Views
8 months ago

Travellive 4 - 2018

Trong hµnh tr◊nh 21

Trong hµnh tr◊nh 21 ngµy Î Ai CÀp, chÛng t´i dµnh ra ba ngµy Æ” th∏m hi”m Ëc Æ∂o Siwa. ß” Æ’n Ëc Æ∂o, h«u nh≠ chÿ c„ mÈt ph≠¨ng ti÷n lµ xe bu˝t, m†t h¨n 11 ti’ng cho qu∑ng Æ≠Íng g«n 600 km tı thÒ Æ´ Cairo. ˇc Æ∂o trn sa mπc r†t giËng nh≠ mÈt hfln Æ∂o gi˜a bi”n kh¨i, t∏ch bi÷t vÌi cuÈc sËng hi÷n Æπi n¨i Ɔt li“n. Ngµy x≠a, Æ” b®ng qua sa mπc, ng≠Íi ta ph∂i Æi thµnh tıng Æoµn, mang theo thÀt nhi“u l≠¨ng th˘c, n≠Ìc uËng. C∏c thµnh vin ph∂i mÈt m˘c nghe theo lÍi "thuy“n tr≠Îng", v◊ mÈt khi Æ∑ ra sa mπc, b†t tu©n l÷nh c„ th” d…n Æ’n c∏i ch’t do nh˜ng sai l«m ngÌ ng»n cÒa b∂n th©n. ß´i khi, Æoµn l˜ hµnh kh´ng may g∆p nh˜ng phi’n qu©n, bfi c≠Ìp b„c ho∆c t÷ h¨n lµ m†t mπng. Cfln nay th◊ chÿ c«n mua mÈt vä xe bu˝t lµ Æ’n n¨i. Siwa gi∏p vÌi Lybia v“ ph›a T©y vµ ph›a Bæc lµ ßfia Trung H∂i. ß’n n¨i cÚng lµ lÛc trÍi vıa tÍ mÍ s∏ng. ChÛng t´i thu mÈt b∏c xe th chÎ c∂ nh„m v“ kh∏ch sπn, Æ∏nh mÈt gi†c Æ∑ ÆÍi sau chuy’n xe dµi vµ u” o∂i. Bæt Æ«u dÀy tı tr≠a, ®n uËng rÂi lao ngay ra Æ≠Íng vÌi chi’c m∏y ∂nh tr≠Ìc ng˘c.

destination G I UA ÔC ÐAO SIWA , ÐÊM N G U L Ê U SA MAC Sau c©u chuy÷n mang sæc mµu huy“n thoπi v“ ng≠Íi Æ∏nh c∏ trn dng s´ng Li (Trung QuËc), l«n nµy travel blogger T©m BÔi sœ trÎ lπi bªng hµnh tr◊nh Æ’n x¯ sÎ cÒa c∏c Pharaoh vÌi tr∂i nghi÷m Æ∏ng nhÌ gi˜a sa mπc c´ ƨn Siwa, "l∑nh Æa" cÒa ng≠Íi Berber Î Ai CÀp. Bµi vµ ∂nh: T©m BÔi TRAVELLIVE 1

TRAVELLIVE 2 - 2018
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4
TRAVELLIVE 8-2017 WEB