Views
9 months ago

Travellive 4 - 2018

TIN T‡NG HúP THÉI

TIN T‡NG HúP THÉI NGUY£N TËi ngµy 04/4/2018, tπi Khu b∂o tÂn Lµng nhµ sµn d©n tÈc sinh th∏i Th∏i H∂i, SÎ VHTTDL tÿnh Æ∑ tÊ ch¯c L‘ khai mπc MÔa du lch Th∏i Nguyn n®m 2018 vÌi chÒ Æ“ "Tr∂i nghi÷m du lch b“n v˜ng v®n h„a, lch sˆ - sinh th∏i Th∏i Nguyn". S˘ ki÷n lµ mÈt trong nh˜ng hoπt ÆÈng th≠Íng nin Æ≠Óc tÊ ch¯c nhªm qu∂ng b∏ s∂n ph»m du lch Æ∆c tr≠ng v“ sinh th∏i nghÿ d≠Ïng gæn vÌi c∏c di s∂n v®n h„a vÀt th”, phi vÀt th” cÒa tÿnh Th∏i Nguyn Æ’n vÌi du kh∏ch trong n≠Ìc vµ quËc t’; tπo c¨ hÈi cho c∏c doanh nghi÷p du lch trong vµ ngoµi tÿnh k’t nËi tour, tuy’n, mÎ rÈng lin k’t hÓp t∏c nhªm khai th∏c s∂n ph»m du lch Æ∆c tr≠ng gi˜a c∏c Æa ph≠¨ng. Nh˜ng th´ng tin cÀp nhÀt v“ Æ≠Íng bay mÌi mÎ, ch≠¨ng tr◊nh v®n ho∏, ch›nh s∏ch ngµnh du lch, x’p hπng & gi∂i th≠Îng du lch trong vµ ngoµi n≠Ìc... VOLKWAGEN TIGUAN M…u xe ߯c 7 chÁ rŒ nh†t trn th tr≠Íng mang tn Volkwagen Tiguan Allspace Æ∑ ch›nh th¯c cÀp c∂ng Hi÷p Ph≠Ìc vµ sœ tÌi tay ng≠Íi tiu dÔng Vi÷t vµo kho∂ng th∏ng 5/2018 sau qu∏ tr◊nh Æ®ng ki”m k¸ thuÀt vÌi c¨ quan ch¯c n®ng. Gi∏ b∏n 2018 cÒa Tiguan Allspace lµ 1,699,000,000 VNß (Æ∑ bao gÂm VAT). LÄO CAI B’n xe Trung t©m Lµo Cai, SÎ Giao th´ng - VÀn t∂i Lµo Cai vµ H∑ng xe Hµ S¨n - H∂i V©n Æ∑ khai tr≠¨ng tuy’n xe siu VIP Royal chπy tuy’n Hµ NÈi - Lµo Cai - Sa Pa. Dng xe Royal 20 gi≠Íng nªm, c∏c ti÷n ›ch Æi cÔng Æπt tiu chu»n kh∏ch sπn 5 sao nh≠: mµn h◊nh LCD 17inch, tai nghe ch†t l≠Óng cao, cÊng sπc Æi÷n thoπi vµ mπng wifi mπnh. K›ch th≠Ìc gi≠Íng cÚng lÌn do sË l≠Óng gi∂m tı 44 chÿ cn 20 gi≠Íng... Hµnh kh∏ch chÿ m†t kho∂ng ba giÍ 45 phÛt Æ” Æi tı Hµ NÈi Æ’n Lµo Cai ho∆c ng≠Óc lπi. BANGKOK AIRWAYS Chuy’n bay thºng Æ«u tin gi˜a Hµ NÈi tÌi Chiang Mai Æ∑ ch›nh th¯c c†t c∏nh vµo ngµy 25/3 bÎi h∑ng hµng kh´ng t≠ nh©n Æ«u tin cÒa Th∏i Lan - Bangkok Airways. Chuy’n bay sœ c†t c∏nh lÛc 9 giÍ 55 phÛt tπi Chiang Mai vµ hπ c∏nh vµo 12 giÍ tπi Hµ NÈi. Chi“u ng≠Óc lπi sœ c†t c∏nh tπi Hµ NÈi lÛc 12 giÍ 45 phÛt vµ hπ c∏nh xuËng Chiang Mai vµo 14 giÍ 50 phÛt. T«n su†t c∏c chuy’n bay nµy lµ hªng ngµy. Gi∏ vä mÈt chi“u lµ 108,6 USD (kho∂ng 2,43 tri÷u ÆÂng). Vä kh¯ hÂi c„ gi∏ tı 192,4 USD (kho∂ng 4,3 tri÷u). VIETNAM AIRLINES Luke Nguy‘n - B’p tr≠Îng ng≠Íi Australia gËc Vi÷t ch›nh th¯c trÎ thµnh ßπi s¯ »m th˘c Toµn c«u cÒa Vietnam Airlines. Luke Nguy‘n sœ ÆÂng hµnh cÔng H∑ng hµng kh´ng quËc gia th˘c hi÷n s¯ m÷nh n©ng cao ch†t l≠Óng »m th˘c cÒa h∑ng Hµng kh´ng QuËc gia, vµ n©ng t«m »m th˘c Vi÷t ra th’ giÌi. Luke Nguy‘n sœ s∏ng tπo 8 m„n ®n mÌi Æ∆c tr≠ng theo tıng vÔng mi“n cÒa Vi÷t Nam, ÆÂng thÍi t≠ v†n cho 50 th˘c ƨn hπng Th≠¨ng gia hi÷n tπi trn c∏c Æ≠Íng bay cÒa H∑ng. VIETJET Vietjet vµ C´ng ty C∂ng hµng kh´ng quËc t’ Brisbane (BAC) thuÈc bang Queensland, Australia Æ∑ k˝ k’t tho∂ thuÀn hÓp t∏c mÎ Æ≠Íng bay thºng gi˜a TP. H Ch› Minh vµ TP. Brisbane, g„p ph«n thÛc Æ»y du lch, giao th≠¨ng vµ hÈi nhÀp trong khu v˘c. ßÂng thÍi, trong thÍi gian nµy, Vietjet vµ ÆËi t∏c Investec, chi nh∏nh tπi Australia, Æ∑ k˝ k’t tho∂ thuÀn hÓp t∏c hÁ trÓ tµi ch›nh cho 5 m∏y bay Airbus A321, vÌi tÊng gi∏ tr 609 tri÷u USD theo gi∏ nim y’t cÒa nhµ s∂n xu†t. LEXUS SPORT YACHT M…u du thuy“n th” thao Lexus Sport Yacht cÒa Lexus Æ∑ Æ≠Óc hÈi ÆÂng BGK trao t∆ng gi∂i th≠Îng "Chi’c du thuy“n cÒa n®m" trong Tri”n l∑m Du thuy“n QuËc t’ NhÀt B∂n tπi thµnh phË Yokohama. D˘ ki’n, Lexus sœ bæt Æ«u th≠¨ng mπi h„a chi’c du thuy“n nµy vµo nˆa cuËi n®m 2019 tπi M¸ vµ sau Æ„ lµ Î NhÀt B∂n vµo mÔa xu©n n®m 2020. ChÛng sœ Æ≠Óc thi’t k’ t≠¨ng t˘ nh≠ mÈt chi’c tµu flybridge cruiser th” thao hπng sang vÌi chi“u dµi chıng 20m, c„ phng nghÿ cao c†p, khu v˘c gi∂i tr› vµ c„ th” phÙc vÙ kho∂ng 15 hµnh kh∏ch. Gi∏ b∏n ch≠a Æ≠Óc Lexus ti’t lÈ. ßÄ NøNG L‘ hÈi ph∏o hoa QuËc t’ ßµ NΩng 2018 (Da Nang International Firework Festival - DIFF 2018) vÌi chÒ Æ“ "Huy“n thoπi nh˜ng c©y c«u", sœ di‘n ra trong 02 th∏ng, bæt Æ«u tı 29/4/2018 Æ’n h’t 30/06/2018. ß©y lµ mÈt trong nh˜ng L‘ hÈi ph∏o hoa c„ quy m´ lÌn nh†t Ch©u É, cÔng vÌi nhi“u hoπt ÆÈng ÆÂng hµnh, h≠Îng ¯ng, DIFF sœ Æ≠a ßµ NΩng trÎ thµnh mÈt thµnh phË l‘ hÈi r˘c rÏ sæc mµu trong suËt mÔa hà 2018. HÄ NóI ThÒ Æ´ Hµ NÈi cÒa Vi÷t Nam Ưng th¯ 12 trong danh s∏ch 25 Æi”m Æ’n tuy÷t vÍi trn th’ giÌi cho n®m 2018, Æ≠Óc chuyn trang du lch TripAdvisor Æ∏nh gi∏ d˘a trn b◊nh ch‰n cÒa ng≠Íi dÔng. Theo TripAdvisor, Hµ NÈi c„ s˘ pha trÈn hoµn h∂o gi˜a cÊ Æi”n vµ hi÷n Æπi, vÌi nh˜ng con phË cÊ, Æ“n chÔa, di t›ch Æan xen gi˜a c∏c ta nhµ hi÷n Æπi, h n≠Ìc vµ c´ng vin. VIETNAM AIRLINES Tπo Æi“u ki÷n cho hµnh kh∏ch tı thµnh phË bi”n Nha Trang vµ c∏c tÿnh l©n cÀn tr∂i nghi÷m, kh∏m ph∏ x¯ sÎ kim chi, vıa qua, Vietnam Airlines Æ∑ ch›nh th¯c khai tr≠¨ng Æ≠Íng bay mÌi Nha Trang - Seoul (Hµn QuËc) - Nha Trang tπi hai Æ«u s©n bay Cam Ranh vµ Incheon vÌi hai chuy’n bay Æ«u tin l«n l≠Ót mang sË hi÷u lµ VN440 vµ VN441. C∏c chuy’n bay sœ xu†t ph∏t tı s©n bay Cam Ranh lÛc 21h35 c∏c ngµy th¯ Ba, th¯ T≠, Th¯ B∂y, ChÒ NhÀt vµ tı s©n bay Incheon lÛc 06h20 (giÍ Æa ph≠¨ng) c∏c ngµy Th¯ Hai, th¯ T≠, Th¯ N®m, ChÒ NhÀt vÌi thÍi gian bay kho∂ng 5 ti’ng. CHêNH SÉCH MõI Tı ngµy 1/4, c∏c m¯c gi∏ gÂm gi∏ vä, gi∏ vä trŒ em, ph› ÆÊi tn, ÆÊi ngµy bay... cÒa c∏c h∑ng hµng kh´ng vµ mÈt sË m¯c ph› cÒa c∏c c∂ng hµng kh´ng sœ t®ng cao. Hµnh kh∏ch c«n chÛ ˝ Æ” tr∏nh m†t ti“n oan khi sˆ dÙng c∏c dch vÙ hµng kh´ng. CÙ th”, vÌi VNA gi∏ vä trŒ em t®ng tı 75% thµnh 90% so vÌi vä ng≠Íi lÌn. H∑ng Vietjet, ph› em bä t®ng tı 110.000 ÆÂng/bä/chi“u thµnh 165.000 ÆÂng/bä/chi“u. Ph› ÆÊi tn t®ng tı 352.000 ÆÂng/ ng≠Íi/chi“u ln 500.000 ÆÂng/ ng≠Íi/chi“u. Ph› ÆÊi ngµy bay, t®ng tı 352.000 ÆÂng cÈng chnh lch gi∏ vä ln 370.000 ÆÂng/ng≠Íi/chi“u cÈng chnh l÷ch gi∏ vä (n’u c„). H∑ng Jetstar t®ng ph› em bä ln thµnh 209.000 ÆÂng/bä/chi“u. HOA HÜU VIåT NAM 2018 Hoa hÀu Vi÷t Nam 2018, d†u mËc quan tr‰ng trn hµnh tr◊nh 30 n®m Hoa hÀu Vi÷t Nam sœ c„ nhi“u thay ÆÊi mÌi mŒ. BTC sœ tÊ ch¯c mÈt hµnh tr◊nh xuyn Vi÷t Æ” t◊m ki’m nh˜ng ¯ng vin s∏ng gi∏. CuÈc thi sœ c„ 2 vng chung kh∂o khu v˘c Æ≠Óc tÊ ch¯c vÌi quy m´ lÌn nh†t tı tr≠Ìc Æ’n nay. Khu v˘c ph›a Nam sœ di‘n ra tπi thµnh phË Quy Nh¨n - B◊nh ßnh, khu v˘c ph›a Bæc di‘n ra tπi th x∑ Cˆa L - Ngh÷ An. ßm chung k’t cuÈc thi sœ di‘n ra vµo 22-9-2018, Æ≠Óc truy“n h◊nh tr˘c ti’p vµo lÛc 20 giÍ trn VTV1. 138 TRAVELLIVE

GENERAL NEWS THAI NGUYEN The opening ceremony of Thai Nguyen Tourist Season 2018 with the theme "Experience sustainable tourism, culture, and history - eco system of Thai Nguyen" was held on April 4. This annual event aims to promote ecotourism as well as the tangible and intangible cultural heritage of Thai Nguyen to both domestic and international visitors. The event is also an opportunity for tourism companies in the region to open new and exciting tours for visitors. LAO CAI The Ha Son - Hai Van bus recently opened their new VIP Royal bus travelling the Hanoi - Lao Cai - Sa Pa route. Each bus is equipped with 20 beds that come with private curtains. Amenities such as a 17-inch LCD screen with 500GB HD data, high-quality headphones, phone chargers, and powerful wireless network are provided. The beds are larger that typical sleeper buses as the amount of beds has been reduced from 44 to 20. It takes about 3 hours and 45 minutes to travel from Hanoi to Lao Cai or vice versa. VIETNAM AIRLINES Vietnam Airlines has officially announced Vietnamese- Australian chef Luke Nguyen as its Global Cuisine Ambassador with the mission to improve the quality of in-flight meals and promote Vietnamese cuisine to the world. As the airline's cuisine ambassador, Luke Nguyen will create eight dishes that represent regions across Vietnam for the business class menu and advise on the 50 dishes for the economy class that the airline serves on its global routes. VIETJET VietJet and the Brisbane Airport Corporation (BAC) of the Australian state of Queensland recently signed a cooperation agreement to open a direct route connecting Ho Chi Minh City and Brisbane to boost the regions' trade exchange and integration. Vietjet also signed a memorandum of understanding worth 609 million USD with Australia's Investec Bank PLC to finance the purchase of five Airbus A321 aircrafts. VOLKSWAGEN TIGUAN The Volkswagen Tiguan Allspace has officially arrived in Vietnam and will be available for purchase in May after a technical registration with the Vietnamese authorities. The Tiguan Allspace is priced at 1,699,000,000VND (VAT included). MISS VIETNAM 2018 The Miss Vietnam 2018, which marks the 30-year anniversary of the event in Vietnam, is seeing new changes this year. A search across Vietnam is taking place to find the most eligible candidates. Two regional contests will be held on the largest scale ever seen in Vietnam. The contest for the southern area of Vietnam is located in Quy Nhon, Binh Dinh Province, while the contest for the northern area is located in Cua Lo, Nghe An Province. The final show is taking place on 22 September 2018, and will be on live broadcast at 8pm on VTV1 channel. DANANG The Danang International Fireworks Festival (DIFF 2018) will be held for 2 months, 29 April 2018 to 30 June 2018 and is one of Asia’s largest fireworks festivals with a series of events and activities. The DIFF will turn Danang into a colorful and vibrant city this summer. HANOI Vietnam’s capital city Hanoi is ranked 12th in the world's list of 25 great destinations in 2018 by TripAdvisor. Hanoi has a perfect blend of classic and modern architecture with numerous old streets, temples, and monuments interwoven among modern buildings, lakes, and parks. NEW POLICY Starting April 1, a number of airfare and fees including fares for children, name change fee, change of flight date fee, and other airport charges are expected to increase. Passengers should beware when using air services. Vietnam Airlines’ children airfares are raised from 75% to 90% of adult fares. Vietjet Air has increased the baby fee from 110,000 VND/baby/ way to 165,000 VND/baby/ way, fee for name change from 352,000 VND/person/way to 500,000 VND/person/way, fee for change of flight date fee from 352,000 VND plus fare difference to 370,000 VND/ person/way plus fare difference (if any). And Jetstar has raised the baby fee to 209,000 VND/ baby/way. VIETNAM AIRLINES To promote travel to Korea from Nha Trang and neighboring provinces, Vietnam Airlines has launched the Nha Trang - Seoul (Korea) - Nha Trang route departing from Cam Ranh and Incheon with flights numbered VN440 and VN441 respectively. The flights will depart from Cam Ranh Airport at 9.35pm on Tuesdays, Wednesdays, Saturdays, and Sundays, and from Incheon Airport at 6.20am (local time) on Mondays, Wednesdays, Thursdays, and Sundays. The flight time is 5 hours. LEXUS SPORT YACHT The Lexus Sport Yacht was awarded with the title "Yacht of the Year" at the International Yacht Show in Yokohama, Japan. The yatch's sales are expected to kick off in the United States in the second half of 2019 and in Japan in the spring of 2020. The production version of the yatch will be a 20-meter sport flybridge cruiser that can accommodate up to 15 passengers with luxury cabins and entertainment area. Further technical details and the price have yet to be disclosed. Updated information about new flight routes, culture programs, tourism policies, ranking & awards... in Vietnam and other countries BANGKOK AIRWAYS The first direct flight between Hanoi and Chiang Mai was launched on March 25 by Bangkok Airways. The flights depart at 9.55am in Chiang Mai and lands at 12pm in Hanoi. The return flights take off at 12.45pm in Hanoi and arrive in Chiang Mai at 2.50pm. The flights are operated daily. One-way tickets are 108.6USD (about 2.43 million VND). A round-trip ticket costs about 192.4USD (about 4.3 million VND). TRAVELLIVE 139

TRAVELLIVE 2 - 2018
Fachowy Elektryk 4/2018
Fachowy Instalator 4/2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
Журнал “Лики России”® №4/2018
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017