Views
5 months ago

Travellive 4 - 2018

HOTELS & RESORTS C¡N

HOTELS & RESORTS C¡N TH• AZERAI Mô C^A TÑI ߤNG BØNG S§NG C^U LONG Nªm trn mÈt hn Æ∂o ring trn s´ng HÀu, mÈt nh∏nh ch›nh cÒa s´ng Mk´ng, Azerai cung c†p chÁ nghÿ trang nh∑, tho∂i m∏i, Æ≠a du kh∏ch Æ’n n“n v®n h„a s´ng n≠Ìc duyn d∏ng vµ l©u ÆÍi cÒa vÔng. Azerai lµ mÈt c©u chuy÷n vµ th≠¨ng hi÷u mÌi mang Æ’n cho kh∏ch s˘ sang tr‰ng ƨn gi∂n, thi’t k’ tinh t’, dch vÙ k›n Æ∏o vµ ©n c«n Î nh˜ng Æa Æi”m c„ vŒ Æãp ÆÈc Æ∏o vµ n“n v®n h„a Æa dπng. Tn Azerai ngh‹a lµ mÈt c∏i gÀt Æ«u theo tı "caravanserai" cÒa ti’ng Ba T≠, ho∆c mÈt s©n v≠Ín trung t©m, n¨i nghÿ ch©n dµnh cho du kh∏ch. S˘ ra mæt cÒa Azerai Î C«n Th¨ Æ∏nh d†u cho nh˜ng chuÁi d˘ ∏n ti’p theo tπi Vi÷t Nam. (AzERAI HOTEL C¡N TH• *CÂn ƒu, H≠ng PhÛ, C∏i R®ng, C«n Th¨ *Tel: 0292 3627888 *Web: www.azerai.com/can-tho) LÄO CAI Nghÿ d≠Ïng phong c∏ch Ph∏p tπi Sapa Thanh lch, tinh t’, giµu c∂m xÛc - "Touch" - S˘ ki÷n khai tr≠¨ng ch›nh th¯c Silk Path Grand Resort & Spa Sapa Æ∑ Æ≠a kh∏ch mÍi b≠Ìc vµo hµnh tr◊nh ng≠Óc dng thÍi gian Æ” kh∏m ph∏ vŒ Æãp nn th¨, tr˜ t◊nh cÒa Sapa - n¨i tıng Æ≠Óc m÷nh danh lµ "kinh Æ´ nghÿ d≠Ïng mÔa hÃ" cÒa ng≠Íi Ph∏p. ß«u t≠ vµ vÀn hµnh bÎi tÀp Æoµn Silk Path, Silk Path Grand Resort & Spa Sapa sÎ h˜u vŒ Æãp tinh t’, qu˝ ph∏i theo ÆÛng tinh th«n Ch©u ¢u nhÍ phong c∏ch ki’n trÛc ß´ng D≠¨ng Æ∆c tr≠ng thÍi Ph∏p thuÈc cÔng c∏c chi ti’t trang tr› b∂n Æa Æ∆c sæc. (SILK PATH GRANd RESORT & SPA SAPA *ßÂi quan 6, tÊ 10, th tr†n Sapa, Lµo Cai *Hotline: 094 8555 555 *Email: res. sp@silkpathhotel.com *Website: www.sapa. silkpathhotel.com/) REAL ESTATE TP. HCM D1MENSION: D# ÉN Sô H~U TH•NG HIåU ß¡Y MõI LÑ TÑI VIåT NAM ß∏p ¯ng c∏c tiu chu»n r†t khæt khe v“ thi’t k’, l˘a ch‰n vÀt li÷u cho Æ’n qu∂n l˝ vÀn hµnh sau khi Æ≠a vµo hoπt ÆÈng, D1MENSION lµ mÈt trong nh˜ng Branded Residence Æ«u tin Æ≠Óc sÎ h˜u bÎi chÒ Æ«u t≠ n≠Ìc ngoµi tπi trung t©m thµnh phË. Ra mæt chÿ vÌi 102 c®n hÈ tı 2 - 3 - 4 phng ngÒ vµ penthouse, D1MENSION thu hÛt giÌi Æ«u t≠ bÎi ch≠¨ng tr◊nh cam k’t Æ«u t≠ lÓi nhuÀn h†p d…n vÌi m¯c l∑i su†t ln Æ’n 8%/n®m. Khi tham gia ch≠¨ng tr◊nh, kh∏ch hµng sœ cn Æ≠Óc nhÀn ≠u Æ∑i t∆ng g„i nÈi th†t cao c†p cÔng 4 n®m ph› qu∂n l˝, giÛp gia chÒ ti’t ki÷m thÍi gian vµ chi ph›, tËi Æa lÓi ›ch Æ«u t≠. (d# ÉN d1MENSION *Hotline:1800 599 986 *Website: www. capitaland.com) 20 TRAVELLIVE

TRAVELLIVE 21

Travellive 7 - 2018
TRAVELLIVE 3 - 2018
TRAVELLIVE 2 - 2018
Avon-Brochure-4-2018
Programm 2018-Seite 4
ad catalogue 4 January 2018
July 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
January 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
January 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
July 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
March 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
June 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
April 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
kipa-21-haziran-4-temmuz-2018-hipermarket-84-sayfa
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4