Views
6 months ago

Travellive 4 - 2018

TOÄN QUˇC KhÎi

TOÄN QUˇC KhÎi chi’u 27/4 Avengers: Infinity War (CuÈc chi’n v´ c˘c) BÈ phim bom t†n Avengers: Infinity War do anh em Anthony vµ Joe Russo lµm Æπo di‘n. ß©y lµ l«n Æ«u tin ng≠Íi h©m mÈ Æ≠Óc ch¯ng ki’n nh„m V÷ binh Ng©n hµ s∏t c∏nh cÔng nh„m Avengers cÒa Tr∏i ߆t. T†t c∂ sœ cÔng chËng lπi ∏c nh©n Æ≠Óc xem lµ mπnh nh†t vÚ trÙ - Thanos. Phim cn c„ c∏c nh©n vÀt kh∏c b≠Ìc ra tı nguyn t∏c truy÷n tranh. H÷ thËng rπp CGV trn toµn quËc. WHAT'S ON HU⁄ TP. HCM 15-23/4 Vô M@A S•NG SõM S≠¨ng sÌm, vÎ mÛa Æ≠¨ng Æπi k’t hÓp bal b∏n cÊ Æi”n Æ«y mµu sæc, t∏i hi÷n cuÈc sËng t©m hÂn cÒa ng≠Íi n´ng d©n Nam BÈ. VÎ mÛa k” v“ mÈt buÊi s∏ng tinh m¨ cÒa mÈt lµng qu Vi÷t Nam vÌi nh˜ng hoπt ÆÈng ÆÍi th≠Íng nh≠ ra ÆÂng, xay lÛa, gi∑ gπo, Æi chÓ... bªng ng´n ng˜ mÛa trong mÈt kh´ng gian ©m nhπc ÆÀm mµu sæc d©n gian cÔng nh˜ng h◊nh ∂nh trn s©n kh†u Æãp mÈt c∏ch b◊nh d. T†t c∂ n’p sËng, ©n t◊nh, linh hÂn, duyn nÓ ba sinh cÒa h‰ Æ≠Óc khæc hoπ tuy÷t m¸ qua giai Æi÷u „ng ∂ m≠Ót mµ vµ ng´n ng˜ h◊nh th” Æ«y c∂m xÛc cÒa ng≠Íi ngh÷ s¸ mÛa. (NhÄ hÉt thÄNh Phˇ *07 C´ng Tr≠Íng Lam S¨n, Q.1, TP.HCM *Hotline: 0124 518 1188) 26/5 Sµn di‘n Xu©n - Hà 2018 cÒa ßÁ Mπnh C≠Íng Sau hµnh tr◊nh 10 n®m, NTK ßÁ Mπnh C≠Íng ti’p tÙc chæp c∏nh cho lµng thÍi trang Vi÷t vÌi d˘ ∏n Xu©n - Hà 2018 - Exclusive di‘n ra vµo cuËi th∏ng 5 tÌi. L«n nµy, BST cÒa ßÁ Mπnh C≠Íng sœ Æ≠Óc xu†t hi÷n trong kh´ng gian tr∏ng l÷, hµo nho∏ng, r†t ÆÁi †n t≠Óng, k˙ v‹ tπi khu nghÿ d≠Ïng ph¯c hÓp ƺng c†p quËc t’ Laguna L®ng C´. ß©y cÚng lµ n¨i Æ∑ Æ” lπi cho ßÁ Mπnh C≠Íng nh˜ng d≠ v Æ∆c bi÷t trong hµnh tr◊nh t›ch g„p, chim nghi÷m nh˜ng gi∏ tr sËng v“ s˘ b◊nh yn, an lπc trong t©m hÂn gi˜a dng ch∂y x´ bÂ, hËi h∂ cÒa x∑ hÈi hi÷n Æπi. (laGuNa l°NG C§ - hu⁄ *Th´n CÔ DÔ, x∑ LÈc V‹nh, huy÷n PhÛ LÈc. *Tel: 0234 3695 881) HóI AN TËi th¯ 4 hµng tu«n Ch≠¨ng tr◊nh bi”u di‘n th˘c c∂nh K˝ ¯c HÈi An VÌi th´ng Æi÷p "MÈt ngµy HÈi An - Tr®m n®m hoµi cÊ", ch≠¨ng tr◊nh ngh÷ thuÀt bi”u di‘n th˘c c∂nh K˝ ¯c HÈi An lµ con thuy“n lÌn Æ≠a kh∏n gi∂ cÀp b’n th≠¨ng c∂ng HÈi An th’ k˚ 16-17. Ch≠¨ng tr◊nh sœ t∏i hi÷n nh˜ng th®ng tr«m cÒa phË HÈi tr∂i suËt dng thÍi gian 400 n®m lch sˆ, n¨i giao thoa v®n ho∏, Æi”m nËi n≠Ìc Vi÷t vµo con Æ≠Íng t¨ lÙa trn bi”n huy“n thoπi. TÊ ch¯c K˚ lÙc Vi÷t Nam (VietKings) Æ∑ c´ng nhÀn ch≠¨ng tr◊nh c„ "S©n kh†u ngoµi trÍi lÌn nh†t Vi÷t Nam" vµ "Ch≠¨ng tr◊nh bi”u di‘n ngh÷ thuÀt th≠Íng nhÀt c„ sË l≠Óng di‘n vin tham gia Æ´ng nh†t". (C§NG Vi£N V°N hoÉ Chû ß≈ ƒN TúNG HóI AN *Ph≠Íng C»m Ch©u, C»m Nam, HÈi An, Qu∂ng Nam *Hotline: 0936 717 090) TOÄN QUˇC B≠Ìc ch©n theo d†u m∆t trÍi - Hµnh tr◊nh trÎ v“ ƒn ßÈ ß≠Óc vi’t bÎi mÈt ng≠Íi phÙ n˜ Æ∑ tı b· c´ng vi÷c Ên Ænh, rÍi xa ng´i nhµ m †m Æ” trÎ thµnh kŒ l˜ hµnh c´ ÆÈc Æ’n nh˜ng mi“n Ɔt lπ vÌi t†m vä m∏y bay mÈt chi“u. C´ hµnh h≠¨ng Æ’n ƒn ßÈ, n¨i PhÀt tÊ Nh≠ Lai Æ∑ tu hµnh Ææc Æπo, n¨i Æ∑ mÈt thÍi mang trong m◊nh n“n v®n minh huy hoµng cÒa loµi ng≠Íi nay trÎ thµnh n¨i nghÃo nµn, vµ nguy hi”m nh†t th’ giÌi. Nh˜ng ng≠Íi lπ n¨i Æ©y Æ∑ khi’n t∏c gi∂ kh´ng cn ƨn ÆÈc mµ mang cho c´ c∂m gi∏c th©n thuÈc, †m ∏p t◊nh ng≠Íi. S∏ch b∏n tπi h÷ thËng nhµ s∏ch Tiki, gi∏ 60.000 VNß. 36 TRAVELLIVE

travellers’outfit Nªm trong bÈ s≠u tÀp mÔa xu©n †n t≠Óng cÒa th≠¨ng hi÷u Carlo Rino, c∏c s∂n ph»m Æ≠Óc Æ≠a ra nh≠ mÈt minh ch¯ng tuy÷t vÍi cho s˘ k’t hÓp hoµn h∂o gi˜a nät Æãp cÊ Æi”n cÔng h¨i thÎ hi÷n Æπi. S˘ trau chuËt, c«u k˙ trong tıng chi ti’t vµ thi’t k’ tinh t’, thanh lch sœ g©y †n t≠Óng vÌi bπn. ßÂng hµnh cÔng chÛng, chæc hºn bπn sœ xu†t hi÷n tr≠Ìc Æ∏m Æ´ng thÀt t˘ tin, sang tr‰ng vµ quy’n rÚ. Taken from Carlo Rino's stylish spring collection, the outfits feature a perfect combination between classical elegance and modern elements. The sophisticated details and graceful designs enhance further the definition of a feminine beauty. The wearer is ssure to stand out from the crowd with a confident, elegant, and charming look. Mua s∂n ph»m tr˘c tuy’n tπi Æa chÿ: https://shop.carlorino.net/vn TRAVELLIVE 3

Travellive 9 - 2018
TRAVELLIVE 3 - 2018
Travellive 7 - 2018
TRAVELLIVE 2 - 2018
Programm 2018-Seite 4
Avon-Brochure-4-2018
ad catalogue 4 January 2018
Fachowy Instalator 4/2018
Fachowy Elektryk 4/2018
Oriflame katalóg 2018/4
Page 4 Example 2018
ad catalogue 4 April 2018
ad catalogue 4 September 2018
January 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
January 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
July 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
June 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
July 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
March 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
№4 2018
№4 2018
ad catalogue 4 May 2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
ad catalogue 4 April 2018
i CONNECT!_Issue 4 (2018)
TRAVELLIVE 8-2017 WEB
4-5 Декабрь 2017 - Январь 2018
May 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
BOLDRINI 2018 品牌介绍(4)