AfUZQ³f ¨ffSX UfOXûÊ IZY d»fE »f¦ff¹ff ¦f¹ff ±ff dVfdUSX Qb¦fÊÜ ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX EUÔ Af¹fböY EÀfIZY Àfb³QSXf³fe IZY d³fQZÊVf ´fSX d³f¦f¸f Àfe¸ff ÃfZÂf IZY d³fSXfdßf°f ´fZÔVf³fSXûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f IYSX³fZ Afþ d³f¦f¸f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¨ffSX UfOXÊ ³f¹ff´ffSXf, SXfþeU ³f¦fSX, ¸fNX´ffSXf CXØfSX AüSX QdÃf¯f IZY d»fE dVfdUSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff Ü dVfdUSX ¸fZÔ ¨ffSXûÔ UfOXÊ IZY IbY»f 93 dWX°f¦fifdWX¹fûÔ ³fZ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX A´f³fe ´fZÔVf³f ÀfÔfÔ²fe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ d³f¦f¸f AüSX f`ÔIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû AU¦f°f IYSXf¹fZÜ d³f¦f¸f U f`ÔIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ´fZÔVf³fSXûÔ ÀfZ CX³fIYf Af²ffSX IYfOXÊ, ´fZÔVf³f IYfOXÊ, ½¹fdöY¦f°f f`ÔIY Jf°ff, AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ f`ÔIY IYfOXÊ AüSX ¸fûffB»f ³fÔfSX ´fif~ dIY¹fZÜ CX³fIZY QÀ°ffUZþûÔ IYû IY¸´¹fcMXSX ¸fZÔ Afg³f»ffBʳf IYfÔMXfffWXSXf ¸fZÔ 2 dIY»fû¸feMXSX ´fWXbÔ¨f ¸ff¦fÊ CX³³f¹f³f IZY d»fE 10 »ffJ øY´fE, Af¦fSXe ¸fZÔ EIY þÔ¦f»f °ff»fff ¦fWXSXeIYSX¯f IZY d»fE 5 »ffJ øY´fE, Àf¸f³ff´fbSX ¸fZÔ EIY ¸fÔ¦f»f ·fU³f d³f¸ffʯf IZY d»fE 10 »ffJ øY´fE, d°f°fSXe ¸fZÔ EIY °ff»fff ¦fWXSXeIYSX¯f IZY d»fE 5 »ffJ øY´fE, Àf¸f³ff´fbSX EIY ³f¹ff °ff»fff d³f¸ffʯf IZY d»fE 10 »ffJ øY´fE, SXû»f¦fif¸f EIY °ff»fff ¦fWXSXeIYSX¯f IZY d»fE 5 »ffJ øY´fE,CX¸fdSX¹ff (d°f°fSXe) EIY °ff»fff ¦fWXSXeIYSX¯f IZY d»fE 5 »ffJ øY´fE, f`¦ffMXû»ff (d°f°fSXe) ¸fZÔ EIY °ff»fff ¦fWXSXeIYSX¯f IZY d»fE 5 »ffJ øY´fE, Àfe-132 ¸fZÔ EIY ´fbd»f¹ff EUÔ SX´fMXf ¸fSX¸¸f°f IZY d»fE 4 »ffJ øY´fE, fûQ»f´ff³fe ¸fZÔ °fe³f ÀMXfg´fOXZ¸f ¦fZMX IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE 15 »ffJ øY´fE, fûQ»f´ff³fe ¸fZÔ Qû dIY»fû¸feMXSX IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 05/18x19 UfOÊX IYf ³ff¸f- IbYVff·ffDY NXfIYSmX- 26 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY IbYVff·ffDY NXfIYSmX 26 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f L.I.G. 120 WXf.ffZ.IYf.ÀfOÐXOcX ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe SXf²fZV¹ff¸f ÀffWcX ½f. À½f. ³faQ»ff»f ÀffWcXXX IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe AVffZIY IbY¸ffSX ½f¸ffÊ ½f. VfÂfb§³f »ff»f ½f¸ffÊ ³fZ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX ªfû³f IiY¸ffaIY-02 ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) OXfMXf A´fOXZMX dIY¹ff ¦f¹ffÜ A´fOXZMX OXfMXf ÀfZ CX³fIZY ½¹fdöY¦f°f f`ÔIY Jf°fZ ¸fZÔ ´fZÔVf³f SXfdVf þ¸ff IYSXf¹fe þfE¦feÜ dþÀfÀfZ CX³WXZÔ ´fZÔVf³f ³fWXeÔ d¸f»f³fZ IYe Àf¸fÀ¹ff QcSX WXû¦feÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY VffÀf³f IZY d³fQZÊVf ´fSX d³fSXfdßf°f ´fZÔVf³fSXûÔ IYû d³f¦f¸f õfSXf ÷Y´fZ IYfOXÊ dU°fSX¯f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü fWXb°f ÀfZ »fû¦fûÔ IYf ÷Y´fZ IYfOXÊ E¢MXeUZMX ³fWXeÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f CX³fIYf ´fZÔVf³f CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ ³fWXeÔ Af SXWXf WX` BÀfIYe þf³fIYfSXe ¸fWXf´füSX U Af¹fböY IYû WXû³fZ IZY ffQ f`ÔIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ d³f¦f¸f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe f`NXIY »fZIYSX ÷Y´fZ IYfOXÊ dÀfÀMX¸f fÔQ IYSX³fZ d³fQZÊdVf°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ CX³fIZY ½¹fdöY¦f°f Jf°fZ ¸fZÔ ´fZÔVf³f SXfdVf ·fZþ³fZ IYWXf ¦f¹ffÜ dþÀfIZY ffQ Afþ 10 A´fi`»f ÀfZ 25 A´fi`»f °fIY ¨ffSX- ¨ffSX UfOXÊ IYf Qû Qû dQ³f dVfdUSX »f¦ffIYSX BÀf Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü AÀfÔ¦fdNX°f IY¸fÊIYfSX IY¸fÊIYfSXûÔ IYf dIY¹ff ´fÔþe¹f³f þf¸fb»fÜ ³f¦fSX ´ffd»fIYf þf¸fb»f ÃfZÂffÔ°f¦fÊ°f L.¦f. AÀfÔ¦fdNX°f IY¸fÊIYfSX SXfª¹f Àf¸ffdþIY ÀfbSXÃff AÔ°f¦fÊ°f Ad²fÀfcd¨f°f IY¸fÊIYfSXûÔ IYf ´fiU¦fÊ A³fbÀffSX IYf¹fÊ IYSX³fZ Uf»fZ IYd¸fʹfûÔ IYf ´fÔþe¹f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fb£¹f ³f¦fSX ´ffd»fIYf Ad²fIYfSXe A¸fSX³ff±f QbfZ ³fZ f°ff¹ff dIY dQ³ffÔIY 05/04/2018 ÀfZ 10/04/2018 °fIY ´fÔþe¹f³f WXZ°fb ³f¦fSX ´ffd»fIYf IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ dVfdUSX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ´fid°fdQ³f AÀfÔ¦fdNX°f ¸fþQcSX d³f¸ff¯feÊ ¸fþQcSXûÔ IYf ´fÔþe¹f³f EUÔ ³fUe³feIYSX¯f fe¸ff WXZ°fb AfUZQ³f d»f¹ff ¦f¹ffÜ AÀfÔ¦fdNX°f VfWXSX IZY ¸fb£¹f ¸ff¦fûÊ ¸fZÔ 110 UfMX IYf E»fBÊOXe »f¦ff¹ff þfE¦ff Qb¦fÊÜ d³f¦f¸f IZY dUôb°f dU·ff¦f ´fi·ffSXe ´fi¸fûQ ´ffdMX»f IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ dUôb°f dU·ff¦f Àfd¸fd°f IYe f`NXIY ÀfÔ´f³³f WXbAf Ü f`NXIY ¸fZÔ ´fiIYfVf ½¹fUÀ±ff Qb÷YÀ°f IYSX³fZ ÀfdWX°f MXfBʸfSX IYf Àf¸f¹f fQ»f³fZ, AüSX ¸fb£¹f ¸ff¦fûÊ ¸fZÔ 110 UfMX IYf E»fBÊOXe »ffBÊMX ÀfdWX°f A³¹f AfUV¹fIY dU¿f¹f ´fSX ¨f¨ffÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ f`NXIY ¸fZÔ Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f SXfþZVf Vf¸ffÊ, ´fiIYfVf ¦fe°fZ, ÀfbSXZ³Qi dÀfÔWX SXfþ´fc°f, d»fJ³f ÀffWXc, ßfe¸f°fe VfIbY³f PXe¸fSX, Äff³fQfÀf fÔþfSXZ, A³fb´f ¨fÔQfd³f¹ff °f±ff ßfe¸f°fe SX¨f³ff Àfû³fIYSX CX´fdÀ±f°f ±fZÜ f`NXIY ¸fZÔ Àfd¸fd°f ³fZ d³f¯fʹf d»f¹ff dIY U°fʸff³f ¸fZÔ VfWXSX IYe ´fiIYfVf ½¹fUÀ±ff IZY d»fE Qû ¦f`Ô¦f WXe IYf¹fÊSX°f WX` ¦f¸feÊ IZY Àf¸f¹f AfÔ²fe °fcRYf³f U ´fiIYfVf ½¹fUÀ±ff IZY d»fE ¦f`Ô¦f fPÞXf³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ //CXQ§ffZ¿f¯ff// SXf.´fi.IiaY./ / A-74/ ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY »fZJSXf¸f d´f°ff ¸fa¦f»fQfÀf d³f½ffÀfe ¦fif¸f OcX¸fSX °fWXÀfe»f ²f¸f²ff dªf»ff Qb¦fÊ (LX¦f) IZY QнffSXf ¦fif¸f OcX¸fSX ´f.WX.³fa. 39, SXf.d³f.¸fa. AdWX½ffSXf °fWXÀfe»f ²f¸f²ff dªf»ff Qb¦fÊ JÀfSXf ³fa. IiY¸fVf: 147/1, 495/2, 495/4, 532/1 SXIYff 0.730, 0.040, 0.040, 0.170 WZX. IbY»f JÀfSXf SXIYff 0.980 WZX. ªffZ dIY Af½fZQIY ½f A³¹f 1 IZY ³ff¸f Vffd¸f»ff°f Jf°fZ ¸fZÔ ·fcd¸fÀ½ff¸fe WXIY ´fSX ½f°fʸff³f SXfªfÀ½f Ad·f»fZJ ¸fZÔ QªfÊ W`XÜ CX¢°f ·fcd¸f IZY ¸fc»f FY¯f ´fbdÀ°fIYf ¦fb¸f WXfZ ªff³fZ ´fSX ObX´»feIZYMX FY¯f ´fbdÀ°fIYf ´fiQf¹f IYSX³fZ fff°fÐ Af½fZQ³f ´fÂf BÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ A°fE½f BÀf Àfafa²f ¸fZÔ dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f IYfZ Af½fZQIY QнffSXf ´fiÀ°fb°f Af½fZQ³f-´fÂf IZY Af²ffSX ´fSX CX´fSXfZ¢°f ·fcd¸f IYf dIYÀff³f dIY°fff ªffSXe dIY¹fZ ªff³fZ ´fSX Qf½ff Af´fd°°f ´fZVf IYSX³ff WXfZ °ffZ À½f¹fa A±f½ff A´f³fZ Ad·f·ff¿fIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ BÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXfZIYSX dQ³ffaIY 18/4/18 °fIY ´fZVf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX d³f¹f°f A½fd²f IZY ´fV¨ff°fÐ ´fif´°f Qf½ff Af´fd°°f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 12/3/18 IYfZ ¹fWX CXQЧffZ¿f¯ff ¸fZSmX À½f¹fa IZY WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f IYe ´fQ ¸fbýif IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ªffSXe dQ³ffaIY- 12/3/18 Àfb³f½ffBÊ dQ³ffaIY- 18/4/18 ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf (²f¸f²ff) IY¸fÊIYfSX ´fÔþe¹f³f WXZ°fb 313 AfUZQ³f d³f¸ff¯feÊ ¸fþQcSX WXZ°fb 02 AfUZQ³f EUÔ ³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf, °fWXÀfe»f ²f¸f²ff, dªf»ff Qb¦fÊ (LX.¦f.) //CXQ§ffZ¿f¯ff// SXf.´fi.IiaY./ / A-27/ ½f¿fÊ 2017-18 E°fQÐ QнffSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYfZ Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY JZQcSXf¸f QZ½ffa¦f³f Af.À½f. ßfe IÈY°f»ff»f QZ½ffa¦f³f d³f½ffÀfe ¦fif¸f ÀfZ¸fdSX¹ff °fWXÀfe»f ²f¸f²ff dªf»ff Qb¦fÊ (LX¦f) IZY QнffSXf BÀf AfVf¹f IYf Af½fZQ³f ´fZVf dIY¹ff W`X dIY ¸ff`ªff ¦fif¸f ÀfZ¸fdSX¹ff ´f.WX.³fa. 37, SXf.d³f.¸fa. AdWX½ffSXf °fWXÀfe»f ²f¸f²ff dªf»ff Qb¦fÊ ¸fZÔ dÀ±f°f ·fcd¸f JÀfSXf ³fa. 659, 663, 665, 667, 848, 873/2 (873/3, 873/4), 874, 936 SXIYff IiY¸fVf: 0.080, 0.040, 0280, 1.020, 0.530, 0.620, 0.650 WZX. IbY»f JÀfSXf 8, IbY»f SXIYff 3.300 WZX. ·fcd¸f ·fc- SXfªfÀ½f 5.50 øY. Af½fZQIY IZY ³ff¸f ´fSX ½f°fʸff³f ·fc-SXfªfÀ½f Ad·f»fZJ ¸fZÔ QªfÊ W`XÜ CX¢°f Af½fZdQ°f ·fcd¸f IYfZ Af½fZQIY QнffSXf A´f³fZ ´fbÂffZÔ IZY ¸f²¹f Af´fÀfe faMX½ffSXf IYSX ´fȱfIY ÀfZ FY¯f ´fbdÀ°fIYf ªffSXe dIY¹fZ ªff³fZ WZX°fb Af½fZQ³f ´fÂf BÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ A°f: ¹fdQ dªfÀf dIYÀfe ·fe ½¹fd¢°f IYfZ Af½fZdQ°f ·fcd¸f IYf Jf°ff d½f·ffªf³f dIY¹fZ ªff³fZ IZY Àfafa²f ¸fZÔ IYfZBÊ Af´fd°°f, Qf½ff ¹ff CXªfSX WXfZ °ffZ ¸fZSmX Àf¸fÃf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fZVfe dQ³ffaIY 20/4/18 IYfZ d»fdJ°f ¸fZÔ Af´fd°°f/Qf½ff ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ d³f¹f°f ´fZVfe dQ³ffaIY IZY ´fV¨ff°fÐ ´fif´°f Af´fd°°f ´fSX IYfZBÊ d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 15/3/18 IYfZ ¸fZSmX À½f¹fa IZY WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f IZY ¸fbWXSX ÀfZ ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ ªffSXe dQ³ffaIY- 15/3/18 ´fZVfe dQ³ffaIY- 20/4/18 ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX AdWX½ffSXf (²f¸f²ff) fe¸ff WXZ°fb 313 AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fif~ AfUZQ³fûÔ IYf ´fÔþe¹f³f WXZ°fb IYf¹fÊUfWXe dQ³ffÔIY 11/04/2018 ÀfZ 20/04/2018 °fIY dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ OX»¹fb.fe.E¸f.ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY d»fE 30 »ffJ ÷Y´fE, ±fÔUSXÓfû»f ¸fZÔ °fe³f dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY d»fE 30 »ffJ øY´fE, dL³QWXfMXû»ff ¸fZÔ °fe³f dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY d»fE 30 »ffJ øY´fE, PXû»ffªþf ¸fZÔ Qû dIY»fû¸feMXSX OX»¹fb.fe.E¸f.ÀfOÞXIY d³f¸ff¯fÊ IZY d»fE 30 »ffJ øY´fE, ¸fWXfSXfþ´fbSXOXeWX ¸fZÔ °fe³f dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY 30 »ffJ øY´fE, ¸ffQe·ffNXfJbQÊ ¸fZÔ 5 dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY d»fE 50 »ffJ øY´fE, Af¸ff´ff³fe ¸fZÔ °fe³f dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf IZY d»fE 30 »ffJ øY´fE, fûQf ¸fZÔ °fe³f ´fbd»f¹ff d³f¸ffʯf IZY d»fE 15 »ffJ øY´fE, fûQf ¸fZÔ °fe³f dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIY ¸fSX¸¸f°f IZY d»fE 15 »ffJ øY´fE, fû³fUfWXe ¸fZÔ EIY ´fbd»f¹ff U SX´fMXf ¸fSX¸¸f°f IZY d»fE 5 »ffJ øY´fE IYe §fû¿f¯ff Vffd¸f»f WX`Ü IYf¹ffÊ»f¹f ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f, SXf¹f´fbSX ªfû³f IiY¸ffaIY 02 VfWXeQ À¸ffSXIY ÀIcY»f IZY.IZY. SXûOX SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) -: BdV°fWXfSX/ Ad²f´f°¹f WXÀ°ffa°fSX¯f IYe Àfc¨f³ff :- C M Y K C M Y K C M Y K ³ff¸ffa°fSX¯f ´fi.IiY. 06/18x19 UfOÊX IYf ³ff¸f- IbYVff·ffDY NXfIYSmX- 26 E°fQÐ õfSXf Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY IbYVff·ffDY NXfIYSmX 26 UfOÊX dÀ±f°f ·fU³f/ ·fcd¸f 26/³f¹ff Q»fQ»f dÀf½f³fe ªfû dIY d³f¦f¸f Ad·f»fZJ ¸fZÔ ßfe / ßfe¸f°fe ¸f³feSXf¸f ÀffWcX ½f. À½f. §ffÀfeSXf¸f ÀffWcXX IZY ³ff¸f ÀfZ QªfÊ W`XÜ dªfÀfIYû ßfe / ßfe¸f°fe df³Qb»f°ff NXfIbYSX ´fd°f ¸f³ffZªf dÀfaWX NXfIbYSX ³fZ SXdªfÀMÑXe / d»fdJ°f õfSXf UaVff³fbIiY¸f / A³¹f Ad·f»fZJ õfSXf ´fif´°f IYSX ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Ad²fd³f¹f¸f 1956 IYe ²ffSXf 167 IZY °fWX°fÐ ³ff¸ffa°fSX¯f WZX°fb AfUZQ³f ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ¹fdQ IYûBÊX ½¹fd¢°f / ÀfaÀ±ff CX´fSXû¢°f ÀUfd¸f°U ´fdSXU°fʳf ¸fZÔ WXIY ¹ff QfUf SXJ°fZ W`XÜ °fû BXÀf ´fiIYfVf³f IZY 30 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX ´fiIYSX¯f IiY¸ffaIY ÀfdWX°f d»fdJ°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f IYSZÔXÜ A³¹f±ff Àf¸f¹ffUd²f ´fV¨ff°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYe IYûBÊX Àfb³fUfBÊX ³fWXeÔ IYe ªffUZ¦feÜ ªfû³f IYd¸fV³fSX C ªfû³f IiY¸ffaIY-02 M ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX (LX.¦f.) Y K