Views
7 months ago

Travellive 4 - 2018

BuÊi chi“u Î Nyhavn

BuÊi chi“u Î Nyhavn C«u Nyahvn vÌi nh˜ng Ê kh„a cÒa c∏c c∆p Æ´i MÈt sπp hµng h„a Î chÓ Torvehallnerne 2 TRAVELLIVE

Copenhagen lµ "thµnh phË xe Æπp", nh≠ng tÀn mæt ch¯ng ki’n "giÍ cao Æi”m" toµn xe Æπp hºn lµ mÈt c∂nh t≠Óng kh„ phai ßi chÓ Æa ph≠¨ng Torvehallnerne H´m nay, t´i ghä qua "siu chÓ" Torvehallnerne tπi Copenhagen, n¨i kh´ng c„ b„ng du kh∏ch, Æ” kh∏m ph∏ c∏ch ®n uËng vµ mua sæm cÒa ng≠Íi ßan Mπch nh≠ th’ nµo. T´i vËn c„ th„i quen muËn t◊m hi”u nh˜ng g◊ kh´ng bfi ∂nh h≠Îng nhi“u bÎi du kh∏ch vµ muËn c„ tr∂i nghi÷m cho ring m◊nh. May mæn, h´m nay t´i Æ≠Óc mÈt bπn ng≠Íi Vi÷t sËng Î ßan Mπch 10 n®m d…n Æi nn mÌi kh∏m ph∏ Æ≠Óc khu chÓ hay ho nµy. Torvehallnerne chia thµnh 3 khu v˘c ch›nh: khu th˘c ph»m t≠¨i, khu ngoµi trÍi, vµ khu »m th˘c. MÁi khu ÆÒ Æ” phÙc vÙ nhu c«u cho tıng ng≠Íi Æ’n th®m. N’u Æang Æ„i bÙng, h∑y ghä khu »m th˘c vÌi nh˜ng m„n ®n quËc t’ vµ ßan Mπch Æ∆c tr≠ng. N’u muËn mua quµ, bπn cÚng c„ th” ghä khu th˘c ph»m t≠¨i, n¨i b∏n chocolate, gia vfi cÒa ßan Mπch tuy÷t vÍi. LÍi khuyn cÒa t´i, bπn nn mua chocolate Summer Bird tπi Æ©y, mÈt nh∑n chocolate hoµn toµn organic nÊi ti’ng cÒa ßan Mπch mµ ai cÚng ph∂i thˆ. K’t thÛc ngµy, ngæm giÍ cao Æi”m tπi Copenhagen Ai cÚng bi’t rªng, Copenhagen lµ "thµnh phË xe Æπp". Nh≠ng tÀn mæt ch¯ng ki’n "giÍ cao Æi”m" toµn xe Æπp æt hºn lµ mÈt c∂nh t≠Óng kh„ phai. Xe Æπp tπi Copenhagen lµ mÈt ph≠¨ng ti÷n giao th´ng quan tr‰ng vµ mÈt Æi”m nh†n nÊi bÀt cÒa c∂nh quan thµnh phË. Thµnh phË cung c†p nhi“u Æi“u ki÷n Æi xe Æπp thuÀn lÓi nh≠: kho∂ng c∏ch ngæn vµ Æfia h◊nh bªng phºng cÔng vÌi mÈt h÷ thËng chu tr◊nh rÈng r∑i vµ Æ≠Óc thi’t k’ tËt. ßi“u nµy Æ∑ lµm cho Copenhagen nÊi ti’ng lµ mÈt trong nh˜ng thµnh phË th©n thi÷n nh†t vÌi xe Æπp trn th’ giÌi. MÁi ngµy, ng≠Íi d©n Î Æ©y Æπp xe tÊng cÈng 1,2 tri÷u km, vÌi 36% cÒa t†t c∂ c∏c c´ng d©n Æi lπi Æ’n n¨i lµm vi÷c, tr≠Íng h‰c ho∆c Æπi h‰c bªng xe Æπp. GiÍ cao Æi”m Î Æ©y sœ kh´ng nghe th†y ti’ng cfli xe ·m t·i, mµ sœ nghe nh˜ng chi’c b∏nh xe Æπp l®n vÛt qua. Hay Æ´i khi c„ nh˜ng ti’ng "ting ting" thanh tao tı xe Æπp ln ti’ng xin Æ≠Íng tı ng≠Íi Æi bÈ. VISA ñ Visa Æ” vµo ßan Mπch lµ visa Schengen ∏p dÙng cho 26 n≠Ìc trong khËi Schengen. ThÒ tÙc visa bπn c„ th” nghin c¯u tπi l∑nh s˘ qu∏n ßan Mπch. V◊ s˘ thuÀn ti÷n cÒa visa nµy, bπn c„ th” k’t hÓp hµnh tr◊nh cÒa m◊nh ghä th®m nh˜ng n≠Ìc l©n cÀn nh≠ Na Uy, Thu˛ ßi”n hay ߯c. CHI PHê CHO CHUY⁄N ßI ñ ßan Mπch vµ Æ∆c bi÷t lµ Copenhagen t≠¨ng ÆËi Ææt Æ·, chi ph› kh∏ch sπn lµ 1.200.000 VNß - 1.500.000 VNß/Æm, ®n uËng t«m 1.000.000 VNß/ngµy, di chuy”n lµ 566.000 VNß/ngµy cho metro pass 24h. MÁi ngµy bπn sœ ph∂i tiu xµi tı 3.000.000 VNß. Nh≠ng Æi“u ≠ng ˝ lµ nh˜ng Æi”m tham quan tπi Copenhagen Æa sË lµ mi‘n ph›, trı khi bπn muËn tham gia c∏c tour trong ngµy. THòI GIAN CHO CHUY⁄N ßI ñ Copenhagen kh´ng ph∂i lµ thµnh phË qu∏ lÌn, nh≠ng Æ” th≠ th∂, bπn nn dµnh 3 ngµy Æ” tr∂i nghi÷m thÒ Æ´ ßan Mπch xinh Æãp nµy. THòI ßIÕM N£N ß⁄N COPENHAGEN ñ MÔa th›ch hÓp Æ” ghä Copenhagen lµ mÔa xu©n, mÔa hà vÌi nhi÷t ÆÈ m∏t mŒ kh´ng qu∏ lπnh. Nhi÷t ÆÈ tı 10 - 15 ÆÈ, ho∆c cao nh†t 25 ÆÈ vµo mÔa hÃ. ñ Th∏ng t≠, th∏ng n®m, th∏ng s∏u lµ thÍi Æi”m tuy÷t nh†t Æ” kh∏m ph∏ Copenhagen nh≠ng bπn sœ ph∂i ÆËi m∆t vÌi l≠Óng du kh∏ch Æ´ng ÆÛc. N’u yu th›ch Copenhagen væng l∆ng, thanh b◊nh h¨n vµ kh´ng ngπi lπnh th◊ th∏ng hai, th∏ng ba lµ thÍi Æi”m dµnh cho bπn. CÉC TOUR TH@ Vë N£N TH^ ñ Canal Tours' Grand Tour Copenhagen: l˝ do nn sˆ dÙng tour nµy v◊ bπn sœ Æ≠Óc kh∏m ph∏ Copenhagen trn m∆t n≠Ìc, Æi qua nh˜ng knh Ƶo cÊ tπi thµnh phË nµy. ßi“u Æ∆c bi÷t h¨n lµ tour nµy mi‘n ph› khi bπn sÎ h˜u Copenhagen Card. N’u kh´ng c„ thŒ nµy th◊ chi ph› lµ 80 DKK/ng≠Íi. ñ Kh∏m ph∏ thµnh phË trn xe Æπp cÔng Cycling Embassy of Denmark: n’u Æ∑ kh∏m ph∏ Copenhagen trn m∆t n≠Ìc th◊ bæt buÈc bπn ph∂i dÔng xe Æπp Æ” kh∏m ph∏ thµnh phË nµy. C∂m gi∏c sˆ dÙng loπi ph≠¨ng ti÷n phÊ bi’n nh†t Copenhagen lµ c∂m gi∏c tuy÷t vÍi nh†t. Chi ph›: lµ 4.000 DKK/15 ng≠Íi www.cycling-embassy.dk/ourservices/guided-bike-tours/ CÉC MïN NGON N£N TH^ ñ Rød pølse: m„n xÛc x›ch ßan Mπch nµy ngon Æ’n nao lng, bπn c„ th” t◊m th†y Î g«n khu chÓ trÍi Î Nyhavn mÁi buÊi chi“u tËi. Smørrebrød: lµ m„n b∏nh truy“n thËng cÒa n´ng d©n ßan Mπch mµ t´i c„ giÌi thi÷u Î trn, vµ Æ©y lµ mÈt sË Æa chÿ mua m„n nµy dµnh cho bπn. Selma, Vesterbrogade, 97A, Copenhagen, Denmark Frederik VI, Frederiksberg Allä 42A, Copenhagen, Denmark, +45 33 31 33 38 ñ Fløskesteg: m„n tht ®n cÔng sandwich nµy lu´n Æ≠Óc dÔng vµo dp Gi∏ng Sinh tπi ßan Mπch. Loπi tht th≠Íng Æ≠Óc dÔng lµ tht heo, cÔng l∏ Æinh h≠¨ng vµ nhi“u gia v kh∏c. ß” th≠Îng th¯c h≠¨ng v tuy÷t vÍi cÒa m„n nµy bπn c„ th” tÌi b†t k˙ nhµ hµng truy“n thËng nµo tπi Nyhvan. ñ Fiskefrikadeller: lπi mÈt m„n ®n "quËc hÂn quËc tu˝" n˜a Æ„ lµ b∏nh c∏. T≠¨ng t˘ vÌi Fløskesteg, bπn c„ th” th≠Îng th¯c m„n nµy Î b†t k˙ nhµ hµng truy“n thËng tπi trung t©m ßan Mπch ho∆c food court Î Tivoli. TRAVELLIVE 3

Travellive 7 - 2018
TRAVELLIVE 3 - 2018
TRAVELLIVE 2 - 2018
Travellive 9 - 2018
Travellive 5 - 2018
№4 2018
№4 2018
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9-2017 WEB
Morze 4/2018 promo
Programm 2018-Seite 4
Avon-Brochure-4-2018
Avon-Special-Offers-4-2018
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4
RV-2-3-4-2018
Guia montado Março 2018 - Grafitusa - Final 4
GOOD EVENING INDORE- 7-4-2018
4-5 Декабрь 2017 - Январь 2018
January 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
ВАШ КОТТЕДЖ #4(15) май 2018
KırmızıTürk Medya Caddesi Ağustos 2018 Sayı 4
ad catalogue 4 January 2018
2018
2018
March 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
June 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
July 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
October 2018 Persecution Magazine (1 of 4)