Views
8 months ago

Travellive 4 - 2018

HOTELS & RESORTS C¡N

HOTELS & RESORTS C¡N TH• AZERAI Mô C^A TÑI ߤNG BØNG S§NG C^U LONG Nªm trn mÈt hn Æ∂o ring trn s´ng HÀu, mÈt nh∏nh ch›nh cÒa s´ng Mk´ng, Azerai cung c†p chÁ nghÿ trang nh∑, tho∂i m∏i, Æ≠a du kh∏ch Æ’n n“n v®n h„a s´ng n≠Ìc duyn d∏ng vµ l©u ÆÍi cÒa vÔng. Azerai lµ mÈt c©u chuy÷n vµ th≠¨ng hi÷u mÌi mang Æ’n cho kh∏ch s˘ sang tr‰ng ƨn gi∂n, thi’t k’ tinh t’, dch vÙ k›n Æ∏o vµ ©n c«n Î nh˜ng Æa Æi”m c„ vŒ Æãp ÆÈc Æ∏o vµ n“n v®n h„a Æa dπng. Tn Azerai ngh‹a lµ mÈt c∏i gÀt Æ«u theo tı "caravanserai" cÒa ti’ng Ba T≠, ho∆c mÈt s©n v≠Ín trung t©m, n¨i nghÿ ch©n dµnh cho du kh∏ch. S˘ ra mæt cÒa Azerai Î C«n Th¨ Æ∏nh d†u cho nh˜ng chuÁi d˘ ∏n ti’p theo tπi Vi÷t Nam. (AzERAI HOTEL C¡N TH• *CÂn ƒu, H≠ng PhÛ, C∏i R®ng, C«n Th¨ *Tel: 0292 3627888 *Web: www.azerai.com/can-tho) LÄO CAI Nghÿ d≠Ïng phong c∏ch Ph∏p tπi Sapa Thanh lch, tinh t’, giµu c∂m xÛc - "Touch" - S˘ ki÷n khai tr≠¨ng ch›nh th¯c Silk Path Grand Resort & Spa Sapa Æ∑ Æ≠a kh∏ch mÍi b≠Ìc vµo hµnh tr◊nh ng≠Óc dng thÍi gian Æ” kh∏m ph∏ vŒ Æãp nn th¨, tr˜ t◊nh cÒa Sapa - n¨i tıng Æ≠Óc m÷nh danh lµ "kinh Æ´ nghÿ d≠Ïng mÔa hÃ" cÒa ng≠Íi Ph∏p. ß«u t≠ vµ vÀn hµnh bÎi tÀp Æoµn Silk Path, Silk Path Grand Resort & Spa Sapa sÎ h˜u vŒ Æãp tinh t’, qu˝ ph∏i theo ÆÛng tinh th«n Ch©u ¢u nhÍ phong c∏ch ki’n trÛc ß´ng D≠¨ng Æ∆c tr≠ng thÍi Ph∏p thuÈc cÔng c∏c chi ti’t trang tr› b∂n Æa Æ∆c sæc. (SILK PATH GRANd RESORT & SPA SAPA *ßÂi quan 6, tÊ 10, th tr†n Sapa, Lµo Cai *Hotline: 094 8555 555 *Email: res. sp@silkpathhotel.com *Website: www.sapa. silkpathhotel.com/) REAL ESTATE TP. HCM D1MENSION: D# ÉN Sô H~U TH•NG HIåU ß¡Y MõI LÑ TÑI VIåT NAM ß∏p ¯ng c∏c tiu chu»n r†t khæt khe v“ thi’t k’, l˘a ch‰n vÀt li÷u cho Æ’n qu∂n l˝ vÀn hµnh sau khi Æ≠a vµo hoπt ÆÈng, D1MENSION lµ mÈt trong nh˜ng Branded Residence Æ«u tin Æ≠Óc sÎ h˜u bÎi chÒ Æ«u t≠ n≠Ìc ngoµi tπi trung t©m thµnh phË. Ra mæt chÿ vÌi 102 c®n hÈ tı 2 - 3 - 4 phng ngÒ vµ penthouse, D1MENSION thu hÛt giÌi Æ«u t≠ bÎi ch≠¨ng tr◊nh cam k’t Æ«u t≠ lÓi nhuÀn h†p d…n vÌi m¯c l∑i su†t ln Æ’n 8%/n®m. Khi tham gia ch≠¨ng tr◊nh, kh∏ch hµng sœ cn Æ≠Óc nhÀn ≠u Æ∑i t∆ng g„i nÈi th†t cao c†p cÔng 4 n®m ph› qu∂n l˝, giÛp gia chÒ ti’t ki÷m thÍi gian vµ chi ph›, tËi Æa lÓi ›ch Æ«u t≠. (d# ÉN d1MENSION *Hotline:1800 599 986 *Website: www. capitaland.com) 20 TRAVELLIVE

TRAVELLIVE 21

TRAVELLIVE 2 - 2018
Fachowy Elektryk 4/2018
Fachowy Instalator 4/2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
Журнал “Лики России”® №4/2018
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 8-2017 WEB