Views
2 months ago

Travellive 4 - 2018

CHO NH~NG CHUY⁄N ßI

CHO NH~NG CHUY⁄N ßI HOÄN HÅO FOR THE MOST AMAZING JOURNEYS! BçNH THUÜN Há R#C Rö TÑI THE CLIFF RESORT & RESIDENCES The Cliff Resort & Residences chµo Æ„n hà vÌi ch≠¨ng tr◊nh "Hello Sunny". VÌi gi∏ ≠u Æ∑i tr‰n g„i chÿ 5.500.000 VNß, bπn sœ c„ 2 Æm nghÿ tπi phng Azul Sea View cho 2 ng≠Íi lÌn & 2 trŒ em (d≠Ìi 12 tuÊi), 2 b˜a ®n (tr≠a/tËi), Æ≠a Æ„n mi‘n ph› tπi ga Phan Thi’t cÔng nhi“u quµ t∆ng h†p d…n. Ngoµi ra, bπn sœ Æ≠Óc tham gia nhi“u hoπt ÆÈng mi‘n ph› thÛ v nh≠: nhµ phao khÊng lÂ, th∂ di“u b∑i bi”n, banh ÆÙng, xe Æi÷n c©n bªng, lµm b∏nh cupcake... Ch≠¨ng tr◊nh ∏p dÙng tı 04/05/2018 - 31/08/2018. (THE CLIff RESORT & RESIdENCES *5 ph≠Íng PhÛ Hµi, TP. Phan Thi’t, tÿnh B◊nh ThuÀn *Hotline:1900 0394 *Website: www.thecliffresort.com.vn) HOTELS & RESORTS TP.HCM THE ALCOVE LIBRARY PHONG CÉCH BOUTIQUE C‡ ßIÕN Mang trong m◊nh s¯c quy’n rÚ tı nh˜ng chi ti’t nh·: s˘ tho∂i m∏i tuy÷t ÆËi, dch vÙ tÀn t©m vµ phong c∏ch ki’n trÛc Æ∆c bi÷t khi’n cho nh˜ng ng≠Íi Æ’n The Alcove Library Æ“u c∂m th†y nh≠ Æ≠Óc v“ ch›nh ng´i nhµ cÒa m◊nh. NÊi ti’ng vÌi lËi ki’n trÛc k’t hÓp gi˜a cÊ Æi”n qu˝ ph∏i Sµi Gn vÌi d†u †n c∏ nh©n, The Alcove Library khi’n du kh∏ch nhÌ Æ’n nh˜ng tr∂i nghi÷m Æ∆c bi÷t vµ ÆÈc Æ∏o vËn kh´ng th” t◊m th†y Î nh˜ng kh∏ch sπn kh∏c trong thµnh phË. Bπn sœ b†t ngÍ vµ th›ch thÛ vÌi b˜a s∏ng mi‘n ph› trn nhµ hµng t«ng th≠Óng mÁi buÊi s∏ng vµ th≠ vi÷n khÊng l lu´n chµo Æ„n bπn quay v“ sau mÈt ngµy dµi vÈi v∑. (KHÉCH SÑN THE ALCOVE LIBRARY *133A Nguy‘n ß◊nh Ch›nh, P. 8, Q. PhÛ NhuÀn, TP.HCM *Tel: 028 6256 9966 *Email: alcove@ alcovehotel.com.vn *Website: www.alcovehotel.com.vn) HÄ NóI U ßÇI S# KIåN TÑI PAN PACIFIC HÄ NóI Pan Pacific Hµ NÈi vÌi 12 phng h‰p sang tr‰ng sœ lµ l˘a ch‰n l˝ t≠Îng cho s˘ ki÷n cÒa qu˝ kh∏ch. ß∆t g„i hÈi ngh nguyn ngµy chÿ tı 850.000 VNß net/kh∏ch, bao gÂm: ti÷c trµ s∏ng vµ chi“u, ti÷c tr≠a t˘ ch‰n ho∆c th˘c ƨn ch‰n sΩn, m∏y chi’u vµ mµn chi’u, mÈt micro ph∏t bi”u tπi bÙc vµ hai micro kh´ng d©y, thm nhi“u trang thi’t b cÔng nh©n vin hÁ trÓ. ß∆t tr≠Ìc 30/4 Æ” nhÀn ≠u Æ∑i nh≠ Æ uËng nhã kh´ng giÌi hπn, n©ng hπng ti÷c trµ, ph´ng n“n theo yu c«u vµ nhi“u ≠u Æ∑i kh∏c. (KHÉCH SÑN PAN PACIfIC HÄ NóI *SË 1 Thanh Nin, Ba ß◊nh, Hµ NÈi *Tel: 024 3823 8888, ext: 5303 *Email: Camellia.dinh@ panpacific.com) 16 TRAVELLIVE

TRAVELLIVE 17

TRAVELLIVE 2 - 2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018