Views
2 months ago

Travellive 4 - 2018

∏ng chi“u nhuËm

∏ng chi“u nhuËm vµng ph∏o Ƶi cÊ 700 n®m tuÊi ChÛng t´i leo ln Æÿnh cao nh†t cÒa ph∏o Ƶi Shali (Shali Fortress) Æ” chim ng≠Ïng toµn c∂nh Ëc Æ∂o lÛc hoµng h´n. ˇc Æ∂o Æ≠Óc bao quanh bÎi t«ng t«ng lÌp lÌp c©y chµ lµ. Trn Ëc Æ∂o nµy, Æi Æ©u t´i cÚng c„ th” bæt g∆p tr∏i chµ lµ ch›n rÙng Æ«y trn Æ≠Íng. Chµ lµ tr´ng giËng c©y c‰ nh≠ng l∏ m∂nh h¨n. Tr∏i m‰c thµnh buÂng nh≠ cau, nh≠ng nh· h¨n tr∏i cau. Khi ch›n mµu sÀm lπi, t≠¨m ra nhi“u Æ≠Íng vµ thfit nhi“u bÈt. ChÛng t´i ngµy nµo cÚng nh∆t chµ lµ rÙng tr≠Ìc cˆa phflng kh∏ch sπn Æ” ®n mÈt c∏ch th›ch thÛ. N¨i Æ≠Óc v› nh≠ hfln ng‰c cÒa Siwa c„ lœ kh´ng du kh∏ch nµo muËn b· qua khi Æ’n Ëc Æ∂o, Æ„ lµ ph∏o Ƶi cÊ Shali (Shali Fortress). Ph∏o Ƶi Æ≠Óc x©y d˘ng vµo th’ kÿ 13 bªng hÁn hÓp muËi tı mÈt h n≠Ìc g«n Siwa, Æ∏ vµ Ɔt sät. V◊ sa mπc g«n nh≠ kh´ng c„ m≠a nn hÁn hÓp vÀt li÷u nµy mÌi c„ th” tÂn tπi b“n v˜ng qua thÍi gian. ChÛng t´i ph∂i m†t g«n 20 phÛt Æ” leo tı d≠Ìi ln Æÿnh ph∏o Ƶi. Nh≠ng Æ” c„ g„c nh◊n Æãp nh†t, chÛng t´i cfln ph∂i leo ln ng‰n ÆÂi c∏ch Æ„ kho∂ng 2 km. BuÊi chi“u, thµnh qu∏ch cÚ k¸ ngÀp trong ∏nh næng nhuÈm vµng. L∏c Æ∏c c„ vµi hÈ gia Æ◊nh dÔng mÈt ph«n cÒa thµnh lµm nhµ Î ho∆c lµm n¨i b∏n quµ l≠u ni÷m cho du kh∏ch. DÔ lµ mÈt vÔng Ɔt nªm ch¨i v¨i gi˜a sa mπc, Ëc Æ∂o v…n tÂn tπi s˘ sËng nhÍ c„ nhi“u mπch n≠Ìc ng«m t˘ phun ln mÁi ngµy. ßi“u nµy lµm t´i v´ cÔng hi’u k˙. Anh h≠Ìng d…n vin ng≠Íi Ai CÀp Æ∑ chÎ chÛng t´i Æ’n T∏c gi∂ Ưng trn Æÿnh cao nh†t cÒa Ph∏o Ƶi Shali mÈt h n≠Ìc. Bn cπnh Æ„ lµ mÈt mπch n≠Ìc ng«m Æang phun ln kh·i m∆t Ɔt. TRAVELLIVE 3

TRAVELLIVE 3 - 2018
TRAVELLIVE 2 - 2018
Page 4 Example 2018
Oriflame katalóg 2018/4
i CONNECT!_Issue 4 (2018)
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
ad catalogue 4 April 2018
ad catalogue 4 May 2018
Programm 2018-Seite 4
Avon-Brochure-4-2018
04brighton 4 DC Brochure 2018-ilovepdf-compressed
May 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
May 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (3 of 4)
April 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
Lines-4-2018-web
ad catalogue 4 January 2018
№4 2018
№4 2018
все 100 №4 2018 (2)
2018 ARV System ARV 4
January 2018 Persecution Magazine (2 of 4)
January 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
March 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
April 2018 Persecution Magazine (1 of 4)
June 2018 Persecution Magazine (4 of 5)
Morze 4/2018 promo
TRAVELLIVE 9-2017 WEB
TRAVELLIVE 9 - 2017
TRAVELLIVE 07-2016