Views
4 months ago

Travellive 4 - 2018

Khu th” thao du lch

Khu th” thao du lch mπo hi”m Tanyoli, Ninh ThuÀn 10 KHU CaMPING-GLaMPING SI£U ß—P Glamping Î NinhThuÀn Nh˜ng Æi”m cæm trπi quen thuÈc, phÊ bi’n tπi khu v˘c mi“n Bæc c„ nÛi Hµm LÓn (S„c S¨n), th∂o nguyn xanh ßÂng Cao (Bæc Giang), V≠Ín QuËc gia Ba V◊, Tam ß∂o (V‹nh PhÛc), h ßπi L∂i (V‹nh PhÛc), b∑i bi”n H∂i Thnh, S¨n Tinh Camp, Ecopark, Bi”n C´ T´ vÌi Coto Eco Loge... Ngoµi ra, cn c„ nh˜ng Æi”m cæm trπi c„ ph«n hoang d∑ h¨n, nh≠: Fansipan, Putaleng hay c∏c rıng th´ng T©y Nguyn, M®ng ßen, Bidoup Î ßµ Lπt, L©m ßÂng... D≠Ìi Æ©y, Travellive mÍi bπn cÔng kh∏m ph∏ 10 khu Camping- Glamping tuy÷t Æãp tπi Vi÷t Nam. Popular campsites in the north include Ham Lon Mountain (Soc Son), Dong Cao Highland (Bac Giang), Ba Vi National Park (Tam Dao, Vinh Phuc), Dai Lai Lake (Vinh Phuc), Hai Thinh Beach, Son Tinh Camp, ecopark, and Coto eco Lodge. For a more authentic experience, you can try camping on Fansipan or Putaleng, in Tay Nguyen's pine forests, Mang Den in Kontum, Bidoup in Dalat, or Lam Dong. Here is a list of the 10 must-visit camping-glamping sites in Vietnam. Khu cæm trπi S¨n Tinh Camp, Hµ NÈi Lµ mÈt b∏n Æ∂o, ba m∆t gi∏p h ßÂng M´, c„ rıng ®n qu∂ xen kœ vÌi rıng nguyn sinh, c∏ch Hµ NÈi 40 km, Æ©y lµ Æi”m th›ch hÓp cho c∏c hoπt ÆÈng team building nh≠ Æπi n∏o h ßÂng M´, Tarzan Æu rıng, b› mÀt nhµ sµn ma, ÆËt lˆa trπi... SoN TINH CAMP, HANoI It is a peninsula with three sides adjacent to Dong Mo Lake. The area has a primitive forest, and is 40 km away from Hanoi. Son Tinh Camp is an ideal place for team building activities. C∂nh D≠¨ng Beachcamp, Hu’ T‰a lπc tπi th´n C∂nh D≠¨ng, ngoπi thµnh phË Hu’, Æ©y lµ khu cæm trπi nªm trn b∑i bi”n nguyn s¨ tuy÷t Æãp. CANH DUoNG BeACHCAMP, HUe Located in Canh Duong Village on the outskirt of Hue, the campsite offers a beautiful pristine beach. Khu d∑ ngoπi Trung L≠¨ng, B◊nh ßnh VÌi nh˜ng chi’c l“u, bπn c„ th” qua Æm tπi Æ©y, ÆËt lˆa trπi, h∏t h, ngæm sao, nghe ti’ng s„ng bi”n... N≠Ìc bi”n Î Æ©y xanh ngæt, b◊nh yn vÌi b∑i c∏t mn. TRUNG LUoNG PARK, BINH DINH PRoVINCe The campsite offers tents for you to spend the night with a number of activities from lighting camp fires, to singing, to watching stars, and listening to the waves. The water is blue and the sand smooth. Khu du lch ßπi L∑nh, Kh∏nh Ha VÌi nh˜ng c®n nhµ gÁ, khu l“u d˘ng s∏t bÍ bi”n cÔng c∂nh hoang s¨ cÒa ßπi L∑nh, Kh∏nh Ha, mÈt trong nh˜ng bÍ bi”n Æãp nh†t Vi÷t Nam hi÷n nay sœ mang lπi cho du kh∏ch nh˜ng gi©y phÛt h≠Îng thÙ tuy÷t vÍi. DAI LANH BeACH, KHANH HoA PRoVINCe The area provides wooden houses and tents situated along the coast of Dai Lanh, Khanh Hoa Province - one of the most beautiful beaches in Vietnam. Khu th” thao du lch mπo hi”m Tanyoli, Ninh ThuÀn C∏ch trung t©m thµnh phË Phan Rang - Th∏p Chµm kho∂ng 30 km, Tanyoli nªm trn trÙc Æ≠Íng ven bi”n tuy÷t Æãp. Bπn Æi h≠Ìng tı TP.HCM theo quËc lÈ 1A tÌi ng∑ ba Cµ N∏ rœ ph∂i lµ Æ’n tuy’n Æ≠Íng ven bi”n tr∂i dµi 20km. Khu du lch th” thao mπo hi”m Tanyoli c„ di÷n t›ch x©y d˘ng 15 ha vÌi nhi“u hoπt ÆÈng vui ch¨i Æa dπng. TANYoLI ADVeNTURoUS SPoRTS ToURIST AReA, NINH THUAN PRoVINCe About 30 km from Phan Rang - Thap Cham city center, Tanyoli is located along a beautiful coastal road. From Ho Chi Minh City, head on QL1A to Ca Na T-junction, turn right to the coastal route stretching over a distance of 20 km. The Tanyoli Adventurous Sports Tourist Area has an area of 15 ha with numerous adventurous sports and activities. Sao Bi”n, B◊nh LÀp, Cam Ranh (Kh∏nh Ha) Nh˜ng c®n l“u lµm bªng gÁ Î khu du lch sinh th∏i Sao Bi”n tπi th´n B◊nh LÀp, TP. Cam Ranh sœ khi’n bπn yu ngay tı c∏i nh◊n Æ«u tin! Nh·, xinh, lπi c„ thi’t k’ c˘c ÆÈc Æ∏o, khoan n„i Æ’n chuy÷n Î, chÙp ∂nh check-in "sËng ∂o" cÚng ÆÒ Æ” s≠Ìng rÂi! SAo BIeN, BINH LAP, CAM RANH, KHANH HoA PRoVINCe The lovely wooden huts in Sao Bien ecotourism area will make you fall love at first sight! The setting is truly pictereque, and words simply do not do it justice. Khu cæm trπi Î S¨n M¸ Beach, B◊nh ThuÀn C∏ch TP.HCM kho∂ng 140 km, theo h≠Ìng Bµ Ra qua Æ≠Íng ven bi”n c∏ch casino H Trµm 20 km. SoN MY BeACH, BINH THUAN PRoVINCe About 140 km from Ho Chi Minh City, head toward Ba Ria along the coastal road about 20 km from Ho Tram Casino. Coco Beach Camp, B◊nh ThuÀn N’u Æ∑ ch∏n nghÿ d≠Ïng trong nh˜ng resort, h∑y thˆ ch‰n Coco Beach Camp Î b∑i bi”n Lagi, B◊nh ThuÀn, tr∂i nghi÷m Glamping vÌi c∏c dch vÙ xa xÿ. CoCo BeACH CAMP, BINH THUAN PRoVINCe Stay at Coco Beach Camp on Lagi Beach to experience Glamping with luxurious services. Lu Glamping, B◊nh ThuÀn C∏ch Phan Thi’t 33 km, Lu Glamping nªm bn bi”n K Gµ, vÌi nhi“u dch vÙ l“u trπi sang ch∂nh, tr ch¨i tËc ÆÈ, vµ c∂m gi∏c mπnh. LU GLAMPING, BINH THUAN PRoVINCe About 33 km from Phan Thiet, Lu Glamping is located on Ke Ga Beach, providing luxurious camping service, speed games, and adventurous sports. Zenna Pool Camp, VÚng Tµu VÌi khu l“u trπi s∏t bi”n Æãp tuy÷t vÍi, Æ©y lµ l˘a ch‰n l˝ t≠Îng cho c∏c chuy’n nghÿ ng¨i g«n Long H∂i. ZeNNA PooL CAMP, BA RIA - VUNG TAU PRoVINCe The camp provides beachside tents that offer incredible view of the beach, and is an ideal choice for your holiday in Long Hai.

Text: Codet Hanoi - Photos: Tran Anh Tuan trend Enjoy summer with Summer is a season for outdoor travel. Instead of staying at a hotel, sleeping in a tent offers you a completely different and interesting experience. You can try either traditional camping (sleeping in a tent) or glamping (glamorous camping) for added comfort and luxury, all the while enjoy the great outdoors. TRAVELLIVE 123

TRAVELLIVE 2 - 2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
TRAVELLIVE 9 - 2017