Views
1 week ago

Travellive 4 - 2018

muËn kh¨i dÀy h¯ng

muËn kh¨i dÀy h¯ng thÛ cho b†t k˙ Ưa trŒ nµo, bπn h∑y thˆ rÒ chÛng tham gia mÈt chuy’n d∑ ngoπi. ß„ lµ m„n quµ v´ gi∏ cho k˝ ¯c cÒa mÈt Ưa trŒ, cÚng lµ c∏ch tuy÷t vÍi Æ” k’t nËi t◊nh c∂m gi˜a c∏c thµnh vin trong gia Æ◊nh. NGû l≈u, ß¿m mçNh Gi~a thi£N Nhi£N T´i cfln nhÌ chuy’n Æi tÌi "SËng l≠ng khÒng long" Tµ XÔa (S¨n La). Theo k’ hoπch, chÛng t´i sœ t◊m mÈt ng´i nhµ ng≠Íi ÆÂng bµo M´ng Î b∂n nµo nghÃo nh†t, vÌi m‰i th¯ Î m¯c tËi thi”u nh†t. Khi Æ∑ th·a thu kh∏m ph∏ Î Tµ XÔa, chÛng t´i Ưng tı trn cao nh◊n xuËng, th†y mÈt b∂n lµng ph›a d≠Ìi thung lÚng. ChÛng t´i cÚng ch‰n Æ≠Óc mÈt ng´i nhµ nªm ngay gi˜a thung lÚng. Hµnh tr◊nh xuËng tÌi ng´i nhµ nµy kh∏ m÷t v◊ Æ≠Íng Æi nh· vµ lπi tr¨n tr≠Ót. Nh≠ng bÔ lπi, vµo mÔa nµy, nh˜ng r∆ng hoa trÂng ven Æ≠Íng Æi nÎ bung træng x„a lµm cho b∂n Chung Ching bÁng trÎ nn Æãp h¨n bao giÍ h’t. ßm, sau b˜a tËi qu∏ vui, ti’ng rÿ r∂ cÒa c´n trÔng bæt Æ«u vang ln nh≠ mÈt b∂n hfla ca. NgÒ gi˜a thung lÚng, v©y quanh lµ trÀp trÔng nÛi cao, c∂m gi∏c kh„ t∂ v´ cÔng... Vıa hoang mang, h¨i sÍ sÓ lπi vıa th›ch thÛ. Sau khi tr∂i thm mÈt chi’c ch®n dµy lµm Æ÷m Î ph›a d≠Ìi, chÛng t´i tr∂i tÛi ngÒ ra. Sau chuy’n Æi m÷t s∏ng nay, cÈng thm chÛt r≠Óu ng´ khi’n Æm Æ„, ai cÚng ngÒ ngon h¨n Î homestay Æm tr≠Ìc. BuÊi s∏ng tinh m¨, chÒ nhµ P∏o Æ∑ dÀy tı thuÎ nµo. ߯a con g∏i lÌn Æ∑ bÀt Ƶi, mÈt bµi h∏t ti’ng M´ng n„i v“ t◊nh yu. VÓ P∏o Æang lÙc ÆÙc n†u m◊ chan c¨m nguÈi cho m†y Ưa con ®n, rÂi Ưa Æi h‰c, Ưa dæt tr©u Æi ch®n... Cfln chÛng t´i Æang ngÂi Æ∏nh r®ng bn cπnh chuÂng tr©u. ChÛng t´i Æun n≠Ìc, pha trµ, ngÂi uËng gi˜a Æ∏m s≠¨ng mÍ dµy Æ∆c cÒa nÛi rıng. CuÈc sËng thÀt b◊nh dfi, Æ∏ng yu Î n¨i nµy Æ∑ khi’n chÛng t´i tπm qun phË thfi nhÈn nhfip, x´ b th≠Íng ngµy. TÌi Tµ XÔa, ng≠Íi ta c„ th” cæm trπi ngay trn sËng l≠ng khÒng long, Æ” "canh m©y" vµo lÛc b◊nh minh vµ hoµng h´n. Nh≠ng chÿ xin l≠u ˝ c∏c bπn, h∑y gi˜ g◊n m´i tr≠Íng vµ v÷ sinh chung. 101 CÅm GiÉC sˇNG ßóNG Cæm l“u trn nh˜ng c∏nh ÆÂng hoa Î Ninh ThuÀn, gi˜a rıng th´ng ßµ Lπt, trong rıng T©y Nguyn, Î Bidoup hay b∑i bi”n, ÆÂi c∏t... T†t c∂ Æ“u mang lπi cho bπn c∂m gi∏c mÌi lπ, h†p d…n mµ bπn sœ kh´ng th” nµo t◊m th†y Æ≠Óc nh≠ khi Æi theo tour cÒa c∏c c´ng ty du lfich. ß„ ch›nh lµ l˝ do nhi“u ng≠Íi Æ∑ ch‰n du lfich theo loπi h◊nh nµy, vÌi ki”u ngÒ l“u - Camping Anh Tr«n Anh Tu†n, ng≠Íi c„ sÎ th›ch cæm trπi, sËng Î TP.HCM, chia sŒ: "V◊ Æ∑ Æi qu∏ nhi“u, nn giÍ t´i chÿ muËn Æ’n mÈt n¨i nµo Æ„ c„ khung c∂nh Æãp, m∏t mŒ, d˘ng mÈt c∏i l“u, Î Æ„ thÀt l©u tÀn h≠Îng thin nhin. N¨i hπ trπi ph∂i Æ∂m b∂o ›t nh†t hai tiu ch› lµ xa d©n c≠ vµ c„ view tho∏ng Æ∑ng nh≠ nÛi, rıng, suËi, th∏c, c∏nh ÆÂng...". VÌi Tu†n, mÈt trong nh˜ng n¨i cæm trπi ≠a th›ch lµ ßµ Lπt. ô Æ©y, anh c„ th” chπy xe m∏y ln b†t c¯ ng‰n ÆÂi nµo, tÀn h≠Îng kh´ng kh› lu´n m∏t lπnh. "T´i Æ∑ tıng d˘ng l“u Î mÈt chÁ b∂y ngµy lin ti’p. L«n Æ„, thÍi ti’t v´ cÔng m¸ m∑n, c¯ chi“u lµ m≠a nhã, tËi l∆ng gi„ Æ” kh´ng bfi lπnh r∏t. S∏ng ra lπi Æ≠Óc thin nhin t∆ng cho mÈt bi”n m©y t≠ng bıng." Cfln tr∂i nghi÷m Æm ngÒ l“u kh„ qun ÆËi vÌi chfi ThÛy Lan (Î Nha Trang) lµ cÔng Æoµn d˘ng l“u cæm trπi bn bÍ bi”n CÔ Lao C©u, mÈt hfln Æ∂o hoang s¨ cÒa B◊nh ThuÀn vµo dfip l‘ 30/4. ßm nªm trong l“u, nghe ti’ng s„ng bi”n r◊ rµo, thfl Æ«u ra ngæm bi”n, ph›a tr≠Ìc m∆t chÿ mÈt mµu Æen mnh m´ng, c∂m gi∏c sÓ h∑i. B◊nh minh ln, vŒ Æãp cÒa bi”n nh≠ Æ“n bÔ t†t c∂ nh˜ng nÁi lo ©u Æm qua. "Tuy÷t vÍi, vµ an nhin, khi chÓt th†y h◊nh ∂nh hai ng≠Íi yu nhau cÔng tÀp yoga trn b∑i bi”n. "T◊nh ¨i lµ t◊nh, chung l“u, chung Æ´i, chung c∂ sÎ th›ch n˜a th◊... hπnh phÛc nh†t rÂi", chfi ThÛy Lan n„i. MÈt ng≠Íi kh∏c cÚng th›ch loπi h◊nh du lfich nµy cfln cho rªng: ô l“u, r†t d‘ g©y..."nghi÷n". ß´i khi kh´ng c„ Æi“u ki÷n Æ” Æi, t´i 120 TRAVELLIVE

ß≠Óc thi’t k’ theo phong c∏ch sang tr‰ng, Æ≠Óc phÙc vÙ nh˜ng m„n ®n tinh t’ cÔng r≠Óu champagne, r≠Óu vang c˘c ngon, Glamping Æang trÎ nn thfinh hµnh trong ph©n khÛc thfi tr≠Íng kh∏ch du lfich c„ thu nhÀp cao. VÌi nh˜ng chi’c l“u bπt ƨn gi∂n nh≠ng kh´ng käm ph«n l∑ng mπn, Æ≠a du kh∏ch hfla m◊nh vÌi thin nhin, gi∂i ph„ng con ng≠Íi, Glamping lµ s˘ l˘a ch‰n l˝ t≠Îng dµnh cho bπn trong mÔa hà nµy. C∏c l“u hπng sang th≠Íng Æ≠Óc trang tr› theo phong c∏ch Æ∆c tr≠ng nh≠ Bohemian, Gypsy, Rutic... Xen l…n gi˜a ti’ng r◊ rµo cÒa s„ng bi”n vµ ti’ng nhπc Aucostic, s˘ th©n t◊nh cÒa ng≠Íi bπn Æang hi÷n h˜u bn m◊nh sœ tπo nn mÈt khung c∂nh l∑ng mπn theo c∏ch kh„ qun nh†t. ph∂i gi∂i khu©y bªng c∏ch cæm l“u trong nhµ Æ” cÔng ch¨i vÌi c∏c con, chui ra, chui vµo, giËng nh≠ m◊nh Æang ngao du Æ©u Æ„!" VÌi gia Æ◊nh, cæm trπi bªng l“u lµ mÈt trong nh˜ng k˚ ni÷m kh„ qun trong lflng con trŒ. T†t c∂ nh˜ng g◊ thin nhin ban t∆ng Æ„ lµ b«u kh´ng kh› trong lµnh, phong c∂nh tuy÷t vÍi vµ nh˜ng g„c nh◊n v“ cuÈc sËng hoang d∑, nh˜ng buÊi tËi vÌi ∏nh s∏ng cÒa mu´n ngµn v◊ sao trn b«u trÍi. Thin nhin sœ mang tÌi cho trŒ nh˜ng tr∂i nghi÷m ch©n th˘c, sinh ÆÈng vµ trŒ sœ c∂m nhÀn n„ bªng gi∏c quan cÒa ch›nh m◊nh. V◊ th’, muËn kh¨i dÀy h¯ng thÛ cho b†t k˙ Ưa trŒ nµo, bπn h∑y thˆ bªng c∏ch rÒ chÛng tham gia mÈt chuy’n d∑ ngoπi. ß„ lµ m„n quµ v´ gi∏ cho k˝ ¯c cÒa mÈt Ưa trŒ, cÚng lµ c∏ch tuy÷t vÍi Æ” k’t nËi t◊nh c∂m gi˜a c∏c thµnh vin trong gia Æ◊nh. GlampiNG Cho Nh~NG NGòi thêCh saNG ChÅNh N’u muËn ngÒ l“u trπi mµ v…n Æ«y ÆÒ ti÷n nghi sang tr‰ng, bπn cÚng chºng ph∂i lo, v◊ giÍ Æ©y, Æ∑ c„ nh˜ng dfich vÙ cao c†p, thÀm ch› lµ xa xÿ dµnh cho bπn. ß„ lµ loπi h◊nh Glamping, khu cæm l“u trπi hπng sang Î c∏c resort dµnh cho ng≠Íi yu thin nhin vµ muËn c„ mÈt tr∂i nghi÷m mÌi kh„ qun. N£N ñ T◊m ki’m v tr› an toµn, thuÀn ti÷n cho vi÷c sinh hoπt. ñ Ch‰n n¨i Æ≠Óc che chæn bÎi c∏c vÀt li÷u t˘ nhin nh≠ l∏; nªm trn c∏t, ho∆c Ɔt sπch sœ ›t d…n nhi÷t h¨n c∏c ch†t kh∏c. ñ D≠Ìi ho∆c cπnh c©y g◊ Æ„, Æ∏ lÌn sœ chæn gi„ vµ gi∂m nhi÷t b¯c xπ ñ Tr∏nh nguy c¨ b ngÀp lÙt bÎi n≠Ìc ng«m v◊ n’u trÍi m≠a, ÆÈ »m sœ d‘ b th†m qua mÈt sµn l“u. ñ ß∂m b∂o s˘ an toµn, tr∏nh gi„ cho n¨i cæm l“u trπi. ñ ß∏nh d†u Æi”m cæm trπi, Æ∆c Æi”m nhÀn dπng n¨i cæm l“u cho t†t c∂ c∏c thµnh vin tham gia nhªm tr∏nh lπc trπi. ñ Gi˜ g◊n v÷ sinh chung n¨i cæm l“u, trπi. Tu©n theo nguyn tæc b∂o v÷ thin nhin, m´i tr≠Íng. KH§NG N£N ñ Kh´ng Î tÀn cÔng cÒa thung lÚng, ho∆c hŒm nÛi, n¨i kh´ng kh› sœ lπnh nh†t vµ »m ≠Ìt qu∏ m¯c. ñ Kh´ng cæm trπi g«n Æ≠Íng ki’m ®n cÒa ÆÈng vÀt ho∆c g«n hang, Ê cÒa ÆÈng vÀt, tr∏nh s˘ "th®m h·i" cÒa nh˜ng v kh∏ch ngoµi ˝ muËn lÛc nˆa Æm! ñ H∑y tr∏nh xa khu v˘c nguy hi”m nh≠ vÔng x∂ lÚ, lÚ quät, ÆÂng c· ngÀp Ûng; h∑y gi˜ kho∂ng c∏ch an toµn vÌi c∏c con suËi, s´ng, hÂ, bi”n. TRAVELLIVE 121

TRAVELLIVE 2 - 2018
TRAVELLIVE 7-2017
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016