Views
9 months ago

Travellive 4 - 2018

ß\NG ßÕ lÑi Gç

ß\NG ßÕ lÑi Gç NGoÄi Nh~NG v⁄t xE vÄ hçNh ÅNh Cûa mçNh, C¢u Nïi Nhïm ßÑp Ch|p lu§N Nh¿C Nhô Nhau tRoNG suˇt Chuy⁄N ßi. kh∏m ph∏ t©y Bæc Nh„m ßπp ChÙp chÒ y’u Æi ng…u h¯ng, bµn nhau tr≠Ìc vµi tu«n rÂi th˘c hi÷n ngay. Th≠Íng th◊ mÈt, hai th∏ng sœ c„ mÈt chuy’n Æi xa, bÎi h«u h’t thµnh vin trong nh„m Æ“u bÀn vi÷c cÒa m◊nh. Nh˜ng tu«n kh´ng Æπp ph≠Ót, nh„m sœ v…n Æπp xe quanh thµnh phË Æ” duy tr◊ s¯c kh·e cÚng nh≠ g∆p gÏ c∏c thµnh vin trong nh„m. DÔ Æ∑ Æi qua nhi“u tÿnh thµnh tı Nam ra Bæc nh≠ng c„ mÈt chuy’n Æi mµ b∂n th©n anh v…n lu´n †p Ò lµ chinh phÙc T©y Bæc. VÌi cung Æ≠Íng Sapa - Yn Minh - MÔ C®ng Ch∂i - TÛ L÷, anh muËn ghä th®m vµo mÔa lÛa ch›n; vµ sau Æ„ lµ cung Æ≠Íng kh∏m ph∏ A Pa Ch∂i - c˘c T©y cÒa TÊ quËc. Chuy’n Æi nµy nh„m anh Æang ln k’ hoπch Æ” th˘c hi÷n trong n®m nay. Du lfich xanh Du lfich bªng xe Æπp lµ s˘ hµi hfla gi˜a th” thao, du lfich, gia Æ◊nh vµ c´ng vi÷c. Nh„m ßπp ChÙp kh´ng dµnh c∂ th∏ng Æ” Æi tı n¨i nµy qua n¨i kh∏c, mµ th≠Íng dµnh nh˜ng ngµy cuËi tu«n cho sÎ th›ch ring cÒa m◊nh. ßπp xe vËn Æ∑ lµ mÈt m´n th” thao tËt cho s¯c kh·e, bÎi th’ nh„m kh´ng c«n tÀp luy÷n thm nhi“u giÍ tr≠Ìc khi bæt Æ«u chuy’n Æi. ßi“u thÛ vfi trong Æπp ph≠Ót lµ ta c„ th” chÒ ÆÈng hµnh tr◊nh cÒa m◊nh. N’u nh≠ mÈt ng≠Íi trong Æoµn m÷t, c∂ Æoµn c„ th” gi∂m tËc ÆÈ ho∆c thÀm ch› lµ t®ng thÍi gian nghÿ Î c∏c trπm. TËc ÆÈ chπy c„ th” dao ÆÈng tı 15 - 20 km/h, c¯ mÈt giÍ sœ nghÿ ch©n 10 phÛt Æ” uËng n≠Ìc, ÆÓi ÆÂng

V≠Ót ÆÃo Kh∏nh L, nËi gi˜a Nha Trang vµ ßµ Lπt ÆÈi vµ Æ” gi˜ lπi nh˜ng khung c∂nh tuy÷t Æãp. ßπp ph≠Ót lµ h◊nh th¯c du lfich mÌi mŒ nh≠ng lπi thu hÛt Æ≠Óc s˘ quan t©m cÒa cÈng ÆÂng m "x dfich", tπo ra mÈt trµo l≠u c„ ›ch cho s¯c kh·e, cho tinh th«n vµ cho vi÷c qu∂ng b∏ du lfich trong n≠Ìc. ßi“u quan tr‰ng nh†t mµ Æπp ph≠Ót mang lπi lµ ng≠Íi tham gia kh´ng th∂i ra m´i tr≠Íng b†t k˙ ch†t ÆÈc hπi nµo c∂. MÈt c©u n„i mµ nh„m ßπp ChÙp lu´n nhæc nhÎ nhau trong suËt chuy’n Æi lµ "ßıng Æ” lπi g◊ ngoµi nh˜ng v’t xe vµ h◊nh ∂nh cÒa m◊nh". ThÀm ch›, ng≠Íi tr≠Îng Æoµn cfln yu c«u c∏c thµnh vin kh´ng uËng bªng Ëng hÛt vµ d‰n toµn bÈ r∏c sau khi nhÊ l“u. Tham gia loπi h◊nh du lfich nµy, th≠Íng ng≠Íi ta hay ngπi v“ chi ph›, thÍi gian vµ lo læng m◊nh c„ ÆÒ s¯c Æi hay kh´ng. Vinh n„i: "H∑y v≠Ót ln ch›nh m◊nh, ng≠Íi kh∏c lµm Æ≠Óc th◊ m◊nh lµm Æ≠Óc. Trong mÈt sË chuy’n Æi xa, c„ c∂ em bä 10 tuÊi vµ ´ng giµ trn 70 tuÊi tham gia, nn t´i ngh‹ ai cÚng c„ th” Æπp xe. ThÍi gian Æπp xe cÚng ch›nh lµ thÍi gian tÀp luy÷n th” thao, rÃn luy÷n s¯c kh·e". ßπp ph≠Ót mang Æ’n nhi“u ni“m vui, nhi“u tr∂i nghi÷m thÛ vfi vµ nh˜ng t◊nh bπn Æ∏ng qu˝. Vµ h¨n h’t, du lfich bªng xe Æπp kh´ng tËn käm, bπn chÿ c«n b· vµi tri÷u ÆÂng sæm mÈt chi’c xe tËt, cfln lπi mÁi chuy’n Æi 2 ngµy 3 Æm chÿ tËn t«m vµi tr®m cho tÌi mÈt tri÷u ÆÂng. ßπi v®n hµo Lev Tolstoy tıng n„i: "Hπnh phÛc c¨ b∂n cÒa con ng≠Íi lµ kh∂ n®ng hfla vÌi thin nhin, Æ” nh◊n th†y n„ vµ c∂m nhÀn n„". MuËn lµm Æ≠Óc Æi“u Æ„, ch› ›t chÛng ta ph∂i b∂o v÷ vµ tr©n qu˝ n„. Vinh vµ nh„m ßπp ChÙp Æ∑ theo ÆuÊi Æam m vµ hπnh phÛc th´ng qua loπi h◊nh du lfich xanh lµ xe Æπp. ßπp ph≠Ót lµ h◊nh th¯c du lfich mÌi mŒ nh≠ng lπi thu hÛt Æ≠Óc s˘ quan t©m cÒa cÈng ÆÂng m "x dfich", tπo ra mÈt trµo l≠u c„ ›ch cho s¯c kh·e, tinh th«n vµ cho vi÷c qu∂ng b∏ du lfich trong n≠Ìc. PH•NG TIåN DI CHUYÕN ñ Theo Vinh, ph≠¨ng ti÷n di chuy”n ch›nh lµ xe Æπp nh≠ng kh´ng ph∂i ai cÚng c„ th” Æπp tı c˘c Nam tÌi c˘c Bæc. ßa sË m‰i ng≠Íi sœ Æπp theo tıng ch∆ng, tı tÿnh nµy qua tÿnh kia. Nn bπn c„ th” Æi xe kh∏ch, mang theo c∂ xe Æπp, tÀp trung Î thµnh phË nh†t Ænh vµ Æπp sang thµnh phË kh∏c; sau Æ„, bæt xe v“ lπi n¨i xu†t ph∏t ban Æ«u. BÅO DöNG XE ßÑP ñ ß«u tin, mÁi ng≠Íi ph∂i c„ mÈt bÈ dÙng cÙ sˆa xe, vµi c∏i ruÈt (s®m) s¨ cua. Khi tham gia Æπp ph≠Ót, mÁi ng≠Íi c«n h‰c c∏ch sˆa ch˜a xe c¨ b∂n, c∏ch thay ruÈt (s®m) vµ b¨m lËp. ß” an toµn vµ bÌt m†t s¯c, bπn nn b∂o tr◊ xe tr≠Ìc khi chuy’n Æi bæt Æ«u. TRÅI NGHIåM ¬M TH#C ñ ßi“u thÛ v cÒa du lch bªng xe Æπp lµ bπn c„ th” len l·i Æ’n m‰i ng„c ng∏ch cÒa thµnh phË, ®n nh˜ng m„n ®n Æa ph≠¨ng. N’u ngÒ l“u, m‰i ng≠Íi nn chu»n b mÈt ›t th¯c ®n d‘ ch’ bi’n. Mang theo chocolate Æ” ®n d‰c Æ≠Íng n’u chºng may kh´ng t◊m Æ≠Óc Æi”m dıng ch©n th›ch hÓp, kh´ng t◊m Æ≠Óc qu∏n ®n. ßI≈U KIåN THAM GIA ñ Du lch bªng xe Æπp kh´ng kän ng≠Íi tham gia, dÔ bπn giµ hay trŒ, nam hay n˜, c„ c´ng vi÷c Ên Ænh hay kh´ng Æ“u c„ th” tham gia Æ≠Óc. Quan tr‰ng nh†t lµ bπn du lch xanh, c„ ˝ th¯c b∂o v÷ m´i tr≠Íng. http://magzter.com/Travellive TRAVELLIVE 111

TRAVELLIVE 2 - 2018
Fachowy Elektryk 4/2018
Fachowy Instalator 4/2018
Журнал “Лики России”® №4/2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
ESTETICA Magazine RUSSIA (4/2018)
TRAVELLIVE 07-2016