Views
7 months ago

Travellive 4 - 2018

∏ng chi“u nhuËm

∏ng chi“u nhuËm vµng ph∏o Ƶi cÊ 700 n®m tuÊi ChÛng t´i leo ln Æÿnh cao nh†t cÒa ph∏o Ƶi Shali (Shali Fortress) Æ” chim ng≠Ïng toµn c∂nh Ëc Æ∂o lÛc hoµng h´n. ˇc Æ∂o Æ≠Óc bao quanh bÎi t«ng t«ng lÌp lÌp c©y chµ lµ. Trn Ëc Æ∂o nµy, Æi Æ©u t´i cÚng c„ th” bæt g∆p tr∏i chµ lµ ch›n rÙng Æ«y trn Æ≠Íng. Chµ lµ tr´ng giËng c©y c‰ nh≠ng l∏ m∂nh h¨n. Tr∏i m‰c thµnh buÂng nh≠ cau, nh≠ng nh· h¨n tr∏i cau. Khi ch›n mµu sÀm lπi, t≠¨m ra nhi“u Æ≠Íng vµ thfit nhi“u bÈt. ChÛng t´i ngµy nµo cÚng nh∆t chµ lµ rÙng tr≠Ìc cˆa phflng kh∏ch sπn Æ” ®n mÈt c∏ch th›ch thÛ. N¨i Æ≠Óc v› nh≠ hfln ng‰c cÒa Siwa c„ lœ kh´ng du kh∏ch nµo muËn b· qua khi Æ’n Ëc Æ∂o, Æ„ lµ ph∏o Ƶi cÊ Shali (Shali Fortress). Ph∏o Ƶi Æ≠Óc x©y d˘ng vµo th’ kÿ 13 bªng hÁn hÓp muËi tı mÈt h n≠Ìc g«n Siwa, Æ∏ vµ Ɔt sät. V◊ sa mπc g«n nh≠ kh´ng c„ m≠a nn hÁn hÓp vÀt li÷u nµy mÌi c„ th” tÂn tπi b“n v˜ng qua thÍi gian. ChÛng t´i ph∂i m†t g«n 20 phÛt Æ” leo tı d≠Ìi ln Æÿnh ph∏o Ƶi. Nh≠ng Æ” c„ g„c nh◊n Æãp nh†t, chÛng t´i cfln ph∂i leo ln ng‰n ÆÂi c∏ch Æ„ kho∂ng 2 km. BuÊi chi“u, thµnh qu∏ch cÚ k¸ ngÀp trong ∏nh næng nhuÈm vµng. L∏c Æ∏c c„ vµi hÈ gia Æ◊nh dÔng mÈt ph«n cÒa thµnh lµm nhµ Î ho∆c lµm n¨i b∏n quµ l≠u ni÷m cho du kh∏ch. DÔ lµ mÈt vÔng Ɔt nªm ch¨i v¨i gi˜a sa mπc, Ëc Æ∂o v…n tÂn tπi s˘ sËng nhÍ c„ nhi“u mπch n≠Ìc ng«m t˘ phun ln mÁi ngµy. ßi“u nµy lµm t´i v´ cÔng hi’u k˙. Anh h≠Ìng d…n vin ng≠Íi Ai CÀp Æ∑ chÎ chÛng t´i Æ’n T∏c gi∂ Ưng trn Æÿnh cao nh†t cÒa Ph∏o Ƶi Shali mÈt h n≠Ìc. Bn cπnh Æ„ lµ mÈt mπch n≠Ìc ng«m Æang phun ln kh·i m∆t Ɔt. TRAVELLIVE 3

TRAVELLIVE 2 - 2018
Fachowy Elektryk 4/2018
Fachowy Instalator 4/2018
3NTRY ISSUE 4 APR 2018
Журнал “Лики России”® №4/2018
TRAVELLIVE 07-2016
TRAVELLIVE 9 - 2017