Views
5 months ago

Yuva Sahyadri Epaper April 11, 2018 to April 17, 2018

Yuva Sahyadri Epaper April 11, 2018 to April 17, 2018

Yuva Sahyadri Epaper April 11, 2018 to April 17,

अमेझॉन, लीप काट, नॅप डल, अशा ‘ई- कॉमस या’ जगतात ओ ी शॉ पग चे पदापण आप या ऑनलाईन O3 Shopping ह सा बना आ ण लाखो कमवा. अ धक मा हतीसाठ संपक करा o3 Shopping 9821004969 वष: ८ • अंक: १० • मुंबई, ११ ए ल २०१८ ते १७ ए ल २०१८ • मुंबई • पृ ८ • मू य: . २/- संपादक: अ ण आ माराम माळ रा कु ल ातं वीर सावरकर न लंकच! डीए ी शाळे ा डांगणावर धा वशेष स व तर पान ७ व ८ वर ह महासभेचे अ त वच नामशेष झाले. सावरकरांची पुणे ( त नधी) : च होली गाव व मोशी येथील गायरान व संर ण ह तील मु माची दररोज चोरी कर यात येते. च होली येथील बी आर ट एस या महामागाचे काम स या सु आहे हे काम स या दोन वेगवेग या कं प या करीत असून या कं प या गायरान व संर ण ह तील मु म चोरी करीत अस याचा आरोप आज मनसेने के ला असून या कारात तलाठ देखील वातं यवीर नद ष सुटका झा यानंतरही पु हा कपूर आयोगातील एका संदभहीन वा या या आधारे ते गांधी ह येत सहभागी होते असा खोटा चार सु झाला परंतु सव च यायालयाने सावरकर न कलंक अस याचे पु हा एकदा प के ले आहे. गांधीह ये संबंधी बोलताना ते हणाले “२० जानेवारी ला गांध या ाथना सभेत झाले या बॉ ब फोटांनंतर पकड यात आलेले मदनलाल पहावा यांनी पु या या अ णीचे संपादक (नथुराम गोडसे) आ ण नगरचे करकरे यांनी गांधीह येचा कट रचला असून मुंबई: महा मा गांधी यां या ह येत वातं यवीर सावरकर यांचा ते पु हा येतील असे पो लसांना सां गतले होते. परंतु द ली, मुंबई, कोणताही सहभाग न हता हे पु हा एकदा स झा याची मा हती पुणे आ ण नगर येथील पो लसांनी अ य हलगज पणा करत आज मुंबईत झाले या प कार प रषदेत दे यात आली. अ भनव भारत यास आ ण वातं यवीर सावरकर रा ीय मारक यां या वतीने सावरकर मारक, मुंबई येथे या प कार प रषदेचं आयोजन कु ठलीही कारवाई के ली नाही. कपूर आयोगा या अहवालात असे हटले आहे क यांनी के वळ नथुराम गोडसचा फोटो जरी द ली पो लसांकडे पाठ वला असता तरीही ही घटना टळली असती. कर यात आलं होतं. गांध या इ छेनुसार सुर ा व था दली नस याचा त कालीन गांधीह येची पु हा तपासणी करावी आ ण कपूर आयोगा या अहवालातील सावरकरांना गांधी ह येब ल दोषी ठर वणारे सरकारचा दावा कपूर अहवालाने खोटा ठर वला आहे. या अहवालानुसार गांध या ाथनासभेला गणवेशातील तसेच स या नराधार वा य काढून टाकावे याक रता अ भनव भारतचे डॉ. कप ातील ह यारी पोलीस आ ण सै याची एक तुकडी तैनात पंकज फडणीस यांनी सव च यायालयात या चका दाखल के ली होती, परंतु या सुर ा यं णेचा मुख एक साहा यक पोलीस होती. ही या चका नकालात काढताना वातं यवीर सावरकर उप नरी क हा अ यंत क न दजाचा अ धकारी अस याने गांधीह येत दोषी अस याचा कपूर आयोगाचा न कष के वळ सुर ा व था अ यंत कमकु वत होती. गांधी ह येनंतर हा यातील आरोपी सावरकरां या संबं धत अस या या आधारे हलगज पणा दाख वणा या अ धका यांवर कारवाई न होता उलट काढ यात आले अस याने तो न कष पूणतः नराधार अस याचे यांना बढ या दे यात आ या. ते हा सावरकरांना दोषी सव च यायालयाने प के ले अस याचे डॉ. पंकज फडणीस यांनी सां गतले. ठर वणा यानी हा हलगज पणा कोणा या सुचनेनुसार झाला या संगी बोलताना वातं यवीर सावरकर रा ीय मारकाचे याचा तपास करावा असेही ते हणाले. काया य रण जत सावरकर यांनी असे सां गतले क मुळातच सावरकरांना न कलंक ठर वणा या सव च यायालया या कु ठलाही पुरावा नसताना के वळ ेषबु ने आ ण राजक य नणयामुळे यां या वरोधात सतत चार करणा याना चांगलीच मह वकां ेपोट वातं यवीर सावरकरांना गांधीह ये या कटात चपराक बसली असून सावरकर ेम म ये आनंदाचे वातावरण गोव यात आले. यामुळे वातं यवीर सावरकरांची राजक य नमाण झाले आहे. या न म मुंबईत वातं यवीर सावरकर कारक द संपु ात आली आ ण देशातील एक मुख राजक य प रा ीय मारक आ ण सावरकर सदनावर रोषणाई कर यात आहे. Contact: 8082120891 ल करीत आहे असा आरोप मनसेचे नगरसेवक स चन तुकाराम चखले यांनी के ला आहे. चोरी नवी मुंबई: सवूड्स से टर ४८ येथील डीए ही शाळे या शाखा डांगणावर हायम ट बस व याची मागणी शवसेना ं १०८ चे शाखा मुख वशाल वचारे यांनी महापा लका शहर अ भयंता मोहन डगांवकर यां याकडे एका लेखी नवेदनातून आज के ली आहे. डीए ही शाळे या डांगणावर काशाची व था नस याने था नक नाग रकांची गैरसोय होत अस याचा संताप करत शाखा मुख वशाल वचारे नवेदनात पुढे हणाले क , या हायम लाव ाची शवसेनेची मागणी डांगणावर अंधार अस याने सांयकाळनंतर ये नाग रक, व ाथ यांना फे रफटका मारणे श य होत नाही. स या शाळेला सु लाग याने प रसरातील मुलांचा अ धका धक वेळ डांगणावर खेळ यासाठ जातो. यामुळे उजेडाअभावी था नकांची होत असलेली गैरसोय ल ात घेता पा लके ने लवकरात लवकर या ठकाणी तीन हायम ट बस व याची मागणी शाखा मुख वशाल वचारे यांनी के ली आहे. च ोली गाव व मोशी येथील गायरान व संर ण ह ीतील मु म चोरी न थांब ास मनसेचा आं दोलनाचा इशारा मु म चोरी थांबवावी णून मनसेचे महापौर नतीन काळजे यांना नवेदन करणा-या कं प यावरती तातडीने कारवाई न झा यास मनसे आप या टाईलने आंदोलन करेल असा इशारा भोसरी वधानसभा अ य अंकु श तापक र यांनी दला यावेळ मनसेचे नगरसेवक स चन तुकाराम चखले,भोसरी वधानसभा अ य अंकु श तापक र, शहर स चव पेश पटेकर, राजू सावळे, म हला अ य समाताई बेलापुरकर, मन वसे भोसरी अ य पदा धकारी उप थत होते तक शदे, रो हत काळभोर आ ण

Yuva Sahyadri Epaper April 18, 2018 to April 24, 2018
Yuva Sahyadri Epaper April 3, 2018 to April 10, 2018
Yuva Sahyadri Epaper April 18, 2018 to May 1, 2018
Yuva Sahyadri EPaper Jan 16, 2018 to Jan 23, 2018
Yuva Sahyadri Epaper May 2, 2018 to May 8, 2018
Yuva Sahyadri Epaper May 9, 2018 to May 15, 2018
Krit, Dinsdag, 11 April 2017
11 mart – 17 mart, 2013-cü ilin 11-ci həftəsi, N09 (113) - ATİB
Best Cryptocurrency To Mine Profitable 2018 CryptoMining
5414 to 5430 - 11 Street NE_13-09-09 17-57-39
Autism Voice April 2018
Sala wykładowa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Page 1 Page 2 10. 11. '12. 13. 14. 15. 16. 17. '18. 19. 20. 21 ...
11. broj 17. ožujka 2011.
DCT welding tables at Essen Welding & Cutting 08. May to 11. May 2018
Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
Helena Horálková - grafika - 17. 11. 2011 - Univerzita Pardubice
11 fevral – 17 fevral, 2013-cü ilin 7-ci həftəsi, N05 (109) - ATİB