Views
7 months ago

Travellive 4 - 2018

CHO NH~NG CHUY⁄N ßI

CHO NH~NG CHUY⁄N ßI HOÄN HÅO FOR THE MOST AMAZING JOURNEYS! BçNH THUÜN Há R#C Rö TÑI THE CLIFF RESORT & RESIDENCES The Cliff Resort & Residences chµo Æ„n hà vÌi ch≠¨ng tr◊nh "Hello Sunny". VÌi gi∏ ≠u Æ∑i tr‰n g„i chÿ 5.500.000 VNß, bπn sœ c„ 2 Æm nghÿ tπi phng Azul Sea View cho 2 ng≠Íi lÌn & 2 trŒ em (d≠Ìi 12 tuÊi), 2 b˜a ®n (tr≠a/tËi), Æ≠a Æ„n mi‘n ph› tπi ga Phan Thi’t cÔng nhi“u quµ t∆ng h†p d…n. Ngoµi ra, bπn sœ Æ≠Óc tham gia nhi“u hoπt ÆÈng mi‘n ph› thÛ v nh≠: nhµ phao khÊng lÂ, th∂ di“u b∑i bi”n, banh ÆÙng, xe Æi÷n c©n bªng, lµm b∏nh cupcake... Ch≠¨ng tr◊nh ∏p dÙng tı 04/05/2018 - 31/08/2018. (THE CLIff RESORT & RESIdENCES *5 ph≠Íng PhÛ Hµi, TP. Phan Thi’t, tÿnh B◊nh ThuÀn *Hotline:1900 0394 *Website: www.thecliffresort.com.vn) HOTELS & RESORTS TP.HCM THE ALCOVE LIBRARY PHONG CÉCH BOUTIQUE C‡ ßIÕN Mang trong m◊nh s¯c quy’n rÚ tı nh˜ng chi ti’t nh·: s˘ tho∂i m∏i tuy÷t ÆËi, dch vÙ tÀn t©m vµ phong c∏ch ki’n trÛc Æ∆c bi÷t khi’n cho nh˜ng ng≠Íi Æ’n The Alcove Library Æ“u c∂m th†y nh≠ Æ≠Óc v“ ch›nh ng´i nhµ cÒa m◊nh. NÊi ti’ng vÌi lËi ki’n trÛc k’t hÓp gi˜a cÊ Æi”n qu˝ ph∏i Sµi Gn vÌi d†u †n c∏ nh©n, The Alcove Library khi’n du kh∏ch nhÌ Æ’n nh˜ng tr∂i nghi÷m Æ∆c bi÷t vµ ÆÈc Æ∏o vËn kh´ng th” t◊m th†y Î nh˜ng kh∏ch sπn kh∏c trong thµnh phË. Bπn sœ b†t ngÍ vµ th›ch thÛ vÌi b˜a s∏ng mi‘n ph› trn nhµ hµng t«ng th≠Óng mÁi buÊi s∏ng vµ th≠ vi÷n khÊng l lu´n chµo Æ„n bπn quay v“ sau mÈt ngµy dµi vÈi v∑. (KHÉCH SÑN THE ALCOVE LIBRARY *133A Nguy‘n ß◊nh Ch›nh, P. 8, Q. PhÛ NhuÀn, TP.HCM *Tel: 028 6256 9966 *Email: alcove@ alcovehotel.com.vn *Website: www.alcovehotel.com.vn) HÄ NóI U ßÇI S# KIåN TÑI PAN PACIFIC HÄ NóI Pan Pacific Hµ NÈi vÌi 12 phng h‰p sang tr‰ng sœ lµ l˘a ch‰n l˝ t≠Îng cho s˘ ki÷n cÒa qu˝ kh∏ch. ß∆t g„i hÈi ngh nguyn ngµy chÿ tı 850.000 VNß net/kh∏ch, bao gÂm: ti÷c trµ s∏ng vµ chi“u, ti÷c tr≠a t˘ ch‰n ho∆c th˘c ƨn ch‰n sΩn, m∏y chi’u vµ mµn chi’u, mÈt micro ph∏t bi”u tπi bÙc vµ hai micro kh´ng d©y, thm nhi“u trang thi’t b cÔng nh©n vin hÁ trÓ. ß∆t tr≠Ìc 30/4 Æ” nhÀn ≠u Æ∑i nh≠ Æ uËng nhã kh´ng giÌi hπn, n©ng hπng ti÷c trµ, ph´ng n“n theo yu c«u vµ nhi“u ≠u Æ∑i kh∏c. (KHÉCH SÑN PAN PACIfIC HÄ NóI *SË 1 Thanh Nin, Ba ß◊nh, Hµ NÈi *Tel: 024 3823 8888, ext: 5303 *Email: Camellia.dinh@ panpacific.com) 16 TRAVELLIVE

TRAVELLIVE 17

Travellive 7 - 2018
TRAVELLIVE 3 - 2018
TRAVELLIVE 2 - 2018
Travellive 9 - 2018
Travellive 5 - 2018
№4 2018
№4 2018
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9-2017 WEB
Morze 4/2018 promo
Programm 2018-Seite 4
Avon-Brochure-4-2018
Avon-Special-Offers-4-2018
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4
RV-2-3-4-2018
Guia montado Março 2018 - Grafitusa - Final 4
GOOD EVENING INDORE- 7-4-2018
4-5 Декабрь 2017 - Январь 2018
January 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
ВАШ КОТТЕДЖ #4(15) май 2018
KırmızıTürk Medya Caddesi Ağustos 2018 Sayı 4
ad catalogue 4 January 2018
2018
2018
March 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
June 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
July 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
October 2018 Persecution Magazine (1 of 4)