Views
3 months ago

Yuva Sahyadri Epaper April 11, 2018 to April 17, 2018

Yuva Sahyadri Epaper April 11, 2018 to April 17, 2018

महारा

महारा मुंबई, ११ ए ल २०१८ ते १७ ए ल २०१८ ४ आमदार सौ. मंदाताई ा े यां ा आमदार नधीतून बेलापूर गावातील व ा सारक हाय ू ल शाळेला ११ संगणक व ६ टर वाटप • सुयकांत गोडस े • नवी मुंबई: व ा याना संगणक य ण मळावे, गावाती ाळेत ण घेणारे व ाथ ही हायटेक हावे, याक रता बे ापूर गावाती सवात जु या अस े या व ा उ कष मंडळा या व ा सारक हाय कू व क न महा व ा य ाळे ा आमदार नधीमधून द े या ११ क युटर व ६ टरचे वाटप व उदघाटन समारंभ नुकताच बे ापूर या आमदार सौ. मंदाताई हा े यां या ुभह ते पार पड ा. यावेळ व ा उ कष मंडळाचे सं थापक पंढरीनाथ पाट , अ य भा चं कोळ , सभापती महादेव पाट , मु या यापक सोनावणे सर, ाथ मक ाळे या मु या या पका गायके मॅडम उप थत होते. व ा याना उ म ण देणेकरीता ाळेत संगणक य णाचे वग सु करणेक रता बे ापूर गावाती व ा उ कष मंडळा या व ा सारक हाय कू ाळे या संचा कांनी बे ापूर या आमदार सौ. मंदाताई हा े यांजकडे संगणके पुर व याची मागणी के होती. व ा या या णाक रता मा या आमदार नधीमधून आप या ाळे ा संगणके दे यात ये याचे आ ासन आमदार मंदाताई हा े यांनी संचा कांना द े होते. याच अनुषंगाने आमदार मंदाताई हा े यां या ुभ ह ते सदर ाळे ा यां या आमदार नधीतून ११ संगणक व ६ टर वाटप कर यात आ े तसेच सदर काय पड ा. माचा उदघाटन सोहळा पार यावेळ व ा उ कष मंडळाचे सं थापक ी. पंढरीनाथ पाट यांनी सां गत े क, आमदार मंदाताई हा े या कायस ाट आमदार असून यांचे काम मी गे े ३० वषापासून पाहत आहे. यांनी आजपयत के े े काय खरंच खूप कौतुका पद असून यां या मा यमातून अनेक समाजोपयोगी कामे पूण झा े आ ही पा ह े आहेत. यां याकडे कोण याही कामासाठ गे े असता आ हा ा कधीही नकारा मक उ र मळा े नस याचेही यांनी सां गत े. आम या ाळे ा क युटर व टर द याब तसेच बे ापूर गावाती हॉ पट साठ ही आमदार नधीतून यं सामु ी व णवा हके ची सु वधाही उप ध के याब यांनी व ा उ कष मंडळातफ आमदार मंदाताई हा े यांचे आभार मान े. े े े े े े े आमदार सौ. मंदाताई हा यांनी सां गत क, बे ापूर गावाती व ा सारक हाय कू ही ठाणे बे ापूर प ती सवात जुनी ाळा असून या ाळेतून अनेक व ाथ घड आहेत. या ाळेतून घड अनेक व ाथ उ ोगपती, डॉ टर, वक यांसार या व वध ात भरीव काम गरी करीत आहेत. या ाळेने आंतररा ीय तरावर काम गरी कर याची माझी इ छा असून वकरच या ाळेची नवी ाखा आप या ा अ भमान वाटे अ ी आंतररा ीय दजाची नमाण क असा व ास यांनी के ा. सवात जु या अस े या बे ापूर गावाती या ाळेती व ा याना संगणक य ण मळावे, गावाती ाळेत ण घेणारे व ाथ ही हायटेक हावे याक रता ाळे ा संगणक व टर वाटप करताना आनंद होत अस याचे यांनी सां गत े. या ाळेती जु या आठवण ना उजाळा देताना ाळेती क व कमचा यांचेही आमदार मंदाताई हा े यांनी कौतुक के े. यावेळ पांडुरंग कोळ , ै जा पाट , नामदेव पाट , डॉ. नराळे, मोहन मुकादम, पे दवेकर, रेहमान धु , संदे पाट , द प वै , रयाझ, व ान हा े, आर.आर.पाट आ ा बहाडकर तसेच क कमचारी व व ाथ वग उप थत होते. मुंबईत भाजपाचे श दशन अवजड वाहनांना मुंबईत नो ए ी • त नधी • मुंबई: येणा या काळात होणा या नवडणुका ल ात घेता द. ६ ए ल रोजी मुंबईतील बीके सी म ये भाजपने श दशन के लं. मुंबईत शवसेनाचा दसरा मेळावा असो वा मनसेचा गढु पाडवा मेळावा या दो ही मेळा ाचे गद चे व म मोडीत काढ यासाठ भाजपाने कं बर कसली होती. येणा या काळात होणा या नवडणुका ल ात घेता कायकत आ ण पदा धकारी यां यात उ साह नमाण कर यासोबत बाक या प ांना हा इशारा असेल असे जाणकार आपले मत करत आहेत. भाजप अ य अ मत शहा हे अगोदरच (५ तारखेला) मुंबईत हजर होते व तयारीवर यांचे बारीक ल होते. मुंबई उपनगरातून येणा या गा ा आ ण कायक याची फौज ल ात घेता मुंबई पो लसांनी वाहतुक त काही बदल होते. मुंबईत वेश करणा या चेक ना यावर अवजड वाहनांना बंद घा यंत आली होती. बे टने जादा गा ा सोड यामुळे परी ेला जाणा या व ाथी आ ण पालकांनी आपले नयोजन कर याची वनंतीही या वेळेस के ली होती. काळवीट करणी जेल म ये असले या सलमान खानचा जामीन वरील नकालही याच दवशी ये याची श यता अस याने देशासह मा यमांचेही ल या नकालाकडे लागलेले होते. या नकालाची आ ण मेळा ाची वेळ एक झा यास े कां या पसंतीला कोण उतरेल हे पाहणे औ च याचे ठरले. महापा लके ा सभेत १५ ठराव बोगस, पनवेल महापा लका आयु ांनी के ला गौ ोट • त न ध • पनवेल: महापा लके या सभेत आतापयत ११८ ठराव संमत कर यात आलेले आहेत. यापक ४८ ठरावांची अंमलबजावणी पूण कर यात आलेली आहे. ५६ ठरावांबाबत कायवाही सु आहे. मा , १४ ते १५ ठराव बेकायदे शर घे यात आलेले आहेत, अशी ध कादायक मा हती देत या ठरावांची अंमलबजावणी आपण मुळ च करणार नाही, असा नधार महापा लका आयु डॉ. सुधाकर शदे यांनी सामा जक सं थां या श मंडळासमोर के ला. महापा लका आयु पनवेल या वकासाला बाधक ठरत अस याचा आरोप स ाधारी आ ण यां या अंधभ ांकडून सात याने होत अस याने स य थती समाजासमोर यावी, या हेतून वकास कामांची स ः थती आ ण महापा लके या नणयांची अंमलबजावणी यासंदभात आयु ांकडून मा हती जाणून घे यासाठ आज सामा जक सं थां या त नध नी आयु डॉ. सुधाकर शदे यां यासोबत सवच वषयांवर स व तर चचा के ली. यावेळ यांनी हा गौ य फोट के ला. पाणी नयोजनाचा उड वला फ जा पनवेलला सतावणा या पाणी नाला लोक त नधी कसे जबाबदार आहेत, या वषयी यांनी मा हती देताना सां गतले क , आपण एक दवसाआड पाणी दे याचे नयोजन के ले होते. परंतु, तो नणय मागे घे यास सांगनू आपण नवी मुंबईकडून पाणी आणू असे प कार प रषद घेवून मा हती देणा यांनी नंतर मला भेटून तु ही आता नयोजन करा, अशी नांगी टाकत यांची हतबलता के ली. मा , पाणी तोपयत द याने नयोजनात अडसर नमाण झाला आहे. तरीही आपण आता सगळ कडे टँकरने पाणी पुरवठा कर याचे धोरण न चत के ले अस याचे यांनी सां गतले. सडको या दबावाला बळ पडणार नाही सडको के वळ कच याव न आप याला ल य करीत आहे. मु यमं ी देव फडणवीस यांनी पायाभूत सु◌ु वधांबाबत अ यादेश काढूनही सडको हात वर करत आहे. यांना फ नफा हवा आहे, सु वधा दे यास ते असमथ असून आप यावर बं क लाव यागत दबाब टाकत आहेत. यां या दबावाला आपण बळ न पडता यक ण आ ण वचार के वळ पनवेल महापा लके चा करणार अस याची कृ त ता डॉ. शदे यांनी के ली. महापा लका आयु हटाव ही काय एकमेव सम या आहे का? असा सवाल उप थत क न कु णाचा इगो खावत असेल तर याला मी काय करणार? मा या शासक य अ धकारांचा वापर क न जन हताचे नणय घेत अस याने अनेकांना पोटशुळ उठला आहे. मी कु णा याही दबावापुढे न झुकता के वळ सरकारचा त नधी हणून पारदशकतेने काम करणार अस याचे यांनी सां गतले. चार क प लवकरच काया वत १५० वषा या नगर पा लके त गे या २५ वषात अनेक सम या नमाण झा या आहेत. यांचे खापर एका वषात मा यावर फोडताना यांनी यांनी स ेची फळे चाखली, यांनी ते नयोजन का के ले नाही. मा याकडे काही जा ची कांडी नाही क , ती फरवून लगेत प रवतन करेन. एक मा , खरे क , पुढ ल काळात पनवेल महापा लके चा नयोजनब वकास झालेला तु हाला दसेल. याम ये वाहनतळ, सोसाय ां या वाहन पा कगचा न, इमारती तोडून नमाण होणा या मालावर या करणारा क प, तीन शाळांचे एक करण क न शै णक हब, बं द त गटारे, नाले आद क प माग लाव याचे धोरण न चत ठरले असून याची अंमलबजावणी सु आहे. १५ जून पयत र यांची डागडूजी ये या १५ जूनपयत र यांची डागडुजी कर यात येईल. सव कामे सु आहेत. काही र यां या कामां या न वदा वीकार यास कु णी पुढे आले नसले, तरी यातूनही माग काढ यात येईल. पाणी, कचरा, र ते आ ण सम या ाधा याने सोड व यात येतील. सडकोचे धाबे दणाणले आहेत सडको महामंडळ सवावर दादा गरी क न यांना झुकवत आहे. आपण यां या पदराखालचे नाही आहोत. माझे अ धकार आ ण कत ाची जाणीव आहे. सडकोने मालम ा कर यायचा आ ण कचरा आम या माथी मारायचा, हे कदा प सहन करणार नाही. मालम ा ह तांतर या पूण होईपयत सडकोने पायाभूत सु वधा पुरवायची जबाबदारी यांची अस याचे सरकारने धोरण जा हर के यानंतर ते कत ापासून कसे र जाणार? व थाप कय संचालकांवर गु हा का दाखल क नये? पाले येथील ड पंग ाऊं ड या गंभीर वषय छेडताना सडकोने के ले या चुका यां या अंगलट आ या आहेत. यामुळे ते कच याचा न महापा लके कडे ढकळत आहेत. महारा षण नयामक मंडळाने सडको या व थापक य संचालकांवर याबाबत फौजदारी गु हा दाखल कर याचा इशाराच दला अस याची मा हती डॉ. शदे यांनी दली.

महारा मुंबई, ११ ए ल २०१८ ते १७ ए ल २०१८ ५ े नाग रकांसाठी वयाची अट ६० वष कर ाचा नणय दोन म ह ात - दलीप कांबळे • महा यूज • मुंबई: ये नाग रक हणून वयाची अट ६५ व न ६० वष कर याबाबतचा नणय ये या दोन म ह या या आत घे यात येईल, असे सामा जक याय रा यमं ी दलीप कांबळे यांनी आज वधानप रषदेत सां गतले. सद य डॉ.नीलम गो हे यांनी ये नाग रकां या सुर ा व इतर सम यां वषयी ल वेधी सूचना मांडली होती याला उ र देताना ी. कांबळे बोलत होते. ते हणाले, ये नाग रकांसाठ महानगरपा लका े ात या जागा ये नाग रकां या सोयी-सु वधेसाठ आर त ठे व या आहेत या तशाच ठेव याबाबत तसेच या जागा वाढ व याबाबत मु यमं यांबरोबर बैठक घेऊन नणय घे यात येईल. मातो ी वृ ा म योजनेअंतगत या सं थांचे अनुदान बंद झाले यांना अनुदान दे याचा य न सु आहे. वयंसेवी सं थे या सहकायाने को हापूर या धत वर आजारी ये नाग रकांसाठ क सु कर याबाबत य न कर यात येतील. ये नाग रकांसाठ मदतनीस देणा या सं थेने अशा मदतनीसांची पूण चौकशी क नच यांना पाठवावे, असे संबं धत सं थेला नदश दे यात येतील. असे न के यास व मदतनीसांकडून काही गु हा घड यास संबं धत सं थेला सहआरोपी कर यात येईल, असेही यांनी यावेळ सां गतले. या ल वेधी चचत सद य वीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला होता. मराठ भाषा भवन मुंबईत उभार यात येणार - वनोद तावडे मराठ भाषा भवन मुंबईत उभार याचा नणय मं मंडळाने घेतला असून यासाठ मुंबईत तीन जागांची नवड कर यात आली आहे. याबाबत लवकरच अं तम नणय घे यात येईल, असे श ण, मराठ भाषा व सां कृ तक कायमं ी वनोद तावडे यांनी आज वधानप रषदेत सां गतले. सद य हेमंत टकले यांनी मांडले या ल वेधी सूचनेला उ र देताना ी. तावडे बोलत होते. ते हणाले, प हली ते बारावीपयत मराठ भाषा स ची करावी या मागणीसंदभात वचार कर यात येईल. तसेच ये सा ह यक गंगाधर पानतावणे यांचे योगदान वचारात घेऊन यां या नावाला साजेसे असे काही कर याचा य न कर यात येईल. या चचत सद य वीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला होता. असंघ टत कामगारांसाठ वतं धोरण तयार करणार - वजय देशमुख रा यात सुमारे सहा लाख न दणी के लेले घरेलू कामगार असून या कामगारांचा समावेश असंघ टत कामगारांम ये क न यां यासाठ वतं धोरण तयार कर यात येणार अस याची मा हती कामगार रा यमं ी वजय देशमुख यांनी आज वधानप रषदेत दली. सद य वजय ऊफ भाई गरकर यांनी घरेलू कामगारां या संदभात उप थत के ले या ल वेधीला उ र देताना ते बोलत होते. ी. देशमुख हणाले, घरेलू कामगारांना असंघ टत कामगारांम ये समावेश के याने असंघ टत कामगारांसाठ असलेले लाभ यांना लाग ू होतील. यात कामाचे दर न त करणे, दरवष यात वाढ करणे यासार या बाब चा समावेश आहे. असंघ टत कामगार क याणासाठ एक त क याण मंडळ काढ याचा देखील शासनाचा मानस अस याचे यांनी यावेळ सां गतले. जा हरातीसाठ संपक yuvasahyadri@gmail.com • मुंबई • ९८२१००४९६९ • नवी मुंबई • ८४२५८२२०९९ ।। हदु हचे रा ीय ।। शवभूमी रायगड ा सवागीण वकासासाठी अ खल भारत हदमु हासभा या १०० वषाची ऐ तहा सक परंपरा लाभले ा रा हतवादी राजक य प ात सामील ा...! जैन, बौ द, शीख, लगायत, आयसमाजी, वै दक तथा वग कृ त जाती, जनजाती यह सभी एक है | अथात हम सभी ह है | हमाचल से क याकु मारी, कराची से चगावतक व तृत अ सधु सधूपयत: ह थान के त जो पतृभूमी, पु यभूमी का वतन ( बताव) रखते है वह ह है || वातं यवीर सावरकर अ ण आ ाराम माळी ( ज ा ) अ खल भारत हद ु महासभा रायगड ज ा कायका रणी अ भजीत नारायण दरेकर (काया य ) मधुकर महादेव खामकर (कोषा य ) भारती स तषकु मार शहा (म हला ज हा य ा) संतोष वसंत मयेकर (सहसंघटक) संद प तुकाराम गाणेकर (सह कायवाह) अजय राम पडवळ (सह कोषा य ) संद प परशुराम नाकती ( म. .का. सद य) स यम बाबाजी क डे (म. .का.सद य) ाने र परशुराम उतेकर ( ज हा सद य) स तषकु मार मोहनलाल शहा (उपा य ) नलेश काजले ( ज हा सद य) शांत बळ राम सुतार ( ज हा सद य) रा ल गोपीनाथ पाट ल ( ज हा सद य) मोहन आमन ( ज हा सद य) इलैराजा संताणाम ( ज हा सद य) संजय वासुदेव फु लारे ( ज हा सद य) मंगेश भालचं भगत ( ज हा सद य) ववेक परशुराम भोपी ( ज हा सद य) मनीष धुरी ( ज हा सद य) मुके श रमेश हा ( ज हा सद य)

Yuva Sahyadri Epaper April 3, 2018 to April 10, 2018
Yuva Sahyadri Epaper April 18, 2018 to April 24, 2018
Yuva Sahyadri Epaper April 18, 2018 to May 1, 2018
Yuva Sahyadri Epaper May 9, 2018 to May 15, 2018
Yuva Sahyadri EPaper Jan 16, 2018 to Jan 23, 2018
Yuva Sahyadri Epaper May 2, 2018 to May 8, 2018
5414 to 5430 - 11 Street NE_13-09-09 17-57-39
Krit, Dinsdag, 11 April 2017
Autism Voice April 2018
Sala wykładowa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Page 1 Page 2 10. 11. '12. 13. 14. 15. 16. 17. '18. 19. 20. 21 ...
Helena Horálková - grafika - 17. 11. 2011 - Univerzita Pardubice
DCT welding tables at Essen Welding & Cutting 08. May to 11. May 2018
11. broj 17. ožujka 2011.
Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
11 mart – 17 mart, 2013-cü ilin 11-ci həftəsi, N09 (113) - ATİB
Best Cryptocurrency To Mine Profitable 2018 CryptoMining
asia-17-Hart-Delegate-To-The-Top-Abusing-Kerberos-For-Arbitrary-Impersonations-And-RCE