Views
6 months ago

ata122_03_ders

23.2.2017 a. Tevhid‐i

23.2.2017 a. Tevhid‐i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Tevhid‐i Tedrisat Kanunu yabancı okullardadaöğretim birliği velaikeğitim ilkelerinin uygulanmasını sağladı. Cumhuriyet Hükümetleri bu okullarda din propagandası yapılmasını ve dini sembol ve resimlerin kullanılmasını yasakladı. Bu yasaklara uymayan bazı yabancı okullar kapatıldı. Kullanılacak ders kitaplarında Türklük ve Türkiye aleyhinde bir ibareye yer verilmemesi zorunluluğu getirildi. Böylece Cumhuriyet rejimi, bu kurumlar üzerinde de kesin bir denetim mekanizması kuruyordu. a. Tevhid‐i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Türkiye Cumhuriyeti, kendine Fransız laikeğitim sistemini model olarak seçti. 1926 yılında çıkarılan "Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun" ile Tevhid‐i Tedrisat Kanunu'nun ilkeleri esas olmak üzere Türkiye'deki bütün eğitim kurumları yeni bir düzene sokuldu ve ilk ve orta öğretimin esasları belirlenerek bugünkü okul sistemimizin ana yapısı kuruldu. İlkokullar zorunlu hale getirildi. Çağdaş standartlarda öğretim yapılabilmesi için devlet her türlü yetki ve sorumlulukları üstlendi. 10

23.2.2017 b. Okul öncesi, İlk ve Orta Öğretimde Gelişmeler Cumhuriyet okul öncesi eğitim alanında Osmanlı'dan çok cılız bir birikim devralmıştı. Gerçekten de 1923‐1924 öğretim yılında ülkedeki tüm anaokullarının sayısı yalnızca 80 idi. Bu okullarda 136 öğretmen görev yapıyor ve 5880 öğrenci öğrenim görüyordu. Atatürk Devri boyunca devletin içinde bulunduğu ağır mali koşullara rağmen bütçede eğitime ayrılan pay artırılarak, büyük bir kısmı ilköğretim ve ortaöğretimin yaygınlaştırılmasına harcandığı için, okulöncesi eğitime yatırım yapılamadı. Bu nedenle okul öncesi eğitimde kayda değer bir gelişme olamadı. b. Okul öncesi, İlk ve Orta Öğretimde Gelişmeler Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilköğretime büyük önem verildi. 1924 Anayasası'nda, 1876 Kanun‐ı Esasi'sinde olduğu gibiİlköğretim zorunlu ve devlet okullarında parasızdı. 1926'da kabul edilen kanunla "ilköğretim çağındaki çocuklar meslek okullarına giremezler, ilköğretim çağını geçirmiş ve hiç öğrenim görmemiş çocukları kabul eden kurumlar bunlara ilköğretimi vermeye mecburdurlar" hükmü getirildi. 1926'da toplu eğitime geçiş ilkesi benimsendi. Öğrenciler bir konuyu çeşitli yönleri ile işlerken aynı zamanda gözlem ve deneye yöneltilecekti. Aynı yıl hazırlanan programda din derslerinin üçüncü sınıftan itibaren haftada bir saat verilmesi kararı alındı. 11

МЯЩВЕДИЪИ - IHPA
Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Türkiye
11 mart – 17 mart, 2013-cü ilin 11-ci həftəsi, N09 (113) - ATİB
“Kəpəz”ə məğlubiyyəti çoxdan unutmuşam” - Qəbələ