Views
5 months ago

Yuva Sahyadri Epaper April 11, 2018 to April 17, 2018

Yuva Sahyadri Epaper April 11, 2018 to April 17, 2018

महारा

महारा मुंबई, ११ ए ल २०१८ ते १७ ए ल २०१८ ६ नवी मुंबई महानगरपा लके ला ‘इं डया रेट ग ॲ रसच’ या सं ेकडन ू “डबल ए स बे ल (AA+ Stable)” ह े पत मानांकन • त नधी • नवी मुंबई: महानगरपा लके ने सन २०१७-१८ या अथसंक पाम ये अपे त धरले या एकू ण उ प नाचे ल य सा य के याने व यामधून दजदार नागरी सेवा-सु वधा प रपूत के ली अस याने सन २०१७-१८ चा अथसंक प वा तववाद अस याचे अधोरेखीत झाले आहे. याच माणे नवी मुंबई महानगरपा लके स ‘इं डया रेट ग ॲ ड रसच’ या देशातील मा यता ा त सं थे या वतीने “डबल ए लस टेबल (AA+ Stable)” हे पत मानांकन यावष हीजाहीर झाले असून असे मानांकन सात याने चौ या वष मळ वणारी नवी मुंबई ही देशातील एकमेव महानगरपा लका आहे. महापा लका आयु डॉ. रामा वामी एन. यांनी महसूला या बाब कडे वशेष ल देतानाच नाग रकांना उ म दजा या नागरी सु वधा मळतील ही लोका भमुख कोन जप याकडे काटेकोर ल द याने ही उ पूत सा य झाली आहे. नवी मुंबई महानगरपा लके या सन २०१७-१८ वषाचा अथसंक प . २९८७ कोट पयांचा अपे त के ला होता, याम ये . २९५० कोट इतक एकू ण जमा झाली आहे. यापैक . १९६२ कोट इतके उ प न व वध करांपोट ा त झाले आहे. यात नवी मुंबई महानगरपा लके या था नक सं था कर / उपकर, मालम ाकर, नगररचना, पाणीपुरवठा • त नधी • पनवेल: महापा लका े ातील ४५ सामा जक सं थांनी एक येऊन थापन के ले या ‘सामा जक सं थां या सम वय स मती या’ अ य पद पनवेल संघष स मतीचे अ य कांतीलाल कडू यांची एकमताने नवड कर यात आली. १७ सद यांसह पदा धका यांची नवड अ तशय खेळ मेळ या वातावरणात आज पार पडले या बैठक तून कर यात आली. कामोठे येथील ी द ूशेठ पाट ल व ालया या सभागहृ ात पनवेल महापा लका े ातील सामा जक सं थां या सद यांची बैठक संप न झाली. येक सं थेचे अ त व अबा धत ठेवून या- या सामा जक सं थे या त नध ची सम वय स मती थापन कर यात आली असून मह वा या नागरी नांवर आवाज उठ व यासाठ ही स मती अ ेसर राहणार आहे. सरकार आ ण सामा य जनतेचा वा हणून कायरत राहताना सामा जक सं था आ ण सामा य नाग रकांना सम वय स मतीचे सद य होता येईल, असा अजठा ठेव यात आला आहे. सामा जक नांसो◌ेबत पयावरण, नद संवधन, षण मु शहरांसाठ उपाययोजना आद बाबत या बैठक त स व तर चचा कर यात आली. न ाने थापन कर यात आले या सम वय स मतीम ये कांतीलाल कडू (अ य ), रंजना सुडौलकर (कामोठे) व ा. अनुराग लेकु रवाले (खांदा कॉलनी) यांची वभागांनी सन २०१७-१८ या आ थक वषात कर वसुलीची अपे त उ प ना या तुलनेत उ म काम गरी के याने नवी मुंबई महानगरपा लके ची आ थक थती अ धकच स म झालेली आहे. याम ये था नक सं था कर / उपकर हा महानगरपा लके या उ प नाचा मोठा ोत असून या करांना पयायी क य व तू सेवा कर णाली सरकारमाफत लाग ू के ली असतानाही या करां या थकबाक वसूलीकडे वभागाने वशेष ल देत तसेच या करांपोट महानगरपा लके स मळणारे शासक य अनुदान ल ात घेता सन २०१७-१८ म ये . ११९५ कोट इतक र कम ा त झाली आहे. याच माणे मालम ाकरापोट . ५३७ कोट इतक जमा झाली आहे. नगररचना शु कापोट . १०० कोट इतके उ प न ा त झाले असून पाणीप पोट . ७५ कोट इतक र कम ा त झाली आहे. नवी मुंबई महानगरपा लके स व वध करां दारे ा त होणा-या नधीमधूनच नागरी सु वधांची प रपूत के ली जात अस याने नवी मुंबईकर नाग रकांना अ धक दजदार सु वधा मो ा माणात उपल ध क न देणे सहजश य झाले आहे. यावष अडथळा वर हत पदपथ-र ते, णालय सु वधा पूतता, शै णक सु वधा व गणु व ा वकास, मशानभूमी अशी वेगवेगळ हजन सामा जक सं ां ा सम य स मतीची धुरा यां ा खां ावर कांतीलाल कडू उपा य पद नवड कर यात आली आहे. से े टरी कॅ टन एस. एच. कलावत (खारघर), सहसे े टरी द पक सग (कळंबोली) तर ख जनदारपद ऍड. सं या मनोज शर दे-पाट ल (खारघर) तसेच सद यपद ये सामा जक कायकत अ ण भसे, क त मेहरा, स चन गायकवाड, अमोल शतोळे, कॅ टन ए. पी. एस. तलवार, संद प जाधव, काश चां दवडेकर, योती नाडकण , शोभा लावंड, स लना नाईक, उ वल पाट ल आद ची नवड कर यात आली आहे. े सामा जक सं थां या सम वय स मतीचे सभासद हो यासाठ आपली नावे क त मेहरा (9323193942), ऍड. शोभा शर ब (9987851484), चं कांत शक (8169212198), योती नाडकण (9619989730), बापू साळुंखे (9817526666), शांत रण बरे (8433187280), रण जत सोनी (8108888199) आद शी संपक साध याचे आवाहन सम वय स मतीने के ले आहे. हाती घेऊन यानुसार ाधा य ल ात घेऊन नागरी सु वधा कामे सु कर यात आली. व वध लोकोपयोगी योजना-उप म राब व यात आले. १७ वषाखालील ‘ फफा’ जाग तक फु टबॉल पध या यजमानपदाचा ब मान तसेच ‘ व छ भारत अ भयान’ अंतगत ‘ व छ सव ण २०१८′ ला सामोरे जाताना शहर व छता व शहर सुशो भकरणावर भर देत शहराचे बदललेले प अशी वै श पूण कामे कर यात आली. महापा लका आयु डॉ. रामा वामी एन. यां या मागदशनानुसार, मु य लेखा व व अ धकारी तथा मालम ा कर वभागाचे मुख ी. धनराज गरड आ ण यां या अ धकारी-कमचारी समुहा या वतीने नय मत करवसूली माणेच थक त करवसूलीवर वशेष ल दे यात आले होते. • सागर कु लकण • जळगाव: द ांग असणे हे कोणा या हातात नाही. मा , उपल ध साधनांनी एकमेकांना मदत करणे मह वाचे आहे. द ांगांना कृ ीम अवयवांबरोबर रोजगार उपल ध क न दे याची आव यकता आहे. या ीने य न होणे आव यक आहे, असे तपादन ज ाचे पालकमं ी तथा रा याचे महसूल, मदत व पुनवसन व सावज नक बांधकाम मं ी चं कांत दादा पाट ल यांनी के ले. चोपडा, ज. जळगाव येथील उप ज हा णालयात सामा जक याय व वशेष साहा य वभाग भारत सरकार यां यातफ माजी मं ी एकनाथराव खडसे यां या मागदशनाखाली खासदार ीमती र ाताई खडसे यां या य नाने भारतीय कृ म अंग नमाण नगम, जबलपूर यां यामाफत क सरकार या एडीआयपी योजनेअंतगत आयो जत द ांग आरो य तपासणी श बरा या उ ाटन संगी ते बोलत होते. यावेळ रा याचे जलसंपदा मं ी गरीश महाजन, ज हा प रषद अ य ा उ वलताई पाट ल, खासदार र ाताई खडसे, आमदार सव ी संजय सावकारे, ह रभाऊ जावळे, ा. चं कांत सोनवणे, ज. प. उपा य नंद कशोर महाजन, नगरा य ा म नषा चौधरी, ज हा धकारी कशोर राजे नबाळकर, ज हा प रषदेचे मु य कायकारी अ धकारी शवाजी दवेकर, घन याम अ वाल, याकरीता अ धकारी/ कमचारी यांची पथके तयार क न यां यावर जबाबदारी न त क न दे यात आली होती. याचा प रणाम महसूल वाढ वर झा याचे दसून येत आहे. मागील द ड वषापासून नवी मुंबई महानगरपा लके त ‘हो ट टू हो ट’ या अ भनव णाली दारे देयके व र कमा अदायगी होत असून महानगरपा लके चे कोणतेही पेमट पुरवठादारा या थेट बँक खा यात जमा होत आहे. यामुळे कोणासही आप या पेमटसाठ महानगरपा लका कायालयात ये याची गरज भासत नाही. या दारे कामकाजात पारदशकता आली असून पेपरलेस व गतीमान शासन भावीपणे राब वले जात आहे. याच माणे कं ाटदारांचे पेमट व महापा लका कमचा-यांचे पगारही वेळेवर होत आहेत. या शवाय नवी मुंबई महानगरपा लके कडे महारा शासन, एम.एम.आर.डी.ए., एम.आय.डी.सी. यापैक कोणाचेही थक त कज, ाज अथवा कर बाक नाही. सन २०१६-१७ म ये . १८३८ कोट इतके महानगरपा लके चे उ प न होते, याम ये सन २०१७-१८ म ये १२५ कोट नी वाढ होत सन २०१७-१८ चे उ प न १९६२ कोट इतके झाले. याम ये महापा लका आयु डॉ. रामा वामी एन. यां या मागदशनाखाली जमे या तुलनेत नाग रकांना उपयोगी अशा नागरी सु वधांवरील यो य खच यामुळे सन २०१७-१८ चा अथसंक प वा तववाद अस याचे स द होतानाच स म आ थक थतीमुळे नवी मुंबई महानगरपा लके स ‘ फच’ या नामांक त सं थेमाफत “AA+ Stable” हे पत मानांकन सात याने चौ या वष लाभले आहे. द ांगांना कृ म अवयवांबरोबर रोजगार उपल क न दे ासाठी य होणे आव क चोपडा येथे द ांग तपासणी श बर उ ाटन संगी पालकमं ी चं कांत पाट ल यांचे तपादन नर पाट ल उप थत होते. माजी मं ी एकनाथराव खडसे अ य थानी होते. पालकमं ी ी. पाट ल हणाले, मन बळ असेल सव सम यांवर मात करता येते. द ांगांना सा ह य मळा यामुळे यांचा आ म व ास वाढ यास मदत होईल. श बर द ांगांना उपयु ठरेल. जलसंपदा मं ी ी. महाजन हणाले, द ांगा त रा य सरकार संवेदनशील आहे. मु यमं ी साहा यता नधी या मा यमातून अनेक गरजू णांवर उपचार कर यात आले आहेत. यामुळे सामा य माणसाला दलासा मळत आहे. रा यात आतापयत ठक ठकाणी आरो य श बरां या मा यमातून आरो या या गरजा भाग व यात येत आहेत. आरो य सम या सोड व यासाठ शासन खंबीर आहे. आ थक प र थती अभावी अनेक द ांगांना सा ह य उपल ध होऊ शकत नाही. अशा णांना श बरे उपयु ठरतील, असेही यांनी नमूद के ले. माजी मं ी ी. खडसे हणाले, द ांगांचे जीवन सुखी व समृ कर यासाठ रा य शासनाने व वध नणय घेतले आहेत. अलीकडेच अनाथां या बाबतीत चांगला नणय शासनाने घेतला आहे. यामुळे समाज आप या बरोबर अस याची भावना द ांगा या मनात नमाण होते. यामुळे यां यातील आ म व ास वाढतो.

डा मुंबई, ११ ए ल २०१८ ते १७ ए ल २०१८ ७ शा हद आ दीचा भाऊ दहशतवादी भारतीय ल राने के ले ठार मुंबई: नेहमीच आप या वाद त वधानांनी चचत असलेला पा क तानचा माजी कणधार शा हद आ द ला आणखी एक मोठा ध का बसला आहे. शा हद आ द चा चुलत भाऊ शा कब हा दहशतवाद होता. का मीर या अनंतनाग प रसरात ७ स टबर २००३ रोजी भारतीय सै यासोबत या चकमक त याचा खा मा झाला होता. बीएसएफने कं ठ नान घाल याआधी शा कब दोन वष का मीरम ये दहशत पसरवत होता. शा कब पा क तानातील पेशावरमधला होता. त णांना एक आण यासाठ आ ण आपली ‘हरकत-उल- अ सार’ ही दहशतवाद संघटना मजबूत कर यासाठ शा कब शा हद आ द या नावाचाही वापर करत असे. तो आ द सोबतचं नातंही सग यांना सांगत असे. नंतर या संघटनेचं नाव ‘ल कर-ए-तोयबा’ झालं. तर सरीकडे शा कब या मृ यूबाबत वचारलं असता शा हद हणाला होता क , “माझं कु टुंब फार मोठं आहे. कोण चुलत भाऊ आहे आ ण कोण काय करतो हे मला मा हत नाही.” दर यान, आ द ने आप या एका ट् वटम ये का मीरमधील गंभीर ावर वाद त भा य के लं होत. यात याने भारत ा त का मीर (ज मू का मीर) येथील प र थती चताजनक आहे. या ठकाणी वातं य आ ण व:ता या नणयावर बोल याचा य न करतो, यांचा आवाज दडपशाहीने दाबला जात आहे, असं हटलं होतं. भारतीय सं पात ेक साम के ट बोडाला मळणार ाला ६० कोटी मुंबई: सवात ीमंत के ट बोड हणून मरवणा या भारतीय के ट नयामक मंडळासोबत टार पोट्ससोबत ई- ललाव ारे झाले या बोलीत साम या या ेपणाचे ट ही आ ण ड जटल ह क यांसाठ त बल ६,१३८.१ कोट पये आहेत. २०१८ ते २०२३ या पाच वषा या कालावधीसाठ टार इं डयाने एवढ मोठ बोली लावत हे मी डया ह क मळवले. या मी डया ह कांसोबतच टार इं डयाकडे इं डयन ी मयर लीग, आयसीसीचे सव सामा यांचे ह क, यूझीलंड मधील सामा यांचे ह क असे मोठे मोठे ह क आहेत. पुढ ल पाच वषात भारतात होणा या १०२ साम यांचे सारण ह क मळव यासाठ सु वातीला फे सबुक, गगु ल या कं प यांनीही अज के ले होते. पण छाननी येत टार इं डया ाय हेट ल मटेड, रलाय स इंड ज ल मटेड आ ण सोनी प चस नेटवकस इं डया ाय हेट ल मटेड या कं प या ऑनलाइन ललावात बोली लाव यासाठ पा ठर या. २०१२ साली टार इं डयाने बीसीसीआयला सहा वषासाठ ३८५१ कोट पये मोजले होते. या रकमेत आता ५९.१८ ट यांची वाढ झाली आहे. हणजेच बोडाला आता येक साम याला ६० कोट मळणार. नेमबाजीत एकाच दवशी ४ पदकं रा कु ल धत सोमवारी ( द. ९ ए ल) भारताने नेमबाजीत त ल चार पदके फटकावली. जतू रायने २३५.१ गुणांची कमाई करत सुवणपदक फटकावले. सडनी: येथे चालू असले या २१ ा रा कु ल पधत भारताने आपली वजयी घोडदौड चालू ठे वत सोमवारी ( द. ९ ए ल) नेमबाजीत त बल चार पदकांची कमाई करीत भारताला तस या थानी आणून ठे वले. पु षां या १० मीटर एअर प टल कारात जतू रायने सुवणपदक पटकावलं, तर ओम मथरवाल याला कां यपदक मळालं. जतू रायने २३५.१ गणु ांची कमाई करीत सुवण पदकाला गवसणी घातली. २१४.३ गणु मळवणा या ओम मथरवालने कां य पटकावलं. ऑ े लया या कॅ री बेलला रौ य पदक मळवलं. तर म हलां या १० मीटस एअर रायफल कारात मे ली आ ण सगापूर या मा टना वेलोसो यांनी अं तम फे रीत २४७.२ अशा सार याच गणु ांची कमाई के ली होती. मा शूट ऑफम ये मा टनाने बाजी मा न सुवण सडनी: प ह या साम यात पा क तान व ऐन मो या या णी पंचां या वाद त नणयामुळे पारंप रक त पध पा क तान व झाले या साम यात बरोबरी प करावी लाग यामुळे आज या करो वा मरो साम यात भारताने वे सवर रंगतदार साम यात ४-३ अशी मात देत पधतील आपला प हला वजय न दवला. शेवटचं दड मनीट बाक असताना एस. ही.सुनीलने पेन ट कॉनरवर के लेला गोल भारतासाठ या साम यात नणायक ठरला. पदक पटकावलं. अपूव ने २२५.३ गणु मळवून कां य मळवलं. पाच ा दवसाचा वचार के ला तर भारतीय नेमबाज आप या सुरेख काम गरीत दसले. नेमबाजीत दोन पधाम ये भारताला हेरी यश मळालं. पु षां या १० मीटर एअर प टल कारात जतू रायने सुवणपदक, तर ओम मथरवाल याने कां यपदक मळवलं. तसंच म हलां या १० मीटस एअर रायफल कारात मे ली घोषने रौ य, तर अपूव चंदेलाने कां यपदक पटकावलं. “ ाथ मक फे रीत मी चांगला खेळ के ला नाही. मा मला मा या खेळावर पूणपणे व ास होता. मी याआधीही मह वा या पधा या अं तम फे रीत चांगली काम गरी के ली आहे. यामुळे रौ य पदकाचा वचारही मा या मनात आली नाही. सुवणपदक जकणार याची मला खा ीच होती. आतापयत मी जी मेहनत घेतली याचं फळ मला मळालं आहे. अं तम फे रीत मध या काही संध म ये माझे गणु कमी झाले होते.” समारोपानंतर जतू रायने अशी त या दली. प ह या स ातील गोलशू य बरोबरीने वे स या संघाने आ मक चाली रचत भारतीय बचावफळ ला चांगलच सतावलं. १६ ा मनीटाला नवो दत दल ीत सहने मैदानी गोल करत भारताचं खातं उघडलं. गेरेथ फरलाँगला १७ ा मनीटाला पेन ट कॉनरवर गोल करत वे सचा बरोबरी साधून दली. आ ण सामना बरोबरीत आणला. भारताकडून मनद प सहने २७ ा, हरमन ीत सहने ५६ ा मनीटाला गोल करीत आघाडी पुढे सरकवली. पण गेरेथ फरलाँगने लगेचच पेन ट कॉनवर गोल करत वे सला पु हा ॅकवर आणलं आ ण भारता या संघात गो याचं वातावरण नमाण झालं. या या या गोलमुळे आघाडीवर असले या भारतीय संघाची घसरण सामना शेवट या म नटांत असताना ३-३ अशी झाली. भारतीय बचाव फळ ला अगद भे न काढत वे स या संघाने आपला दबदबा कायम ठेवला. ऑ े लयाम ये चालू असले या रा कु ल पधाम ये भारतीय बॅड मटनपटूंनी सोमवारी उ लेखनीय काम गरी बजावत अ तम खेळाचं दशन के लं आहे. सां घक कार या साम यांम ये भारतीय संघातील खेळाडूंनी मले शया या संघावर ३-१ अशा गणु सं येने मात करीत सां घक खेळाम ये सुवणपदकाची कमाई के ली आहे. मह वाचं हणजे सां घक खेळाम ये भारताचं हे पा हलंच सुवणपदक आहे. बॅड मटन म ये हा एक इ तहासाचं रचला गेला. म हेरीम ये सा वक रणक रे ी आ ण अ नी पोन पा, पु ष एके रीम ये कदंबी ीकांत आ ण म हला एके री साम याम ये सायना नेहवाल या खेळाडूं या काम गरीमुळे हे यश संपादन करणं सहज श य झालं. प ह या म हेरीत सा वक रणक रे ी आ ण अ नी पोन पाने मले शया या पग सुन आ ण यू यग यांचा २१-१४, १५-२१, २१-१५ अशा फरकाने पराभव के ला. तर स या साम या कदंबी ीकांतने मले शया या ली च ग वेई या टार खेळाडूचा २१-१७, २१-१४ असा दा ण पराभव के ला. तस या साम यात सा वक रणक रे ी आ ण चराग या दो ही खेळाडूंनी मले शया या जोडीवर २१-१५, २२-२० अशी मात के ली. चौ या साम यात सायना नेहवालने मले शया या सो नया चेहला तस या गेमम ये २१-९ अशा फरकाने वजय मळवला आ ण भारताला सां घक खेळात पा हलं वा हलं सुवणपदक मळवून दलं. एस. ी.सुनीलचा नणायक गोल, भारताची वे वर रोमांचक मात रा कु ल धत अटीतटी ा लढतीत भारतीय संघाने न दवला प हला वजय बॅड मटनचा सुवणकाळ खरी रंगात आली ती साम या या शेवट या दोन म नटांम ये. ३-३ अ या बरोबरीत असताना भारतीय संघाला पधतील आ हान टकू न ठे व यासाठ वजय आव यक होता. मग सामना संप यासाठ द ड म नटे श लक असताना एस. ही. सुनीलने मळाले या पेन ट चं गोलम ये पांतर करीत भारताला वजय मळवून दला. यानंतर वे सने साम यात पुनरागमन कर याचा पुरेपूर य न के ला, मा भारतीय बचावफळ ने वे सचं आ मण अचूक र या भे न काढ त आप या संघाचा वजय न त के ला. भारतासाठ या साम याचा हरो ठरला तो एस. ही. सुनील. जा हरातीसाठ संपक yuvasahyadri@gmail.com ९२२०४७४७८९ ८४२५८२२०९९

Yuva Sahyadri Epaper April 18, 2018 to April 24, 2018
Yuva Sahyadri Epaper April 3, 2018 to April 10, 2018
Yuva Sahyadri Epaper April 18, 2018 to May 1, 2018
Yuva Sahyadri EPaper Jan 16, 2018 to Jan 23, 2018
Yuva Sahyadri Epaper May 2, 2018 to May 8, 2018
Yuva Sahyadri Epaper May 9, 2018 to May 15, 2018
Krit, Dinsdag, 11 April 2017
11 mart – 17 mart, 2013-cü ilin 11-ci həftəsi, N09 (113) - ATİB
Best Cryptocurrency To Mine Profitable 2018 CryptoMining
5414 to 5430 - 11 Street NE_13-09-09 17-57-39
Autism Voice April 2018
Sala wykładowa 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Page 1 Page 2 10. 11. '12. 13. 14. 15. 16. 17. '18. 19. 20. 21 ...
11. broj 17. ožujka 2011.
DCT welding tables at Essen Welding & Cutting 08. May to 11. May 2018
Helena Horálková - grafika - 17. 11. 2011 - Univerzita Pardubice
Σ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
11 fevral – 17 fevral, 2013-cü ilin 7-ci həftəsi, N05 (109) - ATİB