Views
8 months ago

Travellive 4 - 2018

HÄ NóI TEL CODE:024

HÄ NóI TEL CODE:024 EMBASSIES/ CONSuLATES AIRLINES TRAVEL AGENTS TAXIS HOTELS/RESORTS RESTAuRANTS BARS/CAfES SPAS BANKING SERVICES SOuVENIR SHOPS CuLTuRE SHOPPING MALLS SuPERMARKETS Th´ng tin chi ti’t, vui lng lin h÷: Sales Department *Email: ads@vntravellive.com *Tel: 0989 946 240 - 0978 188 157. Ho∆c truy cÀp website: http://vntravellive.com Æ” c„ thm th´ng tin qu∂ng c∏o For further information, please contact: Sales Department *Email: ads@vntravellive.com *Tel: 0989 946 240 - 0978 188 157. *Or visit www.vntravellive.com for advertising information HÄ NóI (Telephone Code: 024) EMBASSIES/ CONSuLATES GERMANY (29 Tr«n PhÛ, Ba ß◊nh *Tel: 3843 0245) KOREA (28 th , Lotte Center, 54 Li‘u Giai *Tel: 3831 5110) USA (7 L∏ng Hπ, ßËng ßa *Tel: 3850 5000) MALAYSIA (43 - 45 ßi÷n Bin PhÒ, Hoµn Ki’m *Tel: 3734 3836/49) SINGAPORE (41- 43 Tr«n PhÛ, Ba ß◊nh *Tel: 3848 9168) THAILAND (63 - 65 Hoµng Di÷u, Ba ß◊nh *Tel: 3823 5092) EMBASSIES/CONSuLATES AIRLINES TRAVEL AGENTS TAXIS HOTELS/RESORTS RESTAuRANTS BARS/CAfES SPAS/ fITNESS BANKING SERVICES SOuVENIR SHOPS CuLTuRE SHOPPING MALLS SuPERMARKETS TURKEY (Floor 14, HCO Building, 44B L˝ Th≠Íng Ki÷t, Hoµn Ki’m *Tel: 3822 2460) AIRLINES HONGKONG AIRLINES (Unit 801, East Wing, Lotte Center Hanoi - 54 Lieu Giai *Tel: 3946 0404 *Website: www. hongkongairlines.com.) JAPAN AIRLINES (30 Phan Chu Trinh, Hoµn Ki’m *Tel: 7303 3030 *Website: www. japan-airlines.com) EVA AIR (Unit 15.02, 15th Floor, Corner Stone Building, 16 Phan Chu Trinh *Tel: 3936 1600 *Website: www. evaair.com) VIETNAM AIRLINES (200 Nguy‘n S¨n, B ߓ, Long Bin *Tel: 3873 0314 *Website: http://www.vietnamairlines.com) TRAVEL AGENTS BUFFALO TOURS (70-72 Bµ Tri÷u, Hoµn Ki’m *Tel: 3828 0702 *Websitel: www.buffalotours.com) GOLDEN TOUR (1 st Floor, 16 Hµm Long, Hoµn Ki’m *Tel: 3944 6000 ) CTY TNHH TM & DU LëCH BÑN ߤNG HÄNH - A - TRAVEL MATE CO. LTD. (39 Dinh Tien Hoang Str., Hoan Kiem, Hanoi *Tel: 3926 3370 *Fax: (84-4) 3926 3367) (113C, Bui Vien Str., Dist. 1, Ho Chi Minh City *Tel: (84-8) 38 38 66 78 *Fax: (84-8) 38 38 66 76 (45-47 Le Loi Str., Hue *Tel: (84- 54)393 44 55/ 393 44 56 *Fax: (84-54) 393 44 57) TAXIS THÄNH C§NG TAXI ( Tel: 04 3257 5757 Website: www.thanhcongtaxi.vn) MAI LINH (T«ng 5, ta ATS, 252 Hoµng QuËc Vi÷t *Tel: 3833 3333 *Website: http://www.mailinh.vn) HOTELS/RESORTS FORTUNA HOTEL HANOI (6B L∏ng Hπ, Ba ß◊nh *Tel: 3831 3333 *Website: www.fortuna.vn) INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE (5 Tı Hoa, Qu∂ng An, T©y H *Tel: 6270 8888 *Website: http://www.intercontinental.com) LA CASA HANOI HOTEL Nªm trong khu phË Ph∏p cÊ yn t‹nh, La Casa Hotel vÌi ÆÈi ngÚ nh©n vin th©n thi÷n vµ nhi÷t t◊nh sœ khi’n bπn c„ c∂m gi∏c th©n thi’t vµ †m cÛng nh≠ Î nhµ. 84 phng nghÿ, 4 c®n hÈ vÌi thi’t k’ vµ ti÷n nghi hi÷n Æπi cÔng vÌi h÷ thËng nhµ hµng, qu∏n bar, phng gym, b” b¨i vµ spa sœ mang Æ’n cho bπn nh˜ng tr∂i nghi÷m Æ∏ng nhÌ. Located in the old tranquil French Quarter, La Casa Hotel with the friendly and enthusiasm will make you feel like being home. 84 rooms, 4 apartments with modern design and amenities, and our system of restaurants, bar, gym, pool and spa will bring you memorable experiences. (17 Pham Dinh Ho St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi * Tel: 6656 0560 * Email: info@lacasahotel.vn, Website: www.lacasahotel.com.vn) LOTTE CENTER HANOI (54 Li‘u Giai, Ba ß◊nh *Tel: 3333 6016 *Website: www.lottecenter. com.vn) PAN PACIFIC HANOI (1 Thanh Nin, Ba ß◊nh *Tel: 3823 8888 *Website: www.panpacific.com/en/hotelsresorts/vietnam/hanoi) SHERATON HANOI HOTEL (K5 Nghi Tµm, 11 Xu©n Di÷u, T©y H *Tel: 3719 9000 *Website: www.sheratonhanoi.com) RESTAuRANTS THE VIN STEAK (7 Xu©n Di÷u Street, T©y H *Tel: 3722 4165 *Website: www. thevinsteak.com) C•M VIåT (75 Phπm HÂng Th∏i *Tel: 3927 5920) CLUB DE L'ORIENTAL (22 T´ng ß∂n, Hoµn Ki’m *Tel: 3826 8801 *Hotline: 3927 4641/ 0904 885 414) DA PAOLO WESTLAKE (32 Qu∂ng Kh∏nh, T©y HÂ, *Tel: 3718 6317) DON'S TAY HO BISTRO (16 lane, 27 Xu©n Di÷u, T©y HÂ, *Tel: 3719 2828) LONG ßçNH (64B Qu∏n S¯, Hoµn Ki’m *Tel: 3942 9168) HÅI SÅN NGON (199A Nghi Tµm, T©y H *Tel: 3719 3170 *Website: http://ngonhaisan.vn) HOME HANOI RESTAURANT (34 Ch©u Long, Ba ß◊nh *Tel: 04 3939 2222 *Website: www.homehanoirestaurant.com) 140 TRAVELLIVE

KOTO (59 V®n Mi’u, ßËng ßa *Tel: 3747 0338 *website: http:// www.koto.com.au) NHÄ 9NKC 9 Nguy‘n Khæc C«n, Hoµn Ki’m, Tel: 090 4943 432 *Website: www.nha.coffee) NGON VILLA RESTAURANT (No 10, Tong Duy Tan Str, Hoan Kiem District, Ha Noi *Tel: (+84) 4.3221 2222 *Website: www. ngonvilla.com) MAISON VIE RESTAURANT (28 Tang Bat Ho Str - Hai Ba Trung Dist - Hanoi - Vietnam *Mail: info@maisonvie.vn *Tel:+84 3633 0206 *hotline: 0904 150 383 *http://www.maisonvie.vn) PHô 24 (31 Hµng Khay, Hoµn Ki’m *Tel: 3938 1812 *Website: http://pho24.com.vn) PILSNER URQUELL ORIGINAL (10 Nguy‘n Bi”u, *Tel: 3734 2288 *Website: http://www.original.vn/ webapp/home.php) POTS 'N PANS (57 BÔi Th Xu©n, Hai Bµ Tr≠ng *Tel: 3944 0204) QUÉN °N NGON 26 Tr«n H≠ng ßπo, Hoµn Ki’m District *Tel: (+84-4) 3933 6133 *Fax: (+84-4) 3933 6135 *Email: ngonhanoi@vnn.vn) SIXTY SIX RESTAURANT (66 Hµng BÂ, Hoµn Ki’m * Tel: 04 3266 8888) S` BUFFET (64 Nguy‘n Du, Hoµn Ki’m, Hµ NÈi *Tel: 3941 3338 *Website: www.subuffet.vn) VUA CHÅ CÉ (48 Nguy‘n Th ßnh, Trung Ha, C«u Gi†y *Tel: 3221 6599 *26C Tr«n H≠ng ßπo, Hoµn Ki’m *Tel: 3392 5999 * 76a Mai Hæc ß’, hai Bµ Tr≠ng, Hoµn Ki’m *Tel: 3826 3399 *Website: www.vuachaca.vn) BARS/CAfES CIAO COFFEE (2 Hµng Bµi, Hoµn Ki’m *Tel: 3934 1494) HIGHLANDS COFFEE (6 Nhµ ThÍ, Hoµn Ki’m *Tel: 3938 0444) VPRESSO (45 Ly Quoc Su, Hoan Kiem *Tel: 6270 0408 Website: www. vpresso.vn) M-BOX BAR & LOUNGE (23A Trµng Thi, Hoµn Ki’m *Tel: 3828 8820) PRESS CLUB (59A L˝ Th∏i TÊ, Hoµn Ki’m *Tel: 3934 0888) O'LEARYS SPORT BAR (38 Bµ Tri÷u, Hoµn Ki’m *Tel: 3934 5368) THE KAFE (18 ßi÷n Bin PhÒ, Ba ß◊nh, *Tel: 37476245 *Website:www. thekafe.vn) THE COFFEE BEAN & TEA LEAF (28 Thanh Nin, T©y H *Tel: 3715 4240 *Website: http://www.coffeebean.com) THE ROOFTOP (Floor 19, Pacific Place Building - 83B L˝ Th≠Íng Ki÷t, Hoµn Ki’m *Tel: 3946 1901) SPAS/ fITNESS AMADORA WELLNESS & SPA (250 Bµ Tri÷u, Hoµn Ki’m *Tel: 3978 5407 *Website: http://amadoraspa.vn/vn/howto-spa.html) ANNAM FOOT & BODY MAS- SAGE (71 Hµng B´ng, Hoµn Ki’m *Hotline: 0932 391 888) ANAM QT SPA (42 Hµng TrËng, Hoµn Ki’m *Tel: 3928 6116 *Website: http://www.anamqtspa.com) AQUAMARINE SPA (44 L Ng‰c H©n, Hai Bµ Tr≠ng *Tel: 2220 6788 *Website: http://aqmspa.vn) DEAURA SPA (Add: 68 Nguy‘n Du - Hµ NÈi *Hotline: 0868 038 080 *Email: info@deaura.com.vn) ELITE FITNESS (51 Xu©n Di÷u, Q. T©y H *Tel: 04 3718 6281 *T«ng 4 IPH Shopping Center 241 Xu©n ThÒy, Q. C«u Gi†y *Tel: 04 3788 6688 *25 L˝ Th≠Íng Ki÷t, Q. Hoµn Ki’m *Tel: 04 3828 8888 *T«ng 6 th∏p C Vincom Center 191 Bµ Tri÷u, Q. Hai Bµ Tr≠ng *Tel: 04 3974 9191 *T«ng 3 ta A Th®ng Long Number One sË 1 ßπi LÈ Th®ng Long, Q. Nam Tı Lim *Tel: 04 7306 6655 *T«ng 6 Vincom Center 54A Nguy‘n Ch› Thanh, Q. ßËng ßa *Tel: 04 7307 8889 *T«ng 7 Vincom Center 2B Phπm Ng‰c Thπch, Q. ßËng ßa *Tel: 04 7307 9898) ELITE ACTIVE (T«ng 5 TTTM H G≠¨m Plaza, Tr«n PhÛ, Hµ ß´ng *Tel: 04 7305 5858 *T«ng 2 Berriver Long Bin, 390 Nguy‘n V®n Cı, quÀn Long Bin *Tel: 04 7302 6696) ZEN SPA (164 Tı Hoa, Qu∂ng An, T©y H *Tel: 3719 9889 *Website: zenspa.vn) BANKING SERVICES CITI BANK (17 Ng´ Quy“n, Hoµn Ki’m, Hµ NÈi *Tel: 3521 1118 *Website: http://www.citibank.com.vn) VIETCOMBANK 23 Phan Chu Trinh, Hoµn Ki’m *Tel: 3824 3524 *Website: http:// www.vietcombank.com.vn) SOuVENIR SHOPS CARAT SHOP (27 Xu©n Di÷u, T©y H *Tel: 6270 0479 *Website: http://www.carat.vn/) CASA D'ORIENTE (23 Hµng TrËng, Hoµn Ki’m *Tel: 3928 8678 *website: www. casadoriente.com) CRAFT LINK (43 V®n Mi’u, ßËng ßa *Tel: 3733 6101 *Website: www. craftlink.com.vn) IPA NIMA (73 Trµng Thi, Hoµn Ki’m *Tel: 3933 4000 *Website: http://ipa-nima.com) SˇNG (27 Nhµ ThÍ, Hoµn Ki’m *Tel: 3928 8733) T¢N M≤ DESIGN (61 Hµng Gai, Hoµn Ki’m *Tel: 3938 1154 *Website: http://www.tanmydesign.com) TRANH TH£U XQ (13 Hµng Gai, Hoµn Ki’m *Tel: 3938 1905 *Website: http://tranhtheuxq.com/vi/) CuLTuRE BÅO TÄNG HÄ NóI - HANOI MUSEUM (SË 2, Phπm HÔng, M‘ Tr◊, Tı Lim, Hµ NÈi *Tel: 6287 0604 *Website: baotanghanoi.com.vn) BÅO TÄNG H¤ CHê MINH - HO CHI MINH MUSEUM (19 Ng∏ch 158/193 Ng‰c Hµ, ßÈi C†n, Ba ß◊nh, Hµ NÈi *Tel: 3846 3757) BÅO TÄNG PH| N~ VIåT NAM - VIETNAMESE WOMEN'S MUSEUM (36 L˝ Th≠Íng Ki÷t, Hµng Bµi, Hoµn Ki’m, Hµ NÈi *Tel: 3825 9936 *Website: baotangphunu.org.vn) CHú ߤNG XU¢N - DONG XUAN MARKET (ßÂng Xu©n, Hoµn Ki’m, Hµ NÈi) CHùA MóT CóT - ONE PIL- LAR PAGODA (ChÔa MÈt CÈt, ßÈi C†n, Ba ß◊nh, Hµ NÈi) CHùA TRƒN QUˇC - TRAN QUOC PAGODA (Thanh Nin, TrÛc Bπch, Ba ß◊nh, Hµ NÈi) CON ßòNG GˇM S` - HA- NOI CERAMIC MOSAIC MURAL (HÂng Hµ, †p Thπnh Vinh, PhÛc X∏, Ba ß◊nh, Hµ NÈi) VIETNAM MUSEUM OF ETH- NOLOGY (Nguy‘n V®n Huyn Street, C«u Gi†y *Tel: 3756 2193 *Website: http://www.vme.org.vn) VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY (1 Trµng Ti“n, Hoµn Ki’m *Tel: 3825 2853 *Website: http:// www.baotanglichsu.vn) VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF FINE ARTS (6 Nguy‘n Th∏i H‰c, Ba ß◊nh *Tel: 3733 2131 *Website: http:// www.vnfam.vn/) SHOPPING MALLS AEON MALL LONG BI£N (Add: SË 27 CÊ Linh, Long Bin, Hµ NÈi *http://aeonmall-long-bien. com.vn) VINCOM TOWERS (191 Bµ Tri÷u, Hai Bµ Tr≠ng *Tel: 3974 9999 *Website: http:// vincomshoppingmall.com/vi-VN/VincomCenterBaTrieu) TRÄNG TI≈N PLAZA (24 Hai Bµ Tr≠ng, Hoµn Ki’m, Hµ NÈi) SuPERMARKETS CITIMART Hµ NÈi Tower - 49 Hai Bµ Tr≠ng, Hoµn Ki’m *Tel: 3934 2999 *Website: http://citimart.com.vn INTIMEX (22 - 32 L Th∏i TÊ, Hoµn Ki’m *Tel: 3825 2054 *Website: http:// www.intimexna.com) TRAVELLIVE 141

TRAVELLIVE 2 - 2018
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4
TRAVELLIVE 8-2017 WEB