Views
3 months ago

Travellive 4 - 2018

OTHER SERVICES HÄ NóI

OTHER SERVICES HÄ NóI DU LëCH NHÜT BÅN DŸ DÄNG CùNG TOKYO METRO Tı th∏ng 3/2018 Æ’n th∏ng 3/2019, c´ng ty Tokyo Metro sœ th˘c hi÷n chi’n dch qu∂ng b∏ du lch NhÀt B∂n tπi Vi÷t Nam "Let Tokyo Metro "Lead you across Tokyo", vÌi mÙc tiu thÛc Æ»y kh∏ch du lch Vi÷t Nam Æ’n NhÀt B∂n sˆ dÙng tµu Æi÷n ng«m. Nh©n vÀt Æπi di÷n cho chi’n dch l«n nµy lµ DORAEMON - nh©n vÀt hoπt h◊nh quen thuÈc trong c∏c TVC qu∂ng c∏o, vµ r†t Æ≠Óc yu th›ch tπi c∏c quËc gia ch©u É, trong Æ„ c„ Vi÷t Nam. C´ng ty Tokyo Metro sœ chia sŒ vÌi du kh∏ch n≠Ìc ngoµi s¯c h†p d…n cÒa NhÀt B∂n, Æ” du kh∏ch c„ Æ≠Óc tr∂i nghi÷m du lch tuy÷t vÍi tπi Tokyo n„i ring vµ NhÀt B∂n n„i chung. (C§NG TY VIåT NAM TOKYO METRO *T«ng 14, ta nhµ Corner Stone, sË 16 Phan Chu Trinh, Hoµn Ki’m, Hµ NÈi *Tel: 024 3974 2743 *Website: www.tokyometro.vn) TP. HCM WiHo Vietnam khuy’n m∑i lÌn Tı 20/3 Æ’n 20/4/2018, WiHo Vietnam tung ra ÆÓt khuy’n m∑i lÌn nh©n dp mÔa hoa Sakura nÎ rÈ tπi NhÀt B∂n, ßµi Loan. Theo Æ„, b∂ng gi∏ mÌi gi∂m h¨n 25% so vÌi gi∏ cÚ. N’u order online tπi www.wiho.com.vn, nhÀp m∑ SAKURA sœ Æ≠Óc gi∂m thm 10% cho thi’t b ph∏t wifi du lch. V› dÙ thi’t b ph∏t wifi du lch tπi Hµn QuËc, ßµi Loan chÿ cn 117.000 VNß/ ngµy. Ngoµi ra, WiHo Vietnam cn cung c†p SIMcard du lch c∏c n≠Ìc trn th’ giÌi cho kh∏ch hµng c„ nhu c«u sˆ dÙng. WiHo Vietnam cÚng trÎ thµnh nhµ cung c†p ÆÈc quy“n cÒa Chunghwa Telecom SIMcard du lch tπi ßµi Loan kh´ng giÌi hπn dung l≠Óng 4G cho Internet vµ c„ Æ’n 50 Æ´ la ßµi Loan trong thŒ Æ” th˘c hi÷n cuÈc g‰i vµ nhæn tin. (wI-HO! VIETNAM *L«u 1, 19 Ph„ ߯c Ch›nh, QuÀn 1, TP. HCM *Tel: 028 6689 1313 *Website: www.wiho.com.vn) HÄ NóI/ TP.HCM Hong Kong Airlines mÎ rÈng mπng Æ≠Íng bay tÌi th tr≠Íng M¸ MÌi Æ©y, Hong Kong Airlines Æ∑ tÊ ch¯c hÈi th∂o kh∏ch hµng nhªm tri ©n c∏c Æπi l˝ Æ∑ vµ Æang g„p s¯c vµo s˘ t®ng tr≠Îng cÒa Hong Kong Airlines tπi th tr≠Íng Vi÷t Nam. Nh©n dp nµy, Hong Kong Airlines cÚng giÌi thi÷u Æ≠Íng bay mÌi tÌi th tr≠Íng Bæc M¸ lµ Vancouver - Canada, Los Angeles vµ San Fransico - M¸, cÚng nh≠ k’ hoπch bay tÌi New York vµ London trong n®m 2018. Toµn bÈ c∏c Æi”m Æ’n trn Æ“u Æ≠Óc khai th∏c bªng m∏y bay Airbus A350-900 th’ h÷ mÌi. (HONG KONG AIRLINES *V®n phng Hµ NÈi: Unit 801, East wing, Lotte Center Hanoi, 54 Li‘u Giai *Tel: 024 3942 7799 *V®n phng H Ch› Minh: Unit L9 - 12, t«ng 9, Vincom Center, 72 L Th∏nh T´n, QuÀn 1 *Tel: 028 3915 1717 *Website: www. hkairlines.com) 32 TRAVELLIVE

travellers’outfit 1 2 3 4 5 6 BORROWED FROM BOYS H∑y ch‰n cho m◊nh mÈt bÈ trang phÙc tho∂i m∏i, ƨn gi∂n; k’t hÓp cÔng vÌi giµy theo h¨i h≠Ìng phong c∏ch menswear Æ” tπo thm Æi”m nh†n. C∏c phÙ ki÷n l†p l∏nh, c«u k˙ nh≠ v› vµ giµy sœ Æem lπi vŒ Æãp mµ c∏c nµng lu´n ao ≠Ìc. Pick a simple yet elegant menswear style that makes you comfortable wearing it all-day long. Combine it with sequin pieces of your choice and you will soon be ready to rock the night away. 7 1, CHaRLOTTE CHESNaIS Swing Silver And Glass Earring (www. charlottechesnais.fr) I 2, JaCQUEMUS Draped Wool Top (www. jacquemus.com) I 3, SOPHIE BUHaI Egg Silver Necklace (www. sophiebuhai.com) I 4, MONICa vINaDER Fiji Sterling Silver And Woven Bracelet (www.monicavinader.com) I 5, vICTORIa BECKHaM Linen Tapered Pants (www.victoriabeckham.com) I 6, JIMMY CHOO Celeste Glittered Canvas Clutch (www.jimmychoo. com) I 7, JIMMY CHOO Marlo F - Crystal Hotfix Degrade - Smoky Blue (www.jimmychoo.com) TRAVELLIVE 33

TRAVELLIVE 3 - 2018
TRAVELLIVE 2 - 2018
Page 4 Example 2018
Oriflame katalóg 2018/4
i CONNECT!_Issue 4 (2018)
ad catalogue 4 May 2018
ad catalogue 4 April 2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
Programm 2018-Seite 4
Avon-Brochure-4-2018
04brighton 4 DC Brochure 2018-ilovepdf-compressed
April 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
May 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
July 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
May 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
№4 2018
№4 2018
ad catalogue 4 January 2018
ad catalogue 4 April 2018
January 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
March 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
April 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
January 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
June 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
July 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
July 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
Morze 4/2018 promo
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017