Views
7 months ago

Travellive 4 - 2018

travel Bµi vµ ∂nh:

travel Bµi vµ ∂nh: L˝ Thµnh C¨ Th∏p The Round, Copenhagen N’u chÿ c„ mÈt ngµy Î C o p e n h a g e n TRAVELLIVE Th◊ bπn c„ th” lµm Æ≠Óc v´ sË Æi“u tuy÷t vÍi Æ” kh∏m ph∏ tr‰n vãn thÒ Æ´ cÒa ßan Mπch. H∑y theo ch©n travel blogger L˝ Thµnh C¨ tÀn h≠Îng mÈt ngµy thÀt Æãp, tı nh˜ng n¨i t†p nÀp du kh∏ch Æ’n nh˜ng Æa Æi”m chÿ d©n Æa ph≠¨ng mÌi lui tÌi.

Nh˜ng hµng qu∏n nËi ti’p nhau d‰c theo con phË Toldbodgade B’n c∂ng Nyahvn Qu∂ng tr≠Íng Î Æ≠Íng Stroget BuÊi s∏ng dπo quanh Nyhavn, sËng trn tıng th≠Ìc phim cÒa "C´ g∏i ßan Mπch" N’u Æ∑ xem bÈ phim "C´ g∏i ßan Mπch" (Danish Girl), hºn bπn kh´ng kh„ nhÀn ra nh˜ng chi’c thuy“n neo bn Nyahvn nµy. Nyhavn ngh‹a lµ "New Harbour" - b’n c∂ng mÌi - n¨i neo ÆÀu cÒa nhi“u thuy“n bÃ. ß∆c tr≠ng Î Nyhavn lµ hai bn bÍ nÊi bÀt bÎi nh˜ng d∑y nhµ xinh Æãp ÆÒ mµu sæc. BÍ ph›a Bæc Æ≠Óc g‰i lµ Sunny Side vÌi nhi“u nhµ hµng, qu∏n bia vµ c∂... c©u lπc bÈ tho∏t y. BÍ ph›a Nam g‰i lµ Shady Side vÌi nhi“u cˆa hµng b∏n tour vµ cho thu xe Æπp. Nyhavn Bridge k’t nËi gi˜a bÍ Næng vµ bÍ TËi cÒa khu knh Ƶo Nyahvn. GiËng nh≠ Pont des Arts Î Paris, Æ©y lµ n¨i "th“ non hãn bi”n" cÒa nh˜ng c∆p yu nhau bªng c∏ch gæn Ê kho∏ ln c«u. Nh≠ng n’u bπn kh´ng c„ ng≠Íi yu th◊ nn Æi ra hµng kem Î bÍ Næng vµ g‰i cho m◊nh mÈt c©y kem thÀt ngon Æ” ®n Æi nhä, v◊ Æ´i khi Æ ®n cfln tuy÷t h¨n vi÷c c„ ng≠Íi yu! °n tr≠a Î Hallernes Smørrebrød, th≠Îng th¯c »m th˘c truy“n thËng ßan Mπch ß©y lµ m„n truy“n thËng Bæc ¢u hi’m hoi mµ t´i th†y ngon trong chuy’n Æi. Ban Æ«u, Smørrebrød lµ b˜a tr≠a cÒa n´ng d©n ßan Mπch, v“ sau d«n trÎ thµnh m„n ®n truy“n thËng phÊ bi’n cÒa ng≠Íi d©n Î ßan Mπch. ß©y lµ loπi b∏nh sandwich mÈt lÌp bao gÂm mÈt l∏t b∏nh m◊ rye, c∏ ho∆c thfit, rau, vµ n≠Ìc sËt r≠Ìi ln trn cÔng. Vfi c„ lœ sœ h¨i nhπt, nh≠ng v◊ h∂i s∂n t≠¨i ngon nn m„n nµy ÆÒ tiu chu»n l†p Æ«y bao tˆ Æang Æ„i v◊ Æi dπo c∂ buÊi s∏ng cÒa bπn rÂi nhÿ! Bπn c„ th” t◊m th†y m„n nµy Î g«n nh≠ b†t k˙ nhµ hµng nµo tπi Copenhagen nh≠ng mÈt n¨i t´i Æ∑ ®n vµ chuyn b∏n Smørrebrød lµ Hallernes Smørrebrød. Gi∏ cho mÈt ph«n Smørrebrød lµ 95 DKK tu˙ theo h≠¨ng vfi mµ bπn l˘a ch‰n. ßfia chÿ: Rømersgade 18, 1360 København, Denmark TRAVELLIVE

Travellive 9 - 2018
Travellive 5 - 2018
TRAVELLIVE 3 - 2018
Travellive 7 - 2018
TRAVELLIVE 2 - 2018
Programm 2018-Seite 4
Avon-Brochure-4-2018
ad catalogue 4 January 2018
March 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
June 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
July 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
July 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
October 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
January 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
January 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
ad catalogue 4 September 2018
ad catalogue 4 April 2018
kipa-21-haziran-4-temmuz-2018-hipermarket-84-sayfa
№4 2018
№4 2018
TRAVELLIVE 8-2017 WEB
4-5 Декабрь 2017 - Январь 2018
GOOD EVENING- DAK- 7-4-2018
September 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
BOLDRINI 2018 品牌介绍(4)
May 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
September 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
GOOD EVENING BHOPAL PDF 7-4-2018
LDP - Year 1 - Vol 4 - Headline Newsletter - October 1st - 2018 - Digital Edition