Views
6 months ago

ata122_03_ders

23.2.2017 EĞİTİM VE

23.2.2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER 2. Sosyal Yaşamın Düzenlenmesi A. Kıyafetlerin Çağdaşlaşması B. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) C. Milletlerarası Zaman, Rakam ve Ölçü Birimlerinin Kabulü a. Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925‐1935) b. Bayram ve Milli Tatil Günlerinin Düzenlenmesi (27 Mayıs 1935) c. Soyadı Kanunu ve Unvanların Yasaklanması (24 Kasım 1934) EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER Eğitim, kişinin yeteneklerinin kendi ihtiyaçlarına ve toplumun amaçlarına göre geliştirilmesini sağlayan öğrenme işi vebuişin nasıl yapılacağı üzerindeki yöntem ve uygulamaların tümüdür. Bir başka tanımla eğitim, bir davranış (bilgi, beceri, alışkanlık ve tutkular) yaratma sürecidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitimin hedefi toplumun manevi değerlerine saygılı, pozitif bilimin ışığında geleceğe hazırlıklı insan gücü yetiştirmek olmuştur. Cumhuriyet dönemi eğitim politikasının temelinde ise, ekonomik büyümeyi sağlayacak, sosyal şartların geliştirilmesiyle fertlerin kendilerini gerçekleştireceği, beklentilere cevap bulabilecekleri eğitim‐öğretim imkân ve ortamlarının hazırlanması düşüncesi yer almıştır. 4

23.2.2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER Türk halkı için, son iki yüzyıl içinde cereyan eden yenileşme hareketleri kalkınma ve modernleşmeyi sağlamaya yönelik atılmış önemli adımlar olmuşsa da köklü devrimler genç Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk döneminde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar devletin bekası, milletin refahı ve mutluluğu için öncelikle eğitim sistemini nicelik ve nitelik yönünden yeterli hale getirmeye çalışmışlar, Tevhid‐i Tedrisat Kanunu ile eğitim/öğretim birleştirilerek, tek disiplin altında milli bir eğitimle modern ve kalkınmış bir toplum yaratma yolunda ilk adımatılmıştır. 19. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİMİZ Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nden toplumun %10'unun dahi okur yazar olmadığı bir eğitim mirası devraldı. Osmanlı Devleti, eğitim alanında çalışmalarına oldukça geç başlamış, vatandaşların eğitimi ile doğrudan ilgilenmemiştir. Cumhuriyet'ten önce ilköğretimdeki okullaşma oranı %20 civarındaydı ve durum ortaöğretimde daha kötüydü. Eğitimin ilk kademesini oluşturan Sıbyan Mektepleri'ni bitirenler isterlerse medreseye gidebilirlerdi. Bu hak yalnızca erkeklere tanınmıştı. 19. yüzyılınsonlarına kadar kızlara herhangi bir düzeyde eğitim imkânı sunulmamıştır. 5

МЯЩВЕДИЪИ - IHPA
Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Türkiye
11 mart – 17 mart, 2013-cü ilin 11-ci həftəsi, N09 (113) - ATİB
“Kəpəz”ə məğlubiyyəti çoxdan unutmuşam” - Qəbələ