Views
3 months ago

Travellive 4 - 2018

OTHER CITIES FUSION

OTHER CITIES FUSION SUITES DANANG BEACH (V‚ Nguyn Gi∏p, M©n Th∏i *Tel: 3919 777 *Website: www.fusionsuitesdanangbeach.com) PREMIER VILLAGE DANANG (99 V‚ Nguyn Gi∏p, quÀn NgÚ Hµnh S¨n, ßµ NΩng *Tel: 391 9999 *Fax: 391 9998 *Website: www.premier-villagedanang.com) PULLMAN DANANG BEACH RESORT (V‚ Nguyn Gi∏p Street, NgÚ Hµnh S¨n *Tel: 395 8888 *Website: www.pullman-danang.com) GRAND MERCURE DANANG HOTEL (Lot A1, Zone of the Villas of Green Island, Ha C≠Íng Bæc, H∂i Ch©u *Tel: 379 7777 *Website: http://www.accorhotels.com/7821) NOVOTEL ßÄ NøNG PREMIER HAN RIVER (36 Bπch ߪng, H∂i Ch©u *Tel: 3929 999 *Website: http://www. novotel-danang-premier.com) FURAMA RESORT DANANG (V‚ Nguyn Gæp, NgÚ Hµnh S¨n, ßµ NΩng *Tel: 0511 3847 333 *Website: www.furamavietnam.com) EMBASSIES/CONSuLATES AIRLINES TRAVEL AGENTS TAXIS HOTELS/RESORTS RESTAuRANTS BARS/CAfES SPAS BANKING SERVICES SOuVENIR SHOPS CuLTuRE SHOPPING MALLS SuPERMARKETS SANDY BEACH NON NUOC RESORT (21 Tr≠Íng Sa, Ha H∂i, ßµ NΩng *Tel: 3961 777 *Website: http:// www.centarahotelsresorts.com/cdv/ cdv_default.asp.UN_s9OSIHwM) TRAVEL AGENTS ASIANA TRAVEL MATE (Domestic Arrival Hall, ßµ NΩng Airport *Tel: 3614 783 *Website: http://www.asianatravelmate.com) TAXIS S§NG HÄN (37/1 ßi÷n Bin PhÒ, H∂i Ch©u *Tel: 3719 258) RESTAuRANTS TR@C L¢M VI£N (8 - 10 Tr«n Qu˝ C∏p *Tel: 3582 428 *Website: http://truclamvien. com.vn/) SPA VINCHARM SPA (Vinpearl Luxury ßµ NΩng - Tr≠Íng Sa, Ha H∂i, NgÚ Hµnh S¨n *Tel: 3968 888 *Website: http://www.vincharmspa.com) BANKING SERVICES TECHCOMBANK (244 - 248 Nguy‘n V®n Linh *Tel: 3650 118 *Website: http:// www.techcombank.com.vn) CuLTuRE DANANG MUSEUM OF CHAM SCULPTURE (No2, 2/9 Street, B◊nh Hin, H∂i Ch©u *Tel: 3470 114 *Website: http://www.chammuseum.danang.vn) MUSEUM OF DANANG (24 Tr«n PhÛ, Thπch Thang, H∂i Ch©u *Tel: 3822 390 *Website: http://www.baotangdanang.vn) SOuVENIR SHOPS ART GALLERY (176 Tr«n PhÛ, Ph≠Ìc Ninh, H∂i Ch©u *Tel: 3897 798) hu⁄ (Telephone Code: 0234) HOTELS/RESORTS ANA MANDARA HU⁄ (ThuÀn An Town, PhÛ Vang *Tel: 3983 333 *Website: http:// www.anamandarahue-resort.com) ALBA HOTEL (12 Nguy‘n V®n Cı, TP. Hu’ *Tel: 3839 998 *Website: www. albahotels.com.vn) INDOCHINE PALACE (105A HÔng V≠¨ng,TP Hu’ *Tel: 393 6666 - Fax: 393 6555 *Email: info@indochinepalace.com *Website: www.indochinepalace. com) LA RESIDENCE HUE HOTEL & SPA (5 L LÓi, TP Hu’ *Tel: 383 7475 *Website: www.laresidence-hue.com CENTURY RIVERSIDE HOTEL HUE (49 L LÓi, Hu’ *Tel: ( 3823390 *Website: http://www.centuryriversidehue.com) IMPERIAL HU⁄ (8 HÔng V≠¨ng, PhÛ HÈi *Tel: 3882 222 *Website: http://www. imperial-hotel.com.vn/) VEDANÇ LAGOON (Zone 1, PhÛ LÈc *Tel: 3681 688 *Website: http://www.vedanalagoon.com/) RESTAuRANTS CUNG ßçNH (3 Nguy‘n Sinh Sæc, V‹ Dπ *Tel: 3897 202 *Website: http:// www.royalpark.com.vn/) TèNH GIA VI£N (7/28 L Th∏nh T´n & 50 PhÛ MÈng, Kim Long *Tel: 3522 243 & 3510 644 *Website: http://www. tinhgiavien.com.vn/) NHÄ HÄNG LE PARFUM (5 L LÓi, TP. Hu’ *Tel: 054 3837 475) TAXIS THÄNH C§NG (Tel: 357 5757) MAI LINH (Tel: 3898 989) VIB BANKING SERVICES (51 Hai Bµ Tr≠ng, V‹nh Ninh *Tel: 3883 666 *Website: http:// www.vib.com.vn) VIETCOMBANK (78 HÔng V≠¨ng *Tel: 3811 900 Website: http://www.vietcombank. com.vn) CuLTuRE THI£N M| PAGODA (Hµ Kh, H≠¨ng Long) NHA TRANG (Telephone Code: 0258) HOTELS/RESORTS L'ALYANA NINH VAN BAY (Ninh V©n Bay, Ninh Ha *Tel: 384 7333 *Website: www.anlamnvb.com) BOTON BLUE HOTEL & SPA NHA TRANG (6 Pham Van Dong, Vinh Hoa *Tel: 3836 868 *Website: www. botonbluehotel.com) CAM RANH RIVIERA BEACH RESORT&SPA (Northern Peninsula Cam Ranh, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam *Tel: (+84) 583989898 *Website: www.rivieraresortspa.com) MERPERLE SUNSET VILLAS - MERPERLE HON TAM RESORT - MERPERLE SPARKLING WAVES (Add: Hon Tam Island, Vinh Nguyen, Nha Trang) MERPERLE SEASUN HOTEL (Add: SË 2 Tr«n Quang Kh∂i, LÈc Th‰, Nha Trang THE COSTA NHA TRANG RESIDENCES (32-34 Tran Phu Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam *Telephone: 3737 222 *Email: reservation@thecostanhatrang.com) SUNRISE NHA TRANG BEACH HOTEL & SPA (12 - 14 Tr«n PhÛ *Tel: 3820 999 *Website: http://www.sunrisenhatrang.com.vn/) SIX SENSES NINH VAN BAY - VIETNAM (Tel:+84 58 3524 268 *Email: reservations-ninhvan@sixsenses.com) RESTAuRANTS LOUISIANE BREW HOUSE (Lot No 29 Tr«n PhÛ Park *Tel: 352 1948 *Website: http://www. louisianebrewhouse.com.vn/) BARS/CAfES GUAVA (34 Nguy‘n Thi÷n ThuÀt, T©n LÀp *Tel: 3526 197 *Website: http:// www.guava.vn/) 146 TRAVELLIVE

RAINBOW BAR (90A HÔng V≠¨ng, LÈc Th‰ *Tel: 3524 351) TAXIS NHA TRANG (*Tel: 381 8181) KHÉNH HOÄ (46 L Th∏nh T´n, LÈc Th‰ *Tel: 3810 810) BIDV BANKING SERVICES (45 - 47 ThËng Nh†t *Tel: 3822 034 *Website: http://bidv.com.vn/) VIETINBANK (4 Hoµng Hoa Th∏m *Tel: 3822 759 *Website: http:// www.vietinbank.vn) BçNH THuÜN (Telephone Code: 0252) HOTELS/ RESORTS ANANTARA MUI NE RESORT (Mui Ne Beach, KM10, *Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam *Tel: 374 1888 *Fax: 374 1555 *Email: muine@ anantara.com AROMA BEACH RESORT & SPA (Khu phË 5, PhÛ H∂i, Phan Thi’t, B◊nh ThuÀn *Tel: 3828 288, Fax: 3828 111 *Email: reservation@ aromabeachresort.com *Website: www.aromabeachresort.com) PH@ HÅI RESORT (Km8, Nguy‘n ß◊nh Chi”u, PhÛ Hµi, Phan Thi’t *Tel: 062. 3 812 799 *Website: www.phuhairesort.com) BLUE BAY MUI NE RESORT & SPA (Su´› N≠Ìc, MÚi Nä *Tel: 3836 888 *Website: www.bluebaymuineresort. com) VICTORIA PHAN THIET BEACH RESORT & SPA (Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Binh Thuan, Vietnam *Tel: +84 62 3813 000 *Fax: +84 62 3813 007 *Email: resa.phanthiet@victoriahotels.asia *www.victoriahotels.asia) SONATA RESORT & SPA (Km 17, Æ≠Íng 719, x∑ Ti’n Thµnh, Phan Thi’t, B◊nh ThuÀn *Tel: 62 3846 768 *Web: www.sonataresort. com) THE CLIFF RESORT & RESI- DENCES (Khu PhË 5, PhÛ Hµi, Phan Thi’t, B◊nh ThuÀn *Tel: 0 62 371 9111 / 062 371 9123 *Fax: 062 371 9333 *Email: reservation@thecliffresort. com.vn, *website: www.thecliffresort. com.vn) GOOD MORNING VIETNAM (57A Nguy‘n ß◊nh Chi”u *Tel: 3847 589 *Website: http://www. gmvnmuine.com) SPA ROCK WATER BAY BEACH RESORT & SPA (Ke Ga, Tan Thanh, Ham Thuan Nam, Binh Thuan Province, Vietnam *Tel: (84.62) 3683 115 / 3683 117 / 3683 279 *Fax: (84.62) 3683 114 *Hotline: (84) 974 496 660 *Website: www. rockwaterbay.vn *Facebook: Rock Water Bay Resort *Email: info@ rockwaterbay.vn) SOuVENIR SHOPS SAIGON ART & GALLERY (Km 11, Hµm Ti’n *Tel: 3847 507 *Website: http://www.saigon-art.com) VIET FASHION (34 Nguy‘n Hu÷ *Tel: 6253 213) SuPERMARKETS CO.OP MART (1A Nguy‘n T†t Thµnh, B◊nh H≠ng *Tel: 3835 440 *Website: http:// www.coopmart.vn) ßÄ LÑT (Telephone Code: 0263) HOTELS/RESORTS ANA MANDARA VILLAS DALAT RESORT & SPA (L Lai Street, Ward 5 *Tel: 3555 888 *Website: http://anamandararesort.com/) BINH AN VILLAGE RESORT DALAT (H Tuy“n L©m, Khu phË 4, ßµ Lπt, Vi÷t Nam *Tel: 84-633 - 800 999 *Email:dalat@binhanvillage. com *Website:www.binhanvillage. com) DALAT EDENSEE LAKE RESORT & SPA (Tuy“n L©m Lake, Zone VII.2 *Tel: 3831 515 *Website: http://www. dalatedensee.com/) NGñC PHÉT ßÄ LÑT (10 H TÔng MÀu, Ph≠Íng 3, Tp. ßµ lπt *Tel: 063 368 3979 *Fax: 063 383 5868 *Email: info@ ngocphatdalathotel.com *Website: www.ngocphatdalathotel.com) SWISS - BELRESORT TUYEN LAM (Zone 7&8, Khu du lch H Tuy“n L©m, ph≠Íng 3, ßµ Lπt) TERRASSE DES ROSES (35 Cao B∏ Qu∏t, ph≠Íng 7, Thung LÚng T◊nh Yu, ßµ Lπt *Tel: 06 3356 5279 *Website: www. terrassedesrose-villa.com *E-mail: info@terrassedesroses-villa.com) TERRACOTTA HOTEL & RE- SORT DALAT (Ph©n khu ch¯c n®ng 7.9, KDL h Tuy“n L©m, Ph≠Íng 3 *Tel: 063 3883 838 / Website: www.terracottaresort.com) RESTAuRANTS LE RABELAIS (12 Tr«n PhÛ *Tel: 3825 444) BçNh d•NG (Telephone Code: 0274) AN LAM SAIGON RIVER (21/4 Trung Str, Vinh Phu W, Thuan An Dist, Binh Duong Province, Vietnam *Tel: (+84) 650 378 5555 *Fax: (+84) 650 378 5000 *Email: rsvn.sr@anlam.com *Hotline: (+84) 908 998 550) THE MIRA HOTEL (555B *Tel: 0650 367 8888 *Fax: 0650 367 8880 *Email: info@ themirahotel.com.vn *email: sales@ themirahotel.com.vn / reservation@ themirahotel.com.vn) BECAMEX THU DAU MOT HOTEL (230 ßπi lÈ B◊nh D≠¨ng, Hi÷p Thµnh, ThÒ D«u MÈt *Tel: 0650 222 1333, *Fax: 0650 222 1342 *Email: sales@becamexhotel.com / reservation@becamexhotel.com / booking@becamexhotel.com) VüNG TÄu (Telephone Code: 0254) HOTELS/RESORTS H¤ TRÄM BEACH RESORT&SPA (H Trµm, Ph≠Ìc ThuÀn, Xuyn MÈc *Tel: 378 1525 *Website: http://www.hotramresort.com/) TROPICANA BEACH RESORT & SPA (44A Road, Ph≠Ìc H∂i, ߆t ß· *Tel: 367 8888 *Website: http:// www.tropicanabeachresort.com/) ALMA OASIS LONG HAI (Tÿnh lÈ 44A, Th tr†n Long H∂i, Long ßi“n *Tel: 366 2222 *Email: reservations@almaoasislonghai.com, Website: www.almaoasislonghai.com) THE GRAND HO TRAM STRIP (Ph≠Ìc ThuÀn, Xuyn MÈc, Bµ Ra, VÚng Tµu *Tel: 064 3781 631, Email: info@thegrandhotram.com *Website: www.thegrandhotram.com) SIX SENSES CON DAO - VIETNAM (Tel: +84 64 3831 222 *Email: reservations-condao@sixsenses.com) TAXIS MAI LINH (12 Hoµng Hoa Th∏m *Tel: 3563 656) PETRO (50 Nam K˙ KhÎi Ngh‹a *Tel: 3851 851) RESTAuRANTS DAVID (92 Hπ Long Street, Ward 2 *Tel: 3521 012) GOOD MORNING VIETNAM (6 Hoµng Hoa Th∏m *Tel: 3856 959 ) Ph@ QuˇC (Telephone Code: 0297) HOTELS/RESORTS LA VERANDA RESORT PH@ QUˇC (Tr«n H≠ng ßπo, D≠¨ng ß´ng, PhÛ QuËc *Tel: 077 3982 988 *Email: contact@laverandaresorts.com *Website: www.laverandaresorts.com) NOVOTEL PHU QUOC RESORT (Duong Bao Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc *Tel: 077 626 0999 *Email: H9770@accor. com *Website: www.novotelphuquoc. com) VINPEARL PHU QUOC RESORT (B∑i Dµi, Gµnh D«u, PhÛ QuËc *Tel: 077 3519 999 *Fax: 077 3847 771 *Email: info@vinpearlphuquoc-resort.com *Website: www. vinpearlresort-phuquoc.com) SALINDA RESORT PHU QUOC ISLAND (Cˆa L†p, D≠¨ng T¨, PhÛ QuËc *Tel: 077 399 0011 *Fax: 077 399 9911 *Email: contact@salindaresort.com, *Website: www.salindaresort.com) CAf– BUDDY ICE CREAM & INFO CAFE (No 6 Bach Dang Str, Duong Dong *Tel: (+84) 77 3 994 181 *Website: www.visitphuquoc.info) TRAVELLIVE 147

TRAVELLIVE 2 - 2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016