Views
8 months ago

Travellive 4 - 2018

TOÄN QUˇC KhÎi

TOÄN QUˇC KhÎi chi’u 27/4 Avengers: Infinity War (CuÈc chi’n v´ c˘c) BÈ phim bom t†n Avengers: Infinity War do anh em Anthony vµ Joe Russo lµm Æπo di‘n. ß©y lµ l«n Æ«u tin ng≠Íi h©m mÈ Æ≠Óc ch¯ng ki’n nh„m V÷ binh Ng©n hµ s∏t c∏nh cÔng nh„m Avengers cÒa Tr∏i ߆t. T†t c∂ sœ cÔng chËng lπi ∏c nh©n Æ≠Óc xem lµ mπnh nh†t vÚ trÙ - Thanos. Phim cn c„ c∏c nh©n vÀt kh∏c b≠Ìc ra tı nguyn t∏c truy÷n tranh. H÷ thËng rπp CGV trn toµn quËc. WHAT'S ON HU⁄ TP. HCM 15-23/4 Vô M@A S•NG SõM S≠¨ng sÌm, vÎ mÛa Æ≠¨ng Æπi k’t hÓp bal b∏n cÊ Æi”n Æ«y mµu sæc, t∏i hi÷n cuÈc sËng t©m hÂn cÒa ng≠Íi n´ng d©n Nam BÈ. VÎ mÛa k” v“ mÈt buÊi s∏ng tinh m¨ cÒa mÈt lµng qu Vi÷t Nam vÌi nh˜ng hoπt ÆÈng ÆÍi th≠Íng nh≠ ra ÆÂng, xay lÛa, gi∑ gπo, Æi chÓ... bªng ng´n ng˜ mÛa trong mÈt kh´ng gian ©m nhπc ÆÀm mµu sæc d©n gian cÔng nh˜ng h◊nh ∂nh trn s©n kh†u Æãp mÈt c∏ch b◊nh d. T†t c∂ n’p sËng, ©n t◊nh, linh hÂn, duyn nÓ ba sinh cÒa h‰ Æ≠Óc khæc hoπ tuy÷t m¸ qua giai Æi÷u „ng ∂ m≠Ót mµ vµ ng´n ng˜ h◊nh th” Æ«y c∂m xÛc cÒa ng≠Íi ngh÷ s¸ mÛa. (NhÄ hÉt thÄNh Phˇ *07 C´ng Tr≠Íng Lam S¨n, Q.1, TP.HCM *Hotline: 0124 518 1188) 26/5 Sµn di‘n Xu©n - Hà 2018 cÒa ßÁ Mπnh C≠Íng Sau hµnh tr◊nh 10 n®m, NTK ßÁ Mπnh C≠Íng ti’p tÙc chæp c∏nh cho lµng thÍi trang Vi÷t vÌi d˘ ∏n Xu©n - Hà 2018 - Exclusive di‘n ra vµo cuËi th∏ng 5 tÌi. L«n nµy, BST cÒa ßÁ Mπnh C≠Íng sœ Æ≠Óc xu†t hi÷n trong kh´ng gian tr∏ng l÷, hµo nho∏ng, r†t ÆÁi †n t≠Óng, k˙ v‹ tπi khu nghÿ d≠Ïng ph¯c hÓp ƺng c†p quËc t’ Laguna L®ng C´. ß©y cÚng lµ n¨i Æ∑ Æ” lπi cho ßÁ Mπnh C≠Íng nh˜ng d≠ v Æ∆c bi÷t trong hµnh tr◊nh t›ch g„p, chim nghi÷m nh˜ng gi∏ tr sËng v“ s˘ b◊nh yn, an lπc trong t©m hÂn gi˜a dng ch∂y x´ bÂ, hËi h∂ cÒa x∑ hÈi hi÷n Æπi. (laGuNa l°NG C§ - hu⁄ *Th´n CÔ DÔ, x∑ LÈc V‹nh, huy÷n PhÛ LÈc. *Tel: 0234 3695 881) HóI AN TËi th¯ 4 hµng tu«n Ch≠¨ng tr◊nh bi”u di‘n th˘c c∂nh K˝ ¯c HÈi An VÌi th´ng Æi÷p "MÈt ngµy HÈi An - Tr®m n®m hoµi cÊ", ch≠¨ng tr◊nh ngh÷ thuÀt bi”u di‘n th˘c c∂nh K˝ ¯c HÈi An lµ con thuy“n lÌn Æ≠a kh∏n gi∂ cÀp b’n th≠¨ng c∂ng HÈi An th’ k˚ 16-17. Ch≠¨ng tr◊nh sœ t∏i hi÷n nh˜ng th®ng tr«m cÒa phË HÈi tr∂i suËt dng thÍi gian 400 n®m lch sˆ, n¨i giao thoa v®n ho∏, Æi”m nËi n≠Ìc Vi÷t vµo con Æ≠Íng t¨ lÙa trn bi”n huy“n thoπi. TÊ ch¯c K˚ lÙc Vi÷t Nam (VietKings) Æ∑ c´ng nhÀn ch≠¨ng tr◊nh c„ "S©n kh†u ngoµi trÍi lÌn nh†t Vi÷t Nam" vµ "Ch≠¨ng tr◊nh bi”u di‘n ngh÷ thuÀt th≠Íng nhÀt c„ sË l≠Óng di‘n vin tham gia Æ´ng nh†t". (C§NG Vi£N V°N hoÉ Chû ß≈ ƒN TúNG HóI AN *Ph≠Íng C»m Ch©u, C»m Nam, HÈi An, Qu∂ng Nam *Hotline: 0936 717 090) TOÄN QUˇC B≠Ìc ch©n theo d†u m∆t trÍi - Hµnh tr◊nh trÎ v“ ƒn ßÈ ß≠Óc vi’t bÎi mÈt ng≠Íi phÙ n˜ Æ∑ tı b· c´ng vi÷c Ên Ænh, rÍi xa ng´i nhµ m †m Æ” trÎ thµnh kŒ l˜ hµnh c´ ÆÈc Æ’n nh˜ng mi“n Ɔt lπ vÌi t†m vä m∏y bay mÈt chi“u. C´ hµnh h≠¨ng Æ’n ƒn ßÈ, n¨i PhÀt tÊ Nh≠ Lai Æ∑ tu hµnh Ææc Æπo, n¨i Æ∑ mÈt thÍi mang trong m◊nh n“n v®n minh huy hoµng cÒa loµi ng≠Íi nay trÎ thµnh n¨i nghÃo nµn, vµ nguy hi”m nh†t th’ giÌi. Nh˜ng ng≠Íi lπ n¨i Æ©y Æ∑ khi’n t∏c gi∂ kh´ng cn ƨn ÆÈc mµ mang cho c´ c∂m gi∏c th©n thuÈc, †m ∏p t◊nh ng≠Íi. S∏ch b∏n tπi h÷ thËng nhµ s∏ch Tiki, gi∏ 60.000 VNß. 36 TRAVELLIVE

travellers’outfit Nªm trong bÈ s≠u tÀp mÔa xu©n †n t≠Óng cÒa th≠¨ng hi÷u Carlo Rino, c∏c s∂n ph»m Æ≠Óc Æ≠a ra nh≠ mÈt minh ch¯ng tuy÷t vÍi cho s˘ k’t hÓp hoµn h∂o gi˜a nät Æãp cÊ Æi”n cÔng h¨i thÎ hi÷n Æπi. S˘ trau chuËt, c«u k˙ trong tıng chi ti’t vµ thi’t k’ tinh t’, thanh lch sœ g©y †n t≠Óng vÌi bπn. ßÂng hµnh cÔng chÛng, chæc hºn bπn sœ xu†t hi÷n tr≠Ìc Æ∏m Æ´ng thÀt t˘ tin, sang tr‰ng vµ quy’n rÚ. Taken from Carlo Rino's stylish spring collection, the outfits feature a perfect combination between classical elegance and modern elements. The sophisticated details and graceful designs enhance further the definition of a feminine beauty. The wearer is ssure to stand out from the crowd with a confident, elegant, and charming look. Mua s∂n ph»m tr˘c tuy’n tπi Æa chÿ: https://shop.carlorino.net/vn TRAVELLIVE 3

TRAVELLIVE 2 - 2018
Fachowy Elektryk 4/2018
Fachowy Instalator 4/2018
Kasauti Zindagi Ki 28th September 2018 Full Episode 4 Watch Online
Журнал “Лики России”® №4/2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018