Views
2 months ago

Travellive 4 - 2018

CÉC THÄNH PHˇ DU

CÉC THÄNH PHˇ DU LëCH KHÉC EMBASSIES/ CONSuLATES AIRLINES TRAVEL AGENTS TAXIS HOTELS/RESORTS RESTAuRANTS BARS/CAfES SPAS BANKING SERVICES SOuVENIR SHOPS CuLTuRE SHOPPING MALLS SuPERMARKETS Th´ng tin chi ti’t, vui lng lin h÷: Sales Department *Email: ads@vntravellive.com *Tel: 0989 946 240 - 0978 188 157. Ho∆c truy cÀp website: http://vntravellive.com Æ” c„ thm th´ng tin qu∂ng c∏o For further information, please contact: Sales Department *Email: ads@vntravellive.com *Tel: 0989 946 240 - 0978 188 157. *Or visit www.vntravellive.com for advertising information SAPA (Telephone Code: 0214) HOTELS/RESORTS SUNNY MOUNTAIN (010, M≠Íng Hoa, Sapa, Lµo Cai *Tel: 3787 999 *Website: http:// www.sunnymountainhotel.com) VICTORIA SAPA RESORT & SPA (Sapa District, Lao Cai Province, Vietnam *Tel: +84 20 38 71 522 *Fax: +84 20 38 71 539 *Email: resa.sapa@victoriahotels.asia *www.victoriahotels.asia) RESTAuRANTS FANSIPANSAPA (23 C«u M©y, Sapa, Lµo Cai *Tel: 3871 556) GERBERA (31 C«u M©y, Sapa, Lµo Cai *Tel: 3871 064) NATURE VIEW (51 Fansipan, Sapa, Lµo Cai *Tel: 3871 438) EMBASSIES/CONSuLATES AIRLINES TRAVEL AGENTS TAXIS HOTELS/RESORTS RESTAuRANTS BARS/CAfES SPAS/ fITNESS BANKING SERVICES SOuVENIR SHOPS CuLTuRE SHOPPING MALLS SuPERMARKETS OBSERVATORY 39 Xu©n Vin, Sapa, Lµo Cai *Tel: 3871 019) TRAVEL AGENTS KHÉM PHÉ VIåT (31 Xu©n Vin, Sapa, Lµo Cai *Tel: 3872 606 *Website: http://vietdiscovery.com) NG§I SAO SAPA (68 Fansipan, Sapa, Lµo Cai *Tel: 6523 172 *Website: http://sapastar.com) hÅi PhíNG - CÉt BÄ (Telephone Code: 0225) HOTELS/RESORTS CÉT BÄ ISLAND RESORT & SPA (C∏t C 1, C∏t Bµ *Tel: 3688 686 *Website: http://catbaislandresortspa.com) ߤ S•N RESORT & CASINO (Zone 3, ß S¨n *Tel: 3864 888 *Website: http://www.dosonresorthotel.com.vn) TRAVEL AGENTS ߤ S•N TOURISM (Zone 2, ß S¨n *Tel: 3861 330 *Website: http://dosontourism.com/) VINH HAN INTERNATIONAL CO., HEAD OFFICE (111-113-115 L Lai, M∏y Chai, Ng´ Quy“n *Tel: 375 9679 *Fax: 375 9680 *Website: www. viet4mua.vn) HÅI PHíNG TOURIST (178 T´n ߯c Thæng, L Ch©n *Tel: 3622 608 *Website: http:// dulichhaiphong.com.vn/) CHEN RESTAuRANTS (204 Quang Trung, Phπm HÂng Th∏i, HÂng Bµng *Tel: 3831 777) GREEN MANGO (Group 19, Block 4, C∏t Bµ *Tel: 3887 151 *Website: http://www. greenmango.vn/) TR@C L¢M (3 Phπm B∏ Tr˘c, HÂng Bµng *Tel: 3733 833) TAXIS ߤ S•N (SË 1 Hang D¨i H∂i Phng *Tel: 3864 864) MAI LINH (221 Lπch Tray, ßÊng QuËc B◊nh, Ng´ Quy“n *Tel: 3833 833 *Website: http://www.mailinh.vn) BANKING SERVICES VIETCOMBANK (11 Hoµng Di÷u, HÂng Bµng *Tel: 3822 034 *Website: http://www. vietcombank.com.vn/) ACB (69 ßi÷n Bin PhÒ, HÂng Bµng *Tel: 3823 392 *Website: www. acbbank.com.vn) TECHCOMBANK (5 L˝ T˘ Tr‰ng *Tel: 3810 865 *Website: www.techcombank.com.vn) SuPERMARKETS CHú S¿T (Quang Trung, HÂng Bµng) INTIMEX MINH KHAI (23 Minh Khai, HÂng Bµng *Tel: 3746 858 *Website: http://www. intimexco.com) PARKSON (1/20A L HÂng Phong, Ng´ Quy“n *Tel: 3852 459 *Website: http://www.parkson.com.vn/) NINH BçNH (Telephone Code: 0229) HOTELS/RESORTS THE REED HOTEL (ßinh ßi“n, ß´ng Thµnh, Ninh B◊nh *Tel: 3889 979 *Website: thereedhotel.com) hÑ loNG - QuÅNG NINH (Telephone Code: 0203) HOTELS/RESORTS LA PAZ RESORT HALONG (Tuan Chau Island, Halong Bay *Tel: 0888 762 266 *Website: facebook.com/lapazresorthalong) PARADISE SUITES HOTEL (Tuan Chau Island, Halong Bay *Tel: 0986 567 545 *Website: www.halongparadisesuites.com) TU¡N CH¢U ISLAND HOLI- DAY VILLA (Island Tu«n Ch©u, Qu∂ng Ninh *Tel: 3842 999 *Website: http:// www.tuanchauholidayvilla-halong.com) Legend Halong WYNDHAM LEGEND HALONG (No. 12 Ha Long Street, Bai Chay Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province *Tel: (+84)-33-3636555 *Website: www.wyndhamhalong.com) 144 TRAVELLIVE

SPA/fITNESS ELITE ACTIVE (T«ng 3 Vincom Plaza Hπ Long, P. Bπch ߪng, TP. Hπ Long *Tel: 033 3841 166) ¢U C• CRuISES (Hanoi Sales Office: 47 Phan Chu Trinh, Hoµn Ki’m *Tel: 3933 4545 *Website: http://www. aucocruises.com) APHRODITE CRUISES (Head Office: Townhouse B14, Tuan Chau Marina, Halong *Tel: 6281 888 *Hanoi Office: 20 th Floor, VIT tower, 519 Kim Ma street, Ba Dinh district, Hanoi *Tel: 04 2220 8686 *Website: www.aphroditecruises.com) CALYPSO (Hanoi Sales Office: 32/16A L˝ Nam ß’, Hoµn Ki’m *Tel: 04. 3926 4009 *Website: http://www. halongcalypsocruise.com) ORIENTAL SAILS Hanoi Sales Office: 32/16A L˝ Nam ß’, Hoµn Ki’m *Tel: 04. 3926 4009 *Website: http://www. orientalsails.com) PHOENIX (Hanoi Sales Office: 81C L˝ Nam ß’, Hoµn Ki’m *Tel: 04. 3747 8006 *Website: http://www.halongphoenixcruiser.com) PARADISE CRUISES (Hanoi Sales Office: Unit 201, Hanoi Tower - 49 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi *Tel: 0906 099 606 *Website: www.paradisecruise.com) RESTAuRANTS 1958 VIETNAMESE (Tuan Chau Island, Halong Bay *Tel: 3815 088) HOÄNG GIA (Hoµng Gia Park, Hπ Long) TAXIS THÄNH C§NG (Tel: 3675 757) MAI LINH (Tel: 3849 155 *38222 266) BANKING SERVICES VIETCOMBANK (Hπ Long Road, B∑i Ch∏y *Tel: 3844 749 *Website: http://vietcombank. com.vn) BIDV (Bπch ߪng Ward, Hn Gai *Tel: 3823 680 *Website: http://bidv. com.vn) HóI AN (Telephone Code: 0235) HOTELS/RESORTS ANANTARA HOI AN RESORT (1 Pham Hong Thai Street, Hoi An City, Quang Nam Province, Vietnam *Tel: +84 510 391 4555 *Fax: +84 510 391 4515 *Email: hoian@ anantara.com) BOUTIQUE HóI AN RESORT (Group 6, Block T©n Thnh, C»m An Ward *Tel: 3939 111 *Website: http://www.boutiquehoianresort.com) PEARL RIVER HOI AN HOTEL & SPA (12 - 14 Huy“n Tr©n C´ng ChÛa, C»m Ch©u, HÈi An *Tel: 3666 886 *Website: www.pearlriverhoian. com) HOI AN BEACH RESORT (SË 1 PhË Cˆa ßπi, Thµnh phË HÈi An, Tÿnh Qu∂ng Nam, Vi÷t Nam *Tel: 392 7011 *Fax: 392 7019 *Email: reservation@hoianbeachresort.com.vn *Website: www. hoianbeachresort.com.vn) LOTUS HóI AN (330 Cˆa ßπi *Tel: 3923 770 *Website: http://hoianlotushotel.com/) PALM GARDEN BEACH RESORT & SPA HOI AN (Lπc Long Qu©n, Cˆa ßπi Beach *Tel: 3927 927 *Website: http:// www.palmgardenresort.com.vn/) SUNRISE HóI AN BEACH RESORT (Cˆa ßπi Beach *Tel: 3937 777 *Website: http://www. sunrisehoian.vn) GOLDEN SAND RESORT & SPA HóI AN (Thanh Nin Road, Cˆa ßπi *Tel: 3927 550 *Website: http:// www.goldensandresort-spa.com.vn) FOUR SEASONS THE NAM HAI (ƒp 1, ßi÷n D≠¨ng, ßi÷n Bµn *Tel: 3940 000 *Website: http://www. thenamhai.com/) HOTEL ROYAL HOI AN (39 ßµo Duy Tı, C»m PhÊ, HÈi An *Tel: 05103 950 777) VICTORIA HOI AN BEACH RESORT & SPA (Cˆa ßπi Beach *Tel: 3927 040 *Website: http://www.victoriahotels. asia/eng/hotels-in-vietnam/hoi-anbeach-resort-spa) TRAVEL AGENTS HóI AN TRAVEL (10 Tr«n H≠ng ßπo *Tel: 3910 911 *Website: http:// www.hoiantravel.com/) RESTAuRANTS HEAVEN GARDEN (236 Cˆa ßπi *Tel: 3919 199 *Website: http://www.heavengardenres.com/vn) HOME HOIAN RESTAURANT (112 Nguyen Thai Hoc Street, Quang Nam, Da Nang *Tel: 3926 668 *Website: homehoianrestaurant.com) SECRET GARDEN (Down the alley next to 60 L LÓi *Tel: 3862 037 *Website: http:// secretgardenhoian.com/) SEN (Cˆa ßπi Beach *Tel: 3927 252 *Website: http://nhahangsenhoian.vn) BARS/CAfES HóI AN FULLMOON TOWNS BAR & RESTAURANT (101 Cˆa ßπi *Tel: 3923 922 *Website: http://www.hoianfullmoontowns.com) TAM TAM CAF– (110 Nguy‘n Th∏i H‰c *Tel: 3862 212 *Website: http://www. tamtamcafe-hoian.com) TAXIS HóI AN (193 L˝ Th∏i TÊ, C»m Ch©u *Tel: 3919 919) MAI LINH (410 Cˆa ßπi & 60 Nguy‘n Duy Hi÷u *Tel: 3914 914 *3929 292 *Website: http://www.mailinh.vn) BANKING SERVICES VIETINBANK (4 Hoµng Di÷u *Tel: 3861 340 *Website: http://www.vietinbank.vn) CuLTuRE PRECIOUS HERITAGE MUSEUM BY R–HAHN (26 Phan Boi Chau) HóI AN MUSEUM OF HISTORY & CULTURE (7 Nguy‘n Hu÷ *Tel: 3852 945) COULEURS D'ASIE GALLERY (7 Nguy‘n Hu÷ *Tel: 3911 382) MUSEUM OF SA HU∞NH CULTURE (149 Tr«n PhÛ *Tel: 3861 535) SOuVENIR SHOPS É ß§NG SILK (62 Tr«n H≠ng ßπo *Tel: 3910 59) L¤NG ßáN TR¡N PH@ (65 Tr«n PhÛ *Tel: 3861 996) MóC KIM B¤NG (C»m Kim *Tel: 3934 282) TRANH TH£U XQ HóI AN (23 Nguy‘n Th∏i H‰c *Tel: 3911 872 *Website: http:// tranhtheuxq.com) ßÄ NøNG (Telephone Code: 0236) HOTELS/RESORTS Ä LA CARTE DA NANG BEACH (Corner of Vo Nguyen Giap Street & Duong Dinh Nghe Str, Son Tra Dist, Da Nang *Tel: 3 959 555 *Fax: 3 959 555 *Web: www.alacarteliving.com *Email: reservation-dn@alacarteliving.com) AVANI QUY NHON RESORT & SPA (Bai Dai Ghenh Rang, Quy Nhon City, Vietnam *Tel: +84 (0) 56 3840 132 *Email:quynhon@avanihotels.com) NEW ORIENT HOTEL DANANG - WORLD CLASS ORIENTATION (20 Dong Da Street, ßµ NΩng *Tel: 3828 828 *Website: neworienthoteldanang.com) FUSION MAIA DANANG (Tr≠Íng Sa, Khu M¸, NgÚ Hµnh S¨n *Tel: 3967 999 *Website: http://www.fusionmaiadanang.com) INTERCONTINENTAL DAN- ANG SUN PENINSULA RESORT (B∑i Bæc, S¨n Trµ *Tel: 3938 888 *Website: www.danang.intercontinental.com/) GRAND TOURANE HOTEL (252 Vo Nguyen Giap Street, Son Tra Dist *Tel: 3778 888 *Website: www.grandtourandehotel.com) TRAVELLIVE 145

TRAVELLIVE 2 - 2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016