Views
3 months ago

Travellive 4 - 2018

BuÊi chi“u Î Nyhavn

BuÊi chi“u Î Nyhavn C«u Nyahvn vÌi nh˜ng Ê kh„a cÒa c∏c c∆p Æ´i MÈt sπp hµng h„a Î chÓ Torvehallnerne 2 TRAVELLIVE

Copenhagen lµ "thµnh phË xe Æπp", nh≠ng tÀn mæt ch¯ng ki’n "giÍ cao Æi”m" toµn xe Æπp hºn lµ mÈt c∂nh t≠Óng kh„ phai ßi chÓ Æa ph≠¨ng Torvehallnerne H´m nay, t´i ghä qua "siu chÓ" Torvehallnerne tπi Copenhagen, n¨i kh´ng c„ b„ng du kh∏ch, Æ” kh∏m ph∏ c∏ch ®n uËng vµ mua sæm cÒa ng≠Íi ßan Mπch nh≠ th’ nµo. T´i vËn c„ th„i quen muËn t◊m hi”u nh˜ng g◊ kh´ng bfi ∂nh h≠Îng nhi“u bÎi du kh∏ch vµ muËn c„ tr∂i nghi÷m cho ring m◊nh. May mæn, h´m nay t´i Æ≠Óc mÈt bπn ng≠Íi Vi÷t sËng Î ßan Mπch 10 n®m d…n Æi nn mÌi kh∏m ph∏ Æ≠Óc khu chÓ hay ho nµy. Torvehallnerne chia thµnh 3 khu v˘c ch›nh: khu th˘c ph»m t≠¨i, khu ngoµi trÍi, vµ khu »m th˘c. MÁi khu ÆÒ Æ” phÙc vÙ nhu c«u cho tıng ng≠Íi Æ’n th®m. N’u Æang Æ„i bÙng, h∑y ghä khu »m th˘c vÌi nh˜ng m„n ®n quËc t’ vµ ßan Mπch Æ∆c tr≠ng. N’u muËn mua quµ, bπn cÚng c„ th” ghä khu th˘c ph»m t≠¨i, n¨i b∏n chocolate, gia vfi cÒa ßan Mπch tuy÷t vÍi. LÍi khuyn cÒa t´i, bπn nn mua chocolate Summer Bird tπi Æ©y, mÈt nh∑n chocolate hoµn toµn organic nÊi ti’ng cÒa ßan Mπch mµ ai cÚng ph∂i thˆ. K’t thÛc ngµy, ngæm giÍ cao Æi”m tπi Copenhagen Ai cÚng bi’t rªng, Copenhagen lµ "thµnh phË xe Æπp". Nh≠ng tÀn mæt ch¯ng ki’n "giÍ cao Æi”m" toµn xe Æπp æt hºn lµ mÈt c∂nh t≠Óng kh„ phai. Xe Æπp tπi Copenhagen lµ mÈt ph≠¨ng ti÷n giao th´ng quan tr‰ng vµ mÈt Æi”m nh†n nÊi bÀt cÒa c∂nh quan thµnh phË. Thµnh phË cung c†p nhi“u Æi“u ki÷n Æi xe Æπp thuÀn lÓi nh≠: kho∂ng c∏ch ngæn vµ Æfia h◊nh bªng phºng cÔng vÌi mÈt h÷ thËng chu tr◊nh rÈng r∑i vµ Æ≠Óc thi’t k’ tËt. ßi“u nµy Æ∑ lµm cho Copenhagen nÊi ti’ng lµ mÈt trong nh˜ng thµnh phË th©n thi÷n nh†t vÌi xe Æπp trn th’ giÌi. MÁi ngµy, ng≠Íi d©n Î Æ©y Æπp xe tÊng cÈng 1,2 tri÷u km, vÌi 36% cÒa t†t c∂ c∏c c´ng d©n Æi lπi Æ’n n¨i lµm vi÷c, tr≠Íng h‰c ho∆c Æπi h‰c bªng xe Æπp. GiÍ cao Æi”m Î Æ©y sœ kh´ng nghe th†y ti’ng cfli xe ·m t·i, mµ sœ nghe nh˜ng chi’c b∏nh xe Æπp l®n vÛt qua. Hay Æ´i khi c„ nh˜ng ti’ng "ting ting" thanh tao tı xe Æπp ln ti’ng xin Æ≠Íng tı ng≠Íi Æi bÈ. VISA ñ Visa Æ” vµo ßan Mπch lµ visa Schengen ∏p dÙng cho 26 n≠Ìc trong khËi Schengen. ThÒ tÙc visa bπn c„ th” nghin c¯u tπi l∑nh s˘ qu∏n ßan Mπch. V◊ s˘ thuÀn ti÷n cÒa visa nµy, bπn c„ th” k’t hÓp hµnh tr◊nh cÒa m◊nh ghä th®m nh˜ng n≠Ìc l©n cÀn nh≠ Na Uy, Thu˛ ßi”n hay ߯c. CHI PHê CHO CHUY⁄N ßI ñ ßan Mπch vµ Æ∆c bi÷t lµ Copenhagen t≠¨ng ÆËi Ææt Æ·, chi ph› kh∏ch sπn lµ 1.200.000 VNß - 1.500.000 VNß/Æm, ®n uËng t«m 1.000.000 VNß/ngµy, di chuy”n lµ 566.000 VNß/ngµy cho metro pass 24h. MÁi ngµy bπn sœ ph∂i tiu xµi tı 3.000.000 VNß. Nh≠ng Æi“u ≠ng ˝ lµ nh˜ng Æi”m tham quan tπi Copenhagen Æa sË lµ mi‘n ph›, trı khi bπn muËn tham gia c∏c tour trong ngµy. THòI GIAN CHO CHUY⁄N ßI ñ Copenhagen kh´ng ph∂i lµ thµnh phË qu∏ lÌn, nh≠ng Æ” th≠ th∂, bπn nn dµnh 3 ngµy Æ” tr∂i nghi÷m thÒ Æ´ ßan Mπch xinh Æãp nµy. THòI ßIÕM N£N ß⁄N COPENHAGEN ñ MÔa th›ch hÓp Æ” ghä Copenhagen lµ mÔa xu©n, mÔa hà vÌi nhi÷t ÆÈ m∏t mŒ kh´ng qu∏ lπnh. Nhi÷t ÆÈ tı 10 - 15 ÆÈ, ho∆c cao nh†t 25 ÆÈ vµo mÔa hÃ. ñ Th∏ng t≠, th∏ng n®m, th∏ng s∏u lµ thÍi Æi”m tuy÷t nh†t Æ” kh∏m ph∏ Copenhagen nh≠ng bπn sœ ph∂i ÆËi m∆t vÌi l≠Óng du kh∏ch Æ´ng ÆÛc. N’u yu th›ch Copenhagen væng l∆ng, thanh b◊nh h¨n vµ kh´ng ngπi lπnh th◊ th∏ng hai, th∏ng ba lµ thÍi Æi”m dµnh cho bπn. CÉC TOUR TH@ Vë N£N TH^ ñ Canal Tours' Grand Tour Copenhagen: l˝ do nn sˆ dÙng tour nµy v◊ bπn sœ Æ≠Óc kh∏m ph∏ Copenhagen trn m∆t n≠Ìc, Æi qua nh˜ng knh Ƶo cÊ tπi thµnh phË nµy. ßi“u Æ∆c bi÷t h¨n lµ tour nµy mi‘n ph› khi bπn sÎ h˜u Copenhagen Card. N’u kh´ng c„ thŒ nµy th◊ chi ph› lµ 80 DKK/ng≠Íi. ñ Kh∏m ph∏ thµnh phË trn xe Æπp cÔng Cycling Embassy of Denmark: n’u Æ∑ kh∏m ph∏ Copenhagen trn m∆t n≠Ìc th◊ bæt buÈc bπn ph∂i dÔng xe Æπp Æ” kh∏m ph∏ thµnh phË nµy. C∂m gi∏c sˆ dÙng loπi ph≠¨ng ti÷n phÊ bi’n nh†t Copenhagen lµ c∂m gi∏c tuy÷t vÍi nh†t. Chi ph›: lµ 4.000 DKK/15 ng≠Íi www.cycling-embassy.dk/ourservices/guided-bike-tours/ CÉC MïN NGON N£N TH^ ñ Rød pølse: m„n xÛc x›ch ßan Mπch nµy ngon Æ’n nao lng, bπn c„ th” t◊m th†y Î g«n khu chÓ trÍi Î Nyhavn mÁi buÊi chi“u tËi. Smørrebrød: lµ m„n b∏nh truy“n thËng cÒa n´ng d©n ßan Mπch mµ t´i c„ giÌi thi÷u Î trn, vµ Æ©y lµ mÈt sË Æa chÿ mua m„n nµy dµnh cho bπn. Selma, Vesterbrogade, 97A, Copenhagen, Denmark Frederik VI, Frederiksberg Allä 42A, Copenhagen, Denmark, +45 33 31 33 38 ñ Fløskesteg: m„n tht ®n cÔng sandwich nµy lu´n Æ≠Óc dÔng vµo dp Gi∏ng Sinh tπi ßan Mπch. Loπi tht th≠Íng Æ≠Óc dÔng lµ tht heo, cÔng l∏ Æinh h≠¨ng vµ nhi“u gia v kh∏c. ß” th≠Îng th¯c h≠¨ng v tuy÷t vÍi cÒa m„n nµy bπn c„ th” tÌi b†t k˙ nhµ hµng truy“n thËng nµo tπi Nyhvan. ñ Fiskefrikadeller: lπi mÈt m„n ®n "quËc hÂn quËc tu˝" n˜a Æ„ lµ b∏nh c∏. T≠¨ng t˘ vÌi Fløskesteg, bπn c„ th” th≠Îng th¯c m„n nµy Î b†t k˙ nhµ hµng truy“n thËng tπi trung t©m ßan Mπch ho∆c food court Î Tivoli. TRAVELLIVE 3

TRAVELLIVE 2 - 2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018