Views
9 months ago

Travellive 4 - 2018

TP.HCM REAL ESTATE

TP.HCM REAL ESTATE KH§NG GIAN AN Y£N GI~A ߧ THÄNH TƒP NÜP C¨ hÈi cuËi cÔng sÎ h˜u Khu c®n hÈ cao c†p Emerald - Celadon City vÌi nhi“u ≠u Æ∑i h†p d…n. Emerald ki’n tπo cho c≠ d©n mÈt m´i tr≠Íng sËng l˝ t≠Îng, vÌi qu«n th” ti÷n ›ch nÈi khu sΩn sµng phÙc vÙ ngay khi bæt Æ«u cuÈc sËng. Bπn c„ th” tho∂i m∏i l˘a ch‰n mÈt chi’c gh’ Æ∏ bn h nÈi khu, nh©m nhi mÈt t∏ch trµ n„ng tπi g„c nh· khu cafe ngoµi trÍi hay chÿ c«n th∂ bÈ vµi b≠Ìc ch©n lµ Æ∑ c„ th” ch‰n cho m◊nh b†t c¯ th¯ g◊ tı h÷ thËng siu th li“n k“... H¨n 50 ti÷n ›ch nÈi khu Æ≠Óc ph©n bË hµi ha, khäp k›n d≠Ìi nh˜ng hµng c©y rÓp b„ng cÒa c´ng vin trung t©m, mang Æ’n cho c≠ d©n mÈt cuÈc sËng tr‰n vãn. (Khu NhÄ m√u CeladoN City *SË 88, ß≠Íng N1, Ph≠Íng S¨n K˙, QuÀn T©n PhÛ, TP. H Ch› Minh *Hotline: 0903 340 888) TP.HCM Noodle Noodle - Tinh hoa m˙ Ch©u É Noodle Noodle mÌi khai tr≠¨ng trn phË Æi bÈ Nguy‘n Hu÷ sœ lµ n¨i Æ›ch th˘c hÈi tÙ tinh hoa cÒa nh˜ng m„n m◊ danh ti’ng khæp ch©u É, tı NhÀt B∂n, Hµn QuËc, Th∏i Lan, T¯ Xuyn, Trung QuËc vµ c∂ Vi÷t Nam. Th˘c kh∏ch c„ th” th≠Îng th¯c c∏c m„n m◊ yu th›ch nh≠ Ramen Tonkotsu, m◊ kim chi x∏ x›u, m◊ Tom Yum h∂i s∂n, m◊ sËt t≠¨ng Hµn QuËc ho∆c m„n phÎ truy“n thËng Vi÷t Nam. Nhµ hµng cÚng phÙc vÙ nhi“u m„n m◊ xµo vµ khai v Æa dπng, vÌi mong muËn lµm hµi lng nh˜ng kh»u v kh∏c nhau cÒa th˘c kh∏ch. (NHÄ HÄNG NOOdLE NOOdLE *20 Nguy‘n Hu÷, QuÀn 1, TP. HCM *Tel: 028 3827 6868 *Email: info@noodlenoodle.vn *Website: www.noodlenoodle.vn) BARS PUBS &RESTAURANTS TP.HCM NH~NG ßI≈U TEEMAY COFFEE CHA NïI CùNG AI Teemay Coffee lµ mÈt trong sË ›t Æa Æi”m tπi Vi÷t Nam Æ≠Óc Æ«u t≠ bµi b∂n m´ h◊nh Specialty Coffee cÔng nh˜ng thi’t b rang, xay, pha... Æ≠Óc nhÀp kh»u tı c∏c n≠Ìc NhÀt, ≥, Ph∏p, ߯c. Tπi Teemay, nh˜ng t∏ch Specialty Coffee kh´ng chÿ ƨn thu«n lµ th¯c uËng mµ n„ cn lµ nguÂn n®ng l≠Óng dµnh cho s∏ng tπo, kh¨i nguÂn m‰i ˝ t≠Îng mÌi vµ ÆÈc Æ∏o. LËi thi’t k’ tπi Teemay ha quy÷n gi˜a hi÷n Æπi - cÊ Æi”n mang mÈt ›t ring t≠ xen l…n nhÈn nhp vÌi nh˜ng gam mµu s∏ng tËi Æan xen vµo nhau giÛp k›ch th›ch t≠ duy cÒa ng≠Íi lµm vi÷c lµ l› do tπi sao c∏c cuÈc hÈi h‰p, trao ÆÊi, event hay party lu´n ch‰n Teemay lµm Æi”m k’t nËi. (TEEMAY COffEE *119 CÈng Hoµ, quÀn T©n B◊nh, TP.HCM *Tel: 028 3811 5007 *Facebook.com/teemaycoffee *Instagram: @teemaycoffee) 24 TRAVELLIVE

SAVE 35% ƯU ĐÃI THÁNG 5 & 6 Giá phòng từ 2.990.000 Đ / đêm MAY - JUNE PROMOTION Room price from VND 2,990,000 / night Bao gồm: • Ăn sáng tự chọn tại nhà hàng Terrace cho 02 người. • Miễn phí sử dụng phòng xông hơi khô, xông hơi nước, hồ thủy lực, phòng thể dục, hồ bơi, bãi biển riêng. • Xe đưa đón từ khu nghỉ vào phố cổ Hội An theo lịch trình và nhiều ưu đãi khác. (*) Giá chưa bao gồm 5% phí dịch vụ & 10% VAT. Áp dụng cho kỳ nghỉ từ 02/05/2018 - 30/06/2018 Includes: • Breakfast Buffet for 02 guests at Terrace Restaurant. • Free use of sauna, steam bath, jacuzzi, fitness center, swimming pool, private beach. and more benefits. (*) Price is subject to 5% service charge & 10% tax. Apply for stays from May 2 to June 30, 2018 Lac Long Quan Street, Cua Dai Beach, Hoi An, Quang Nam, Vietnam Tel: +84 235 3 927 927 - Email: info@pgr.com.vn www.palmgardenresort.com.vn TRAVELLIVE 25

TRAVELLIVE 2 - 2018
Fachowy Elektryk 4/2018
Fachowy Instalator 4/2018
Журнал “Лики России”® №4/2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
ESTETICA Magazine RUSSIA (4/2018)
TRAVELLIVE 07-2016