Views
3 months ago

Travellive 4 - 2018

Bµi: Codet Hanoi Ånh:

Bµi: Codet Hanoi Ånh: Tr«n Anh Tu†n trend Hà lµ mÔa cÒa du lch d∑ ngoπi, kh∏m ph∏ thin nhin. N’u Æi ch¨i xa mµ kh´ng muËn khäp m◊nh trong phng kh∏ch sπn, bπn v…n c„ th” tÀn h≠Îng chuy’n Æi mÈt c∏ch tr‰n vãn, vÌi nhi“u c∂m xÛc mÌi lπ bªng loπi h◊nh ngÒ l“u. ßÛng ki”u "d∑ chi’n" th◊ Camping (l“u trπi), cn muËn vıa thin nhin lπi vıa thm nh˜ng ti÷n nghi, l∑ng mπn th◊ Æ∑ c„ Glamping (l“u trπi sang tr‰ng). TRAVELLIVE 11

TRAVELLIVE 2 - 2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018