Views
7 months ago

Travellive 4 - 2018

TP.HCM BARS PUBS

TP.HCM BARS PUBS &RESTAURANTS TP.HCM H¤N VIåT GI~A CHˇN ߧ THÄNH Mountain Retreat Restaurant - nhµ hµng vÌi phong c∏ch nÛi Æ∆c tr≠ng lµ Æa Æi”m l˝ t≠Îng Æ” h‰p m∆t, sum v«y. VÌi vi÷c sˆ dÙng vÀt dÙng trang tr› chÒ y’u lµm tı Æ∏, gÁ vµ c∏c h‰a ti’t thÊ c»m sinh ÆÈng, kh´ng gian Mountain Retreat lµ s˘ pha trÈn hµi ha gi˜a cÊ Æi”n vµ hi÷n Æπi. Bn cπnh nh˜ng m„n ®n truy“n thËng mang h≠¨ng v qu nhµ nh≠ b∏nh xÃo, b∏nh uÌt, nh˜ng m„n g·i d©n d∑ th◊ s˘ xu†t hi÷n cÒa nh˜ng m„n ®n "Æ≠Íng phË" trong th˘c ƨn cÚng v´ cÔng Æa dπng, h¯a hãn mang Æ’n nh˜ng tr∂i nghi÷m Æ∆c bi÷t thÛ v cho bπn trong mÔa l‘ hÈi. (mouNtaiN RetReat *Rooftop 36 L LÓi, B’n Nghä, Q.1, TP. HCM *Tel: 0907 194 557 *Fanpage: www.facebook.com/mountainretreatvn) TP.HCM UËng trµ theo phong c∏ch D◊ Mai Kh∏c vÌi b˜a ®n th≠Íng th†y Î ti÷c trµ chi“u, ti÷c trµ "High Tea" cÒa nhµ hµng D◊ Mai th∏ng 4 vÌi menu gÂm nh˜ng »m th˘c tinh tÛy tı khæp vÔng mi“n, th›ch hÓp cho buÊi hãn r´m r∂ cÔng bπn bÃ. Ti÷c trµ sœ Æ≠Óc phÙc vÙ tı 2:30pm Æ’n 5:30pm mÁi ngµy. MÈt ph«n "High Tea" Æ∆c bi÷t tπi D◊ Mai hi÷n Æang phÙc vÌi m¯c gi∏ chÿ 399.000 VNß gÂm: mÈt loπi trµ t˘ ch‰n; g·i Æu ÆÒ, kh´ b xä; c∏nh gµ t·i Ìt; hoµnh th∏nh chin ki”u HÈi An; b l∏ lËt, bÛn, rau sËng; g·i cuËn t´m tht; cuËn di’p cË Æ´; mÈt loπi tr∏ng mi÷ng t˘ ch‰n. (NhÄ hÄNG dç mai *136 - 138 L Th HÂng G†m, QuÀn 1, TP. HCM *Tel: 028 3821 7786 *Website: www. nhahangdimai.com) TP.HCM ¬M TH|C HU⁄ TÑI THE HU⁄ HOUSE The Hu’ House Æ≠Óc m´ ph·ng nh≠ mÈt ng´i nhµ v≠Ín Hu’ cÊ k›nh, h†p d…n du kh∏ch bªng c∏c m„n ®n truy“n thËng b◊nh d, tı c¨m h’n, b∏nh bÃo, bÈt l‰c, b∏nh nÀm, bÛn b, bÛn tht n≠Ìng... Æ∆c tr≠ng cÒa Hu’ Æ’n nh˜ng m„n ®n nÊi ti’ng kh∏c cÒa Vi÷t Nam nh≠ cao l«u HÈi An, m◊ Qu∂ng, b l∏ lËt, ch∂ gi, b∏nh ÆÀp, nem n≠Ìng... Kh´ng chÿ hi”u thm ph«n nµo v“ v®n h„a Hu’ qua »m th˘c vµ nät ki’n trÛc Æ∆c tr≠ng x¯ Hu’ cÒa nhµ hµng mµ th˘c kh∏ch cn Æ≠Óc ngæm nh◊n khung c∂nh Sµi Gn mÔa l‘ hÈi Æ«y mµu sæc tı trn cao. (the hu⁄ house - autheNtiC VietNamese hu⁄ CuisiNe *T«ng th≠Óng Ta nhµ Master Building, 41 - 43 Tr«n Cao V©n, P.6, Q.3, TP. HCM *Tel: 0909 246 156) 28 TRAVELLIVE

TRAVELLIVE 29

TRAVELLIVE 2 - 2018
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4