Views
1 week ago

Travellive 4 - 2018

OTHER SERVICES HÄ NóI

OTHER SERVICES HÄ NóI DU LëCH NHÜT BÅN DŸ DÄNG CùNG TOKYO METRO Tı th∏ng 3/2018 Æ’n th∏ng 3/2019, c´ng ty Tokyo Metro sœ th˘c hi÷n chi’n dch qu∂ng b∏ du lch NhÀt B∂n tπi Vi÷t Nam "Let Tokyo Metro "Lead you across Tokyo", vÌi mÙc tiu thÛc Æ»y kh∏ch du lch Vi÷t Nam Æ’n NhÀt B∂n sˆ dÙng tµu Æi÷n ng«m. Nh©n vÀt Æπi di÷n cho chi’n dch l«n nµy lµ DORAEMON - nh©n vÀt hoπt h◊nh quen thuÈc trong c∏c TVC qu∂ng c∏o, vµ r†t Æ≠Óc yu th›ch tπi c∏c quËc gia ch©u É, trong Æ„ c„ Vi÷t Nam. C´ng ty Tokyo Metro sœ chia sŒ vÌi du kh∏ch n≠Ìc ngoµi s¯c h†p d…n cÒa NhÀt B∂n, Æ” du kh∏ch c„ Æ≠Óc tr∂i nghi÷m du lch tuy÷t vÍi tπi Tokyo n„i ring vµ NhÀt B∂n n„i chung. (C§NG TY VIåT NAM TOKYO METRO *T«ng 14, ta nhµ Corner Stone, sË 16 Phan Chu Trinh, Hoµn Ki’m, Hµ NÈi *Tel: 024 3974 2743 *Website: www.tokyometro.vn) TP. HCM WiHo Vietnam khuy’n m∑i lÌn Tı 20/3 Æ’n 20/4/2018, WiHo Vietnam tung ra ÆÓt khuy’n m∑i lÌn nh©n dp mÔa hoa Sakura nÎ rÈ tπi NhÀt B∂n, ßµi Loan. Theo Æ„, b∂ng gi∏ mÌi gi∂m h¨n 25% so vÌi gi∏ cÚ. N’u order online tπi www.wiho.com.vn, nhÀp m∑ SAKURA sœ Æ≠Óc gi∂m thm 10% cho thi’t b ph∏t wifi du lch. V› dÙ thi’t b ph∏t wifi du lch tπi Hµn QuËc, ßµi Loan chÿ cn 117.000 VNß/ ngµy. Ngoµi ra, WiHo Vietnam cn cung c†p SIMcard du lch c∏c n≠Ìc trn th’ giÌi cho kh∏ch hµng c„ nhu c«u sˆ dÙng. WiHo Vietnam cÚng trÎ thµnh nhµ cung c†p ÆÈc quy“n cÒa Chunghwa Telecom SIMcard du lch tπi ßµi Loan kh´ng giÌi hπn dung l≠Óng 4G cho Internet vµ c„ Æ’n 50 Æ´ la ßµi Loan trong thŒ Æ” th˘c hi÷n cuÈc g‰i vµ nhæn tin. (wI-HO! VIETNAM *L«u 1, 19 Ph„ ߯c Ch›nh, QuÀn 1, TP. HCM *Tel: 028 6689 1313 *Website: www.wiho.com.vn) HÄ NóI/ TP.HCM Hong Kong Airlines mÎ rÈng mπng Æ≠Íng bay tÌi th tr≠Íng M¸ MÌi Æ©y, Hong Kong Airlines Æ∑ tÊ ch¯c hÈi th∂o kh∏ch hµng nhªm tri ©n c∏c Æπi l˝ Æ∑ vµ Æang g„p s¯c vµo s˘ t®ng tr≠Îng cÒa Hong Kong Airlines tπi th tr≠Íng Vi÷t Nam. Nh©n dp nµy, Hong Kong Airlines cÚng giÌi thi÷u Æ≠Íng bay mÌi tÌi th tr≠Íng Bæc M¸ lµ Vancouver - Canada, Los Angeles vµ San Fransico - M¸, cÚng nh≠ k’ hoπch bay tÌi New York vµ London trong n®m 2018. Toµn bÈ c∏c Æi”m Æ’n trn Æ“u Æ≠Óc khai th∏c bªng m∏y bay Airbus A350-900 th’ h÷ mÌi. (HONG KONG AIRLINES *V®n phng Hµ NÈi: Unit 801, East wing, Lotte Center Hanoi, 54 Li‘u Giai *Tel: 024 3942 7799 *V®n phng H Ch› Minh: Unit L9 - 12, t«ng 9, Vincom Center, 72 L Th∏nh T´n, QuÀn 1 *Tel: 028 3915 1717 *Website: www. hkairlines.com) 32 TRAVELLIVE

travellers’outfit 1 2 3 4 5 6 BORROWED FROM BOYS H∑y ch‰n cho m◊nh mÈt bÈ trang phÙc tho∂i m∏i, ƨn gi∂n; k’t hÓp cÔng vÌi giµy theo h¨i h≠Ìng phong c∏ch menswear Æ” tπo thm Æi”m nh†n. C∏c phÙ ki÷n l†p l∏nh, c«u k˙ nh≠ v› vµ giµy sœ Æem lπi vŒ Æãp mµ c∏c nµng lu´n ao ≠Ìc. Pick a simple yet elegant menswear style that makes you comfortable wearing it all-day long. Combine it with sequin pieces of your choice and you will soon be ready to rock the night away. 7 1, CHaRLOTTE CHESNaIS Swing Silver And Glass Earring (www. charlottechesnais.fr) I 2, JaCQUEMUS Draped Wool Top (www. jacquemus.com) I 3, SOPHIE BUHaI Egg Silver Necklace (www. sophiebuhai.com) I 4, MONICa vINaDER Fiji Sterling Silver And Woven Bracelet (www.monicavinader.com) I 5, vICTORIa BECKHaM Linen Tapered Pants (www.victoriabeckham.com) I 6, JIMMY CHOO Celeste Glittered Canvas Clutch (www.jimmychoo. com) I 7, JIMMY CHOO Marlo F - Crystal Hotfix Degrade - Smoky Blue (www.jimmychoo.com) TRAVELLIVE 33

TRAVELLIVE 2 - 2018
TRAVELLIVE 7-2017
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016